dr.sc. Josipa Alviž, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
četvrtak, 13:00 - 14:30
Soba
C-104
Telefon
01/4092-143
E-mail
jpetrini@ffzg.hr

Josipa Alviž rođena je 1980. u Brežicama. Na općoj gimnaziji Tituša Brezovačkog u Zagrebu maturirala je 1998. godine. Diplomirala je povijest umjetnosti i etnologiju 2006. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je doktorirala 2015. godine disertacijom „Slikarstvo 17. i 18. stoljeća u kapucinskim crkvama i samostanima u Hrvatskoj“ izrađenom pod mentorstvom prof. dr. sc. Sanje Cvetnić. Na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlena je od listopada 2006. godine kao vanjska suradnica, od ožujka 2008. godine kao znanstvena novakinja u zvanju asistentice, a od travnja 2015. godine u suradničkome zvanju poslijedoktorandice. Sudjeluje u izvođenju nastave iz obaveznih kolegija nastavničkoga smjera na diplomskome studiju povijesti umjetnosti, koje pohađaju i studenti nastavničkoga odsjeka Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, te je mentorica pri izradi diplomskih radova. Od akademske godine 2015./2016. izvodi nastavu iz obaveznoga kolegija Povijest umjetnosti na preddiplomskome studiju Krajobrazne arhitekture Agronomskoga fakulteta u Zagrebu. Od 2012. godine suradnica je Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu na raznim angažmanima vezanim uz državnu maturu iz srednjoškolskoga predmeta Likovna umjetnost: članica komisije za izradu ispita državne mature (za šk. god. 2012./2013., 2014./2015., 2015./2016., 2016./2017., 2017./2018.), edukatorica i moderatorica ocjenjivača ispita državne mature (za šk. god. 2012./2013., 2014./2015., 2015./2016.), ocjenjivačica ispita državne mature (za šk. god. 2012./2013., 2014./2015., 2015./2016.), voditeljica stručne radne skupine za izradu ispitnoga kataloga državne mature za predmet Likovna umjetnost (šk. god. 2014./2015.). Od 2015. godine članica je ispitnoga povjerenstva za polaganje stručnoga ispita za profesore likovne umjetnosti (Agencija za odgoj i obrazovanje, MZO). Od 2015. godine članica je stručne radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnoga kurikuluma nastavnoga predmeta Likovna kultura i Likovna umjetnost u okviru Cjelovite kurikularne reforme hrvatskoga odgojno-obrazovnoga sustava. Od rujna do prosinca 2016. godine je kao stručna savjetnica i članica stručne radne skupine doprinijela izradi Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa za umjetničko područje zasnovanih na ishodima učenja, izrađenog u organizaciji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine (dokument je službeno odobren 2017.). Od 2016. godine članica je stručnoga povjerenstva za priznavanje prava na rad u reguliranoj profesiji na radnome mjestu nastavnika povijesti umjetnosti u srednjim školama (MZO). Redovito izlaže na znanstvenim skupovima te na stručnim skupovima za nastavnike likovne umjetnosti u organizaciji područnih stručnih aktiva srednjoškolskih nastavnika likovne umjetnosti i Agencije za odgoj i obrazovanje. Članica je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske.

Josipa Alviž je od 2008. do 2013. godine surađivala na znanstvenome projektu Slikarstvo i kiparstvo XVII. i XVIII. stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, voditeljica prof. dr. sc. Sanja Cvetnić), 2014. godine na projektu Slikarstvo u Hrvatskoj od 18. do 20. stoljeća u srednjoeuropskom kontekstu (Sveučilište u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Dragan Damjanović), 2015. godine na projektu Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke (Sveučilište u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Dragan Damjanović), 2016. godine na projektu Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke 2 (Sveučilište u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Dragan Damjanović) te 2017. godine na projektu Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke 3 (Sveučilište u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Dragan Damjanović). U srpnju 2008. godine pohađala je seminar From Holy War to Peaceful Co-Habitation. Diversity of Crusading and the Military Orders na Central European University (CEU; Summer University Program) u Budimpešti. Glavna područja njezina istraživačkoga interesa iz kojih objavljuje radove vezana su za metodiku nastave povijesti umjetnosti te likovne umjetnosti 17. i 18. stoljeća. U Upisniku znanstvenika RH upisana je pod brojem 306645.

