dr.sc. Denis Bratko, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
ponedjeljkom od 12 do 13:30h
Soba
C-311
Telefon
01 6120 194
E-mail
dbratko@ffzg.hr

Denis Bratko rođen je 1966. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Varaždinu. Studij psihologije upisao je 1986. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je i diplomirao 1990. godine završnim radom pod naslovom Utjecaj zahtjevnih karakteristika eksperimentalne procedure na procjenu pojma "agresivnost". Iste godine je na Odsjeku za psihologiju upisao poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje. Magistarski rad pod naslovom Bihevioralno-genetička analiza verbalnih i spacijalnih sposobnosti: studija blizanaca obranio je 1993. godine, a doktorski rad pod naslovom Genetski i okolinski doprinos individualnim razlikama u ličnosti: longitudinalno istraživanje blizanaca obranio je 1997. godine. Po završetku diplomskog studija Denis Bratko se zaposlio na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta gdje i danas radi. U zvanje znanstvenog asistenta izabran je 1994., u zvanje višeg asistenta 1998., u zvanje docenta 1999., u zvanje izvanrednog profesora 2004., u zvanje redovitog profesora 2009. godine, a u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju 2014. godine. Tijekom navedenog razdoblja proveo je veći broj istraživanja, sudjelovao u različitim znanstvenim i nastavnim aktivnostima te obnašao više različitih funkcija u znanstvenim, stručnim i upravnim tijelima. Znanstveni interes i doprinos Denisa Bratka u najvećoj mjeri je usmjeren na područje genetskih istraživanja individualnih razlika u različitim psihološkim svojstvima, u prvom redu u osobinama ličnosti i sposobnostima, ali i drugim svojstvima koja se iskazuju u ponašanju. Proveo je brojna bihevioralno-genetička istraživanja na hrvatskoj populaciji, a po tim je istraživanjima prepoznat i na međunarodnoj razini. Riječ je u prvom redu o istraživanjima blizanaca te o istraživanjima trans-generacijskog prijenosa psiholoških svojstava unutar obitelji. Cilj tih istraživanja bio je procijeniti u kojoj su mjeri populacijske razlike u psihološkim svojstvima objašnjive genetskim razlikama u populaciji te u kojoj se mjeri genetska osnovica različitih svojstava preklapa. Psihološka svojstva koja su bila predmet navedenih istraživanja koja je provodio sa svojim suradnicima su, primjerice, opća inteligencija i specifične kognitivne sposobnosti kao što su to sposobnosti snalaženja u prostoru i verbalne sposobnosti, emocionalna inteligencija, temeljne osobine ličnosti, duljina spavanja, fizička aktivnosti, itd. Pored toga, bavio se i genetskim doprinosom razvoju ličnosti i inteligencije od razdoblja adolescencije do odraslosti odnosno istraživanjima genetskog doprinosa stabilnosti i promjenama psiholoških svojstava tijekom vremena. Navedena područja istraživanja povezuju biologiju i psihologiju i trenutno su vrlo propulzivna te im je posvećen velik broj svjetskih istraživanja u što se ulažu znatni resursi. Denis Bratko objavljivao je radove u vrhunskim svjetskim časopisima kao što su to, primjerice, Science, Twin Studies and Human Genetics, Intelligence, Emotion, Psychological Bulletin, Developmental Psychology, Journal of Personality and Social Psychology, Personality and Indivudual Differences, Journal of Cross-Cultural Psychology, itd. Njegovi radovi citirani su 1997 puta što ga u ovom trenutku čini najcitiranijim hrvatskim psihologom (podaci na dan 15. rujna 2017; izvor – Scopus). Za svoja istraživanja Denis Bratko je 2007. godine primio godišnju Državnu nagradu za znanost. Osim istraživačkog rada Denis Bratko je bio aktivan i u različitim znanstvenim i strukovnim udrugama, a obnašao je i više funkcija u znanstvenoj zajednici. Član je nekoliko strukovnih udruga: Hrvatskog psihološkog društva (HPD), Europskog udruženja za istraživanje adolescencije (European Association for Research on Adolescence - EARA), Europskog udruženja za psihologiju ličnosti (European Association for Personality Psychology - EAPP) te Udruženja za genetiku ponašanja (Behavioral Genetics Association - BGA). Od 1998. do 2004. godine bio je član Upravnog odbora Europskog udruženja za psihologiju ličnosti. Pored navedenog, Denis Bratko je bio član uredništva više znanstvenih časopisa, a sudjelovao je u organizaciji većeg broja domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. U jednom je mandatu bio koordinator Znanstvenog odbora za područje društveniih i humanističkih znanosti Hrvatske zaklade za znanost. U prošlom mandatu bio je predsjednik Matičnog odbora za polje psihologije, a u aktualnom sazivu od 2017. do 2021. godine je podpredsjednik za područje znanosti. Obnašao je ili obnaša i više administrativnih fukcija na Fakultetu i Sveučilištu. Od 2007. do 2009. bio je pročelnik Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta, a od 2009. do 2012. godine bio je prodekan za financije, odnosno prodekan za organizaciju i razvoj Filozofskog fakulteta. Šest je godina bio član Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta, a u jednom je mandatu bio zamjenski član Vijeća područja te Senata Sveučilišta u Zagrebu. Trenutačno je i predstojnik Katedre za opću psihologiju.

