Svetlana Božić Fuštar, v. pred.

Akademski stupanj
Zvanje
viši predavač
Organizacijska jedinica
Samostalna katedra za kineziologiju
Konzultacije
srijeda od 19:00 do 20:00
Soba
SD "Martinovka", kabinet 7
Telefon
01/6113 147
E-mail
sbfustar@ffzg.hr

Svetlana Božić Fuštar rođena je 13.6.1971. u Rijeci gdje je završila osnovnu školu. Srednju školu završava u Opatiji. 1990. godine upisuje Fakultet za fizičku kulturu (danas Kineziološki fakultet) Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirala 13. srpnja 1998. godine, te stekla zvanje profesora fizičke kulture, sa dopunskom stručnom kvalifikacijom za rad u odbojci. Do odlaska na studij u Zagreb, u Rijeci je aktivno trenirala odbojku u prvoligaškom klubu OK "Rijeka" te je bila pionirska i kadetska članica državne reprezentacije. Tijekom studija, stečeno znanje uspješno primjenjuje kao voditeljica škole odbojke u OŠ "Ljubljanica" u Zagrebu. Uz odbojku, vodi grupne fitnes programe, a posebno se educira za aerobiku na brojnim fitnes i aerobika konvencijama, seminarima i radionicama. Za vrijeme studija radi kao instruktorica aerobike u fitnes centru ”Jarun“ te kao demonstratorica na Fakultetu strojarstva i brodogradnje i Prirodoslovno- matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1993. godine). Tijekom profesionalnog i stručnog rada sudjelovala je i usavršavala se na mnogim međunarodnim i domaćim stručnim i znanstvenim simpozijima, konferencijama, kongresima i ljetnim školama, s 22 objavljenih znanstvenih i stručnih radova od kojih je 10 objavljeno u posljednjih pet godina. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu voditeljica je studentskih ekipa koje se natječu na Prvenstvima Sveučilišta u Zagreba u sportovima: tenis (m+ž), badminton (m+ž), odbojka (m+ž), odbojka na pijesku (m+ž), squash (ž), stolni tenis (m+ž), futsal (m +ž), rukomet na pijesku (m), cross (m+ž) rolanje, Sveučilišnim prvenstvima Hrvatske i Sveučilišnim europskim prvenstvima na kojima studenti i studentice ostvaruju značajnije rezultate. 2004. godine kao trenerica muške odbojkaške ekipe osvaja 1. mjesto na Europskom sveučilišnom prvenstvu u Portugalu. U Udruzi nastanvika TZK Sveučilišta u Zagrebu i Saveza nastavnika TZK visokih učilišta Hrvatske (SN TZKVUH) od 2008.obnaša dužnost tajnice. Članica je Sportske udruge Filozofskog fakulteta (SUFF) te je članica Nadzornog odbora iste. Članica IO ZSSS-a od 2007. - 2012. godine. Članica Ureda za sport na Sveučilištu u Zagrebu od 2011. - 2016. godine. Dobitnica je mnogih priznanja i nagrada od kojih se ističe Diploma i Zlatna značka Hrvatskog kineziološkog saveza koju dobiva kao istaknuti kineziolog 2012. godine. RADNO ISKUSTVO I NASTAVNA DJELATNOST od 1994./1995. do 1997/1998. godine – demonstratorica je nastavne aktivnosti Aerobika na Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, akad. god. 1993./1994. – demonstratorica je nastavne aktivnosti Aerobika na Fakultetu strojarstva i brodogradnje te Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; od 1998. do 2004. godine – radi kao o aerobik instruktorica u fitness centru "Adam i Eva" u Zagrebu; od 1998/1999. do 2003/2004. godine – birana je za vanjsku suradnicu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te sudjeluje u kreiranju plana i programa nastave Tjelesne i zdravstvene kulture; 2003. godine – položila je stručni ispit za zvanje nastavnika TZK; od 2004. godine – birana je u zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje odgojne znanosti, grana kineziologija, za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura, na Katedri za kineziologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojem kontinuirano izvodi redovnu, fakultativnu i izbornu nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture; od 2007. godine je ISVU koordinatorica na Katedri za TZK Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; od 2010. godine – izabrana je u zvanje višeg predavača na Samostalnoj katedri za kineziologiju (danas Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu) Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje provodi redovitu nastavu sa studentima prve i druge godine preddiplomskog studija, nastavne sadržaje: Aerobik mix, Pilates mix, Odbojka, Planinarske i pješačke ture, Morning workout, Sportsko hodanje te Stolni tenis. od 2014/2015. godine – imenovana je vanjskom suradnicom Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za predmet Kineziološka metodika u visokom školstvu, na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije na vrijeme od četiri godine; Od izbora u zvanje višeg predavača 2010. godine na Samostalnoj katedri za kineziologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izvodi redovnu nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture svim studentima 1. i 2. godine sveučilišnog preddiplomskog studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u fondu od 450 norma sati godišnje. Nositeljica je nastavnih sadrža: Pilates mix, Aerobika mix, Odbojka, Zumba, Squash, Bowling, Fitness, Sportsko hodanje i Stolni tenis. Nadzor vrši na nastavnim sadržajima: Joga i Taiji. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pokrenula vlastitu web stranicu sa svim potrebnim informacijama o nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture i sport na fakultetu http://www.wp.ffzg.hr/sbfustar/

