Fonetika

Naziv
Fonetika
Puni naziv
Fonetika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) fonetike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) fonetike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij fonetike izdalo je 16. lipnja 2005. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završenog preddiplomskog studija fonetike (6 semestara) studenti mogu nastaviti diplomski studij fonetike (još 4 semestra). Mogu nastaviti diplomski studij i na drugim srodnim fakultetima u zemlji i svijetu koji priznaju ECTS.
Profesionalni status
Nakon završenog preddiplomskog studija fonetike student može obavljati poslove suradnika: u istraživanju govora, posebno eksperimentalnom; na poslovima tehničkog unapređivanja prijenosa, snimanja i reprodukcije govora na raznim medijima; za govor u predškolskim ustanovama; rehabilitatora slušanja i govora; u kazalištu, u elektroničkim medijima; u nastavi govorništva.
Zahtjevi i rezultati
Na preddiplomskom studiju fonetike usvajaju se i primjenjuju temeljna znanja iz područja akustike, artikulacije glasova, analize i sinteze zvuka i govora, fonetske transkripcije govora, standardnoga izgovora, govora općenito, procesa govora i slušanja, govorništva. Studenti su osposobljeni za primjenu temeljnih fonetskih znanja (akustika, psihoakustika, artikulacija, postupci analize govora, pravilan izgovor) i osnovnih područja primijenjene fonetike (govorništvo, poremećaji slušanja i govora te njihova rehabilitacija).

 1. analizirati stvaranje govora na razini središnjega živčanog sustava te dišnoj, grkljanskoj i artikulatorskoj razini
 2. objasniti akustičke karakteristike hrvatskoga govora te provesti segmentiranje govornoga zvuka
 3. primijeniti međunarodnu i hrvatsku fonetsku transkripciju u perceptivnoj analizi tipičnoga govora
 4. primijeniti pravila pravogovora i stručno raspravljati o odstupanjima od naglasne norme
 5. primijeniti računalne programe u analizi govornoga zvuka i sintezi govoru sličnoga zvuka
 6. opisati osnove anatomije slušnoga, govornoga i ravnotežnoga sustava od periferne do centralne razine te mehanizme slušanja i govora
 7. opisati teorijske pristupe govorno-jezičnom razvoju i objasniti tijek pojedine faze urednoga govorno-jezičnoga razvoja
 8. identificirati poremećaje u razvoju govora
 9. objasniti prozodijske karakteristike glasnika, sloga, riječi i intonacijske jedinice
 10. klasificirati govorničke vještine
 11. upotrijebiti odgovarajuće retoričke sheme u različitim vrstama javnoga govorenja
 12. analizirati postupke govorne stilistike u govorenome i pisanome tekstu
 13. klasificirati i primijeniti fonetsko nazivlje o kvaliteti glasa
 14. praktično primijeniti vježbe za glas i izgovor
 15. upotrijebiti govorničke vještine u raspravi s pojedincima, skupinama i javnosti
 16. koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
 17. samostalno koristiti stručnu i znanstvenu literaturu
 18. procijeniti svoje interese i kompetencije za nastavak studija

