Povijest

Naziv
Povijest
Puni naziv
Povijest
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) povijesti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) povijesti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij povijesti izdalo je 2. lipnja 2005. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Sveučilišni prvostupnici povijesti stječu pravo upisa na diplomski studij povijesti. Uvjete za upis na druge diplomske studijske programe na Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu određuju nositelji tih studija.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ili sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) povijesti (univ. bacc. hist.) te obavljati stručni posao u području u kojemu su stekli naziv. Imaju temeljna znanja o povijesti i početne vještine potrebne za historiografski rad. Prvostupnici povijesti mogu obavljati stručne zadatke vezane uz nastavni proces u školama ili uz znanstveno istraživanje, administrativne ili praktične poslove u kulturnim, arhivskim i muzejskim ustanovama, različite zadatke u diplomaciji, medijima i turizmu. Općenito, mogu raditi na poslovima koji zahtijevaju široku opću kulturu, razumijevanje složenosti društvenih odnosa, sposobnost prikupljanja, razvrstavanja, vrednovanja i sinteze podataka te prezentiranje problema i rezultata.
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski program povijesti traje šest semestara. Studentima pruža znanje i kompetencije s područja povijesti. Ujedno razvija njihove opće sposobnosti da raščlanjuju različite probleme, prosuđuju o njima i tumače ih, te da na akademski način priopćavaju zaključke koje su izveli i raspravljaju o njima. Studenti upoznaju osnovne povijesne procese, strukture i događaje od prapovijesti do suvremenosti iz svjetske, europske, regionalne i nacionalne povijesti kroz kolegije koji daju dijakroni pregled povijesnog toka. Polazeći kolegije čiji su sadržaj odabrani povijesni fenomeni upoznaju se s formuliranjem istraživačkih pitanja i metodologijom njihove obrade. Na historiografskom praktikumu uvode se u tehnike akademskog pisanja. Kolegiji iz pomoćnih povijesnih znanosti upućuju ih u osobitosti rada na povijesnim izvorima, a kolegiji iz povijesti historiografije i u razvitak historiografske metodologije. Na primjeru povijesti i drugoga studijskog predmeta upoznaju opća znanstvena i stručna načela humanističkih i društvenih znanosti, te društveni, etički i pravni kontekst rada na tom području. Osposobljavaju se da pronađu i prepoznaju relevantnu literaturu i da se njome koriste, da pretražuju baze podataka, da analiziraju povijesne izvore i da se koriste drugim izvorima podataka. Vježbaju primjenjivati teorijska znanja u rješavanju konkretnih istraživačkih zadataka, stječu vještinu razumijevanja metoda i tehnika i umijeće poimanja njihovih ograničenja. Osposobljavaju se da rade samostalno i u grupi i da usmeno i pismeno priopće rezultate svojeg rada, te da na razne načine komuniciraju sa stručnom i društvenom zajednicom općenito. Razvijaju spremnost za cijeloživotno učenje. Program je uspješno svladan kad student izvrši sve predviđene obveze i stekne 90 ECTS, čime dobiva pravo na akademski naslov sveučilišnog prvostupnika / prvostupnice povijesti (baccalaureus / baccalaurea historiae, kratica: univ. bacc. hist.).

