dr.sc. Naida-Mihal Brandl, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
Konzultacije
ponedjeljak, 11.00-12.00 ili prema dogovoru
Soba
C-012
Telefon
4092-395 (unutar FF-a 2395)
E-mail
mbrandl@ffzg.hr

Naida Mihal Brandl: Rođena je u Splitu 24. rujna 1971. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu (današnju I. gimnaziju Natko Nodilo). Diplomirala povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine s diplomskim radom Sefardska dijaspora na Mediteranu u XVI. stoljeću. Od 1999. do odlaska na magistarski studij radi kao stručni suradnik u Vladi Republike Hrvatske, Uredu za suradnju s međunarodnim institucijama u Republici Hrvatskoj. Godine 2001. odlazi na magistarski studij iz židovske povijesti na Jewish Theological Seminary of America u New Yorku u trajanju od 4 semestra, koja se, u to vrijeme, nalazi među deset najboljih poslijediplomskih institucija za židovske studije u Sjedinjenim Američkim Državama. Godine 2004. u sklopu magistarskog studija na jednogodišnjem studiju u Konzervativnoj ješivi u Jeruzalemu sudjeluje u radu na projektu Sefardski Židovi i Šoa za područje Italije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Bugarske i Grčke, pod pokroviteljstvom Sephardic Educational Centre u Jeruzalemu. Od 2006. godine vanjski suradnik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na novoosnovanoj Katedri za judaisitku, a od 1. lipnja 2007. godine na istoj je katedri zaposlena kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta. Od prosinca 2010. na Poslijediplomskom doktorskom studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu, Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 29. lipnja 2015. obranila doktorsku disertaciju Židovi u Hrvatskoj od 1944/4. do 1952. godine. Od 2008. do 2012. godine uz prof. dr. sc. Ivu Goldsteina aktivno sudjeluje u planiranju i pisanju preddiplomskog i diplomskog studija judaistike, uz prof. dr. sc. Ivu Goldsteina i Vukana Marinkovića i glavni autor programa. Katedra je privremenu dopusnicu za preddiplomsku razinu programa dobila 2012. godine. Godine 2015. studij je dobio i dopusnicu za diplomski program judaistike. Od 2015. docent na Katedri za judaistiku. Istražuje židovsku povijest u Hrvatskoj za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, Drugog svjetskog rata te neposrednog poraća te Židove na Jadranu u XVIII. stoljeću. Aktivno govori hrvatski, engleski, hebrejski i talijanski, a razumije i čita latinski i njemački. Naida Mihal Brandl was born in Split, Croatia, on September 24 1971, where she completed her primary and secondary education. She graduated history and archeology from the University of Zagreb in 1999. From 1999 until the departure of the Master's Programme she worked as an assistant in the Croatian Government, the Office for Cooperation with International institutions in Croatia. In 2001 she attended program for the Master's degree in Jewish history at the Jewish Theological Seminary of America in New York for 4 semesters. From 2007 she works as a research/teaching assistant at the University of Zagreb, Faculty of Philosophy and Social Sciences, Chair of Judaic Studies, as a lecturer of general and Croatian Jewish history. She is one of the principal authors of the program for Judaic studies at the University of Zagreb, that started on undergraduate level in 2012, and the author of the teaching material for history students at the Chair of Judaic studies. From 2010 until 2015 she attended the doctoral program for the modern and contemporary history at the University of Zagreb, where she defended her PhD thesis on June 29 2015, Jews in Croatia from 1944/5 until 1952. Since 2010 she regularly participates in conferences about history and identities of Croatian national minorities, dealing especially with interwar and post-War period and Jewish identities. She is the author of several published and still unpublished articles that were presented on different conferences. Since 2015 she is an Assistant Professor at the Chair of Judaic studies. Her research covers Jewish history in Croatia during the first Yugoslav state, the period of the Shoah and immediate postwar period, as well as Jews in the Adriatic in the 18th century. She speaks Croatian, English and Hebrew, and reads Italian, Latin and German.