POPIS RADOVA
Radovi recenzirani i objavljeni u zbornicima s domaćih stručnih skupova (16)
1. Božić Fuštar, S., Vulić, J., Tuđa A. (2001). Smjernice obvezne nastave tjelesne i zdravstvene kulture prema posebnom programu. U V. Findak (ur.) Zborniku radova 10. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske Programiranje opterećenja u području edukacije, sporta i sportske rekreacije, Poreč (str. 230 – 232). Zagreb: Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture.
2. Vulić, J., Božić Fuštar, S., Blagojević, V. (2001). Program rehabilitacije ozljede meniska i prateće artroskopske djelomične meniskektomije. U V. Findak (ur.) Zborniku radova 10. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske Programiranje opterećenja u području edukacije, sporta i sportske rekreacije, Poreč, 2001. (str. 276 – 271). Zagreb: Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture.
3. Gošnik, J., Božić Fuštar, S. (2002). Planiranje i programiranje nastave aerobike na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. U: V. Findak (ur.) Zborniku radova 11. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Rovinj, (str. 230 – 232). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
4. Fučkar, K., Gošnik, J., Božić Fuštar S. (2003). Metode rada u nastavi aerobike na Sveučilištu u Zagrebu. U: V. Findak (ur.) Zborniku radova 12. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije, Rovinj, (str. 135 – 138). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
5. Zvonarek, N., Sedar M., Božić Fuštar, S. (2006). Primjena novih pomagala i rekvizita u poboljšanju kvalitete rada u područjima edukacije i sporta. U: V. Findak (ur.) Zborniku radova 15. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije, Rovinj (str. 381 – 385). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
6. Straža, O., Podvalej., L., Božić Fuštar, S. (2007). Bavljenje sportom i usvojene štetne navike za zdravlje studenata odbojkaša. U: V. Findak (ur.) Zborniku radova 16. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Poreč (str. 518 – 524). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
7. Božić Fuštar, S., Podvalej., L., Straža, O. (2008). Subjektivna procjena studenata sportaša o natjecanju u odbojci na Sveučilišnom prvenstvu u Zagrebu. U: B. Neljak (ur.) Zborniku radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Poreč (str: 480 – 485). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
8. Božić Fuštar S., Sedar M., Alikalfić V. (2009). Preferencije prema nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu u Zagrebu U: B. Neljak (ur.) Zborniku radova 18. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Poreč (str: 370 – 376). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
9. Bagarić I., Babić D., Čuić S., Božić Fuštar S (2010). Individualizirani pristup kategoriziranim sportašima u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu u Zagrebu. U: V. Findak (ur.) Zborniku radova 19. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Poreč (str: 480 – 485). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
10. Bagarić I., Božić Fuštar, S., Babić D. (2012). U susret dobivanja ECTS-a nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu u Zagrebu te intenzifikacija tog procesa. U: V. Findak (ur.) Zborniku radova 21. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske Intenzifikacija procesa vježbanja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Poreč (str: 367 – 380). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
11. Bagarić I., Vadjon I., Božić Fuštar, S (2013). Vježbe za kralješnicu u prevenciji profesionalnih oboljenja stomatološke profesije. U: V. Findak (ur.) Zborniku radova 22. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske Organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Poreč (str: 392 – 399). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
12. Vadjon I., Bagarić I., Božić Fuštar, S. (2014). Kineziološke aktivnosti i rad s djecom i mladeži s invaliditetom u poliklinici "Aviva" te na pojedinim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. U: V. Findak (ur.) Zborniku radova 23. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske Kineziološke aktivnosti i sadržaji za djecu, učenike i mladež s teškoćama u razvoju i ponašanju te za osobe s invaliditetom, Poreč (str: 463 – 467). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
13. Bagarić, I., Božić Fuštar, S., Vadjon, I., Širić, V. (2015). Tjelesna i zdravstvena kultura/kineziološka kultura/tjelesna kultura i sport/Phisical education = tjelesno obrazovanje…ili nešto slično. U: V. Findak (ur.) Zborniku radova 24. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske Primjena i utjecaj novih tehnologija na kvalitetu rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Poreč (str: 330 – 334). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
14. Straža, O., Straža, I., Gričar, I., Božić Fuštar, S., Palijan, T. (2015). Problem prerane selekcije u HAOK Mladost. U: V. Findak (ur.) Zborniku radova 24. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske Primjena i utjecaj novih tehnologija na kvalitetu rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Poreč (str: 449 – 453). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
15. Bagarić, I., Božić Fuštar, S., Vadjon, (2016). Sveučilište u Zagrebu, Ured za sport i European Network of Academic Sports Services - ENAS. U: V. Findak (ur.) Zborniku radova 25. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske Kineziologija i područja edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije u razvitku hrvatskog društva, Poreč (str: 452 – 454). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
16. Bagarić, I., Božić Fuštar, S., Vadjon, (2017). Kineziološke kompetencije kineziologa u nastavnim zvanjima zaposlenih na sveučilištima Hrvatske U: V. Findak (ur.) Zborniku radova 26. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske Kineziološke kompetencije u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije, Poreč (str: 276 – 281). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Radovi recenzirani i objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova (3)
15. Alikalfić, V., Kosanović, K., Božić Fuštar, S., Sedar, M. (2005) Dancing activities in teaching physical exercise and health culture on Faculty of philosophy in Zagreb. In D. Milanović and F. Prot (eds.) Proceedings Book of 4th International Scientific Conference On Kinesiology, Opatija, 2005, ”Science and Profession – Challenge for the Future” (pp.130-133). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.
16. Šuker, D., Vadjon, I., Bagarić, I., Božić Fuštar, S. (2008) Volleyball players personal card. In I. Prskalo, V. Findak, J. Strel, S. Jenko Miholić (eds.) Proceedings Book of 2nd International conference on Advances and System Research – 2nd Special Focus Symposium on Kinesiological Education – the answer of the contemporary school, Zadar, (pp. 92 – 102) Zagreb: Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb.
17. Bagarić, I., Božić Fuštar, S., Šuker, D., Ižaković, D., Ižaković, K. (2008) Comparison of the University of Zagreb, Osijek and Rijeka with respect to the organization of the financial support of volleyball teams qualifying for the European championship, In: I. Prskalo, V. Findak, J. Strel, S. Jenko Miholić (eds.) Proceedings Book of 2nd International conference on Advances and System Research – 2nd Special Focus Symposium on Kinesiological Education – the answer of the contemporary school, Zadar, (pp. 129 – 133). Zagreb: Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb.

