Etnologija i kulturna antropologija

Naziv
Etnologija i kulturna antropologija
Puni naziv
Etnologija i kulturna antropologija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) etnologije i kulturne antropologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) etnologije i kulturne antropologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij Etnologija i kulturna antropologija izdalo je 2. lipnja 2005. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Uvjeti prijave
završena četverogodišnja srednja škola
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stječe pravo upisa na diplomski studij etnologije i kulturne antropologije, pod uvjetom da položi propisani razredbeni ispit. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.
Profesionalni status
Nositelj/ica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ica (baccalaureus/a) etnologije i kulturne antropologije te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na temeljnim disciplinama etnološke i antropološke struke te nositeljima ove kvalifikacije daje kvalitetno znanje struke, primjenjivo u različitim društvenim prostorima, od privatnog poduzetništva u turističkoj industriji i sektoru civilnog društva, do novih izazova koji stoje ispred hrvatskog gospodarstva: operacionalizacija pristupa pristupnih sredstava EU, verziranost u kvalitativnim analizama, znanstvenog aparata koji je trenutno u žiži interesa industrija i administracija najuspješnijih svjetskih gospodarstava, itd. Uz takve promjene na tržištu rada prvostupnik etnolog zadržava, naravno, i tradicionalnija zanimanja u zaštiti i prezentaciji kulturne baštine.
Zahtjevi i rezultati
Etnologija i kulturna antropologija obuhvaća temeljna znanja o ljudskoj kulturi u svim njenim pojavnostima. Služi boljem razumijevanju društvenih, političkih, ekonomskih i povijesnih procesa. Studijski program obuhvaća tri domene relevantne za globalni i lokalni kontekst kulturnih procesa: etnologija kako specifičan, lokalni oblik interpretacije kulture, kulturna antropologija kao opća znanost o kulturi, te specifične refleksije unutar različitih regionalnih kompleksa (jugoistočna Europa, Sredozemlje, prednja Azija i sl.). Važno metodološko mjesto etnografskog istraživanja jest neposredan dodir s akterima samih procesa ? konstrukcija etnografskog terenskog istraživanja, unutar kojeg se razvijaju neke ključne tehnike istraživanja poput dubinskog intervjua, promatranja sa sudjelovanjem, video snimanja. Pri tome se posebno razvijaju analitičke sposobnosti utemeljene u fokusiranju na pojedinačnaiskustva i svjetonazore ljudi koji sami sukreiraju društvene procese. Kompetencije:

 1. identificirati i objasniti opća obilježja kulture i kulturnih procesa
 2. opisati i protumačiti kulturu svakodnevice na području Hrvatske i jugoistočne Europe
 3. prepoznati i imenovati temeljne znanstvene metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji
 4. opisati i usporediti etnološke i kulturnoantropološke teorije
 5. koristiti stručno nazivlje i definirati temeljne koncepte u etnologiji i kulturnoj antropologiji
 6. izložiti i opisati povijest etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja
 7. razlikovati strategije etnoloških i kulturnoantropoloških kvalitativnih istraživanja
 8. osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje
 9. poznavati i primijeniti temeljne etičke standarde struke
 10. primijeniti temeljne teorijske i metodološke koncepte u konkretnim istraživačkim situacijama
 11. planirati i provesti zadatke iz područja etnologije i kulturne antropologije u različitim sferama stručnog djelovanja, primjerice u muzejskoj i konzervatorskoj djelatnosti, u udrugama za očuvanje i obnovu lokalnih tradicija, u civilnom sektoru, u turizmu, u državnoj upravi i sl
 12. prikupljati relevantnu literaturu i koristiti je u stručnom radu
 13. javno usmeno i pismeno prezentirati rezultate istraživanja
 14. prepoznati i uvažavati kulturne različitosti
 15. samostalno i odgovorno profesionalno djelovati u društvu
 16. koristiti se stranim jezicima u znanstvenom i stručnom radu i komunikaciji
 17. koristiti temeljne vještine u radu s računalima za stručne i znanstvene potrebe
 18. primijeniti vještine učenja za nastavak studija na višoj razini

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest hrvatske etnologije 35995 5 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
Uvod u antropologiju 66523 4 30/30/0
Uvod u etnologiju 66524 5 30/30/0
2. Zamjenski kolegiji za Uvod u etnologiju i Uvod u antropologiju - odabiru studenti koji studiraju Etnologiju i kulturnu antropologiju te Antropologiju (2038)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antropologija religije 69743 5 30/30/0
Etnografije popularnih kultura 40274 5 30/30/0
3. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1898)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (1994)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antropologija migracija 142655 5 30/30/0
Antropologija obitelji i srodstva 64114 5 30/30/0
Antropologija religije 69743 5 30/30/0
Antropologija turizma 51751 5 30/30/0
Etnografija komunikacija 69741 5 30/30/0
Etnografije popularnih kultura 40274 5 30/30/0
Introduction to Feminist Anthropology 160759 5 30/30/0
Osnove folkloristike 51702 5 30/30/0
Uvod u vizualnu antropologiju 51736 5 30/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Etnokulturna slika svijeta 69512 4 30/30/0
Temeljni pojmovi hrvatske etnologije 35998 5 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
Uvod u kulturnu antropologiju 36000 5 30/30/0
2. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1899)
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (1995)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antropologija iskustva 142417 5 30/30/0
Antropologija medicinskih sustava 51754 5 30/30/0
Antropologija mjesta i prostora 69742 5 30/30/0
Antropologija tekstila 51734 5 30/30/0
Etnološke i kulturnoantropološke studije predstavljanja 118625 5 30/30/0
Identiteti manjinskih kultura 79025 5 30/30/0
Komparativna mitologija 131563 5 30/30/0
Prakse terenskog istraživanja 51752 5 30/30/0
Tradicija i suvremenost 51750 5 30/30/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Etnografija jugoistočne Europe 51731 5 30/30/0
Metodologija etnologije i kulturne antropologije 51726 5 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija - odabrati 5 ECTS bodova (5673)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Etnografija komunikacija 69741 5 30/30/0
Osnove folkloristike 51702 5 30/30/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Kulturnoantropološki problemi Sredozemlja 51732 5 30/30/0
Teorije kulturne antropologije 51728 5 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 5 ECTS bodova (3752)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antropologija tekstila 51734 5 30/30/0
Komparativna mitologija 131563 5 30/30/0
Tradicija i suvremenost 51750 5 30/30/0
5. semestar
1. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija - odabrati 15 ECTS bodova (3754)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Antropologija migracija 142655 5 30/30/0
Antropologija obitelji i srodstva 64114 5 30/30/0
Antropologija odgoja i obrazovanja 66634 5 30/30/0
Antropologija religije 69743 5 30/30/0
Antropologija turizma 51751 5 30/30/0
Etnografije popularnih kultura 40274 5 30/30/0
Introduction to Feminist Anthropology 160759 5 30/30/0
Uvod u vizualnu antropologiju 51736 5 30/30/0
6. semestar
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 15 ECTS bodova (3755)