Turkologija

Naziv
Turkologija
Puni naziv
Turkologija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) turkologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) turkologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij turkologije izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2. lipnja 2005. godine.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa student stječe pravo upisa na diplomski studij turkologije pod uvjetima koje propisuje Odsjek, odnosno Filozofski fakultet. Uvjete za upis na sveučilišne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.
Profesionalni status
Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) turkologije te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na temeljnim disciplinama turkološke struke te nositeljima ove kvalifikacije pruža kulturološke uvide potrebne za neke organizacijske ili voditeljske poslove u javnim službama, predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, medijima, izdavaštvu i sličnim djelatnostima.
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski studij turkologije prvenstveno je koncipiran kao prva (trogodišnja) faza petogodišnjeg studija, tijekom kojega studenti dobiju temeljni uvid u opću i kulturnu povijest Turaka i turkijskih naroda središnje Azije, dobro znanje suvremenog turskog i temeljna znanja arapskoga jezika. Kroz šest semestara preddiplomskog studija studenti turskim jezikom ovladaju prosječno na razini B2, prema CEF-ovoj klasifikaciji. Turkologiju je moguće studirati kao dvopredmetni studij. Nastava na studiju pretežito se izvodi na hrvatskome jeziku, s tendencijom da se od samih početaka poveća udio turskoga kao radnog jezika. Nakon šest semestara (najmanje 90 ECTS bodova na turkologiji) studenti ovladaju temeljnim disciplinama struke te stječu kulturološki uvid potreban za neke organizacijske poslove u javnim službama (prije svega na području međunarodnih odnosa), predstavništvima, gospodarskim tvrtkama, turizmu, medijima, izdavaštvu i sličnim institucijama. Završeni preddiplomski studij otvara put nastavku studija na diplomskom studiju turkologije. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) turkologije.

 1. opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u turskom jeziku i usporediti ih i povezati s morfološkim i sintaktičkim kategorijama u hrvatskom jeziku
 2. analizirati i objasniti gramatički ustroj turske rečenice i usporediti ga s ustrojem hrvatske rečenice
 3. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike turskog jezika
 4. protumačiti komunikacijske učinke rečenica s različitim obavijesnim ustrojem
 5. sažeti i protumačiti smisao tekstova na turskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 6. samostalno prevesti s turskog na hrvatski i s hrvatskog na turski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 7. demonstrirati komunikaciju koja omogućuje svakodnevnu interakciju s izvornim govornikom te se uključivati u razgovor o poznatim temama
 8. navesti i objasniti temeljne pojmove islama i islamske civilizacije te povijesne okolnosti nastanka i širenja islama
 9. navesti i opisati najvažnije vladajuće dinastije islamskog svijeta te izdvojiti i usporediti glavne karakteristike njihovih kulturno-civilizacijskih dometa
 10. nabrojiti, opisati i klasificirati stare turkijske narode, njihove jezike i književne idiome te protumačiti i povezati njihove migracije i geografsku rasprostranjenost s povijesnim razvojem
 11. klasificirati suvremene turkijske narode, njihove jezike i kulturna obilježja; preispitati i argumentirano obrazložiti sličnosti i razlike među altajskim jezicima
 12. procijeniti i kritički povezati političke, društvene, gospodarske i vjerske aspekte suvremenih turkijskih naroda i turkofonih manjina
 13. objasniti povijest turkoloških studija te komentirati njihovu znanstvenu metodologiju, vodeće znanstvenike, glavna postignuća i razvojnu perspektivu
 14. izdvojiti i analizirati specifičnosti povijesnog razvoja Osmanskog Carstva i kritički prosuđivati njegovu ulogu u kontekstu europske i svjetske povijesti
 15. objasniti nastanak i povijesni razvoj Republike Turske te argumentirano izložiti temeljne probleme suvremene turske povijesti uklopljene u regionalni i europski kontekst
 16. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 17. samostalno prikupiti relevantne podatke iz područja turkološke struke te ih analizirati i kritički interpretirati u obliku pismenoga rada
 18. prezentirati informacije, ideje i probleme iz područja turkološke struke laicima i stručnjacima na materinskom jeziku ili stranom jeziku struke
 19. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju turkologije sa znanjima i vještinam stečenima na drugom studijskom programu društveno-humanističkog područja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Islamska civilizacija (I) 47056 3 30/15/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
Turski jezik: fonetika, fonologija, morfonologija (I) 47054 7 30/0/90
Uvod u studij turkologije (I) 35835 3 30/15/0
2. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (4328)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Engleski jezik za akademske potrebe 1 78161 2 0/0/30
Njemački jezik za akademske potrebe 1 78162 2 0/0/30
Ruski jezik za akademske potrebe 1 78166 2 0/0/30
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2021)
3.1. Kolegiji s odsjeka
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (4327)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Engleski jezik za akademske potrebe 2 78173 2 0/0/30
Njemački jezik za akademske potrebe 2 78174 2 0/0/30
Ruski jezik za akademske potrebe 2 78182 2 0/0/30
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2022)
3.1. Kolegiji s odsjeka
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest Osmanskog Carstva 50939 3 30/15/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
Turski jezik: morfologija (I) 50937 7 30/0/90
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (3712)
2.1. Kolegiji s odsjeka
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest Republike Turske 56126 3 30/15/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
Turski jezik: morfologija (II) 51009 7 30/0/90
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (3713)
2.1. Kolegiji s odsjeka
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Stari turkijski narodi i jezici 50992 3 30/15/0
Turski jezik: osnove sintakse (I) 50991 7 30/0/90
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (5573)
2.1. Kolegiji s odsjeka
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Suvremeni turkijski narodi i jezici 50997 3 30/15/0
Turski jezik: osnove sintakse (II) 50994 7 30/0/90
2. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (6074)
2.1. Kolegiji s odsjeka