Rad objavljen u domaćem časopisu (1)
18. Gošnik, J., Božić Fuštar S. (2002). Nastava tjelesne i zdravstvene kulture na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. ERS – edukacija, rekreacija, sport. Glasilo udruge pedagoga tjelesne kulture grada Rijeke, X / 26 str. 15 – 17, Rijeka, ISSN 1330

Radovi objavljeni u obliku SAŽETAKA u zbornicima s međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova (2)
19. Alikalfić, V., Caput-Jogunica, R., Božić Fuštar, S. (2008) Cheerleading and pom pon dance at the University of Zagreb. In G. Starc, M. Kovač, K. Bizjak (eds.) Book of abstracts of 4th International Symposium Youth sport 2008 – ”The heart of Europe” (pp 144 – 145). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport.
20. Alikalfić, V., Božić Fuštar, S. (2011). Osnovni pokreti pri navijanju i njihov utjecaj na antropološki status studenata u okviru Plana i programa Fizičkog vaspitanja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. U: S. Radisavljević Janić, I. Milanović, B. Bokan (ur.) Zborniku sažetaka sa Međunarodne naučne konferencije ”Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih” (str. 34). Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu.

STRUČNI PRIKAZI objavljeni u knjigama (8)
1. Gošnik, J., Sedar, M., Božić Fuštar, S. (2001). Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. U: D. Sesar (ur) Vodič kroz studij, Upis i red predavanja za akademsku godinu 2000/2001 (str. 192 – 195). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2. Gošnik, J., Sedar, M., Božić Fuštar, S. (2002). Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. U: D. Sesar (ur) Vodič kroz studij Upis i red predavanja za akademsku godinu 2002/2003 (str. 160 – 164). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
3. Gošnik, J., Sedar, M., Alikalfić, V., Božić Fuštar, S. (2003). Katedra za kineziologiju U: M. Jurković (ur) Vodič kroz studij, Upis i red predavanja za akademsku godinu 2003./2004. (str. 172 – 173). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
4. Gošnik, J., Sedar, M., Alikalfić, V., Božić Fuštar, S. (2004). Katedra za kineziologiju U: Ž. Fink – Arsovski (ur) Vodič kroz studij, Upis i red predavanja za akademsku godinu 2004./2005. (258 – 263). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
5. Gošnik, J., Sedar, M., Alikalfić, V., Božić Fuštar, S. (2004). Katedra za kineziologiju U: Ž. Fink- Arsovski (ur) Informacije o razredbenom postupku i studijskim grupama, (str. 64 – 65). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
6. Gošnik, J., Sedar, M., Alikalfić, V., Božić Fuštar, S. (2005). Katedra za kineziologiju U: Ž. Fink- Arsovski (ur) Informacije o razredbenom postupku i studiju, (str. 86 – 89). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
7. Gošnik, J., Sedar, M., Alikalfić, V., Božić Fuštar, S. (2006). Katedra za kineziologiju U: D. Dukić (ur) Zbornik programa preddiplomskih studija, (str. 366 – 371). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
8. Gošnik, J., Sedar, M., Alikalfić, V., Božić Fuštar, S. (2008). Katedra za kineziologiju U: D. Dukić (ur) Informacije o razredbenom postupku i studijima, (str.86 – 89). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.