Kroatistika

Naziv
Kroatistika
Puni naziv
Kroatistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) kroatistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) kroatistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij kroatistike izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005. godine
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni prvostupnici kroatistike stječu pravo upisa na jedan od diplomskih studija kroatističkoga smjera, pod uvjetom da polože klasifikacijski ispit.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ili sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) kroatistike (univ. bacc. philol. croat.) te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Osposobljeni su za neke organizacijske ili voditeljske poslove u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski studij kroatistike prvenstveno je koncipiran kao prva faza petogodišnjeg studija. Kroatistiku je moguće studirati kao jednopredmetni i dvopredmetni studij. Nastava na Odsjeku u načelu se održava na hrvatskome jeziku. Nakon šest semestara (najmanje 90 ECTS bodova na kroatistici) studenti će ovladati temeljnim disciplinama struke te steći kulturološki uvid potreban za neke organizacijske ili voditeljske poslove u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim institucijama. Završetak preddiplomskog nužan je za nastavak studija na jednom od diplomskih studija kroatističkog smjera. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti.

 1. definirati, opisati i objasniti osnovne pojmove iz jezikoslovne kroatistike
 2. objasniti odnos staroslavenskoga jezika prema ostalim slavenskim i indoeuropskim jezicima, osobito hrvatskomu
 3. primijeniti jezikoslovna znanja u pisanoj i govornoj komunikaciji
 4. interpretirati, tumačiti i analizirati povijesne i suvremene tekstove na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini hrvatskoga jezika, kao i interpretirati povijest hrvatskoga jezika te prepoznati i primijeniti razlikovne kriterije u dijalektologiji
 5. kritički analizirati jezičnu uporabu i propisanu normu na fonološkoj, morfonološkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini hrvatskoga jezika
 6. ustvrditi odstupanja od hrvatske standardnojezične norme u pisanim tekstovima uzimajući u obzir funkcionalnostilsku raslojenost hrvatskoga jezika
 7. preispitati i ocijeniti vlastito pismeno i usmeno izražavanje na hrvatskome jeziku
 8. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne pojmove i teorije znanosti o književnosti nužne za analizu književnog djela
 9. objasniti i razlikovati obilježja književnopovijesnih razdoblja i stilskih formacija u hrvatskoj književnosti od srednjovjekovlja do postmodernizma
 10. primijeniti naučene spoznaje o znanosti o književnosti i književnopovijesnim razdobljima u analizi i tumačenju književnih djela
 11. analizirati tekstove hrvatske književnosti s obzirom na pripadnost određenom književnom razdoblju te rodu i vrsti
 12. kritički prosuđivati vezu između književnog teksta i društveno-povijesnog konteksta
 13. definirati, opisati i objasniti temeljne pojmove hrvatske usmene književnosti te analizirati temeljne usmenoknjiževne tekstove
 14. prepoznati i opisati stil kao obilježje književnih tekstova, nastalih kreativnom jezičnom uporabom
 15. povezati književne sadržaje s ostalim srodnim umjetničkom, znanstvenim i općekulturnim sadržajima na sinkronijskoj i dijakronijskoj razini
 16. upotrijebiti strani jezik struke i njegovu znanstvenu terminologiju u pisanoj i usmenoj komunikaciji o stručnim temama srednje složenosti
 17. identificirati i locirati područje istraživanja za rad na terenu u području dijalektologije i usmene književnosti te vrednovati i pohraniti istraživani materijal
 18. uskladiti, povezati i sjediniti znanja i vještine stečene na drugoj studijskoj grupi s onima stečenim na Preddiplomskome dvopredmetnome studiju kroatistike
 19. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Jezične vježbe I. 46824 4 0/0/60
Staroslavenski jezik 35955 6 30/30/0
Teorija jezika 35958 5 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
2. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1898)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku 35960 5 30/30/0
Jezične vježbe II. 35959 5 0/0/60
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
Uvod u teoriju književnosti 35957 5 30/30/0
2. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1899)
3. semestar
4. semestar
1. Obavezni predmeti
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Čitanje književnog teksta 66334 4 15/30/0
Hrvatska dijalektologija I 86435 4 30/30/0
Hrvatski standardni jezik - sintaksa 52522 5 30/30/0
Uvod u noviju hrvatsku književnost I - 19. stoljeće 52521 5 30/30/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatska dijalektologija II 86436 4 30/30/0
Novija hrvatska književnost - čitanje tekstova 133509 4 30/15/0
Stilistika 52525 5 30/30/0
Uvod u noviju hrvatsku književnost II - 20. stoljeće 52524 5 30/30/0