Indologija

Naziv
Indologija
Puni naziv
Indologija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) indologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) indologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
8 semestara
ECTS bodovi
120
Opis

Dopusnica
Dopusnicu za sveučilišni preddiplomski studij indologije izdalo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005. godine
Uvjeti prijave
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sustav ocjenjivanja
Za svaki predmet koji se ocjenjuje student koji je zadovoljio i stekao propisani broj ECTS bodova dobiva jednu od četiri prolazne ocjene: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3) ili dovoljan (2). Za kolegije koji se ne ocjenjuju samo se utvrđuje da su sve obveze odrađene, što se u prijepisu ocjena označava oznakom (+). Konačna ocjena za neki predmet određuje se na temelju završnoga ispita, odnosno ako je za pojedini predmet u programu ocjenjivanje određeno kao kontinuirano ocjenjivanje, svaka zahtijevana djelatnost donosi određeni broj bodova te se konačna ocjena određuje prema unaprijed utvrđenomu postotku ukupnih bodova.
Daljnje obrazovanje
Nakon završetka ovoga preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa, student stječe pravo upisa na diplomski studij indologije. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.
Profesionalni status
Nositelj/ nositeljica ove kvalifikacije ovlašten/-a je koristiti zakonski zaštićeni akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) indologije te izvršavati stručni posao u području za koje ga je stekao/stekla. Studij je zasnovan na temeljnim disciplinama indološke struke te nositeljima ove kvalifikacije pruža jezične kompetencije i kulturološke uvide potrebne za neke stručne poslove u bibliotekama, institutima, kulturnim ustanovama, u tvrtkama koje surađuju s Indijom, u diplomaciji, javnim službama, predstavništvima, u medijima, izdavaštvu i sličnim institucijama.
Zahtjevi i rezultati
Preddiplomski studij indologije prvenstveno je koncipiran kao prva faza petogodišnjeg studija. Indologiju je moguće studirati u dvodisciplinarnoj kombinaciji kao A studij. Nastava na Odsjeku u načelu se održava na hrvatskome jeziku i indijskim jezicima koji se uče (hindski, sanskrt), u posebnim slučajevima na engleskom. Nakon osam semestara (najmanje 100 bodova po ECTS na indologiji) studenti će ovladati temeljnim disciplinama struke, hindskim jezikom aktivno, sanskrtom pasivno, te steći kulturološki uvid potreban za neke stručne poslove u bibliotekama, institutima, kulturnim ustanovama, u tvrtkama koje surađuju s Indijom, u diplomaciji, javnim službama, predstavništvima, u medijima, izdavaštvu i sličnim institucijama. Završetak preddiplomskog nuždan je za nastavak studija na diplomskome studija indologije. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) indologije.