Denis Bratko sudjelovao je u većem broju znanstveno-istraživačkih projekata. U početku je na tim projektima radio kao znanstveni novak, a kasnije kao suradnik, suvoditelj ili voditelj. Većina projekata na kojima je radio tiču se psihologije ličnosti i genetike ponašanja. Svoj centralni istraživački interes Denis Bratko je realizirao kroz projekte istraživanja blizanaca i obiteljska istraživanja, a treba istaknuti i međukulturalne projekte istraživanja ličnosti. Denis Bratko vodio je nekoliko projekata MZOS-a pod nazivom Genetski i okolinski razvoj ličnosti, te Genetski i okolinski doprinos razvoju ličnosti: istraživanje blizanaca i članova porodice.

Trenutno vodi projekt/potporu istraživanju koje financira Sveučilište u Zagrebu pod nazivom Genetski i okolinski doprinos razvoju ličnosti i zadovoljstva životom. Kao suradnik je sudjelovao u radu više projekata od kojih posebno ističemo projekte Istraživanje strukture interpersonalne kompetencije koji je vodio Goran Bubaš, te velike među-kulturalne projekte Personality of Culture (voditelj R. R. McCrae) te Adolescent Personality of Culture (voditelj Filip DeFruyt). Kao suvoditelj sudjelovao je u radu projekta Vanjska evaluacija projekta "Aktivna/efikasna škola" (financirano od strane UNICEF-a, voditelji dr.sc. Milan Matijević, dr.sc. Tajana Ljubin, dr.sc. Denis Bratko).

Pregled znanstvenih radova prof. dr. sc. Bratka pokazuje da je riječ o vrlo produktivnom autoru koji svoje radove često objavljuje u vrhunskim svjetskim časopisima iz područja psihologije ličnosti i genetike ponašanja, a potrebno je istaknuti i da je znatan dio tih radova objavio u koautorstvu s vodećim svjetskim znanstvenicima u tim domenama. Primjerice, radove je objaljivao u časopisima kao što su: Science, Intelligence, Developmental Psychology, Twin Research and Human Genetics, Personality and Individual Differences, Emotion, European Journal of Personality, Journal of Personality and Social Psychology, Journal of Individual Differences, Journal of Personality, Journal of Research in Personality, Psychology and Aging, Assessment, Journal of Family Studies, Journal of Cross-Cultural Psychology, Journal of Happiness Studies, Journal of Sleep Research, Sex Roles, Journal of Business Research, itd. Do sada je objavio sedamdesetak znanstvenih publikacija, od čega najveći broj u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama (a1). Popis publikacija na dan 9.10.2017. je u prilogu.