Objavljeni znanstveni radovi:
1. Oltar sv. Filipa u kapeli sv. Fabijana i Sebastijana u Varaždinu, u: Miroslav Šicel, Slobodan Kaštela (ur.), 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209. - 2009. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu. Zagreb, Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2009., str. 705–714.
2. Likovno djelo u srednjoškolskom obrazovanju – novi doprinosi, u: Balić-Šimrak, Antonija (gl. ur.), Umjetničko djelo u likovnom odgoju i obrazovanju. Zbornik umjetničko-znanstvenih skupova 2009.-2011. Zagreb: ECNSI; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011., str. 183–194. (koautorstvo s Jasminom Nestić)
3. Viri illustri Ordinis fratrum minorum capuccinorum na slikama u kapucinskome samostanu i crkvi Presvetoga Trojstva u Varaždinu, u: Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu, br. 24., Varaždin: Zavod za znanstveni rad HAZU u Varaždinu, 2013., str. 229–274.
4. Flores seraphici na slikama u kapucinskom samostanu u Karlobagu: prilog istraživanju kapucinske ikonografije, u: Fra Anto Barišić (ur.), Franjevci kapucini u Karlobagu. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa o 300. obljetnici djelovanja franjevaca kapucina u Lici i Krbavi (1713. – 2013.), Zagreb-Karlobag: Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića, Kršćanska sadašnjost d. o. o., Kapucinski samostan sv. Josipa u Karlobagu, Općina u Karlobagu, 2014., str. 195–218.
5. Izidor Kršnjavi i počeci poučavanja povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, u: Ivana Mance, Zlatko Matijević (ur.), Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj. Zbornik radova znanstvenog skupa (Zagreb. 21. – 23. studenog 2012.), Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, Hrvatski institut za povijest, 2015., str. 153–168. (koautorstvo s Jasminom Nestić)
6. Muzejsko-edukacijski projekti u nastavi likovne umjetnosti, u: Zbornik radova Partnerstvo: VII. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, (ur.) Milica Đilas. Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo, 2015., str. 175–183. (koautorstvo s Jasminom Nestić)
7. Artur Schneider i nastava povijesti umjetnosti na Mudroslovnome fakultetu u Zagrebu, u: Artur Schneider 1879. – 1946. Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Hrvatski povjesničari umjetnosti 1, ur. Lj. Dulibić, Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2016., str. 31–53. (koautorstvo s Jasminom Nestić)
8. Visual Art as School Subject in Recent Curricula and Development Documents in Croatia and Bosnia and Herzegovina, u: Proceedings of 2017 Global Education, Teaching & Learning Conference, ur. Zoran Krupka, Jurica Pavičić, Goran Vlašić, Zagreb: Institut za inovacije, 2017., str. 9–18.

Stručni prikazi i ostalo:
1. Vrhunci talijanskoga baroknoga slikarstva u Hrvatskoj, u: Kvartal: kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, XII, 3/4, Zagreb: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 2015., str. 36-39.
2. Ad honorem et in memoriam Jadranka Damjanov, u: Kvartal: kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, XIII, 1/2, Zagreb: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 2016., str. 84-93.

Međunarodni znanstveni skupovi:
1. Treći specijalizirani umjetničko-znanstveni skup - Međunarodna konferencija za napredna i sustavna istraživanja ECNSI, Pedagoški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. (izlaganje u koautorstvu s Jasminom Nestić)
2. VII. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem: Partnerstvo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za povijest umjetnosti; Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, 2012. (izlaganje u koautorstvu s Jasminom Nestić)
3. Interdisciplinarni znanstveni simpozij Pomen barve v vizualni umetnosti, Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični študij i Umetnostnozgodovinskoga inštituta Franceta Steleta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti u Ljubljani, Ljubljana, 2013.
4. Međunarodni znanstveni simpozij o 300. obljetnici djelovanja franjevaca kapucina u Lici i Krbavi [1713. – 2013.], Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića, Karlobag, 2013.
5. Traditional & Contemporary in Art and Education, organizator Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, 4.–6. studeni 2016.
6. Global Education, Teaching & Learning Conference, organizator Institut za inovacije (Zagreb), Dubrovnik, 27.–30. rujna 2017.
7. The Saints of Rome: Diffusion and Reception from Late Antiquity to the Early Modern Period, organizatori Mađarsko udruženje za hagiografske studije, Hrvatsko hagiografsko društvo „Hagiotheca“, pod pokroviteljstvom Papinskoga vijeća za kulturu, Rim: Accademia d˙Ungheria, 4.–6. listopada 2017.
8. 2. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti (Komunikacija i interakcija umjetnosti i pedagogije), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Umjetnička akademija u Osijeku, Osijek, 12. –14. listopada 2017. (izlaganje u koautorstvu s Jelenom Kovačić)

Domaći znanstveni skupovi:
1. Akademik Andre Mohorovičić: Varaždin i varaždinske teme, Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu, Varaždin, 2012.
2. Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj, Hrvatski institut za povijest; Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2012. (izlaganje u koautorstvu s Jasminom Nestić)
3. Znanstveno-stručni skup Klasicizam u Hrvatskoj, Institut za povijest umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 2014.
4. 4. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti, 24.–26. studenoga 2016. (izlaganje u koautorstvu s Jasminom Nestić)

Bibliografija dostupna na:
https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=306645