Informacijske znanosti

Naziv
Informacijske znanosti
Puni naziv
Informacijske znanosti
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informacijskih znanosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) informacijskih znanosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za preddiplomski studij informacijskih znanosti izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završenog preddiplomskog studija informacijskih znanosti studenti mogu nastaviti na smjerovima diplomskog studija informacijskih znanosti: Informatika (nastavnički, istraživački) Informatologija, Arhivistika, Bibliotekarstvo, Muzeologija i upravljanje baštinom. Mogu nastaviti diplomski studij i na drugim srodnim fakultetima u zemlji i svijetu koji priznaju ECTS.
Profesionalni status
Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonski zaštićen akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informacijskih znanosti (univ. bacc. inf. znan.) te izvršavati stručni posao u području za koje je stekao naziv. Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz informatike, bibliotekarstva, muzeologije, arhivistike. Zahvaljujući tomu studenti stječu potrebna znanja i vještine za rješavanje srednje složenih zadataka u raznim granama ovisno o predmetima koje su prema svome izboru birali i usmjeravali se u polju. Zapošljavanje je usmjereno prema knjižnicama, muzejima, arhivima i dokumentacijsko-informacijskim centrima svima koji trebaju stručnjake koji poznaju informacijske tehnologije.
Zahtjevi i rezultati
Odsjek za informacijske znanosti nudi jedan preddiplomski studij koji može biti jednopredmetni ili se može kombinirati kao dvopredmetni studij. Program studija postavljen je interdisciplinarno i omogućuje da se kroz jezgre i izborne predmete (na Odsjeku, Fakultetu i Sveučilištu) mogu razviti svestrani interesi studenata, ali i zadovoljiti stvarne potrebe pojedinih disciplina u području. Istovremeno je u njima osigurano prožimanje nastavnih sadržaja, ali i mogućnost izbora i to pomoću niza modula koji studentu osiguravaju specijalizaciju za pojedinu disciplinu u području informacijskih znanosti, a što je vidljivo iz popisa predmeta u dodatnoj ispravi o završetku preddiplomskog studija. Studenti su nakon završetka preddiplomskog studija osposobljeni za rad u informacijskim organizacijama i ustanovama u kojima su potrebna znanja prikupljanja, odabira, obrade, vrednovanja, prezentacije i pretraživanja informacija. Nakon završetka studija studenti razumiju temeljne pojmove disciplina informacijskih znanosti (građa, gradivo, realija; podatak, informacija, znanje) te stječu osnovna znanja vezana uz poslovanje informacijskih institucija. Temeljne kompetencije su:

 1. identificirati informacijske potrebe korisnika
 2. identificirati, klasificirati i vrednovati informacije i/ili informacijske izvore
 3. primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja informacijskih i komunikacijskih znanosti u rješavanju problema na stručnoj razini
 4. provoditi programe zaštitite građe i podataka
 5. prepoznati, razlikovati i koristiti metode i tehnike obrade i organizacije dokumenata u fizičkim i digitalnim zbirkama i fondovima
 6. sudjelovati na projektima iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti
 7. primijeniti znanja iz upravljanja složenim informacijskim sustavima
 8. primijeniti baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 9. prepoznati i opisati informacijske službe, sustave i usluge
 10. primijeniti znanja iz različitih područja računalne obrade jezika
 11. prepoznati i primijeniti rezultate istraživanja iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti
 12. opisati i reproducirati informatičke, informacijske i logičke modele u informacijskim i komunikacijskim znanostima
 13. prepoznati i klasificirati probleme vezane za dizajn, razvoj, evaluaciju i realizaciju dijaloških sustava utemeljenih na prirodnom jeziku
 14. razumjeti i opisati funkcioniranje informacijskih institucija
 15. razumjeti i opisati funkcije zaštite, istraživanja i komunikacije u informacijskim ustanovama i izvan njih
 16. opisati poznavanje osnovnih aktivnosti upravljanja zbirkama predmeta baštine i informacija o njima
 17. odabrati i prikazati vodeće trendove i razvoj računalnih tehnologija te tehnologije naprednog pretraživanja
 18. nabrojati i opisati postupke i načela obrade multimedijskih elemenata
 19. primijeniti znanja i algoritme u izradi programskih rješenja
 20. demonstrirati vještine stručne usmene i pismene komunikacije
 21. vrednovati i odabrati najprikladnija informacijska rješenja za zahtjeve struke
 22. interpretirati i koristiti stručnu terminologiju na hrvatskom i engleskom jeziku

