Španjolski jezik i književnost

Naziv
Španjolski jezik i književnost
Puni naziv
Španjolski jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) španjolskog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) španjolskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za preddiplomski studij španjolskoga jezika i književnosti izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. lipnja 2005. godine
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovoga preddiplomskoga sveučilišnoga studijskoga programa student/studentica stječe pravo upisa na diplomski studij španjolskog jezika i književnosti. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.
Profesionalni status
Nositelj/nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/ovlaštena je koristiti se zakonski zaštićenim akademskim nazivom sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) španjolskog jezika i književnosti te obavljati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na temeljnim disciplinama hispanističke struke te nositeljima/nositeljicama kvalifikacije pruža temeljna jezična, književno-povijesna, kulturološka i lingvistička znanja potrebna za manje složene poslove u nakladništvu, medijima, državnoj upravi, leksikografiji, marketingu, odnosima s javnošću i međunarodnom poslovanju poduzeća za koje je dovoljno temeljno poznavanje španjolskog jezika.
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski studij španjolskog jezika i književnosti koncipiran je kao zajednički preddiplomski studij, nakon kojega će prvostupnici moći upisati i pratiti drugi ciklus nastave tj. specijalizacije koje se nude u okviru studija španjolskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Španjolski jezik i književnost moguće je studirati kao dvopredmetni A-studij. Nastava na preddiplomskom studiju održava se na hrvatskom jeziku na I. godini (propisana literatura je na hrvatskom i španjolskom jeziku), te na španjolskom jeziku na II. i III. godini. Nakon šest semestara (90 ECTS-bodova na studiju španjolskog jezika i književnosti) studenti će ovladati španjolskim jezikom na razini B2/C1 prema Zajedničkome europskome referentnome okviru za jezike i temeljnim disciplinama struke, steći će osnovna kulturološka znanja o hispanskom svijetu te steći uvid u cjelokupni književno-povijesni okvir španjolske i hispanskoameričke književnosti, upoznati se s temeljnim pojmovima lingvističke teorije, savladati fonetiku i fonologiju španjolskog jezika kao i normativnu gramatiku te semantiku i leksikologiju. Time će biti osposobljeni za zaposlenja u sljedećim područjima: pomoćni poslovi u nakladništvu, medijima, državnoj upravi, leksikografiji, marketingu, odnosima s javnošću, pojedinim granama turističke djelatnosti te u onim segmentima međunarodnog poslovanja poduzeća za koje je dovoljno temeljno poznavanje španjolskog jezika. Preddiplomski studij završava izradom, prihvaćanjem i obranom završnog pismenog rada. Završetak preddiplomskoga studija nužan je za nastavak studija na jednom od diplomskih studija hispanistike (prevoditeljski, nastavnički, znanstveni: modul književnost ili modul lingvistika). Završetkom preddiplomskoga studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) španjolskog jezika i književnosti.

 1. student će moći pokazati poznavanje razmjerno širokog spektra društvenih, kulturnih i povijesnih čimbenika konteksta relevantna za usvajanje i aktivan odnos prema španjolskom jeziku, te umjetnosti, kulturi i društvu hispanskog svijeta; bit će kadar samostalno prikupljati i procjenjivati sve činjenice iz tog područja
 2. student će moći navesti i protumačiti najvažnije pojmove iz opće romanistike primjenjive na španjolski jezik
 3. student će biti kadar upotrebljavati morfosintaktičke strukture španjolskog jezika i analizirati ih u različitim oblicima pismenog i usmenog izražavanja
 4. student će moći samostalno kreirati pisani tekst na zadanu temu, odnosno samostalno primijeniti jezično znanje u različitim jezičnim registrima
 5. student će biti kadar ispravno koristiti komunikacijske receptivne i produktivne vještine
 6. student će moći kategorizirati jezične pojmove i jezične koncepte na svim lingvističkim razinama
 7. student će moći objasniti osnovnu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, semantike i pragmatike španjolskog jezika
 8. student će moći opisati i objasniti razvoj književnih vrsta i dominantnih stilova u hispanskim književnostima
 9. student će razviti vještine učenja nužne za snalaženje u književno-povijesnim pojavama hispanskog kulturnog kruga i za nastavak studija u području književnosti na višoj razini studiranja
 10. student će pokazati prepoznati i vrednovati relevantne primarne i sekundarne izvore informacija i adekvatno ih koristiti u procesu razvijanja znanja i tumačenja tekstova
 11. student će biti kadar interpretirati relevantne podatke iz hispanskih književnosti te ih moći koristiti u širem sagledavanju kulturnih i društvenih pojava
 12. student će moći primijeniti naučenu književnu kritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književno-stilskim formacijama i tumačenju književnih djela
 13. student će moći prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti, osnovne književno-teorijske pojmove nužne za analizu književnog djela na španjolskom jeziku
 14. student će moći posredovati stečena znanja s područja hispanske povijesti, kulture i književnosti usmeno i pismeno na španjolskom jeziku u skladu s profesionalnim standardima i konvencijama akademskog pisanja
 15. student će moći samostalno prevesti sa španjolskog jezika na hrvatski i obratno tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 16. student će biti kadar procijeniti i kontrastivno prikazati interkulturalne sadržaje različitih tematika
 17. student će moći preispitati vlastito usvojeno znanje i spoznaje iz struke te će biti kadar koristit vještine učenja nužne za nastavak studija na višoj razini (diplomskom studiju)
 18. student će razviti vještine timskog rada i predstavljanja tog rada u području španjolskog jezika i književnosti
 19. student će moći pod mentorstvom izraditi završni rad iz područja lingvistike ili književnosti; za tu svrhu on će iz različitih izvora moći prikupiti i sustavno prikazati građu relevantnu za obradu teme rada

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (1856)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Suvremena španjolska sintaksa 1 95341 3 15/15/0
Španjolski jezik 3 95328 4 0/0/60
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
Usmeno i pismeno izražavanje II 52145 2 0/0/30
Zlatni vijek španjolske književnosti 95335 4 30/0/0
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3956)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3957)
5. semestar
6. semestar
1. Obavezni predmeti