Prilog - popis radova

1. Kvalifikacijski radovi:

1.1. Bratko, D. Utjecaj zahtjevnih karakteristika eksperimentalne procedure na procjenu pojma "agresivnost". Diplomski rad, Zagreb, 1990.
1.2. Bratko, D. Bihevioralno-genetička analiza verbalnih i spacijalnih sposobnosti: studija blizanaca. Magistarski rad, Zagreb, 1993.
1.3. Bratko, D. Genetski i okolinski doprinos individualnim razlikama u ličnosti: longitudinalno istraživanje blizanaca. Doktorski rad, Zagreb, 1997.

2. Knjige i uredništva

2.1. Bratko, D.(2001). Psihologija. Udžbenik ta gimnazije. Profil International, Zagreb.
2.2. Bratko, D., Ivanec, D. i Bunjevac, T.(Ur.)(1999). Generacijske razlike u osobinama ličnosti i mjerama psihološkog zdravlja.(IX. ljetna psihologijska škola, Vis). Naklada Slap, Jastrebarsko.
2.3. Bratko, D., Galešić, M. i Butković, A.(2001). 15. Psihologijski skup "Dani Ramira Bujasa". Sažeci prioćenja (Abstracts). Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
2.4. Bratko, D. i Maslić-Seršić, D.(2003). 16. Psihologijski skup "Dani Ramira Bujasa". Sažeci prioćenja (Abstracts). Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
2.5. Bosnjak, M., Bratko, D., Galešić, M. i Tuten, T. (2005). Consumer Personality and Research (Abstracts). Dubrovnik, Croatia.
2.6. Bosnjak, M., Bratko, D., Galešić, M. i Tuten, T. (Eds.)(2007). Journal of Business Research: Special Issue on Consumer Personality, 60(6), 587-589.
2.7. Butković, A., Vukasović, T. i Bratko, D. (2011). Ličnost i glazbene preferencije: XX. Ljetna psihologijska škola. Zagreb: FF press.