 1. orijentirati se u svim razdobljima povijesnog razvitka
 2. objasniti razvoj i značaj karakterističnih oblika političke, gospodarske, društvene i kulturne organizacije
 3. analizirati načine interakcije među ljudima u prošlosti, uključujući sustave vlasti, komunikacije, migracije, trgovinsku razmjenu, osvajanja i kulturnu difuziju
 4. procijeniti značaj ključnih prekretnica i promjena u povijesti
 5. razviti i primijeniti vještine kritičkog mišljenja i istraživačke vještine koje su potrebne da bi se uspješno formulirao i proveo istraživački projekt
 6. locirati i analizirati razne vrste primarnih i sekundarnih povijesnih izvora
 7. procijeniti kako se podaci iz primarnih i sekundarnih izvora koriste u pisanoj ili usmenoj prezentaciji kao dokaz ili argument u odgovoru na istraživačka pitanja
 8. objasniti kako povjesničari u svojim radovima koriste periodizaciju i kronologiju
 9. protumačiti različite načine na koje su povjesničari proučavali i proučavaju prošlost i primjenjivati ta znanja u učenju i istraživanju
 10. vrednovati raznolikost, kompleksnost i moralne dileme koji su inherentni proučavanju povijesti
 11. objasniti kako je strukturirana argumentacija u odabranim primarnim i sekundarnim izvorima
 12. objasniti i procijeniti suprotstavljene argumente u izvorima i literaturi
 13. formulirati i braniti određenu tezu
 14. ispravno oblikovati citate i bilješke u seminarskim radovima
 15. napisati jasan i koherentan seminarski rad u kojemu se dokazuje i/ili opovrgava određena teza o odabranom historiografskom pitanju ili problemu
 16. prezentirati rad pred studentima i profesorima, stručnjacima i laicima, odabirući adekvatne metode i načine prezentacije
 17. postavljati promišljena pitanja koja potiču diskusiju i vode dubinskom razumijevanju materije
 18. formulirati povratnu informaciju o radovima i izlaganjima ostalih studenata
 19. razviti i demonstrirati profesionalne radne navike
 20. artikulirati i kultivirati vlastite vrijednosti kroz analizu odabranih etičkih pitanja i problema

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Historiografski praktikum 64091 6 15/15/6
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 9 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih kombinacija (1476)
2.1. Prva kombinacija - odabrati 9 ECTS bodova
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036 5 45/0/0
Povijest ranih civilizacija 36033 4 30/30/0
2.2. Druga kombinacija - odabrati 9 ECTS bodova
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36035 7 45/30/0
Povijest ranih civilizacija 36034 2 30/0/0
3. Strani jezik struke - tijekom studija odabrati jedan jezik (2205)
4. Zamjena za strani jezik struke - tijekom studija odabrati zamjenski kolegij - tijekom studija odabrati zamjenski kolegij (2015)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Historiografija o Francuskoj revoluciji 64118 4 0/30/0
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756 3 30/0/0
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici 35869 4 15/15/0
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962 5 30/0/0
Osmansko Carstvo I (1300-1600) 86843 3 30/0/0
Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom i europskom kontekstu 97208 4 30/0/0
Politika i propaganda u 20. stoljeću 77964 4 30/0/0
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036 5 45/0/0
Povijest islama I 142492 3 30/0/0
Povijest Osmanskog carstva 69567 3 30/0/0
Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku 36753 2 30/0/0
Uvod u čitanje starih karata 36754 3 30/0/0
Uvod u njemačku paleografiju I 67062 3 0/30/0
Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st. 97209 3 0/30/0
Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I. 36769 4 30/0/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka 35872 3 30/0/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
2. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija - odabrati 12 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (1479)
2.1. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija (varijanta 1) - odabrati 12 ECTS bodova
Naziv Šifra ECTS Satnica
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 36037 7 60/30/0
Hrvatska povijest srednjeg vijeka 36040 5 60/0/0
2.2. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija (varijanta 2) - odabrati 12 ECTS bodova
Naziv Šifra ECTS Satnica
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 36038 5 60/0/0
Hrvatska povijest srednjeg vijeka 36039 7 60/30/0
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u zimskom semestru (2207)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2016)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Čovjek i sport 81214 4 30/0/0
Čovjek i sport 81215 5 30/0/30
Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest 52627 4 30/0/0
Kartografski izvori za hrvatsku povijest 36778 3 30/0/0
Nova žena u novoj državi: Žene u Kraljevini Jugoslaviji 81438 3 30/0/0
Osmansko Carstvo II (1600-1922) 90156 3 30/0/0
Povijest Holokausta 131798 3 30/0/0
Povijest islama II 142497 3 30/0/0
Povijest Republike Turske 69827 3 30/0/0
Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba 64125 3 30/0/0
Povijest velike seobe naroda 131799 2 30/0/0
Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama 142490 3 30/0/0
Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji 36783 4 15/15/0
Sukob Tito Staljin i Goli otok 125810 3 30/0/0
Teme iz vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva (14.-18.st) 86844 3 30/0/0
Turska Hrvatska 52625 3 30/0/0
Uvod u njemačku paleografiju II 102236 3 0/30/0
