Slovački jezik i književnost

Naziv
Slovački jezik i književnost
Puni naziv
Slovački jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) slovakistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) slovakistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za preddiplomski studij slovačkog jezika i književnosti izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovoga preddiplomskoga sveučilišnoga studijskoga programa student/studentica stječe pravo upisa na diplomski studij slovakistike. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.
Profesionalni status
Nositelj/nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/ovlaštena je koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) slovačkoga jezika i književnosti te obavljati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na temeljnim disciplinama slovakističke struke te nositeljima/nositeljicama kvalifikacije pruža kulturološka znanja potrebna za neke organizacijske ili voditeljske poslove u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski studij slovakistike koncipiran je ponajprije kao prva faza petogodišnjega studija. Slovakistiku je moguće studirati kao dvopredmetni A-studij. Nastava u preddiplomskom studiju održava se na hrvatskom i slovačkom jeziku. Nakon šest semestara (90 ECTS-bodova na slovakistici) studenti će ovladati slovačkim jezikom na razini B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike i temeljnim disciplinama struke te steći kulturološka znanja potrebna za neke organizacijske ili voditeljske poslove u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim institucijama. Završetak preddiplomskoga studija nužan je za nastavak studija na jednom od dvaju smjerova diplomskoga studija slovakistike (prevoditeljsko-kulturološkom i nastavničkom). Sa završetkom preddiplomskoga studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/ sveučilišna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) slovakistike.

 1. objasniti i upotrijebiti temeljno pojmovlje i izdvojiti pojave iz slovačke fonetike i fonologije, s posebnim osvrtom na razlike u hrvatskom jeziku
 2. navesti slovačka pravopisna pravila i primijeniti ih u pisanom izražavanju
 3. objasniti i upotrijebiti osnovnu gramatičku aparaturu na morfološkoj i sintaktičkoj razini slovačkoga jezika i primijeniti je u morfematičkim, morfološkim i sintaktičkim analizama
 4. koristiti temeljno pojmovlje u opisu i tumačenju pojava iz slovačke leksikologije i frazeologije
 5. prepoznati i svrstati osnovne pojave iz povijesti slovačkoga jezika u slavističkom kontekstu, s osvrtom na slovačke dijalekte
 6. identificirati različite teorijske pristupe u proučavanju slovačkoga jezika i kulture
 7. prepoznati i opisati osnovne slovačke društveno-kulturne i povijesne činjenice bitne za utvrđivanje slovačkih jezičnih i književnih posebnosti u širem europskom kontekstu
 8. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u slovačkoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 9. navesti i objasniti specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija slovačke književnosti
 10. izdvojiti i analizirati relevantna obilježja književnopovijesnih razdoblja i individualnih djela unutar slovačke književnosti
 11. sažeti i protumačiti smisao tekstova na slovačkome jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 12. primijeniti slovačko jezično znanje u zastupanju svojeg mišljenja u jednostavnijim raspravama na zadane teme
 13. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na slovačkome jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 14. samostalno prevesti sa slovačkoga na hrvatski i s hrvatskoga na slovački jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 15. integrirati teorijske spoznaje u organizaciju i kreiranje vlastitog izlaganja na zadanu slovakističku temu
 16. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 17. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju slovakistike s drugim studijskim programom u društveno-humanističkom području

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Slovačke jezične vježbe I 97429 5 0/0/90
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
Uvod u slovačku kulturu 36010 5 30/30/0
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1877)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatski jezik 78086 5 0/60/0
Slovačka leksikologija i frazeologija 50895 5 30/15/0
Staroslavenski jezik 35955 6 30/30/0
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1879)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Slovačka leksikologija i frazeologija 50895 5 30/15/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Fonologija slovačkoga jezika 142686 5 45/0/0
Slovačke jezične vježbe II 36011 5 0/0/90
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1877)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatski jezik 78086 5 0/60/0
Povijest slovačkoga književnoga jezika 142687 5 60/0/0
Prozaici slovačkoga realizma 97430 5 30/30/0
Uvod u semantiku 154204 3 30/0/0
Završni rad na studiju Slovačkog jezika i književnosti 69896 5 0/0/0
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1879)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest slovačkoga književnoga jezika 142687 5 60/0/0
Prozaici slovačkoga realizma 97430 5 30/30/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Morfologija slovačkoga jezika 50898 5 60/0/0
Slovačke jezične vježbe III 50879 5 0/0/90
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1877)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatski jezik 78086 5 0/60/0
Slovačka leksikologija i frazeologija 50895 5 30/15/0
Staroslavenski jezik 35955 6 30/30/0
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1879)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Slovačka leksikologija i frazeologija 50895 5 30/15/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Slovačka književnost do kraja XIX. stoljeća 50880 5 30/30/0
Slovačke jezične vježbe IV 50897 5 0/0/90
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1877)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatski jezik 78086 5 0/60/0
Povijest slovačkoga književnoga jezika 142687 5 60/0/0
Prozaici slovačkoga realizma 97430 5 30/30/0
Uvod u semantiku 154204 3 30/0/0
Završni rad na studiju Slovačkog jezika i književnosti 69896 5 0/0/0
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1879)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest slovačkoga književnoga jezika 142687 5 60/0/0
Prozaici slovačkoga realizma 97430 5 30/30/0
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Slovačka književnost 20. stoljeća 52298 5 30/30/0
Slovačke jezične vježbe V 52297 5 0/0/90
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1877)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatski jezik 78086 5 0/60/0
Slovačka leksikologija i frazeologija 50895 5 30/15/0
Staroslavenski jezik 35955 6 30/30/0
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1879)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Slovačka leksikologija i frazeologija 50895 5 30/15/0
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Sintaksa slovačkog jezika 52300 5 60/0/0
Slovačke jezične vježbe VI 52299 5 0/0/90
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1877)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hrvatski jezik 78086 5 0/60/0
Povijest slovačkoga književnoga jezika 142687 5 60/0/0
Prozaici slovačkoga realizma 97430 5 30/30/0
Uvod u semantiku 154204 3 30/0/0
Završni rad na studiju Slovačkog jezika i književnosti 69896 5 0/0/0
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1879)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest slovačkoga književnoga jezika 142687 5 60/0/0
Prozaici slovačkoga realizma 97430 5 30/30/0