3. Radovi objavljeni u časopisima i knjigama

3.1. Bratko, D., Squarcy, K., Zarevski, P., Kovčević, P. i Logar-Ðurić, S.(1992). Guessing-proneness, behavioral and cognitive impulsivity: Sex differences. In. T.J. Plomp, J.M. Pieters i A. Feteris (Eds.): European Conference on Educational Research, Book of Selected Papers, Vol. 2., 735-738, University of Twente, Netherlands.
3.2. Bratko, D. i Žužul, M.(1994). Genetic and environmental contribution to the individual differences in aggressiveness: Exploring some nonshared environmental factors. In B. De Raad, W.K.B. Hofstee i G.L. Van Heck: Personality in Europe, Vol. 5, 133-137, Tilburg University Press.
3.3. Marušić, I. Bratko, D. i Zarevski, P.(1995). Self-relience and some personality traits: sex differences. Personality and Individual Differences, Vol.19, No. 6, pp 941-924.
3.4. Bratko, D. i Zarevski, P. (1995). Adolescent psychology in Croatia. European Association for Research on Adolescence, Newsletter No. 2.
3.5. Bratko, D.(1995). Bihevioralno-genetička analiza verbalnih i spacijalnih sposobnosti: studija blizanaca (Prikaz magistarskog rada). Psychologia Croatica, 1 (1-2), 1995.
3.6. Bratko, D.(1996). Twin study of verbal and spatial abilities. Personality and Individual Differences, Vol. 2, No. 4, 621-624.
3.7. Marušić, I., Bratko, D. i Eterović, H.(1996). A contribution to the cross-cultural replicability of the five-factor personality model. Review of Psychology, Vol.3, No. 1-2, 23-36.
3.8. Bratko, D.(1996). The genetic and environmental correlation between verbal and spatial intelligence. Review of Psychology, Vol.3, No. 1-2, 37-46.
3.9. Bratko, D. i Marušić, I.(1997). Family study of Big Five personality dimensions. Personality and Individual Differences, Vol 23, No. 3, 365-369.
3.10. Marušić, I i Bratko, D. (1998). The relations between masculinity-femininity and Big Five personality dimensions. Sex Roles, Vol.38 (1-2), 29-44, 1998.
3.11. McCrae, R.R., Costa, P.T.Jr.,Ostendorf, F., Angleitner, A., Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Pedroso de Lima, M., Simoes, A., Marušić, I., Bratko, D. i Chae, J.(1999). Age Differences in personality across the adult life span: Parallels in five cultures. Developmental Psychology, 1999, 35, 2, 466-477.
3.12. Vizek Vidović, V., Vlahović Štetić, V. i Bratko, D.(1999). Pet ownership, type of pet and socio-emotional development of school children. Anthrozoös, 12(4), 1999.
3.13. Bratko, D., Matijević, M., Ljubin, T. (2000). Učenička evaluacija kurikuluma "Aktivna/efikasna škola". Napredak, 141(2), 156-169.
3.14. Matijević, M., Bratko, D. i Ljubin, T.(2000). Roditeljska evaluacija kurikuluma "Aktivna/efikasna škola". Zbornik učiteljske akademije u Zagrebu, 2, 21 34.
3.15. Ljubin, T., Matijević, M. i Bratko, D.(2000). Evaluacija programa aktivna/efikasna škola na uzorku učitelja. Školski vjesnik, 49, 1, 5-20.
3.16. Marusic, I. i Bratko, D. (2000). Cross-cultural validation of the NEO-PI-R in Croatia. International Journal of Psychology (Special Issue), 35 (3-4): 279-289
3.17. Bratko, D.(2000). Prikaz upitnika sramežljivosti i asertivnosti (USA). Suvremena psihologija, 1-2, 183-185.
3.18. Bratko, D. i Barušić-Meglaj, T. (2002). Functional asymmetries of hemispheres and perception of odours. Studia Psychologica, 2002, Vol. 44, No. 4, pp. 295-303.
3.19. Bratko, D.(2002). Što potiče agresivnost kod djece? Profil akademija, 1, 1, 12-14.
3.20. Bratko, D.(2002). Teoretski i metodološki problemi pri istraživanju kontinuiteta i promjena ličnosti. Društvena istraživanja, 4-5, (60-61), 603-622.
3.21. Bratko, D.(2002). Kontinuitet i promjene ličnosti od adolescencije do rane odraslosti: rezultati longitudinalnog istraživanja. Društvena istraživanja, 4-5 (60-61), 623-640.
3.22. Zarevski, P., Bratko, D., Lazić, A. i Butković, A.(2002). Self-reports and peer-assessments of shyness and assertiveness. Review of Psychology, 9 (1-2), 13-16.
3.23. Bratko, D., Vukosav, Ž., Zarevski, P. i Vranić, A.(2002). Relations between shyness and assertiveness traits with the dimensions of the five-factor model. Review of Psychology, 9 (1-2), 17-23.