Zagreb u srednjem vijeku 52631 4 15/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatska povijest ranoga novog vijeka 51042 6 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Obvezatni dio programa - odabrati 9 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (3616)
2.1. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 1) - odabrati 9 ECTS bodova
2.2. Kolegij koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 2) - odabrati 9 ECTS bodova
3. Strani jezik struke - tijekom studija odabrati jedan strani jezik (2205)
4. Zamjena za strani jezik struke - tijekom studija odabrati zamjenski kolegij - tijekom studija odabrati zamjenski kolegij (2015)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Historiografija o Francuskoj revoluciji 64118 4 0/30/0
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756 3 30/0/0
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici 35869 4 15/15/0
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962 5 30/0/0
Osmansko Carstvo I (1300-1600) 86843 3 30/0/0
Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom i europskom kontekstu 97208 4 30/0/0
Politika i propaganda u 20. stoljeću 77964 4 30/0/0
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036 5 45/0/0
Povijest islama I 142492 3 30/0/0
Povijest Osmanskog carstva 69567 3 30/0/0
Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku 36753 2 30/0/0
Uvod u čitanje starih karata 36754 3 30/0/0
Uvod u njemačku paleografiju I 67062 3 0/30/0
Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st. 97209 3 0/30/0
Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I. 36769 4 30/0/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatska povijest 19. stoljeća 51047 6 30/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Obvezatni dio programa - odabrati 9 ECTS bodova u jednoj od ponuđenih varijanti (3619)
2.1. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 1) - odabrati 9 ECTS bodova
2.2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija (varijanta 2) - odabrati 9 ECTS bodova
3. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik tijekom studija (2207)
4. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2016)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Čovjek i sport 81214 4 30/0/0
Čovjek i sport 81215 5 30/0/30
Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest 52627 4 30/0/0
Kartografski izvori za hrvatsku povijest 36778 3 30/0/0
Nova žena u novoj državi: Žene u Kraljevini Jugoslaviji 81438 3 30/0/0
Osmansko Carstvo II (1600-1922) 90156 3 30/0/0
Povijest Holokausta 131798 3 30/0/0
Povijest islama II 142497 3 30/0/0
Povijest Republike Turske 69827 3 30/0/0
Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba 64125 3 30/0/0
Povijest velike seobe naroda 131799 2 30/0/0
Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama 142490 3 30/0/0
Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji 36783 4 15/15/0
Sukob Tito Staljin i Goli otok 125810 3 30/0/0
Teme iz vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva (14.-18.st) 86844 3 30/0/0
Turska Hrvatska 52625 3 30/0/0
Uvod u njemačku paleografiju II 102236 3 0/30/0
Zagreb u srednjem vijeku 52631 4 15/15/0
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Europska i svjetska povijest 1918. - 1945. 51072 6 30/30/0
Hrvatska povijest 1918. - 1945. 51075 6 30/30/0
Povijest historiografije 51078 3 30/0/0
2. Strani jezik struke - tijekom studija odabrati jedan strani jezik (2205)
3. Zamjena za strani jezik struke - tijekom studija odabrati zamjenski kolegij - odabrati zamjenski kolegij (2015)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Historiografija o Francuskoj revoluciji 64118 4 0/30/0
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756 3 30/0/0
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici 35869 4 15/15/0
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962 5 30/0/0
Osmansko Carstvo I (1300-1600) 86843 3 30/0/0
Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom i europskom kontekstu 97208 4 30/0/0
Politika i propaganda u 20. stoljeću 77964 4 30/0/0
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036 5 45/0/0
Povijest islama I 142492 3 30/0/0
Povijest Osmanskog carstva 69567 3 30/0/0
Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku 36753 2 30/0/0
Uvod u čitanje starih karata 36754 3 30/0/0
Uvod u njemačku paleografiju I 67062 3 0/30/0
Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st. 97209 3 0/30/0
Život zagrebačkih građana u zrcalu arhivske građe 17. i 18. stoljeća I. 36769 4 30/0/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik tijekom studija (2207)
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2016)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Čovjek i sport 81214 4 30/0/0
Čovjek i sport 81215 5 30/0/30
Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest 52627 4 30/0/0
Kartografski izvori za hrvatsku povijest 36778 3 30/0/0
Nova žena u novoj državi: Žene u Kraljevini Jugoslaviji 81438 3 30/0/0
Osmansko Carstvo II (1600-1922) 90156 3 30/0/0
Povijest Holokausta 131798 3 30/0/0
Povijest islama II 142497 3 30/0/0
Povijest Republike Turske 69827 3 30/0/0
Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba 64125 3 30/0/0
Povijest velike seobe naroda 131799 2 30/0/0
Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama 142490 3 30/0/0
Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji 36783 4 15/15/0
Sukob Tito Staljin i Goli otok 125810 3 30/0/0
Teme iz vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva (14.-18.st) 86844 3 30/0/0
Turska Hrvatska 52625 3 30/0/0
Uvod u njemačku paleografiju II 102236 3 0/30/0
Zagreb u srednjem vijeku 52631 4 15/15/0