Filozofija

Naziv
Filozofija
Puni naziv
Filozofija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) filozofije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) filozofije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
8 semestara
ECTS bodovi
120
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za preddiplomski studij filozofije izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005.
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Prvostupnici mogu nastaviti diplomski studij, a nakon završenog diplomskog studija mogu ukoliko su bili iznimno uspješni (najmanje vrlo dobar prosjek ocjena iz stručnih predmeta) ili su postigli zapažene rezultate u stručnom i znanstvenom radu (objavljeni radovi u relevantnim publikacijama) - upisati poslijediplomski doktorski studij filozofije.
Profesionalni status
Nositelji ove kvalifikacije ovlašteni su koristiti zakonski zaštićen akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) filozofije (univ. bacc. phil.) te izvršavati stručni posao u području za koje su stekli naziv.
Zahtjevi i rezultati
Cilj preddiplomskog studija: preddiplomski studij filozofije daje prvostupnici / prvostupniku radne sposobnosti razvijene općim obrazovanjem i uvježbavanjem discipliniranog i dokazima potkrijepljenog mišljenja. Takve sposobnosti mogu se koristiti na različitim područjima, primjerice u medijima, javnoj upravi i velikim organizacijama. Ujedno kao široki profil humanističke usmjerenosti omogućuje nastavak diplomskog studija mnogih humanističkih disciplina. Diplomski studij filozofije nastavnog smjera daje srednjoškolske profesore filozofije, logike i etike, a diplomski studij u cjelini stručnu osposobljenost na području filozofije.

 1. identificirati i klasificirati glavna razdoblja povijesti filozofije, filozofijske pravce i najznačajnije filozofijske sustave
 2. prikazati i protumačiti osnovne grane filozofije i opisati njihove predmete i metode istraživanja
 3. definirati i opisati temeljne filozofijske pojmove i probleme, posebno s obzirom na njihov povijesni razvoj, te filozofijsku terminologiju u različitim granama filozofije
 4. klasificirati i objasniti temeljne pojmove, jezik i tehnike logike sudova, pojmova i zaključka, te upotrebljavati simbolički jezik u rješavanju logičkih problema
 5. prikazati i protumačiti razliku između aristotelovske i moderne simboličke logike uključujući i suvremenu metalogiku
 6. razlikovati osnovne epistemologijske modele
 7. razlikovati središnje etičke pojmove i usporediti temeljne etičke teorije
 8. razlikovati temeljne pojmove filozofijske antropologije
 9. objasniti temeljne filozofijske odrednice političkog djelovanja i političkih institucija
 10. identificirati i opisati filozofijska tumačenja temeljnih tradicionalnih i suvremenih estetičkih koncepcija
 11. analizirati i komentirati klasične i suvremene filozofijske tekstove
 12. izraditi pismeni rad na zadanu filozofijsku temu uz primjenu primarne i sekundarne literature i u skladu s načelima akademskog pisanja
 13. pretraživati znanstvenu i stručnu literaturu u bibliotekama i na mrežnim stranicama u svrhu usavršavanja u struci
 14. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju filozofije s drugim studijskim programom u društveno-humanističkom području
 15. koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Grčka filozofija I 79579 3 0/30/0
Suvremena filozofska terminologija I 78282 3 0/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
Uvod u filozofiju I 78283 3 30/0/0
2. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (4021)
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (4083)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Buddhistički hibridni sanskrt 1 161554 2 0/30/0
Češki jezik (za nebohemiste) 125808 5 0/60/0
Grčki tečaj I 36738 2 0/30/0
Hindska konverzacija 1 161556 2 0/0/30
Hindske jezične vježbe 1 66726 2 0/0/60
Hindske jezične vježbe III 66729 2 0/0/60
Hindske jezične vježbe V 66733 2 0/0/60
Hindske jezične vježbe VII 52267 2 0/0/60
Historija srpskog jezika 52497 4 15/15/0
Indijska književnost 1 66374 3 30/0/0
Indijska književnost 3 66375 3 30/0/0