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Akustička fonetika 35850 6 60/0/0
Artikulacijska fonetika + Govorne vježbe 35849 6 30/0/30
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS boda (1554)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Opća lingvistika 35899 5 30/30/0
Prozodija riječi i rečenice 160771 4 15/30/0
Retorika i stilistika 160772 4 15/30/0
Učenje stranog jezika 36732 3 30/0/0
3. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1933)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Engleski jezik za akademske potrebe 1 78161 2 0/0/30
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (1998)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Francuski jezik za akademske potrebe 1 78163 2 0/0/30
Francuski jezik za akademske potrebe 3 78169 2 0/0/30
Grčki tečaj I 36738 2 0/30/0
Novogrčki jezik 1 36739 2 15/15/0
Novogrčki jezik 3 56714 3 15/0/15
Novogrčki jezik 5 77921 3 15/15/0
Njemački jezik za akademske potrebe 1 78162 2 0/0/30
Njemački jezik za akademske potrebe 3 78167 2 0/0/30
Ruski jezik za akademske potrebe 1 78166 2 0/0/30
Ruski jezik za akademske potrebe 3 78171 2 0/0/30
Španjolski jezik za akademske potrebe 1 78164 2 0/0/30
Španjolski jezik za akademske potrebe 3 78170 2 0/0/30
Švedski jezik I 36041 6 0/0/90
Talijanski jezik za akademske potrebe 1 78165 2 0/0/30
Talijanski jezik za akademske potrebe 3 78168 2 0/0/30
Tečaj bugarskog jezika 1 37559 4 0/0/30
Tečaj makedonskog jezika 1 37558 4 0/0/30
Tečaj slovenskog jezika 1 37563 4 0/0/30
Tečaj ukrajinskog I 64099 4 0/0/30
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fonetska transkripcija + Govorne vježbe 35853 6 30/15/15
Govorna tehnologija 35851 4 15/15/30
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS boda (1555)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fonetika i fonologija 51306 3 30/0/0
Govor i pokret 160770 4 30/15/0
Koartikulacija 125590 3 15/15/0
Neurofonetika 36736 5 30/30/0
Neverbalna komunikacija 36734 5 15/30/0
Psihoakustika 125829 5 30/15/15
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1934)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Engleski jezik za akademske potrebe 2 78173 2 0/0/30
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (1999)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Francuski jezik za akademske potrebe 2 78175 2 0/0/30
Francuski jezik za akademske potrebe 4 78185 2 0/0/30
Grčki tečaj II 36740 2 0/30/0
Logika I - uvod u simboličku logiku 160768 6 60/0/0
Novogrčki jezik 2 70268 2 15/15/0
Novogrčki jezik 4 56715 3 15/0/15
Novogrčki jezik 6 77923 3 15/15/0
Njemački jezik za akademske potrebe 2 78174 2 0/0/30
Njemački jezik za akademske potrebe 4 78184 2 0/0/30
Ruski jezik za akademske potrebe 2 78182 2 0/0/30
Ruski jezik za akademske potrebe 4 78188 2 0/0/30
Španjolski jezik za akademske potrebe 2 78180 2 0/0/30
Španjolski jezik za akademske potrebe 4 78186 2 0/0/30
Švedski jezik II 36043 7 0/0/90
Talijanski jezik za akademske potrebe 2 78181 2 0/0/30
Talijanski jezik za akademske potrebe 4 78187 2 0/0/30
Tečaj bugarskog jezika 2 37564 4 0/0/30
Tečaj makedonskog jezika 2 37566 4 0/0/30
Tečaj slovenskog jezika 2 37569 4 0/0/30
Tečaj ukrajinskog II 64100 4 0/0/30
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Opća fonetika 51304 5 45/0/15
Ortoepija hrvatskog jezika 1 + Govorne vježbe 51303 5 0/30/15
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS boda (3653)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fonetska korekcija izgovora 52722 4 15/0/15
Opća lingvistika 35899 5 30/30/0
Prozodija riječi i rečenice 160771 4 15/30/0
Retorika i stilistika 160772 4 15/30/0
Učenje stranog jezika 36732 3 30/0/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Obvezni kolegiji - u 4. i 6. semestru odabrati ukupno 17 ECTS bodova (3654)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Govorništvo 51321 6 30/30/0
Lingvistika govora 51310 5 60/0/0
Slušanje i govor 160829 6 36/0/24
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - u 4. i 6. semestru odabrati ukupno 13 ECTS bodova (3655)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fonetika i fonologija 51306 3 30/0/0
Govor i pokret 160770 4 30/15/0
Koartikulacija 125590 3 15/15/0
Neurofonetika 36736 5 30/30/0
Neverbalna komunikacija 36734 5 15/30/0
Psihoakustika 125829 5 30/15/15
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Ortofonija 51613 5 30/0/15
Razvoj govora 51614 5 30/30/0
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 3 ECTS boda (5523)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fonetska korekcija izgovora 52722 4 15/0/15
Opća lingvistika 35899 5 30/30/0
Ortoepija hrvatskoga jezika II 52723 5 30/15/0
Prozodija riječi i rečenice 160771 4 15/30/0
Retorika i stilistika 160772 4 15/30/0
Učenje stranog jezika 36732 3 30/0/0
6. semestar
1. Obvezni kolegiji - u 4. i 6. semestru odabrati ukupno 17 ECTS bodova (3654)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Govorništvo 51321 6 30/30/0
Lingvistika govora 51310 5 60/0/0
Slušanje i govor 160829 6 36/0/24
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - u 4. i 6. semestru ukupno odabrati najmanje 13 ECTS bodova (3655)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fonetika i fonologija 51306 3 30/0/0
Govor i pokret 160770 4 30/15/0
Koartikulacija 125590 3 15/15/0
Neurofonetika 36736 5 30/30/0
Neverbalna komunikacija 36734 5 15/30/0
Psihoakustika 125829 5 30/15/15