dr.sc. Marijana Belaj, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
utorkom u 11 h
Soba
C-005
Telefon
+385 (0)1 4092 253
E-mail
marijana@belaj.com

Rođena je 1970. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1994. etnologiju i informatologiju, a doktorirala je 2006. s temom Sveci zaštitnici u hrvatskoj pučkoj pobožnosti u znanstvenom području humanističkih znanosti te znanstvenom polju etnologije i antropologije. Zaposlena je pri Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju od 2000. godine (matični broj znanstvenika 248000). Sudjelovala je kao istraživač u trima znanstveno-istraživačkim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u međunarodnom istraživačkom projektu Political Places in Change Odsjeka za kulturalne studije i povijest umjetnosti Sveučilišta u Bergenu. Od 2006. do 2012. godine vodila je nezavisan i otvoren znanstveno-istraživački projekt s međunarodnim sudjelovanjem u čijem je fokusu bilo Međugorje i fenomen hodočašća.Bila je korisnica CEEPUS programa te je sudjelovala u programima bilateralne suradnje. Objavila je znanstvenu knjigu i dvadesetak znanstvenih radova u časopisima i zbornicima radova. Izlagala je na petnaestak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Glavnina njezinih znanstvenih interesa kreće se u širokom rasponu kulturnoantropoloških pogleda i pristupa religiji i religioznosti, posebno u području hodočašća, religijskog pluraliteta i pluralizma, dinamike međureligijskih odnosa i dijaloga, te odnosa religije i politike. Od 2001. uključena je u izvođenje nastave pri Odsjeku. Izvodila je kolegije Etnološka kartografija i Religijska etnologija te seminare iz koelgija Etnografije popularnih kultura i Uvod u etnologiju. Danas je nositeljica i izvođačica kolegija Antropologija religije, Uvod u etnologiju i Oblici religioznosti u suvremenim sociokulturnim procesima. Na Poslijediplomskom doktorskom studiju etnologije i kulturne antropologije od 2008. nositeljica je kolegija Hodočašće i hodočasničko mjesto i Štovanje svetaca u pučkoj pobožnosti te izvodi dio kolegija Etnološka problematika u tradicijskom vjerovanju i svjetonazoru. U razdoblju od 2006. do 2009. sudjelovala je u nastavi Centra Croaticum pri Filozofskom fakultetu s kolegijem "Teme iz hrvatske kulture – etnološka perspektiva". Kao predavač je gostovala u izvođenju nastave pri ljubljanskom Oddelku za antropologiju in kulturno antropologiju. Do sada je mentorirala dvadesetak diplomskih radova te dva doktorska rada. Kontinuirano mentorira istraživanja u okviru studentskih projekata. Od 2007. do 2013. bila je izvršna urednica, a od 2013. do kraja 2015. glavna urednica znanstvenog časopisa Studia ethnologica Croatica. Članica je međunarodnog izdavačkog savjeta znanstveno-stručnih časopisa Cris (Križevci), Studia ethnologia Croatica (Zagreb) te Etnoantropološki problemi (Beograd). Članica je sljedećih udruga: Hrvatsko etnološko društvo, Société internationale d’ethnologie de folklore, Matica hrvatska, Hrvatsko hagiografsko društvo “Hagiotheca”, Centar za eksperimentalnu arheologiju. Od 2011. do 2017. bila je članica Upravnog odbora Hrvatskog etnološkog društva. Od 2013. godine članica je Fakultetskog vijeća Filozofskoga fakulteta, od 2014. predsjednica Etičkog povjerenstva Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, u ak. god. 2015./2016. i 2016./2017. obnašala je dužnost pročelnice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, od ak. god. 2016./2017. članica je Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu.

Na Odsjeku za etnologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlena kao znanstvena novakinja od 1. rujna 2000. godine (matični broj znanstvenika 248000). U znanstveno nastavno zvanje izvanredne profesorice izabrana je 2012. godine. Glavnina njezinih znanstvenih interesa kreće se u širokom rasponu kulturnoantropoloških pogleda i pristupa religiji i religioznosti, posebno u području hodočašća, religijskog pluraliteta i pluralizma, dinamike međureligijskih odnosa i dijaloga, te odnosa religije i politike.

Poslijediplomski doktorski studij etnologije i kulturne antropologije završila je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu s disertacijom Sveci zaštitnici u hrvatskoj pučkoj pobožnosti u znanstvenom području humanističkih znanosti i znanstvenom polju etnologija i antropologija. Kao znanstvena novakinja bila je uključena u tri znanstvena projekta tadašnjeg Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: od 2000. do 2002. godine na projektu Uništena tradicijska kultura zapadne Slavonije (voditelj. dr. sc. Vitomir Belaj, red. prof.; br. projekta: 0130724), od 2002. do 2005. godine na projektu Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca (voditeljica dr. sc. Milana Černelić, doc.; br. projekta: 0130422) te od 2006. do 2007. godine na projektu Etnološka baza podataka kao izvor znanja o etničkim i nacionalnim identitetima (voditelj dr. sc. Branko Đaković, izv. prof.; br. projekta: 130-1301679-1325). Kao istraživačica je 2004. godine bila uključena u istraživački projekt Political Places in Change: the Case of Kumrovec, dionicu širega međunarodnog projekta Politics and Poetics of Place: the Actualization of Myth, Memory and Monuments in the Modern Context vođenom pri tadašnjem Odsjeku za kulturalne studije i povijest umjetnosti Sveučilišta u Bergenu. Od 2006. do 2012. godine vodila je nezavisan i otovren znanstveno-istraživački projekt Hodočašća i konstrukcija hodočasničkoga mjesta, s međunarodnim sudjelovanjem. Godine 2015. sudjelovala je u znanstvno-istraživačkom i umjetničkom projektu Od državne umjetnosti do kreativnih industrija / Transformacija rodnih, političkih i religijskih narativa (EU program CreaArt). Godine 2015. i 2016. bila je jedna od koordinatora projekta Filozofskoga fakulteta Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada (voditelj dr. sc. D. Bagić, doc., 2015.-2016., Europski socijalni fond, HKO).
Na temelju svojih istraživanja objavila je znanstvenu knjigu Milijuni na putu. Antropologija hodočašća i sveto tlo Međugorja (2012). Također je objavila dvadesetak znanstvenih radova u časopisima na međunarodnoj razini te u međunarodnim i domaćim zbornicima radova. S izlaganjima je sudjelovala na petnaestak međunarodnih konferencija, među kojima s nekoliko plenarnih i pozvanih izlaganja.
Bila je korisnica programa mobilnosti CEEPUS i ERASMUS+ te je sudjelovala u programima bilateralne suradnje sa sveučilištima u Ljubljani, Bergenu i Krakowu.
Recenzirala tri znanstvene monografije te niz članaka za znanstvene časopise i zbornike radova. Kao recenzent je bila uključena u proces predlaganja kulturnih dobara na Listu zaštićenih kulturnih dobara Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske.
Bila je članicom programskih i organizacijskih odbora nekoliko međunarodnih znanstvenih konferencija.