3.24. Fulgosi A., Bratko D., Ljubotina D. i Fulgosi-Masnjak R. (2003). An informational analysis of reaction times to different intensities of light. Studia Psychologica. 45(4):285-294.
3.25. Bratko, D i Butković, A.(2003). Family study of sensation seeking. Personality and individual differences, 35(7), 1559-1570.
3.26. Butkovic A. i Bratko D. Generation and sex differences in sensation seeking: Results of the family study. (2003). Perceptual & Motor Skills. 97(3 Part 1):965-970.
3.27. Hendriks AAJ., Perugini M., Angleitner A., Ostendorf F., Johnson JA., De Fruyt F. Hrebickova M., Kreitler S. Murakami T., Bratko D., Conner M., Nagy J. Rodriguez-Fornells i A. Ruisel I. (2003). The five-factor personality inventory: Cross-cultural generalizability across 13 countries. European Journal of Personality. 17(5):347-37.
3.28. Bratko, D. i Butković, A.(2004). Pet velikih faktora ličnosti i predviđanje traženja uzbuđenja kod adolescenata i njihovih roditelja. Suvremena psihologija, 7, 1, 65-76.
3.29. Marušić, I. i Bratko, D.(2004). Prijevod, adaptacija i validacija NEO-PI-R upitnika ličnosti. Naklada "Slap", Jastrebarsko.
3.30. McCrae, R.R., Terracciano, A., Bratko et.al.(2005). Universal Features of Personality traits from the Observer’s Perspective: Data from 50 Cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 88(3), 547-561.
3.31. McCrae, R.R., Terracciano, A., Bratko et.al.(2005). Personality Profiles of Cultures: Aggregate Personality Traits. Journal of Personality and Social Psychology, 89, 3, 407-425.
3.32. Terraciano, A., Bratko, D., Marušić, I. et al.(2005). National Character Does Not Reflect Mean Personality Trait Levels in 49 Cultures. Science, 310, 96-100.
3.33. Ferenčić, J., Keresteš. G. i Bratko, D.(2005). Roditeljske implicitne teorije dječje inteligencije: razlike u funkciji spola i obrazovanja roditelja. Suvremena psihologija 8(2), 147-161.
3.34. Bratko, D., Chamorro-Premuzic, T. i Saks, Z.(2006). Incremental validity of self- and peer-rated personality traits (over intelligence) in the prediction of school performance. Personality and Individual Differences, 41, 131-142.
3.35. Bratko, D. i Sabol, J.(2006). Osobine ličnosti i osnovne psihološke potrebe kao prediktori zadovoljstva životom: rezultati on-line istraživanja. Društvena istraživanja, 4-5, 693-711.
3.36. Bratko, D. i Butković, A.(2007). Stability of genetic and environmental effect from
adolescence to young adulthood: Results of Croatian longitudinal twin study of
personality. Twin Research and Human Genetics (Special Issues: Longitudinal twin
studies), 10(1), 151-159.
3.37. Butković, A. i Bratko, D. (2007). Family studies of tactics of manipulation. Personality
and Individual Differences, 43(4), 791-801.
3.38. Bubaš, G. i Bratko, D. (2007). Pravila u prijateljskim vezama kao činitelj
interpersonalne kompetencije: Faktorska stuktura i relacije s osobinama ličnosti. Društvena istraživanja, 16(6), 1175-1199.
3.39. Jurin, T., Bratko, D. i Lauri Korajlija, A. (2007). Povezanost perfekcionizma s depresivnošću i akademskim
uspjehom: provjera modela pozitivnog i negativnog perfekcionizma. Socijalna psihijatrija, 35, 161-168
3.40. Bosnjak, M., Bratko, D. Galešić, M. i Tuten, T. (Ur.). Consumer personality and individual differences: Revitalizing a temporarily abandoned field. Journal of Business Research: Special Issue on Consumer Personality and Individual Differences, 60(6), 587-589.
3.41. Vernon, F.A., Petrides, K.V., Bratko, D. i Harris, J.A. (2008). A behavioral genetics of trait emotional intelligence. Emotion, 8(5), 635-642.
3.42. Butković, A. i Bratko, D. (2009). Spolne razlike u taktikama manipulacije – istraživanje parova blizanaca. Suvremena psihologija, 12, 271-281.
3.43. Vukasović, T., Bratko D. i Butković, A. (2009). Od specifičnih reakcija do agregiranih dimenzija ličnosti: procjena gornje granice heritabilnosti u funkciji širine konstrukta. Suvremena psihologija, 12, 323-338.
3.44. De Fruyt, F., De Bolle, M., McCrae, R.R., Terracciano, A., Costa, P.T. Jr., Bratko, D., Marušić, I. i sur. (2009). Assessing the Universal Structure of Personality in Early Adolescence: The NEO-PI-R and NEO-PI-3 in 24 Cultures. Assessment, 16, 301-311.