Official Croatian Bibliography in English: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=302922&lang=EN
EAJS page: http://eurojewishstudies.org/directory/scholar-display/?idscholar=2381
Academia.edu page: https://ffzg.academia.edu/MichalBrandl


Diplomski radovi; disertacije:

1. Židovska dijaspora na Mediteranu u XVI. stoljeću // diplomski rad. Zagreb: Filozofski fakultet, 1999., Voditelj: prof. dr. sc. Drago Roksandić.

2. Židovi u Hrvatskoj od 1944/5. do 1952. godine // doktorska disertacija. Zagreb: Filozofski fakultet, 29.06. 2015., 308 str. Voditelj: prof. dr. sc. Ivo Banac.


Izvorni znanstveni radovi; prethodna priopćenja; pregledni radovi:

1. Djelatnost Židovske bogoštovne općine u Zagrebu 1945.-1946. godine. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 47 (2015.), 2; 675-710 (izvorni znanstveni rad).

2. Židovska topografija Zagreba. // Historijski zbornik 1 (2016.); 91-103 (prethodno priopćenje).

3. Jews between two totalitarian systems: property legislation // Review of Croatian history 12 (2016.); 106-127 (izvorni znanstveni rad).


Poglavlja u knjizi:

1. Pregled povijesti Izraela od Abrahama do moderne Države // Pregled povijesti Izraela od Abrahama do moderne Države / Havel, Boris (ur.),
Zagreb : Izdanja Antibarbarus, 2015.

2. Židovski identiteti u Hrvatskoj iza Drugog svjetskog rata // Nacionalne manjine u Hrvatskoj i Hrvati kao manjina - europski izazovi: zbornik s međunarodnog znanstveno- stručnog skupa Annales Pilar 2012. / Dobrovšak, Ljiljana i Žebec Šilj, Ivana (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2015. Str. 167-194. (izvorni znanstveni rad, zbornik s domaćim recenzijom).

3. Elity żydowskie w Zagrzebiu w latach 1941–1945: Przywódcy społeczności żydowskiej // Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej / Grądzka-Rejak, Martyna ; Namysło, Aleksandra (ur.).
Katowice–Kraków–Warszawa : Instytutu Pamięci Narodowej, 2017, 353-372. (pregledni rad, međunarodna recenzija).


Znanstveni radovi u zbornicima skupova (domaća ili međunarodna recenzija):

1. Die Natur der jüdischen Identitäten in den kroatischen Ländern im langen 19. Jahrhundert // Internationales Kulturhistorisches Symposium Mogersdorf: Das Judentum im pannonischen Raum vom 16. Jahrhundert bis zum Jahr 1914.
Kaposvár : Somogy Megyei Közgyűlés, 2009. 65-70 (pregledni rad, zbornik s međunarodnom recenzijom)


Udžbenici i skripta:

1. Pregled židovske povijesti. Online priručnik za studente.


Radovi u postupku objavljivanja:

1. Duško Kečkemet kao povjesničar splitskih i dalmatinskih Židova, Brački zbornik, 2016. (stručni rad).


Sažeci u zbornicima skupova:

1. Kairska geniza: izvor za mediteransku povijest, kulturu i religiju //
Simpozij IX. Mediteranski korijeni filozofije. Split : Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2015. 52-55

2. Istočnojadranski gradovi u literaturi Responsa //
Simpozij X. Mediteranski korijeni filozofije: Program i knjižica sažetaka. Split : Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2016. 63-65.

3. Vid Haj Morpurgo: primjer židovskog identiteta u modernom mediteranskom prostoru //
Simpozij XI. Mediteranski korijeni filozofije: Program i knjižica sažetaka. Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2017. 27-28.


Druge vrste radova:

1. Židovi u Hrvatskoj, Hrvatska enciklopedija, Zagreb: 2009. (enciklopedijska natuknica).


