Poljski jezik i književnost

Naziv
Poljski jezik i književnost
Puni naziv
Poljski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) polonistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) polonistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij poljskog jezika i književnosti izdalo je 2. lipnja 2005. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stječe pravo upisa na diplomski studij poljskoga jezika i književnosti, pod uvjetom da položi klasifikacijski ispit. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.
Profesionalni status
Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poljskoga jezika i književnosti te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na temeljnim disciplinama polonističke struke te nositeljima ove kvalifikacije pruža kulturološke uvide potrebne za neke organizacijske ili voditeljske poslove u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski studij poljskoga jezika i književnosti koncipiran je ponajprije kao prva faza petogodišnjeg studija. Polonistiku je moguće studirati kao dvopredmetni A studij. Nastava u preddiplomskom studiju održava se na hrvatskom i poljskom jeziku. Nakon šest semestara i prikupljenih 90 ECTS-bodova na polonistici, studenti će ovladati poljskim jezikom na razini B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i temeljnim disciplinama struke te steći kulturološka znanja potrebna za neke organizacijske ili voditeljske poslove u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim institucijama. Završetak preddiplomskog nužan je za nastavak studija na jednom od dvaju smjerova diplomskoga studija polonistike (kulturološkom i lingvističkom). Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poljskoga jezika i književnosti.

 1. usporediti i komentirati kulturne, društvene i povijesne procese u Poljskoj
 2. samostalno istražiti i usporediti različita razdoblja i elemente poljske kulture te iz komparirati
 3. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovni kritički aparat znanosti o književnosti - osnovne književnoznanstvene i kritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
 4. opisati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja, književnostilskih formacija i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju poljske književnosti
 5. primijeniti književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 6. izdvojiti i analizirati relevantne specifičnosti književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela poljske književnosti
 7. kritički prosuđivati pojedine poljske književne pojavnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 8. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 9. prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice između Hrvatske i Poljske te stečeno znanje primijeniti u različitim translatološkim i komunikacijskim situacijama
 10. razumjeti pisani i govoreni tekst, interpretirati pročitani i odslušani sadržaj
 11. opisati različite situacije važne za neometanu komunikaciju i istodobno intervjuirati sugovornike na poljskom jeziku
 12. povezivati znanja iz različitih lingvističkih disciplina i usporediti poljsko-hrvatske podudarnosti i različitosti
 13. kritički vrednovati dostupne i izdvojiti relevantne primjere te izvesti zaključak nakon provedenih višeaspektnih propitivanja
 14. uočiti vlastite jezične (govorene i pisane) nesigurnosti i stvoriti uvjete za njihovo uklanjanje
 15. raščlaniti poljske rečenice , interpretirati ih sa sintaktičkog stanovišta te izdvojiti komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 16. prepoznati desemantizirane veze, identificirati njihovu motiviranost, frazeološko značenje i pragmatičke funkcije
 17. služeći se metajezikom različitih lingvističkih disciplina u poljskom jeziku, predložiti adekvatne terminološke ekvivalente u hrvatskom
 18. osmisliti, skicirati i predstaviti strukturu pisanog teksta na poljskom jeziku, prilagoditi ga komunikacijskom kontekstu
 19. sažeti i protumačiti smisao tekstova različitih funkcionalnih stilova
 20. koristiti se mrežnim korpusima, leksikografskim radovima i računalnim pravopisima
 21. uočiti i objasniti temeljna fonološka, morfološka, sintaktička i pragmatička obilježja poljskoga jezika
 22. procijeniti vlastite kompetencije i odabrati prikladne oblike nastavka obrazovanja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fleksija i semantika vrsta riječi 69714 5 30/15/0
Poljske jezične vježbe II 35896 6 0/0/90
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
Uvod u studij poljske književnosti 35897 4 30/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Poljska književnost do modernizma 51444 5 30/15/0
Poljske jezične vježbe IV 51443 6 0/0/90
Sintaksa poljskog jezika 51445 5 30/15/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Poljska književnost od modernizma do postmodernizma 52585 6 30/30/0
Poljske jezične vježbe V 52584 6 0/0/90
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (3898)
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Poljska leksikologija i frazeologija 69720 3 15/15/0
Poljske jezične vježbe VI 52591 6 0/0/90
2. Izborni kolegiji - odabrati 5 ECTS bodova (3899)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatski jezik 78086 5 0/60/0
Kultura poljskoga jezika 52588 5 45/15/0