Indijska književnost 5 66365 3 30/0/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I 52334 3 15/15/0
Morfosintaksa srpskog jezika 146851 4 15/15/0
Neindoeuropski jezični tečaj: japanski I 137646 3 15/15/0
Neindoeuropski jezični tečaj: korejski I 137648 3 15/15/0
Niži hindski seminar I 52260 2 0/30/0
Novogrčki jezik 1 36739 2 15/15/0
Novogrčki jezik 3 56714 3 15/0/15
Novogrčki jezik 5 77921 3 15/15/0
Novogrčki jezik 7 118557 4 15/15/0
Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija 50940 4 30/0/15
Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (I) 50993 4 30/0/15
Osnove hindske gramatike 1 66727 3 15/0/15
Osnove jidiša 94700 2 0/30/0
Osnove nizozemskog jezika I 125812 2 0/0/30
Osnove perzijskog jezika (I) 126166 3 15/0/15
Osnove sanskrtske gramatike 1 35951 5 30/0/15
Osnove slovenske književnosti 37518 4 15/15/0
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski 125561 5 30/15/0
Poredbena povijest južnoslavenskih književnosti - metodologija 131695 4 30/0/0
Prakrtski ili Vedski seminar 1 69634 2 0/30/0
Prakrtski ili Vedski seminar 3 69636 2 0/30/0
Retorika i stilistika 160772 4 15/30/0
Sanskrtski seminar - epski 1 69591 2 0/30/0
Sanskrtski seminar - stručni 1 69599 2 0/30/0
Sintaksa švedskog jezika 97421 3 15/15/0
Slovački jezik (za neslovakiste) 86830 5 0/0/60
Srednjoegipatski jezik i pismo 122784 6 30/15/0
Starohindski seminar 1 160760 2 0/30/0
Švedski jezik I 36041 6 0/0/90
Švedski jezik III 52056 7 0/0/90
Tečaj bugarskog jezika 1 37559 4 0/0/30
Tečaj latinskoga jezika I 132034 2 0/30/0
Tečaj makedonskog jezika 1 37558 4 0/0/30
Tečaj slovenskog jezika 1 37563 4 0/0/30
Tečaj ukrajinskog I 64099 4 0/0/30
Učenje stranog jezika 36732 3 30/0/0
Uvod u judaizam 66023 5 30/0/0
Uvod u književnost i kulturu Roma 1 99952 3 15/0/15
Uvod u romski jezik 1 99954 3 15/0/15
Viši hindski seminar I 52261 2 0/30/0
Viši hindski seminar III 66735 2 0/30/0
4. Izborni kolegiji - od 1. do 8. semestra odabrati najmanje 8 ECTS bodova - od 1. do 8. semestra odabrati najmanje 8 ECTS bodova (7224)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Estetika - seminar: Estetika ili filozofija umjetnosti? 160798 3 0/30/0
Etika - seminar: Etika i tehnika 160800 3 0/30/0
Etika - seminar: Feministička bioetika 160801 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Ideja sveučilišta 160802 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Ranjivost 160803 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea 160805 3 0/30/0
Filozofija povijesti - seminar: O sreći i nesreći u svjetskoj povijesti 160809 3 0/30/0
Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti 52674 3 30/0/0
Filozofija roda 37082 4 30/0/0
Filozofija uma 37079 6 60/0/0
Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika 160811 3 0/30/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost 160812 3 0/30/0
Metafizika 51277 4 30/0/0
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije III 160813 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju 145587 3 0/30/0
Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije 160816 3 0/30/0
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Grčka filozofija II 81494 3 0/30/0
Logika I - uvod u simboličku logiku 160768 6 60/0/0
Suvremena filozofska terminologija II 81495 3 0/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
Uvod u filozofiju II 81496 3 30/0/0
2. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao u zimskom semestru (4022)
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (4084)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Buddhistički hibridni sanskrt 2 131786 2 30/0/0
Češki jezik (za nebohemiste) 125808 5 0/60/0
Fonetika i fonologija 51306 3 30/0/0
Fonetika i fonologija srpskog jezika 77981 4 15/15/0
Grčki tečaj II 36740 2 0/30/0
Hindska konverzacija 2 161557 2 0/0/30
Hindske jezične vježbe 2 69611 2 0/0/60
Hindske jezične vježbe 4 69613 2 0/0/60
Hindske jezične vježbe 6 69614 2 0/0/60
Hindske jezične vježbe 8 69615 2 0/0/60
Indijska književnost 2 64158 3 30/0/0
Indijska književnost 4 69608 3 30/0/0
Indijska književnost 6 66366 3 30/0/0
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II 52310 2 15/15/0
