dr.sc. Ivana Bašić, v. lekt.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
pon. 16-17
Soba
B-012
Telefon
6120055
E-mail
basici@ffzg.hr