dr.sc. Božo Bekavac, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
čet 14-15 h
Soba
B024
Telefon
2066
E-mail
bbekavac@ffzg.hr

Dr. Božo Bekavac je docent na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na 1997. godine na smjerovima opća lingvistika i opća informatologija. Iste godine zapošljava se kao znanstveni novak u Zavodu za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na znanstvenom projektu Računalna obrada hrvatskoga jezika. Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja jezikoslovlja stekao je obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom Strojno prepoznavanje naziva u suvremenim hrvatskim tekstovima 2005. godine. U zvanje docenta izabran je 2007. godine pri Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U žarištu su njegovog znanstvenog rada lingvistički formalizmi, računalni alati i jezični korpusi za obradu hrvatskoga jezika. Izlagao je radove na više međunarodnih i domaćih konferencija te je objavio dvadesetak znanstvenih radova iz područja računalne lingvistike, jezikoslovnog modeliranja jezika, korpusne lingvistike prepoznavanja i klasifikacije naziva, jezikoslovnih alata i jezika za obilježavanje. Sudjelovao je kao istraživač na nekoliko nacionalnih i europskih projekta (ACCURAT, XLike, LetsMT and CESAR).