Stipendije:

1. Fred and Ellen Lewis / JDC Archives Fellowship (2017): JDC’s role in the reestablishment of Jewish religious communities in Croatia (Yugoslavia) in the aftermath of the Shoah.


Neobjavljena sudjelovanja na skupovima:

1. Sephardic Jews in the Ottoman Empire in the 17th Century //
Third International Conference: Social and Cultural History of the Jews on the Eastern Adriatic Coast in the 17th Century, Dubrovnik, 2000.

2. Ain leCion cofia - Cionizam u Zagrebu do osnutka Države Izrael //
Znanstveni kolokvij povodom 200. obljetnice židovske zajednice u Zagrebu, Zagreb, 2007.

3. Jewish Identity in Croatian lands in 19th Century //
International Conference for Jewish Studies "The Maharal – His Leadership and Writings", Zagreb - Beč - Prag, 2009.

4. New Sources for Jewish History //
Znanstveni skup prigodom početka studija Judaistike te otvaranja Instituta Moses Mendelssohn, Zagreb, 2012.

5. Stanje židovske imovine nakon Drugog svjetskog rata: zakonodavni okvir //
The Holocaust and Restitution, Beograd, 2015.

6. Židovi u Hrvatskoj između dvaju totalitarizama //
Znanstveni skup: 1945. – na razmeđi dvaju totalitarizama, Zagreb, 2015.

7. Koautorstvo sa Zrinka Podhraški Čizmek, Mercanti ebrei fra le due sponde dell'Adriatico nel XVIII secolo //
The Birth and Evolution of the Venetian Ghetto (1516-1797), Venezia, 2016.

8. Jewish Refugees from 1933 until 1943 in Croatia in the Shadow of the Holocaust //
Refugees and Citizens. New Nation States as Places of Asylum, 1914–1941, Wien, 2016.

9. Jewish Refugees from 1933 until 1943 in Croatia in the Shadow of the Holocaust: Two case studies
THE YAD VASHEM BIENNIAL INTERNATIONAL CONFERENCE: The Jewish Refugee Problem During the Shoah (1933-1945) Reconsidered, Jerusalem, 2016.

10. Koautorstvo Zrinka Podhraški Čizmek, Jews as Building Factor of Adriatic and Mediterranean Worlds in the 18th Century
Jews in the Balkans: History, Religion, Culture, Split, 2017.

11. Koautorstvo Zrinka Podhraški Čizmek, Adriatic Port Jews in the 18th Century //
Representations of the ‘Port Jew’, Southampton, 2017.

12. Croatia and the Holocaust: the attitude of state institutions and the Croatian society towards the Jews //
The international conference "Nations of Occupied Europe and the Holocaust of the Jews", Varšava, 2017.

13. Jewish life in Croatia 1945-1952 //
The AJS 49th Annual Conference, Washington, DC, 2017.


Pozvana predavanja, okrugli stolovi:

1. Židovi u hrvatskim zemljama do Drugog svjetskog rata // Stručni skup Poučavanje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti, Zagreb, 2011.

2. Židovska nacionalna manjina između asimilacije i globalizacije // Okrugli stol: Nacionalne manjine u doba globalizacije - Hrvatska i Europa, Zagreb, 2011.

3. Povijest Židova u hrvatskim zemljama do 1948. godine // Stručni skup Poučavanje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti, Zagreb, 2012.

4. Povijest Židova u hrvatskim zemljama // Yad Vashem: Seminar for Educators from Croatia, Jerusalem, 2012.

5. Povijest hrvatskih Židova od emancipacije do početka Drugoga svjetskog rata // Stručni skup Poučavanje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti, Zagreb - Jasenovac, 2013.

6. Antižidovska legislativa u NDH // Yad Vashem: Seminar for Educators from Croatia, Jerusalem, 2013.

7. Hebrew or Judaic/Jewish studies: finding the balance between needs of the field and students expectations // EAJS Workshop: E pluribus unum? Multidisciplinarity in Jewish Studies Programmes and Teaching, Girona, Catalonia-Spain. May, 28-29 2017.