Švedski jezik i kultura

Naziv
Švedski jezik i kultura
Puni naziv
Švedski jezik i kultura
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) švedskog jezika i kulture
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) švedskog jezika i kulture
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij švedskoga jezika i kulture izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa student je kvalificiran za upis na diplomski studij švedskog jezika i kulture. Za upis na druge sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe uvjete određuju visokoškolske institucije na kojima se ti studiji izvode.
Profesionalni status
Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) švedskoga jezika i kulture te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na temeljnim disciplinama skandinavističke struke te nositeljima ove kvalifikacije pruža u prvom redu znanja iz područja švedske filologije, lingvistike, studija književnosti i kulture. S obzirom na stečene jezične, komunikacijske i kulturološke kompetencije, studenti mogu raditi kao suradnici ili voditelji na odgovarajućim poslovima i projektima u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski studij švedskog jezika i kulture pruža studentima u prvom redu znanja i kompetencije iz područja švedske filologije, lingvistike, skandinavskih književnosti i filma, švedske povijesti i suvremene organizacije društva. Istovremeno razvija opće akademske, interpretativne i komunikacijske vještine. Tijekom sve tri godine studija studenti intenzivno razvijaju jezične i komunikacijske kompetencije prema razini koja podrazumijeva solidnu aktivnu upotrebu švedskog jezika te dobro razumijevanje općih tekstova na švedskom jeziku, kao i književnih i stručnih tekstova srednjeg stupnja složenosti. U posljednjem semestru studija studenti stječu i osnovnu, uglavnom pasivnu, kompetenciju u još jednom nordijskom jeziku. Kroz kolegije općeskandinavskog usmjerenja u prva dva semestra te kolegije svih semestara usmjerene na švedsko društvo i kulturu studenti stječu kulturnu kompetenciju koja podrazumijeva osnovno poznavanje svih skandinavskih kultura te detaljnije poznavanje švedske kulture i civilizacije. Kontrastivno-lingvistički kolegiji i uvodni prevoditeljski kolegij izravno, a više drugih kolegija neizravno doprinose razvoju jezične i komunikacijske kompetencije studenata na hrvatskom jeziku. Studenti također razvijaju sposobnost praćenja i razumijevanja stručne literature te druge temeljne akademske vještine, kao i sposobnost kritičkog mišljenja na razini osjetno višoj od srednjoškolske. Studij obuhvaća i dvosemestralni kolegij Strani jezik struke (engleski i njemački). Na studiju se ne provjerava, no realizacija studija pretpostavlja sposobnost studenta da razumijeva osnovnu stručnu literaturu na engleskom ili njemačkom jeziku te da koristi računalo za obradu teksta, pronalaženje informacija i tekstova te za komunikaciju. S obzirom na kompetencije koje razvija, studij švedskog jezika i kulture može predstavljati pripremnu fazu za diplomski studij švedskog jezika i kulture ili opće skandinavistike, kao i za druge diplomske studije utemeljene na srodnim kompetenci

Nema definiranih ishoda učenja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Skandinavija i Skandinavci 36042 7 30/30/0
Švedski jezik I 36041 6 0/0/90
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
2. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1900)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Engleski jezik za akademske potrebe 1 78161 2 0/0/30
Njemački jezik za akademske potrebe 1 78162 2 0/0/30
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2019)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Estetika - seminar: Estetika ili filozofija umjetnosti? 160798 3 0/30/0
Etika - opći 51297 6 30/30/0
Etika - seminar: Etika i tehnika 160800 3 0/30/0
Etika - seminar: Feministička bioetika 160801 3 0/30/0
Etika govorenja 52304 5 30/15/0
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894 6 30/15/0
