Portugalski jezik i književnost

Naziv
Portugalski jezik i književnost
Puni naziv
Portugalski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) portugalskog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) portugalskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij portugalskoga jezika i književnost izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005. godine.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se konstatira da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnog ispita, odnosno, ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje definirano kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana aktivnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenom postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stječe pravo upisa na diplomski studij portugalskog jezika i književnosti. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.
Profesionalni status
Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) portugalskog jezika i književnosti te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na temeljnim disciplinama luzitanističke struke te nositeljima kvalifikacije pruža kompetencije nužne za obavljanje poslova koji, pored kulturoloških osnova, zahtijevaju ponajprije praktično služenje portugalskim jezikom, kao što su pomoćni poslovi u turizmu i poslovanju poduzeća za koje je dovoljno temeljno poznavanje jezika.
Zahtjevi i rezultati
Cilj preddiplomskog studija, koncipiranog prvenstveno kao prva faza petogodišnjeg studija, jest stjecanje znanja portugalskog jezika koje odgovara stupnju B2, s elementima C1, prema europskom referalnom okviru za jezike; svladavanje temeljnih deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za lingvistički opis portugalskog jezika; svladavanje temeljnih analitičkih, deskriptivnih i metodoloških pojmova vezanih uz portugalsku književnost i civilizaciju. Područja mogućeg zaposlenja: pomoćni poslovi u turizmu i poslovanju poduzeća za koje je dovoljno temeljno poznavanje portugalskog jezika.

 1. analizirati u okviru suvremenih lingvističkih pristupa temeljne fonološke, morfološke i sintaktičke strukture u portugalskom jeziku
 2. usporediti različite načine izražavanja gramatičkih kategorija u portugalskom i hrvatskom jeziku
 3. usporediti i povezati različite lingvističke tradicije opisa portugalskog i hrvatskog jezika
 4. usmeno i pismeno komunicirati na portugalskom jeziku na razini B2 prema Europskom referentnom okviru za jezike
 5. protumačiti složenije tekstove na portugalskom jeziku i prepoznati obilježja različitih funkcionalnih stilova
 6. prevoditi tekstove srednje težine s portugalskog na hrvatski te jednostavnije tekstove s hrvatskog na portugalski
 7. prepoznati, navesti i opisati kulturne i društvene procese u zemljama portugalskoga govornog područja
 8. prepoznati, objasniti i upotrijebiti temeljne analitičke, deskriptivne i metodološke pojmove vezane uz portugalsku književnost i civilizaciju
 9. izraziti svojim riječima specifičnosti književno-povijesnih razdoblja i književno-stilskih formacija portugalske književnosti i usporediti ih s njihovim društveno-povijesnim kontekstom
 10. primijeniti naučenu književno-kritičku aparaturu i temeljne spoznaje o portugalskim književno-stilskim formacijama u analizi i tumačenju portugalskih književnih djela
 11. izdvojiti i analizirati najznačajnije karakteristike književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela iz portugalske književnosti
 12. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima iz portugalske književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 13. sažeti i protumačiti smisao portugalskih književnih tekstova
 14. prepoznati primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova
 15. razviti vještine učenja nužne za snalaženje u materiji vezanoj uz portugalski književno-povijesni kontekst i za nastavak studija u području književnosti na višoj razini studiranja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Portugalska fonetika i fonologija 1 36046 4 30/0/15
Portugalski jezik 1 36045 6 30/0/60
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (8279)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Latinski jezik za romaniste 1 36887 2 15/0/0
Portugalska kultura i civilizacija 1 36749 3 0/15/0
Portugalske jezične vježbe 1 36747 3 0/0/30
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 1 ECTS bod (1852)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Latinski jezik za romaniste 1 36887 2 15/0/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Portugalska fonetika i fonologija 2 36048 4 30/0/15
Portugalski jezik 2 36047 6 30/0/60
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (6075)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Latinski jezik za romaniste 2 36888 2 15/0/0
Portugalska kultura i civilizacija 2 36751 3 0/15/0
Portugalske jezične vježbe 2 36750 3 0/0/30
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 1 ECTS bod (1853)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Latinski jezik za romaniste 2 36888 2 15/0/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Portugalski jezik III 52165 6 30/0/60
Povijest portugalske književnosti I 52166 4 30/0/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (8280)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 1 ECTS bod (3868)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Latinski jezik za romaniste 1 36887 2 15/0/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Portugalski jezik IV 52167 6 30/0/60
Povijest portugalske književnosti II 52168 4 30/0/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (6076)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 1 ECTS bod (3869)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Latinski jezik za romaniste 2 36888 2 15/0/0
5. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (8281)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 1 ECTS bod (3870)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Latinski jezik za romaniste 1 36887 2 15/0/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3871)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 1 ECTS bod (6077)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Latinski jezik za romaniste 2 36888 2 15/0/0