Judeo-španjolski 94701 2 0/30/0
Leksikologija srpskog jezika 60069 4 15/15/0
Neindoeuropski jezični tečaj: japanski II 137647 3 15/15/0
Neindoeuropski jezični tečaj: korejski II 137649 3 15/15/0
Neurofonetika 36736 5 30/30/0
Neverbalna komunikacija 36734 5 15/30/0
Niži hindski seminar 2 52276 2 0/30/0
Novogrčki jezik 2 70268 2 15/15/0
Novogrčki jezik 4 56715 3 15/0/15
Novogrčki jezik 6 77923 3 15/15/0
Novogrčki jezik 8 125596 4 15/15/0
Osnove arapskog jezika: morfologija 51016 4 30/0/15
Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (II) 50998 4 30/0/15
Osnove hindske gramatike 2 69715 3 15/0/15
Osnove nizozemskog jezika II 125813 2 0/0/30
Osnove perzijskoga jezika (II) 131588 3 15/0/15
Osnove sanskrtske gramatike 2 35953 5 30/0/15
Osnove slovenske književnosti 37518 4 15/15/0
Povijest lingvističkih teorija 37165 5 30/15/0
Prakrtski ili Vedski seminar 2 69635 2 0/30/0
Prakrtski ili Vedski seminar 4 69637 2 0/30/0
Sanskrtski seminar - književni 1 69595 2 0/30/0
Sanskrtski seminar - stručni 1 69599 2 0/30/0
Slovački jezik (za neslovakiste) 86830 5 0/0/60
Starohindski seminar 2 160761 2 0/30/0
Švedski jezik II 36043 7 0/0/90
Švedski jezik u društvenom kontekstu I 97428 3 0/15/30
Tečaj bugarskog jezika 2 37564 4 0/0/30
Tečaj latinskoga jezika II 132035 2 0/30/0
Tečaj makedonskog jezika 2 37566 4 0/0/30
Tečaj slovenskog jezika 2 37569 4 0/0/30
Tečaj ukrajinskog II 64100 4 0/0/30
Uvod u judaizam 66023 5 30/0/0
Uvod u književnost i kulturu Roma 2 99953 3 15/0/15
Uvod u romski jezik 2 99955 3 15/0/15
Viši hindski seminar II 52277 2 0/30/0
Viši hindski seminar IV 69630 2 0/30/0
4. Izborni kolegiji - od 1. do 8. semestra odabrati najmanje 8 ECTS bodova - od 1. do 8. semestra odabrati najmanje 8 ECTS bodova (7224)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Bioetika 69886 6 60/0/0
Estetika - seminar: Filozofsko-psihoanalitičko čitanje Shakespearea 160799 3 0/30/0
Filozofija i psihoanaliza 51258 4 30/0/0
Filozofija odgoja - seminar: Sport, ethos i odgoj 160804 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Pravo naroda i vječni mir 160806 3 0/30/0
Filozofija povijesti 37078 4 30/0/0
Filozofija povijesti - Osnovni problemi 56138 4 30/0/0
Filozofija povijesti - seminar: Ideja revolucije u filozofiji povijesti 160808 3 0/30/0
Indijska filozofija 2 51271 3 30/0/0
Logika - seminar: Logika za filozofiju I 117976 3 0/30/0
Logika-Seminar: Logika i teorija izračunljivosti 78518 3 0/30/0
Marx i marksističke filozofije 51267 4 30/0/0
Metodologija znanstvenog rada 47422 4 30/0/0
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije IV 160814 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Novoplatonizam od Plotina do Prokla 160815 3 0/30/0
Proseminar: Dijalog, analiza i spoznaja 86783 3 0/30/0
Seminar iz semiologije i filozofije jezika 160818 3 15/15/0
Sloboda volje (seminar iz Etike) 64233 3 0/30/0
Suvremena estetika 51135 6 60/0/0
Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost 131783 3 0/30/0
Teorija spoznaje - seminar: Modeli racionalnosti 117983 3 0/30/0
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Povijest filozofije - odabrati 3 ECTS boda (7184)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest filozofije I 148128 3 30/0/0
Povijest filozofije III 148129 3 30/0/0
Povijest filozofije V 148130 3 30/0/0
3. Obvezni kolegiji - odabrati 6 ECTS bodova (3651)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Estetika 51249 6 60/0/0
Etika 1 51250 3 30/0/0
Filozofija politike 1 51254 3 30/0/0
Ontologija I 51246 3 30/0/0
Socijalna filozofija 51256 6 60/0/0
Teorija spoznaje 66427 6 60/0/0
4. Izborni seminari - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 18 ECTS bodova - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 18 ECTS bodova (4495)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Estetika - seminar: Estetika ili filozofija umjetnosti? 160798 3 0/30/0
Etika - seminar: Etika i tehnika 160800 3 0/30/0
Etika - seminar: Feministička bioetika 160801 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Ideja sveučilišta 160802 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Ranjivost 160803 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea 160805 3 0/30/0