Filmologija: Uvod u filmologiju 50877 6 30/15/0
Filozofija odgoja - seminar: Ideja sveučilišta 160802 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Ranjivost 160803 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea 160805 3 0/30/0
Filozofija politike 1 51254 3 30/0/0
Filozofija povijesti - seminar: O sreći i nesreći u svjetskoj povijesti 160809 3 0/30/0
Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti 52674 3 30/0/0
Filozofija roda 37082 4 30/0/0
Generativna gramatika 37161 5 30/15/0
Grčka filozofija I 79579 3 0/30/0
Hrvatska epigrafija i paleografija I. 36756 3 30/0/0
Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika 160811 3 0/30/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Indoeuropska fonologija 160765 5 30/15/0
Indoeuropska mitologija 67323 5 30/15/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Kognitivna lingvistika 65533 3 15/15/0
Komparativna književnost: Hrvatski realizam u europskom kontekstu 131582 6 30/15/0
Komparativna književnost: Klasicizam: između ljubavi i dužnosti 78333 6 30/15/0
Latinska epigrafija srednjega vijeka 77962 5 30/0/0
Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost 160812 3 0/30/0
Metafizika 51277 4 30/0/0
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije III 160813 3 0/30/0
Ontologija I 51246 3 30/0/0
Opća povijest književnosti: Čitanje klasika 160776 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje 160780 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 86826 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Roman: kratka povijest žanra 160784 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Shakespeare 160786 6 30/15/0
Osmansko Carstvo I (1300-1600) 86843 3 30/0/0
Plemstvo na hrvatskom ranonovovjekovnom prostoru u regionalnom i europskom kontekstu 97208 4 30/0/0
Politika i propaganda u 20. stoljeću 77964 4 30/0/0
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju 145587 3 0/30/0
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 36036 5 45/0/0
Povijest ranih civilizacija 36034 2 30/0/0
Povijest ranih civilizacija 35867 7 30/30/0
Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije 160816 3 0/30/0
Semantička tipologija 161129 5 30/15/0
Socijalna filozofija 51256 6 60/0/0
Suvremena filozofska terminologija I 78282 3 0/30/0
Teatrologija i dramatologija: Pismo i govor drame 118558 6 30/15/0
Temelji kognitivne lingvistike 51690 5 30/15/0
Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura 131584 6 30/15/0
Teorija književnosti: Teorija romana 118561 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti 52671 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u teoriju stiha 52682 6 30/15/0
Teorija spoznaje 66427 6 60/0/0
Ustroj umjetnih jezika 64218 5 30/15/0
Uvod u čitanje starih karata 36754 3 30/0/0
Uvod u filozofiju I - opći 78517 3 30/0/0
Uvod u indoeuropsku lingvistiku 78427 3 30/0/0
Uvod u njemačku paleografiju I 67062 3 0/30/0
Uvod u primijenjenu lingvistiku 160766 3 30/0/0
Uvod u semiologiju 52302 5 30/15/0
Vojna revolucija i vojna povijest 14-17 st. 97209 3 0/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Švedski jezik II 36043 7 0/0/90
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
Uvod u studij skandinavskih književnosti 77895 7 15/30/0
2. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1901)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Engleski jezik za akademske potrebe 2 78173 2 0/0/30
Njemački jezik za akademske potrebe 2 78174 2 0/0/30
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2020)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Akcentologija 1 87729 5 30/15/0
Algebarska lingvistika 37163 5 30/30/0
Bioetika 69886 6 60/0/0
Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest 52627 4 30/0/0
Estetika - opći predmet 58630 6 60/0/0
Estetika - seminar: Filozofsko-psihoanalitičko čitanje Shakespearea 160799 3 0/30/0
Filmologija: Filmske stilske epohe 50894 6 30/15/0
Filmologija: Teorija filmskog stila 131574 6 30/15/0
Filozofija i psihoanaliza 51258 4 30/0/0
