Germanistika

Naziv
Germanistika
Puni naziv
Germanistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) njemačkoga jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) njemačkoga jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij germanistike 9. lipnja 2005. izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni prvostupnik germanistike temeljem stečenih kompetencija i znanja te osposobljenosti za cjeloživotno učenje studij na diplomskoj razini može nastaviti na istovrsnim odnosno srodnim studijima humanističkih ili društvenih znanosti uključujući i interdisciplinarne studije.
Profesionalni status
Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonski zaštićen akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) germanistike (univ. bacc.germ.) i ima kompetencije i znanja kojima je osposobljen za fleksibilno uključivanje u razna područja rada u izdavaštvu i knjižarstvu, u medijima, državnoj upravi, u javnim i privatnim ustanovama kulturne politike i kulturnog posredovanja, na poslovima propagande, marketinga, odnosa s javnošću, te raznih slobodnih profesija (npr. publicisti, pisci).
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski studij germanistike prvostupnicima osigurava široko zasnovano temeljno obrazovanje iz cjelokupnog područja struke i omogućava stjecanje visoke jezične kompetencije u njemačkome jeziku. Posredovanje primijenjenih i praktičnih kompetencija ima jednaku težinu kao i posredovanje znanstvenih i teoretskih znanja. Osim ključnih stručnih kompetencija prvostupnici stječu i niz primijenjenih kompetencija, tj. metodičkih i praktičnih sposobnosti za rješavanje komunikacijskih, jezičnih, književnih, tekstnih i kulturoloških pitanja. Prvostupnik germanistike osposobljen je za logičko, apstraktno i analitičko razmišljanje te raščlambu kompleksnih pitanja s područja jezika i književnosti odnosno usmene i pismene komunikacije kao i za razradu različitih modela njihova rješavanja. Osposobljen je za razumijevanje jezičnih fenomena u njihovu sistemskom, medijskom, socijalnom, psihološkom i povijesnom kontekstu, za produkciju tekstova sukladno namjeni i adresatima odnosno vrsti teksta,, za analizu i interpretaciju književnih tekstova te za samostalno produbljivanje i proširivanje znanja i kompetencija stečenih na području germanistike, pa i izvan njega (cjeloživotno učenje).

 1. upotrijebiti morfološki, sintaktički, semantički i stilistički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog njemačkog jezika
 2. identificirati različite fonološke strukture i procese u standardnom njemačkom jeziku u svjetlu suvremenih fonoloških teorija
 3. opisati internu strukturiranost njemačkog leksika te prepoznati karakteristike fleksijske morfologije
 4. primijeniti sintaktičko nazivlje i kategorije te identificirati i analizirati rečenične strukture
 5. interpretirati različite semantičke teorije i postavke
 6. samostalno prevesti tekstove s njemačkog jezika na hrvatski i s hrvatskog na njemački za koje nisu potrebna posebna stručna znanja
 7. sažeti i protumačiti tekstove na njemačkome jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa
 8. obrazložiti i primijeniti osnovnu lingvističku aparaturu na konkretnim primjerima na različitim razinama proučavanja jezika
 9. samostalno istražiti, usporediti i komentirati elemente kulturnoga, društvenog i povijesnog transfera u zemljama njemačkoga govornog područja
 10. samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati obilježja suvremenih kultura njemačkoga govornog područja i međusobno ih usporediti
 11. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književno-kritičke pojmove u analizi književnoga djela
 12. nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove, vrste i žanrove, metričke i versifikacijske obrasce te stilske figure na njemačkom jeziku
 13. izraziti specifičnosti književnopovijesnih razdoblja od 18. stoljeća nadalje, kaoi društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju pojedinih književnosti njemačkoga govornog područja
 14. primijeniti književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 15. nabrojiti najvažnije autore i djela njemačke književnosti i pridružiti ih odgovarajućim stilskim formacijama i književno-povijesnim razdobljima
 16. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela iz njemačkoga govornog područja
 17. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavama iz njemačkoga govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 18. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 19. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju jednog studijskog programa s drugim studijskim programom u društveno-humanističkom području

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegij - 1. semestar - odabrati 2 ECTS boda (1506)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Metode studiranja - znanost o književnosti 79913 2 0/30/0
Njemački - suvremenost i povijest 79914 2 0/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Izgovorne vježbe iz njemačkog jezika II 36030 1 0/0/15
Osnove jezikoslovlja 36031 4 30/0/0
Osnove književne interpretacije 36032 4 30/0/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
2. Suvremeni njemački jezik II - Odabrati 4 ECTS boda (7925)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Suvremeni njemački jezik II 95351 4 0/30/60
3. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 2 ECTS boda (1507)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Književna interpretacija 80889 2 0/30/0
Metode studiranja - jezikoslovlje 102174 2 15/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Suvremeni njemački jezik III - Odabrati 3 ECTS boda (7926)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Suvremeni njemački jezik III 95352 3 0/30/30
3. Suvremeni njemački jezik II - Odabrati 4 ECTS boda (7925)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Suvremeni njemački jezik II 95351 4 0/30/60
4. Lingvistički kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 4 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 4 ECTS boda (3681)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezik i emocije 142423 2 0/30/0
Osnove strukturalizma 77848 2 15/15/0
Semantika riječi 80893 2 0/30/0
Sintaktička analiza I 79920 2 0/30/0
Tekstne vrste I 79921 2 0/30/0
5. Književni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 4 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 4 ECTS boda (3684)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest njemačke književnosti 19. st. 51166 4 30/0/0
Sintaksa suvremenoga njemačkoga jezika 51165 4 30/0/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Suvremeni njemački jezik IV - Odabrati 3 ECTS boda (7927)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Suvremeni njemački jezik IV 95353 3 0/30/30
3. Suvremeni njemački jezik III - Odabrati 3 ECTS boda (7926)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Suvremeni njemački jezik III 95352 3 0/30/30
4. Lingvistički kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 4 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 4 ECTS boda (3681)
5. Književni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 4 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 4 ECTS boda (3684)
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest njemačke književnosti 20. st. / I 52472 4 30/0/0
Semantika suvremenoga njemačkoga jezika 52471 4 30/0/0
2. Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I - Odabrati 3 ECTS boda (7928)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I 95362 3 0/45/15
3. Receptivna i produktivna tekstna kompetencija II - Odabrati 3 ECTS boda (7929)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Receptivna i produktivna tekstna kompetencija II 95363 3 0/45/15
4. Suvremeni njemački jezik IV - Odabrati 3 ECTS boda (7927)
5. Lingvistički kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 4 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 4 ECTS boda (3681)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezik i emocije 142423 2 0/30/0
Osnove strukturalizma 77848 2 15/15/0
Semantika riječi 80893 2 0/30/0
Sintaktička analiza I 79920 2 0/30/0
Tekstne vrste I 79921 2 0/30/0
6. Književni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 4 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 4 ECTS boda (3684)
6. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Receptivna i produktivna tekstna kompetencija II - Odabrati 3 ECTS boda (7929)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Receptivna i produktivna tekstna kompetencija II 95363 3 0/45/15
3. Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I - Odabrati 3 ECTS boda (7928)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I 95362 3 0/45/15
4. Lingvistički kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 4 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 4 ECTS boda (3681)
5. Književni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 4 ECTS boda - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 4 ECTS boda (3684)