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Engleski za informatologe 1 36432 2 0/0/30
Osnove informacijske tehnologije 35922 5 15/0/30
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
Uvod u informacijske znanosti 64089 5 15/15/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (1470)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Digitalne zbirke 53409 5 30/15/0
Medijska kultura 35934 3 15/15/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Engleski za informatologe 2 36870 2 0/0/30
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija I - odabrati 6 ECTS bodova (1466)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Baštinske institucije 35930 6 30/15/0
Organizacija znanja 35926 6 30/15/0
Osnove bibliotekarstva 35931 6 30/15/0
Uvod u arhivsku teoriju i praksu 35932 6 30/15/0
3. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija II - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (1467)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Osnove komunikacijske tehnologije 35927 5 15/0/30
Uvod u obradu prirodnog jezika 35933 6 30/0/30
4. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (1471)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Algoritmi i strukture podataka 35928 6 30/0/15
Opća teorija baštine 64088 6 30/15/0
Računalne mreže 35929 3 15/0/15
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Baze podataka 51386 6 30/0/30
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 6 ECTS bodova (3667)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Bibliografska organizacija 1 51390 6 30/0/30
Obrada teksta i jezika 51387 6 30/0/30
Spisovodstvo 135993 6 30/30/0
Uvod u muzeologiju 51391 6 30/0/30
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (3670)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Digitalne obrazovne knjižnice 64117 5 30/15/0
Digitalne zbirke 53409 5 30/15/0
Medijska kultura 35934 3 15/15/0
Osnove informacijske pismenosti 64122 5 15/15/0
Povijest knjige i knjižnica 51392 3 15/15/0
Uvod u računalnu sintezu govora 51388 3 15/0/15
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 6 ECTS bodova (3668)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Klasifikacijski sustavi 51397 6 30/0/30
Multimedijski prikaz znanja 51394 6 30/0/30
Opća teorija baštine 64088 6 30/15/0
Sređivanje i opis arhivskog gradiva 51398 6 30/0/30
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 9 ECTS bodova (3672)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Napredno programiranje Web aplikacija 53407 5 15/0/30
Objektno i vizualno programiranje 69746 6 15/30/15
Opća teorija baštine 64088 6 30/15/0
Osnove digitalne obrade teksta i slike 51400 5 15/15/15
Osnove web dizajna 39704 5 15/0/30
Vjerojatnost i statistika 51395 6 30/0/30
5. semestar
1. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 6 ECTS bodova (3930)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Informacijski izvori i služba 52651 6 30/30/0
Jezični inženjering 135994 6 15/15/30
Osnove upravljanja muzejskim zbirkama 52652 6 30/15/0
Uvod u formalne jezike i automate 52661 6 15/15/30
Vrednovanje arhivskog gradiva 52653 6 30/30/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 9 ECTS bodova (3931)
2.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Digitalne obrazovne knjižnice 64117 5 30/15/0
Digitalne zbirke 53409 5 30/15/0
Dokumentacija u muzejima I. 52654 6 30/30/0
Jezične baze podataka 52648 3 15/15/0
Medijska kultura 35934 3 15/15/0
Osnove informacijske pismenosti 64122 5 15/15/0
Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika 69749 3 15/0/15
Strojno prevođenje 52647 6 30/30/0
Zaštita podataka 52656 3 15/15/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Osnove upravljanja informacijskim institucijama 52655 6 30/30/0
Studentska praksa 70476 7 0/0/0
Završni rad na studiju Informacijskih znanosti 70235 8 0/0/0
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 3 ECTS boda (3932)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Osnove zaštite muzejskih zbirki 52659 3 15/15/0
Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva 52658 3 15/15/0
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (4380)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Digitalna knjižnica I 52660 3 15/15/0
Kriptologija 69745 6 30/0/30
Objektno-orijentirana analiza i razvoj aplikacija 53413 6 30/15/0
Opća teorija baštine 64088 6 30/15/0