Povijest umjetnosti

Naziv
Povijest umjetnosti
Puni naziv
Povijest umjetnosti
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) povijesti umjetnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) povijesti umjetnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij povijesti umjetnosti 9. lipnja 2005. izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se konstatira da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnog ispita, odnosno, ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje definirano kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana aktivnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenom postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stječe pravo upisa na diplomski sveučilišni studij povijesti umjetnosti.
Profesionalni status
Studij je koncipiran kao prvi dio sveučilišne naobrazbe, koja se nastavlja na diplomskome studiju povijesti umjetnosti. Nositelj kvalifikacije ovlašten je koristiti akademski naziv prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) humanističkih znanosti, smjer povijesti umjetnosti (univ. bacc. hist. art.). On omogućuje izvršavanje srednje razine složenosti poslova u državnoj upravi, kao i poslova turističkog ili muzejskog vodiča.
Zahtjevi i rezultati
Studij povijesti umjetnosti nudi kronološki pregled razdoblja, protagonista i najvažnijih djela od antičke do suvremene umjetnosti, a upotpunjuju ga uvodni i teorijsko-problemski predmeti. Studenti se na prvoj godini upoznaju s temeljnim načelima percepcije, analize i interpretacije umjetničkih djela, a uz pregled antičke, kasnoantičke i ranosrednjovjekovne umjetnosti i s temeljnim načelima ikonološke analize. Na drugoj godini studenti proširuju znanja o povijesti umjetnosti od romaničkoga doba do renesanse i baroka. Na trećoj se godini studenti upoznaju s umjetnošću 19. i 20. stoljeća, teorijom i poviješću povijesno-umjetničke discipline, problemima likovne kritike i s poviješću i načelima zaštite kulturne baštine. Trogodišnji se studij upotpunjuje izbornim kolegijima na kojima studenti dobivaju dodatna znanja o pojedinim razdobljima iz povijesti umjetnosti, o strukovnim i teorijskim problemima te o povijesti i metodologiji zaštite kulturne baštine. Na preddiplomskomu studiju povijesti umjetnosti studenti stječu vještine korištenja osnovnim metodama i terminologijom struke povijesti umjetnosti; izrade osnovne kataloške jedinice; pristupa umjetničkomu djelu te temeljna znanja iz povijesti, teorije i metodologije u zaštiti kulturne baštine. Studij je osmišljen kao prvi dio sveučilišne naobrazbe, koja se nastavlja na diplomskome studiju povijesti umjetnosti. Završetkom preddiplomskoga studija studenti postaju sveučilišni prvostupnici povijesti umjetnosti sposobni prepoznati osnovne stilske i kulturno-povijesne značajke u djelima arhitekture, skulpture, slikarstva, grafike, fotografije i novih medija; razumjeti i ispravno rabiti stručne nazive, usmeno i pismeno analizirati umjetnička djela, predstavljati analize umjetničkih djela u elektroničkom obliku.

 1. prepoznavati povijesnoumjetnička razdoblja i njihove karakteristike, od staroga vijeka do danas
 2. izvesti stilsku i formalnu analizu umjetničkih djela
 3. razlikovati primarne i sekundarne izvore podataka
 4. razlikovati pisane od likovnih izvora i kritički sagledati njihove poveznice
 5. razlikovati modele pristupa umjetničkom djelu s obzirom na njegovu namjenu, izražajna sredstva i značenja
 6. koristiti temeljnu stručnu terminologiju povijesti umjetnosti
 7. koristiti osnovne pojmove i nazivlje vezano za konstruktivne elemente i tipologiju arhitekture
 8. primijeniti temeljnu ikonografsku analizu u tumačenju djela likovnih umjetnosti
 9. prepoznati temeljne metodološke postupke iz povijesti konzervatorskog i restauratorskog djelovanja na nepokretnoj baštini
 10. razlikovati modele tradicionalne i suvremene povijesnoumjetničke interpretacije i likovne kritike
 11. razlikovati institucionalne oblike funkcioniranja povijesnoumjetničke prakse od alternativnih modela kustoske prakse, marketinga i kulturne politike
 12. prikupiti relevantne podatke iz literature i izvora primjenjujući adekvatne metode i tehnike
 13. primijeniti stečeno znanje u rješavanju istraživačkih problema u radovima manjeg opsega

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Osnove arhitekture 46967 5 30/15/15
Osnove likovnih umjetnosti 46966 5 30/15/15
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
Umjetnost antike 35919 5 30/15/15
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
Umjetnost gotike 51170 5 30/15/15
Umjetnost romanike 51169 5 30/15/15
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 5 ECTS bodova (3640)
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Umjetnost nakon 1900. 51174 5 30/15/15
Umjetnost XIX. stoljeća 51173 5 30/15/15
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 5 ECTS bodova (3943)