dr.sc. Ana Barbarić, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
utorkom, od 14 do 16 sati
Soba
E 317
Telefon
+385 1 6002 349
E-mail
abarbari@ffzg.hr

Ana Barbarić rođena je u Splitu. U rodnom je gradu završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je na studiju sociologije i dodiplomskom studiju bibliotekarstva 1996. Nakon diplome radila je kao školski knjižničar u Osnovnoj školi Jordanovac te kao dječji informator u Knjižnicama grada Zagreba – Knjižnica Voltino. Poslijediplomski studij informacijskih znanosti – smjer bibliotekarstvo završila je 2002. obranom magistarskog zanstvenog rada naslova "Javno dostupni knjižnični računalni katalozi – nastanak i razvitak". U ožujku 2009. obranila je doktorski rad naslova "Zadaci suvremenoga knjižničnog kataloga". Od rujna 1998. zaposlena je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje izvodi nastavu iz više kolegija na prediplomskom, diplomskom i doktorskom studiju. U razdoblju od 1998. do 2010. prošla je sva suradnička zvanja od mlađeg asistenta preko asistenta do višeg asistenta. U svibnju 2010. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a u srpnju 2015. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. U lipnju 2010. imenovana je predstojnicom Katedre za bibliotekarstvo. Područja od posebnog znanstvenog i stručnog interesa Ane Barbarić su strojno čitljivo katalogiziranje, razvoj i osobine OPAC-a i WebPAC-a te razvoj i primjena konceptualnih modela u području bibliografske organizacije (FR-obitelj). Redovito izlaže na domaćim i međunarodnim skupovima te objavljuje radove u domaćim i stranim publikacijama. Od 2008. do 2013. bila je suradnica je na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta “Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu”. Bila je članica projektnog tima jednogodišnjeg projekta Cjeloživotno učenje knjižničara: ishodi učenja i fleksibilnost Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Knjižnica grada Zagreba i Hrvatskoga knjižničarskog društva (2008.). U sklopu Intenzivnog programa (IP) Erasmus bila je koordinatorica ispred Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Akademske ljetne škole “Library, Information and Cultural Management” koja se u rujnu 2011. održala u Sofiji, u rujnu 2012. u Zagrebu, au rujnu 2013. u Ankari. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara, od osnutka centra 2002., vodi radionice “Katalogizacija omeđenih publikacija i nizova publikacija”(2002.-2010.), “Osnovna načela online knjižničnih kataloga” (2002.-2013.) i “Suvremena teorijska ishodišta bibliografske organizacije”. Od rujna 2002. do rujna 2004. bila je stručna tajnica Hrvatskoga knjižničarskog društva (HKD) te glava urednica Novosti HKD-a. Od listopada 2008. do rujna 2012. bila je glavna urednica niza Povremena izdanja HKD-a, a od prosinca 2010. do rujna 2012. i glavna urednica niza Elektronička izdanja HKD-a. Članica je Komisije za katalogizaciju te Komisije za knjižničarsko nazivlje HKD-a te dobitnica HKD-ove Nagrade “Eva Verona”. Od kolovoza 2005. do kolovoza 2013. bila je članica Stalnog odbora IFLA-ine (Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova) Sekcije za katalogizaciju, a od kolovoza 2009. do kolovoza 2011. bila je stručna tajnica navedene sekcije. U studenom 2012. Ministarstvo kulture RH imenovalo ju je članicom Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Ana Barbarić upisana je u Upisnik znanstvenih djelatnika RH pod brojem 226826.
Ana Barbarić bila je suradnicom u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, i to: Tezaurus knjižničarskog nazivlja (1998.-2002., voditeljica projekta dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof.), Hibridna knjižnica i pristup znanstvenim informacijama (2002.-2005., voditeljica dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof.) i Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu (2008.-2013., voditeljica projekta dr. sc. Daniela Živković, izv. prof.).
Ana Barbarić je od 1998. do 2014. godine sudjelovala u radu 33 znanstvene i stručne konferencije, kongresa, savjetovanja, simpozija, seminara, okruglih stolova, skupština stručnog društva i drugim vrstama skupova na kojima je održala izlaganja (8 na inozemnim skupovima i 25 na domaćim skupovima) te sudjelovala na dvadesetak domaćih i inozemnih znanstvenih i stručnih seminara, konferencija, savjetovanja i drugih znanstvenih i stručnih skupova bez izlaganja.
Od rujna 2002. do rujna 2004. Ana Barbarić bila je stručna tajnica Hrvatskoga knjižničarskog društva, te glavna urednica glasila Društva Novosti HKD-a. Od 2002. do 2012. bila je članica uredništva mrežnih stranica HKD-a, a od 2008. do 2012. uredništva Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva gdje je kao glavna urednica vodila nizove Povremena izdanja HKD-a i Elektronička izdanja HKD-a. Pod njenim vodstvom u nizu Povremena izdanja HKD-a objavljeno je jedanaest publikacija, a u nizu Elektronička izdanja HKD-a tri publikacije. Riječ je o hrvatskim prijevodima IFLA-inih smjernica, standarda, modela i priručnika. Članica je Komisije za katalogizaciju te Komisije za knjižničarsko nazivlje HKD-a te dobitnica Nagrade „Eva Verona“ koja se dodjeljuje mladim knjižničarima (do 35 godine života), članovima Hrvatskoga knjižničarskog društva, za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke.
Bila je članica programskih i organizacijskih odbora 34. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva (rujan 2004.) i Međunarodnog skupa u čast 100-te godišnjice rođenja Eve Verona (studeni 2005.). Bila je članica programskog odbora 9. savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (listopad 2013.).
Redovita je recenzentica u časopisu Vjesnik bibliotekara Hrvatske te u zbornicima radova seminara Arhivi, knjižnice, muzeji i konferencije INFuture. Recenzirala je i članak u časopisu Studia ethnologica Croatica kao i rad u zborniku Međunarodne znanstvene konferencije „Od čudnovatog do čudesnog: 100 godina Čudnovatnih zgoda šegrta Hlapića“. Recenzirala je i dvije omeđene publikacije (Omeđene publikacije, integrirajuća građa i nakladničke cjeline: priručnik za katalogizaciju i Pokretne knjižnice u Hrvatskoj : zbornik radova).
Recenzentica je studijskog programa dvopredmetnog diplomskog studija nakladništva Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Od kolovoza 2005. do kolovoza 2013. bila je članica Stalnog odbora IFLA-ine (International Federation of Library Associations and Institutions) Sekcije za katalogizaciju, a od kolovoza 2009. do kolovoza 2011. bila je stručna tajnica navedene sekcije. U studenom 2012. Ministarstvo kulture RH imenovalo ju je članicom Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
U sklopu Intenzivnog programa (IP) Erasmus bila je koordinatorica u ime Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Akademske ljetne škole “Library, Information and Cultural Management” koja se u rujnu 2011. održala u Sofiji, u rujnu 2012. u Zagrebu te u rujnu 2013. u Ankari. Sveučilišta koja su partneri u programu IP LibCMASS su: State University of Library Science and Information Technologies (Sofija) koje je i nositelj programa, Sveučilište Hacettepe (Ankara), Sveučilište Descartes (Pariz) i Sveučilište Szeged (Mađarska).
U sklopu U.S.A. International Visitor Program boravila je u rujnu 2003. u jednomjesečnom posjetu američkim knjižnicama i sveučilištima sa studijima informacijskih znanosti i bibliotekarstva.