Filozofija povijesti - seminar: O sreći i nesreći u svjetskoj povijesti 160809 3 0/30/0
Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika 160811 3 0/30/0
Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost 160812 3 0/30/0
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije III 160813 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju 145587 3 0/30/0
Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije 160816 3 0/30/0
5. Izborni kolegiji - od 1. do 8. semestra odabrati najmanje 8 ECTS bodova - od 1. do 8. semestra odabrati najmanje 8 ECTS bodova (7224)
5.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Estetika - seminar: Estetika ili filozofija umjetnosti? 160798 3 0/30/0
Etika - seminar: Etika i tehnika 160800 3 0/30/0
Etika - seminar: Feministička bioetika 160801 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Ideja sveučilišta 160802 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Ranjivost 160803 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea 160805 3 0/30/0
Filozofija povijesti - seminar: O sreći i nesreći u svjetskoj povijesti 160809 3 0/30/0
Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti 52674 3 30/0/0
Filozofija roda 37082 4 30/0/0
Filozofija uma 37079 6 60/0/0
Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika 160811 3 0/30/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost 160812 3 0/30/0
Metafizika 51277 4 30/0/0
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije III 160813 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju 145587 3 0/30/0
Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije 160816 3 0/30/0
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Povijest filozofije - odabrati 3 ECTS boda (7203)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest filozofije II 148131 3 30/0/0
Povijest filozofije IV 148132 3 30/0/0
Povijest filozofije VI 148133 3 30/0/0
3. Obvezni kolegiji - do sada je potrebno odabrati 12 ECTS bodova (3651)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Etika II 51251 3 30/0/0
Filozofija politike II 51255 3 30/0/0
Filozofska antropologija 160767 6 60/0/0
Logika II 160769 6 60/0/0
Ontologija II 51247 3 30/0/0
4. Izborni seminari - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 18 ECTS bodova - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 18 ECTS bodova (4495)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Estetika - seminar: Filozofsko-psihoanalitičko čitanje Shakespearea 160799 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Sport, ethos i odgoj 160804 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Pravo naroda i vječni mir 160806 3 0/30/0
Filozofija povijesti - seminar: Ideja revolucije u filozofiji povijesti 160808 3 0/30/0
Logika - seminar: Logika za filozofiju I 117976 3 0/30/0
Logika-Seminar: Logika i teorija izračunljivosti 78518 3 0/30/0
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije IV 160814 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Novoplatonizam od Plotina do Prokla 160815 3 0/30/0
Proseminar: Dijalog, analiza i spoznaja 86783 3 0/30/0
Seminar iz semiologije i filozofije jezika 160818 3 15/15/0
Sloboda volje (seminar iz Etike) 64233 3 0/30/0
Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost 131783 3 0/30/0
Teorija spoznaje - seminar: Modeli racionalnosti 117983 3 0/30/0
5. Izborni kolegiji - od 1. do 8. semestra odabrati najmanje 8 ECTS bodova - od 1. do 8. semestra odabrati najmanje 8 ECTS bodova (7224)
5.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Bioetika 69886 6 60/0/0
Estetika - seminar: Filozofsko-psihoanalitičko čitanje Shakespearea 160799 3 0/30/0
Filozofija i psihoanaliza 51258 4 30/0/0
Filozofija odgoja - seminar: Sport, ethos i odgoj 160804 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Pravo naroda i vječni mir 160806 3 0/30/0
Filozofija povijesti 37078 4 30/0/0
Filozofija povijesti - Osnovni problemi 56138 4 30/0/0
Filozofija povijesti - seminar: Ideja revolucije u filozofiji povijesti 160808 3 0/30/0
Indijska filozofija 2 51271 3 30/0/0
Logika - seminar: Logika za filozofiju I 117976 3 0/30/0
