Hungarologija

Naziv
Hungarologija
Puni naziv
Hungarologija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) mađarskoga jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) mađarskoga jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij kroatistike izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005. godine
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stječe pravo upisa na diplomski studij hungarologije. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.
Profesionalni status
Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) hungarologije te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na temeljnim disciplinama hungarološke struke te nositeljima ove kvalifikacije pruža kulturološke uvide i jezičnu kompetenciju potrebnu za neke organizacijske ili niže voditeljske poslove u javnim službama (prije svega na području međunarodnih odnosa), predstavništvima, turizmu, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski studij hungarologije prvenstveno je koncipiran kao prva (trogodišnja) faza petogodišnjeg studija, uz to da već nakon prve tri godine studenti stječu temeljni uvid u najrelevantnije pojavnosti mađarske književnosti i kulture, kao i u funkcioniranje najvažnijih mehanizama mađarskog jezika. Kroz šest semestara preddiplomskog studija studenti mađarskim jezikom ovladaju prosječno na razini B2, prema CEF-ovoj klasifikaciji. Hungarologiju je moguće studirati kao dvopredmetni studij. Nastava na studiju pretežito se izvodi na hrvatskome jeziku, s tendencijom da se na višim godinama udio mađarskog kao radnog jezika postupno povećava. Nakon šest semestara (najmanje 90 ECTS bodova na hungarologiji) studenti ovladaju temeljnim disciplinama struke te stječu kulturološki uvid potreban za neke organizacijske poslove u javnim službama (prije svega na području međunarodnih odnosa), predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, turizmu, medijima, izdavaštvu i sličnim institucijama. Završeni preddiplomski studij otvara put nastavku studija na diplomskom studiju hungarologije. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) hungarologije.

 1. ostvariti svakodnevnu komunikaciju u pismu i govoru na standardnom mađarskom jeziku
 2. aktivno sudjelovati u raspravama koje se tiču poznatih tema s područja vlastitog interesa na mađarskom jeziku s izvornim govornicima, obrazlažući svoja stajališta
 3. sažeti i protumačiti smisao općih tekstova svakodnevne tematike, te jednostavnijih stručnih - književnih i medijskih - tekstova na standardnom mađarskom jeziku
 4. preoblikovati jednostavnije tekstove na mađarskom jeziku tako da postignu gramatičku i komunikacijsku prihvatljivost
 5. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na poznatu temu na mađarskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 6. samostalno prevesti s mađarskog na hrvatski i s hrvatskog na mađarski tekstove vezane za poznate teme i za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 7. u okviru suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u mađarskom jeziku, te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 8. prepoznati, imenovati (na hrvatskom i na mađarskom jeziku) i praktično upotrebljavati temeljna morfonološka i morfosintaktička pravila u svrhu generiranja gramatički i pragmatički pravilnih kraćih tekstova
 9. kategorizirati funkcionalne dijelove mađarske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 10. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonologije, morfologije i sintakse mađarskog jezika
 11. identificirati temeljne karakteristike razvoja mađarske kulture i civilizacije (povijesna razdoblja, zemljopisne i geopolitičke pojmove, promjene državnog teritorija, nacionalne simbole, predodžbe o Mađarima kod susjednih naroda), i naučene karakteristike povezati s opće poznatim činjenicama hrvatsko-mađarskih povijesnih dodira
 12. razlikovati različite metodologije u interdisciplinarnom okviru hungarologije (etnologija, povijest, povijest književnosti, lingvistika) i koristiti osnovnu filološku aparaturu pojedinačnih grana književne znanosti (povijest, teorija, komparatistika)
 13. upotrijebiti temeljna pomagala (tiskana i digitalna) i mrežne resurse mađarskih kulturoloških studija (baze podataka, enciklopedije, digitalne knjžnice sa full text pristupom, on-line rječnike)
 14. izdvojiti i svojim riječima (na materinskom jeziku tj. na hrvatskom) opisati relevantne obrasce mađarskih književno-povijesnih razdoblja
 15. prepričati tematike pročitanih dužih književnih djela iz klasičnog i modernog doba (19–20. st.) te prepoznati, imenovati i kritički prosuđivati stilske karakteristike pročitanih tekstova
 16. koristiti i razviti stečene hungarološke vještine u kontekstu svakodnevnog života (osobni susreti i pojavljivanje mađarske kulture u medijima, itd.) te, procijenivši vlastite interese i kompetencije, odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 17. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečena na studiju hungarologije sa znanjima stečenima na drugom studijskom programu s društveno-humanističkog područja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe iz mađarskog jezika I. 36013 7 0/0/120
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
Uvod u mađarsko jezikoslovlje 36014 2 15/0/0
Uvod u mađarsku civilizaciju 36015 6 30/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fonologija mađarskog jezika 36018 3 15/15/0
Jezične vježbe iz mađarskog jezika II. 36016 7 0/0/120
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
Uvod u mađarsku književnost 36017 2 15/0/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (1729)
3. semestar
4. semestar
5. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1900)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Engleski jezik za akademske potrebe 1 78161 2 0/0/30
Njemački jezik za akademske potrebe 1 78162 2 0/0/30
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (3959)
6. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao u zimskom semestru (1901)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Engleski jezik za akademske potrebe 2 78173 2 0/0/30
Njemački jezik za akademske potrebe 2 78174 2 0/0/30
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (3960)