Filozofija odgoja - seminar: Sport, ethos i odgoj 160804 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Pravo naroda i vječni mir 160806 3 0/30/0
Filozofija politike II 51255 3 30/0/0
Filozofija povijesti 37078 4 30/0/0
Filozofija povijesti - Osnovni problemi 56138 4 30/0/0
Filozofija povijesti - seminar: Ideja revolucije u filozofiji povijesti 160808 3 0/30/0
Filozofska antropologija 160767 6 60/0/0
Grčka filozofija II 81494 3 0/30/0
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova 37159 5 30/15/0
Kartografski izvori za hrvatsku povijest 36778 3 30/0/0
Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha 81429 6 30/15/0
Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija 86825 6 30/15/0
Korpusna lingvistika 37170 5 30/15/0
Lingvistička propedeutika 37168 5 30/15/0
Lingvistika i njezini dijalekti 37171 5 30/15/0
Logika - seminar: Logika za filozofiju I 117976 3 0/30/0
Logika I - uvod u simboličku logiku 160768 6 60/0/0
Logika II 160769 6 60/0/0
Logika-Seminar: Logika i teorija izračunljivosti 78518 3 0/30/0
Marx i marksističke filozofije 51267 4 30/0/0
Metodologija znanstvenog rada 47422 4 30/0/0
Nova žena u novoj državi: Žene u Kraljevini Jugoslaviji 81438 3 30/0/0
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije IV 160814 3 0/30/0
Ontologija II 51247 3 30/0/0
Opća povijest književnosti: Avangarda 78329 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma 160783 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 81430 6 30/15/0
Opća povijest književnosti: Udvorna ljubav 160787 6 30/15/0
Osmansko Carstvo II (1600-1922) 90156 3 30/0/0
Povijest lingvističkih teorija 37165 5 30/15/0
Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba 64125 3 30/0/0
Prepoznavanje obavijesti u tekstu 52301 5 30/15/0
Prepoznavanje riječi 37158 5 30/15/0
Primijenjena lingvistika 37164 5 30/30/0
Seminar iz semiologije i filozofije jezika 160818 3 15/15/0
Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama 142490 3 30/0/0
Sloboda volje (seminar iz Etike) 64233 3 0/30/0
Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji 36783 4 15/15/0
Sukob Tito Staljin i Goli otok 125810 3 30/0/0
Suvremena estetika 51135 6 60/0/0
Suvremena filozofska terminologija II 81495 3 0/30/0
Teatrologija i dramatologija: Kazališna publika 125624 6 30/15/0
Teme iz vjerske, društvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva (14.-18.st) 86844 3 30/0/0
Teorija književnosti: Književne vrste europskoga romantizma 160789 6 30/15/0
Teorija književnosti: Marksizam i književnost 160791 6 30/15/0
Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam 102105 6 30/15/0
Teorija književnosti: Satira - vrsta ili način 160794 6 30/15/0
Teorija književnosti: Suvremene književne teorije 81435 6 30/15/0
Teorija književnosti: Uvod u naratologiju 52668 6 30/15/0
Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost 131783 3 0/30/0
Teorija spoznaje - seminar: Modeli racionalnosti 117983 3 0/30/0
Uvod u filozofiju II - opći 81497 3 30/0/0
Uvod u njemačku paleografiju II 102236 3 0/30/0
Uvod u povijest lingvističkih teorija 90753 3 30/0/0
Uvod u semantiku 154204 3 30/0/0
Uvod u tipologiju 52303 5 30/15/0
Zagreb u srednjem vijeku 52631 4 15/15/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Švedski jezik III 52056 7 0/0/90
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
Uvod u lingvistički studij švedskog 52057 7 30/30/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Švedska književnost i film 1 64097 6 30/30/0
Švedski jezik u društvenom kontekstu I 97428 3 0/15/30
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
Uvod u prevoditeljstvo 52060 6 15/45/0
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Sintaksa švedskog jezika 97421 3 15/15/0
Švedska književnost i film 2 155893 6 15/30/0
Švedski jezik u društvenom kontekstu II 132056 4 0/30/15
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (3801)
6. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 4 ECTS boda (3800)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Suvremeni norveški jezik I 52066 4 0/0/60