Logika-Seminar: Logika i teorija izračunljivosti 78518 3 0/30/0
Marx i marksističke filozofije 51267 4 30/0/0
Metodologija znanstvenog rada 47422 4 30/0/0
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije IV 160814 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Novoplatonizam od Plotina do Prokla 160815 3 0/30/0
Proseminar: Dijalog, analiza i spoznaja 86783 3 0/30/0
Seminar iz semiologije i filozofije jezika 160818 3 15/15/0
Sloboda volje (seminar iz Etike) 64233 3 0/30/0
Suvremena estetika 51135 6 60/0/0
Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost 131783 3 0/30/0
Teorija spoznaje - seminar: Modeli racionalnosti 117983 3 0/30/0
5. semestar
1. Povijest filozofije - odabrati 3 ECTS boda (7184)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest filozofije I 148128 3 30/0/0
Povijest filozofije III 148129 3 30/0/0
Povijest filozofije V 148130 3 30/0/0
2. Obvezni kolegiji - do sada je potrebno odabrati 18 ECTS bodova (3651)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Estetika 51249 6 60/0/0
Etika 1 51250 3 30/0/0
Filozofija politike 1 51254 3 30/0/0
Ontologija I 51246 3 30/0/0
Socijalna filozofija 51256 6 60/0/0
Teorija spoznaje 66427 6 60/0/0
3. Izborni seminari - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 18 ECTS bodova - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 18 ECTS bodova (4495)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Estetika - seminar: Estetika ili filozofija umjetnosti? 160798 3 0/30/0
Etika - seminar: Etika i tehnika 160800 3 0/30/0
Etika - seminar: Feministička bioetika 160801 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Ideja sveučilišta 160802 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Ranjivost 160803 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea 160805 3 0/30/0
Filozofija povijesti - seminar: O sreći i nesreći u svjetskoj povijesti 160809 3 0/30/0
Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika 160811 3 0/30/0
Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost 160812 3 0/30/0
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije III 160813 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju 145587 3 0/30/0
Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije 160816 3 0/30/0
4. Izborni kolegiji - od 1. do 8. semestra odabrati najmanje 8 ECTS bodova - od 1. do 8. semestra odabrati najmanje 8 ECTS bodova (7224)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Estetika - seminar: Estetika ili filozofija umjetnosti? 160798 3 0/30/0
Etika - seminar: Etika i tehnika 160800 3 0/30/0
Etika - seminar: Feministička bioetika 160801 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Ideja sveučilišta 160802 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Ranjivost 160803 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea 160805 3 0/30/0
Filozofija povijesti - seminar: O sreći i nesreći u svjetskoj povijesti 160809 3 0/30/0
Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti 52674 3 30/0/0
Filozofija roda 37082 4 30/0/0
Filozofija uma 37079 6 60/0/0
Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika 160811 3 0/30/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost 160812 3 0/30/0
Metafizika 51277 4 30/0/0
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije III 160813 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju 145587 3 0/30/0
Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije 160816 3 0/30/0
6. semestar
1. Povijest filozofije - odabrati 3 ECTS boda (7203)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest filozofije II 148131 3 30/0/0
Povijest filozofije IV 148132 3 30/0/0
Povijest filozofije VI 148133 3 30/0/0
2. Obvezni kolegiji - do sada je potrebno odabrati 24 ECTS bodova (3651)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Etika II 51251 3 30/0/0
Filozofija politike II 51255 3 30/0/0
Filozofska antropologija 160767 6 60/0/0
Logika II 160769 6 60/0/0
Ontologija II 51247 3 30/0/0
