dr.sc. Lidija Arambašić, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
prema dogovoru e-mailom
Soba
C-316
Telefon
E-mail
lidija.arambasic@ffzg.hr

Rođena je u Zagrebu 1957. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Puli. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1981. god. studij psihologije. Stupanj magistra znanosti iz psihologije stekla je 1985., a doktorat znanosti iz područja društvenih znanosti, polje psihologija, grana zdravstvena i klinička psihologija stekla je 1994. godine. Od 1982. god. zaposlena je u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Katedra za zdravstvenu i kliničku psihologiju čija je predstojnica od 2001. Godine 1986. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog asistenta, 1995. u znanstveno zvanje višeg asistenta. U znanstveno-nastavna zvanja birana je kako slijedi: 1997. docentica., 2002. izvanredna profesorica, 2007. redovita profesorica i 2012. redovita profesorica u trajnom zvanju. U okviru preddiplomskog i diplomskog studija psihologije pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu od 1982./1983. god. naovamo nositeljica je kolegija u području traumatske psihologije, psihičkih kriza, psihološkog savjetovanja, osoba s invaliditetom. Sudjelovala je i u nastavi drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (npr. Medicinski fakultet, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu). Sudjeluje u poslijediplomskoj nastavi na svome Odsjeku i na drugim studijima u zemlji i inozemstvu. Iz rezultata studentske procjene njezina nastavnog rada vidljivo je da su studenti njome iznimno zadovoljni. Aktivno sudjeluje u domaćim i inozemnim znanstveno istraživačkim projektima, vodila je dva stručna projekta i sudjelovala u više njih. Sudjelovala je u brojnim projektima usmjerenim na pružanje psihosocijalne pomoći žrtvama rata te podrške stručnjacima pomagačkih zanimanja koji su intenzivno radili s tom populacijom. Članica je domaćih i inozemnih stručno-znanstvenih društava, te Hrvatske psihološke komore (Razred za kliničku psihologiju). Predsjednica je Savjeta časopisa Klinička psihologija. Izlagala je znanstvene i stručne radove na brojnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Održala je pozvana predavanja na domaćim i inozemnim skupovima, a bila je članica odbora dvaju međunarodnih skupova. Ukupno je objavila 34.5 znanstvenih i 20 stručnih radova, samostalna je autorica dviju knjiga, suoatorica u trećoj, a urednica je četvrte. Suautorica je priručnika za jedan psihologijski test. Napisala je velik broj recenzija (knjige, priručnici za testove, stručni i znanstveni članci te znanstveno-stručni projekti). S engleskog jezika prevela je 20-ak stručnih i znanstvenih knjiga te priručnike za psihologijske testove. Za svoja postignuća dobila je četiri nagrade: 1) 2001. god. nagradu "Ramiro Bujas" Hrvatskog psihološkog društva "za afirmaciju psihologije" (u ime Tima za psihološke krizne intervencije Društva za psihološku pomoć iz Zagreba, kao voditeljica projekta "Razvoj sustava psiholoških kriznih intervencija u sustavu prosvjete i socijalne skrbi"), 2) 2003. god. nagradu "Marko Marulić" Hrvatskog psihološkog društva "za osobito vrijedan doprinos primijenjenoj psihologiji", 3) 2005. god. psihologijsku nagradu "Zoran Bujas" Hrvatskog psihološkog društva "za osobito vrijednu psihologijsku knjigu godine" i 4) 2006. god. "Medalju Filozofskog fakulteta" za "objavu sveučilišnog udžbenika 'Gubitak tugovanje, podrška' ".

Znanstveni opus prof. dr. sc. Lidije Arambašić čine 33.5 znanstvenih radova, od čega je 17.5 u kategoriji a1 (objavljeni su u časopisima referenciranim u bibliografskim bazama: Current Contents, Web of Science, Applied Social Sciences Index and Abstracts, Medline, PsychINFO i Sociological Abstracts). Riječ je znanstvenim radovima objavljenim u stranim i domaćim časopisima, u recenziranim zbornicima s međunarodnih znanstvenih skupova, u poglavljima u knjigama te o dvjema znanstvenim knjigama od kojih jedna ima status sveučilišnog udžbenika.

Osim pisanja znanstvenih članaka, znanstveni rad prof. dr. sc. Lidije Arambašić očituje se i u drugim vrstama aktivnosti. Godine 2005. objavljeno je prvo, a 2008. drugo izdanje njezine knjige "Gubitak, tugovanje, podrška" – sveučilišni udžbenik u kojem je dat vrlo temeljit i kritički pregled područja gubitaka i tugovanja. Riječ je o vrlo opsežnom samostalnom djelu znanstveno-monografskog karaktera koje kao cjelina ima visoku unutrašnju konzistentnost što olakšava razumijevanje, povezivanje i usvajanje relativno opsežne građe. Kvalitetu ove knjige pokazuju i dvije nagrade koje je pristupnica za nju dobila.

Od godine 1982. naovamo aktivno je sudjelovala ukupno u deset znanstveno istraživačkih projekata, od čega su dva projekta bila međunarodna. Pristupnica je svoje radove izlagala na 21 međunarodnom i na 16 domaćih skupova. Održala je ukupno dvanaest pozvanih predavanja – pet na međunarodnim skupovima i sedam na domaćima.

Napisala je recenzije za deset znanstvenih knjiga i za pet priručnika za psihologijske mjerne instrument te velik broj recenzija znanstvenih članaka za domaće i inozemne časopise. Osim toga, pristupnica je, na poziv Ministarstva znanosti odnosno današnjeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, napisala recenzije za jedanaest znanstveno-istraživačkih projekata.