 1. u okviru raznovrsnih tradicionalnih i suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u staroindoarijskom (vedskom i sanskrtu) i srednjoindijskim jezicima (prakrtima) i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. u okviru raznovrsnih tradicionalnih i suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u hindskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 3. opisati i objasniti odnos fonološke i morfološke strukture indoeuropskoga, staroiranskoga i staroindoarijskoga jezika
 4. kategorizirati funkcionalne dijelove hindske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica
 5. sažeti i protumačiti smisao tekstova na sanskrtu koji pripadaju različitim razdobljima, religijama i funkcionalnim stilovima
 6. sažeti i protumačiti smisao tekstova na hindskome jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 7. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na hindskome jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 8. objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonologije, morfologije, sintakse i semantike indoarijskih jezika (vedskoga, sanskrta, prakrta, hindskoga)
 9. samostalno prevesti sa staroindijskoga i srednjoindoarijskih jezika na hrvatski jezik tekstove za koje nisu potrebna zahtjevna specifična stručna znanja uz pomoć rječnika
 10. samostalno prevesti s hindskoga na hrvatski i s hrvatskog na hindski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 11. usporediti i komentirati jezične, kulturne, religijske, društvene i povijesne procese u zemljama indijskoga potkontinenta
 12. samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente pojedinih religija i kultura indijskoga potkontinenta i međusobno ih usporediti
 13. objasniti i primijeniti osnovnu kritičku i hermeneutičku filološku aparaturu za analizu staroindijskih i srednjoindijskih tekstova
 14. objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu indijske i zapadne znanosti o književnosti - osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
 15. opisati specifičnosti pojedinih religija ili specifičnosti pojedinih filozofskih škola ili književnopovijesnih razdoblja, književnostilskih formacija i društveno-povijesnih razdoblja u razvoju kulture indijskoga potkontinenta
 16. opisati specifičnosti pojednih razvojnih stupnjeva indoarijskih jezika od staroindijskoga preko srednjoindijskih do novoindijskih jezika, kao i društveno-povijesnih uvjeta u kojima su se ti jezici koristili
 17. primijeniti filološku i književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 18. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela iz indijskoga potkontinenta
 19. kritički prosuđivati o pojedinim jezičnim, književnim, religijskim i kulturnim i pojavama indijskoga potkontinenta u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 20. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hindske jezične vježbe 1 66726 2 0/0/60
Osnove hindske gramatike 1 66727 3 15/0/15
Osnove sanskrtske gramatike 1 35951 5 30/0/15
Temelji indijske civilizacije 1 35949 2 30/0/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 39622 0 0/0/30
2. Strani jezik struke - odabrati jedan jezik (1898)
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2002)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Azijsko kazalište I 52263 2 30/0/0
Buddhistički hibridni sanskrt 1 161554 2 0/30/0
Hindska konverzacija 1 161556 2 0/0/30
Starohindski seminar 1 160760 2 0/30/0
Uvod u književnost i kulturu Roma 1 99952 3 15/0/15
Uvod u romski jezik 1 99954 3 15/0/15
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hindske jezične vježbe 2 69611 2 0/0/60
Osnove hindske gramatike 2 69715 3 15/0/15
Osnove sanskrtske gramatike 2 35953 5 30/0/15
Temelji indijske civilizacije 2 35950 2 30/0/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 39624 0 0/0/30
2. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1899)
3. Zamjena za strani jezik struke - odabrati zamjenski kolegij (2003)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Azijsko kazalište 2 52279 2 30/0/0
Buddhistički hibridni sanskrt 2 131786 2 30/0/0
Hindska konverzacija 2 161557 2 0/0/30
Starohindski seminar 2 160761 2 0/30/0
Uvod u književnost i kulturu Roma 2 99953 3 15/0/15
Uvod u romski jezik 2 99955 3 15/0/15
3. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hindske jezične vježbe III 66729 2 0/0/60
Indijska književnost 1 66374 3 30/0/0
Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi I 52264 2 30/0/0
Niži hindski seminar I 52260 2 0/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 50927 0 0/0/30
2. Sanskrtski seminari - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 12 ECTS bodova (6056)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3883)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Azijsko kazalište I 52263 2 30/0/0
Buddhistički hibridni sanskrt 1 161554 2 0/30/0
Hindska konverzacija 1 161556 2 0/0/30
Starohindski seminar 1 160760 2 0/30/0
Uvod u književnost i kulturu Roma 1 99952 3 15/0/15
Uvod u romski jezik 1 99954 3 15/0/15
4. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hindske jezične vježbe 4 69613 2 0/0/60
Indijska književnost 2 64158 3 30/0/0
Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi II 52280 2 30/0/0
Niži hindski seminar 2 52276 2 0/30/0
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 50932 0 0/0/30
2. Sanskrtski seminari - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 12 ECTS bodova (6056)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (3888)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Azijsko kazalište 2 52279 2 30/0/0
Buddhistički hibridni sanskrt 2 131786 2 30/0/0
Hindska konverzacija 2 161557 2 0/0/30
Starohindski seminar 2 160761 2 0/30/0
Uvod u književnost i kulturu Roma 2 99953 3 15/0/15
Uvod u romski jezik 2 99955 3 15/0/15
5. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hindske jezične vježbe V 66733 2 0/0/60
Indijska književnost 3 66375 3 30/0/0
Prakrtski ili Vedski seminar 1 69634 2 0/30/0
Uvod u indijsku filozofiju 36656 3 30/0/0
Viši hindski seminar I 52261 2 0/30/0
2. Sanskrtski seminari - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 12 ECTS bodova (6056)
3. Indoiranistika - Avestički ili staroperzijski seminar - Avestički ili staroperzijski seminar (11802)
6. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hindske jezične vježbe 6 69614 2 0/0/60
Indijska književnost 4 69608 3 30/0/0
Indijske religije 36661 3 30/0/0
Prakrtski ili Vedski seminar 2 69635 2 0/30/0
Viši hindski seminar II 52277 2 0/30/0
2. Sanskrtski seminari - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 12 ECTS bodova (6056)
3. Indoiranistika - Avestički ili staroperzijski seminar - Avestički ili staroperzijski seminar (11802)
7. semestar
1. Obavezni predmeti
Naziv Šifra ECTS Satnica
Hindske jezične vježbe VII 52267 2 0/0/60
Indijska književnost 5 66365 3 30/0/0
Prakrtski ili Vedski seminar 3 69636 2 0/30/0
Viši hindski seminar III 66735 2 0/30/0
2. Sanskrtski seminari - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 12 ECTS bodova (6056)
3. Indoiranistika - Avestički ili staroperzijski seminar - Avestički ili staroperzijski seminar (11802)
8. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Sanskrtski seminari - od 3. do 8. semestra odabrati najmanje 12 ECTS bodova (6056)
3. Završni rad ili izborni kolegij - odabrati Završni rad ili izborni kolegij (7227)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Naziv Šifra ECTS Satnica
Azijsko kazalište 2 52279 2 30/0/0
Buddhistički hibridni sanskrt 2 131786 2 30/0/0
Hindska konverzacija 2 161557 2 0/0/30
Starohindski seminar 2 160761 2 0/30/0
Uvod u književnost i kulturu Roma 2 99953 3 15/0/15
Uvod u romski jezik 2 99955 3 15/0/15
Završni rad na studiju Indologije 70063 4 0/0/0
4. Indoiranistika - Avestički ili staroperzijski seminar - Avestički ili staroperzijski seminar (11802)