3. Izborni seminari - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 18 ECTS bodova - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 18 ECTS bodova (4495)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Estetika - seminar: Filozofsko-psihoanalitičko čitanje Shakespearea 160799 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Sport, ethos i odgoj 160804 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Pravo naroda i vječni mir 160806 3 0/30/0
Filozofija povijesti - seminar: Ideja revolucije u filozofiji povijesti 160808 3 0/30/0
Logika - seminar: Logika za filozofiju I 117976 3 0/30/0
Logika-Seminar: Logika i teorija izračunljivosti 78518 3 0/30/0
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije IV 160814 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Novoplatonizam od Plotina do Prokla 160815 3 0/30/0
Proseminar: Dijalog, analiza i spoznaja 86783 3 0/30/0
Seminar iz semiologije i filozofije jezika 160818 3 15/15/0
Sloboda volje (seminar iz Etike) 64233 3 0/30/0
Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost 131783 3 0/30/0
Teorija spoznaje - seminar: Modeli racionalnosti 117983 3 0/30/0
4. Izborni kolegiji - od 1. do 8. semestra odabrati najmanje 8 ECTS bodova - od 1. do 8. semestra odabrati najmanje 8 ECTS bodova (7224)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Bioetika 69886 6 60/0/0
Estetika - seminar: Filozofsko-psihoanalitičko čitanje Shakespearea 160799 3 0/30/0
Filozofija i psihoanaliza 51258 4 30/0/0
Filozofija odgoja - seminar: Sport, ethos i odgoj 160804 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Pravo naroda i vječni mir 160806 3 0/30/0
Filozofija povijesti 37078 4 30/0/0
Filozofija povijesti - Osnovni problemi 56138 4 30/0/0
Filozofija povijesti - seminar: Ideja revolucije u filozofiji povijesti 160808 3 0/30/0
Indijska filozofija 2 51271 3 30/0/0
Logika - seminar: Logika za filozofiju I 117976 3 0/30/0
Logika-Seminar: Logika i teorija izračunljivosti 78518 3 0/30/0
Marx i marksističke filozofije 51267 4 30/0/0
Metodologija znanstvenog rada 47422 4 30/0/0
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije IV 160814 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Novoplatonizam od Plotina do Prokla 160815 3 0/30/0
Proseminar: Dijalog, analiza i spoznaja 86783 3 0/30/0
Seminar iz semiologije i filozofije jezika 160818 3 15/15/0
Sloboda volje (seminar iz Etike) 64233 3 0/30/0
Suvremena estetika 51135 6 60/0/0
Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost 131783 3 0/30/0
Teorija spoznaje - seminar: Modeli racionalnosti 117983 3 0/30/0
7. semestar
1. Povijest filozofije - odabrati 3 ECTS boda (7184)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest filozofije I 148128 3 30/0/0
Povijest filozofije III 148129 3 30/0/0
Povijest filozofije V 148130 3 30/0/0
2. Obvezni kolegiji - do sada je potrebno odabrati 30 ECTS bodova (3651)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Estetika 51249 6 60/0/0
Etika 1 51250 3 30/0/0
Filozofija politike 1 51254 3 30/0/0
Ontologija I 51246 3 30/0/0
Socijalna filozofija 51256 6 60/0/0
Teorija spoznaje 66427 6 60/0/0
3. Izborni seminari - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 18 ECTS bodova - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 18 ECTS bodova (4495)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Estetika - seminar: Estetika ili filozofija umjetnosti? 160798 3 0/30/0
Etika - seminar: Etika i tehnika 160800 3 0/30/0
Etika - seminar: Feministička bioetika 160801 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Ideja sveučilišta 160802 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Ranjivost 160803 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea 160805 3 0/30/0
Filozofija povijesti - seminar: O sreći i nesreći u svjetskoj povijesti 160809 3 0/30/0
Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika 160811 3 0/30/0
Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost 160812 3 0/30/0
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije III 160813 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju 145587 3 0/30/0
Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije 160816 3 0/30/0
4. Izborni kolegiji - od 1. do 8. semestra odabrati najmanje 8 ECTS bodova - od 1. do 8. semestra odabrati najmanje 8 ECTS bodova (7224)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Estetika - seminar: Estetika ili filozofija umjetnosti? 160798 3 0/30/0