3.45. Löckenhoff, C.E., De Fruyt, F., Terraciano, A., McCrae, R.R., De Bolle, M., Costa, P.T., Bratko, D., Marušić, I. i sur. (2009). Perceptions of Aging across 26 Cultures and their Culture-Level. Psychology and Aging, 24, 941-954.
3.46. McCrae, C., Terraciano, A., De Fruyt, F., De Bolle, M., Gelfand, M., Costa, P., Bratko, D., Marušić, I. and Collaborators of the Adolescent Personality Profiles of Cultures Project. (2010). The Validity and Structure of Culture-Level Personality Scores : Data from Ratings of Young Adolescents. Journal of personality, 78, 815-838.
3.47. Butković, A. i Bratko, D. (2010). Aggression, cardiovascular disease and genetics. U S.Y.Bhave i Sunil, S. (Ur.), The AHA-Syndrome and Cardiovascular Diseases (pp. 120-136). Anamaya Publishers, New Delhi, India.
3.48. Bratko, D., Butkovic, A. i Chamorro-Premuzic, T. (2010). A genetics of general knowledge: A twin study from Croatia. Personality and Individual Differences, 48, 403-407.
3.49. Vukasović, T., Bratko D. i Butković, A. (2012). Genetski doprinos individualnim razlikama u subjektivnoj dobrobiti: meta-analiza. Društvena istraživanja, 21, 1-17.
3.50. Butković, A., Brković, I. i Bratko, D. (2012). Predicting Well-Being From Personality in Adolescents and Older Adults. Journal of Happiness Studies, 13, 455-467.
3.51. Bratko, D., Butkovic, A., Vukasovic, T., Chamorro-Premuzic, T. i Von Stumm, S. (2012). Cognitive ability, self-assessed intelligence and personality: Common genetic but independent environmental aetiologies. Intelligence, 40, 91-99.
3.52. Chan, W., De Fruyt, F, Löckenhoff, C.E , Bratko, D., i sur. (2012). Stereotypes of Age Differences in Personality Traits: Universal and Accurate? Journal of Personality and Social Psychology, 103(6), 1050-1066.
3.53. Bratko, D., Butković, A. i Bošnjak, M. (2013). Twin study of impulsive buying and its overlap with personality. Journal of Individual Differences, 34(1), 8–14.
3.54. McCrae, R.R., Chan, W., Jussim, L., … Bratko, D., Marušić, I. i sur. (2013.). The Inaccuracy of National Character Stereotypes. Journal of Research in Personality, 47, 831-842.
3.55. Bratko, D., Butković, A., Vukasović, T., Keresteš, G. i Brković, I. (2014). Personality resemblance between parents and offspring: study of five factors across four samples and questionnaires. Journal of Child and Family Studies, 23, 1, 95-104.
3.56. Butković, A., Vukasović, T. i Bratko D. (2014). Sleep duration and personality in Croatian twins. Journal of Sleep Research, 2, 153-158.
3.57. Löckenhoff, C.E., Chan, W., McCrae, R.R., ...Bratko, D., Marušić, I. i sur. (2014). Gender Stereotypes of Personality: Universal and Accurate? Journal of Cross-Cultural Psychology, 45, 675-694.
3.58. Greblo, Z. i Bratko, D. Parents perfectionism and it’s relation to child rearing behaviors (2014). Scandinavian Journal of Psychology, 55, 180-185.
3.59. De Bolle, Marleen; De Fruyt, Filip; McCrae, Robert R., Bratko, D.(2015.). The Emergence of Sex Differences in Personality Traits in Early Adolescence: A Cross-Sectional, Cross-Cultural Study. Journal of Personality and Social Psychology, 108, 171-185.
3.60. Loehlin, J.C., Bartels, M., Boomsma, D.I., Bratko, D., Martin, N.G., Nichols, R.C. i Wright, M.J. (2015). Is There a Genetic Correlation Between General Factors of Intelligence and Personality?, Twin Research and Human Genetics, 18, 234-242.
3.61. Vukasović, T. i Bratko, D. (2015). Heritability of Personality: A Meta-Analysis of Behavior Genetic Studies. Psychological Bulletin, 141, 4, 769-785.
3.62. Matić, J. i Bratko, D. (2016). Osobnost brenda destinacije i predviđanje ponašajnih namjera turista: primjer grada Splita. Sociologija i prostor: časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja, 53(3 (203)), 213-231.
3.63. Bratko, D., Butković, A. i Vukasović Hlupić, T. (2017). Heritability of Personality. Psihologijske teme, 26(1), 1-24.
3.64. Butković, A., Vukasović Hlupić, T. i Bratko D. (2017). Physical activity and personality: A behaviour genetic analysis. Psychology of Sport & Exercise, 30, 128-134.