Etika - seminar: Etika i tehnika 160800 3 0/30/0
Etika - seminar: Feministička bioetika 160801 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Ideja sveučilišta 160802 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Ranjivost 160803 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Filozofija politike Johna Lockea 160805 3 0/30/0
Filozofija povijesti - seminar: O sreći i nesreći u svjetskoj povijesti 160809 3 0/30/0
Filozofija povijesti- Uvod u filozofiju povijesti 52674 3 30/0/0
Filozofija roda 37082 4 30/0/0
Filozofija uma 37079 6 60/0/0
Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika 160811 3 0/30/0
Indijska filozofija I 37080 3 30/0/0
Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost 160812 3 0/30/0
Metafizika 51277 4 30/0/0
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije III 160813 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Uvod u arapsku filozofiju 145587 3 0/30/0
Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije 160816 3 0/30/0
8. semestar
1. Povijest filozofije - odabrati 3 ECTS boda (7203)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Povijest filozofije II 148131 3 30/0/0
Povijest filozofije IV 148132 3 30/0/0
Povijest filozofije VI 148133 3 30/0/0
2. Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 45 ECTS bodova (3651)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Etika II 51251 3 30/0/0
Filozofija politike II 51255 3 30/0/0
Filozofska antropologija 160767 6 60/0/0
Logika II 160769 6 60/0/0
Ontologija II 51247 3 30/0/0
3. Izborni seminari - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 18 ECTS bodova - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 18 ECTS bodova (4495)
Naziv Šifra ECTS Satnica
Estetika - seminar: Filozofsko-psihoanalitičko čitanje Shakespearea 160799 3 0/30/0
Filozofija odgoja - seminar: Sport, ethos i odgoj 160804 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Pravo naroda i vječni mir 160806 3 0/30/0
Filozofija povijesti - seminar: Ideja revolucije u filozofiji povijesti 160808 3 0/30/0
Logika - seminar: Logika za filozofiju I 117976 3 0/30/0
Logika-Seminar: Logika i teorija izračunljivosti 78518 3 0/30/0
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije IV 160814 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Novoplatonizam od Plotina do Prokla 160815 3 0/30/0
Proseminar: Dijalog, analiza i spoznaja 86783 3 0/30/0
Seminar iz semiologije i filozofije jezika 160818 3 15/15/0
Sloboda volje (seminar iz Etike) 64233 3 0/30/0
Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost 131783 3 0/30/0
Teorija spoznaje - seminar: Modeli racionalnosti 117983 3 0/30/0
4. Izborni kolegiji - od 1. do 8. semestra odabrati najmanje 8 ECTS bodova - od 1. do 8. semestra odabrati najmanje 8 ECTS bodova (7224)
4.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Bioetika 69886 6 60/0/0
Estetika - seminar: Filozofsko-psihoanalitičko čitanje Shakespearea 160799 3 0/30/0
Filozofija i psihoanaliza 51258 4 30/0/0
Filozofija odgoja - seminar: Sport, ethos i odgoj 160804 3 0/30/0
Filozofija politike - seminar: Pravo naroda i vječni mir 160806 3 0/30/0
Filozofija povijesti 37078 4 30/0/0
Filozofija povijesti - Osnovni problemi 56138 4 30/0/0
Filozofija povijesti - seminar: Ideja revolucije u filozofiji povijesti 160808 3 0/30/0
Indijska filozofija 2 51271 3 30/0/0
Logika - seminar: Logika za filozofiju I 117976 3 0/30/0
Logika-Seminar: Logika i teorija izračunljivosti 78518 3 0/30/0
Marx i marksističke filozofije 51267 4 30/0/0
Metodologija znanstvenog rada 47422 4 30/0/0
Ontologija - seminar: Ontologija demokracije IV 160814 3 0/30/0
Povijest filozofije - seminar: Novoplatonizam od Plotina do Prokla 160815 3 0/30/0
Proseminar: Dijalog, analiza i spoznaja 86783 3 0/30/0
Seminar iz semiologije i filozofije jezika 160818 3 15/15/0
Sloboda volje (seminar iz Etike) 64233 3 0/30/0
Suvremena estetika 51135 6 60/0/0
Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost 131783 3 0/30/0
Teorija spoznaje - seminar: Modeli racionalnosti 117983 3 0/30/0