dr.sc. Suzana Coha, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
ponedjeljkom 11.45–12.30 i 16.30–17.30, B121
Soba
B121
Telefon
01/4092-084
E-mail
scoha@ffzg.hr

Suzana Coha (Zagreb, 1978), diplomirala kroatistiku i komparativnu književnost (profesor hrvatskog jezika i književnosti i komparativne književnosti) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2001), gdje je završila Poslijediplomski studij književnosti, doktoriravši g. 2009. disertacijom Poetika i politika Gajeve Danice. Na istom je fakultetu od g. 2002. zaposlena kao znanstvena novakinja na projektu Hrvatska književna periodika voditelja prof. dr. sc. Vinka Brešića, odnosno kao asistentica na Katedri za noviju hrvatsku književnosti Odsjeka za kroatistiku. Usavršavala se na stipendijskim boravcima u Ljubljani (2004) te na Sveučilištu Karl-Franzens u Grazu (2006). Surađivala u Leksikonu hrvatske književnosti (2008) i Hrvatskoj književnoj enciklopediji (2010-11), a književnopovijesne studije te prikaze i kritike recentne književne i književnoznanstvene produkcije objavljuje u znanstvenim i stručnim publikacijama.

Popis znanstvenih radova:


1. "Postmoderni(stički) curriculum vitae u romanu Klonirana Jelene Čarije", u: Medij hrvatske književnosti 20. stoljeća. Zbornik radova III. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem (Zagreb 28. XI. – 29. XI. 2003), gl. ur. Branko Bošnjak, Altagama, Zagreb, 2004, str. 239-265. ISBN: 953-6934-16-7; UDK: 821.163.42.09(063); 821.163.42.09 Čarija, J.

2. "Recepcija svjetske književnosti u časopisima Književnik (1928.-39.) i Hrvatska smotra (1933.-44.) (ideološki uvjeti i posljedice)", u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova VII. (Hrvatska književnost tridesetih godina dvadesetog stoljeća) sa znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2004. godine u Splitu, ur.: Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Split, 2005, str. 289-325. ISBN: 9531632642; 9789531632645.

3. "Spojrzenie na współczesną chorwacką scenę literaturoznawczą (od 1990 roku)", u: Widzieć Chorwację. Panorama literatury i kultury chorwackiej 1990 – 2005, prev. Jolanta Supińska-Biernacka, ur.: Krystyna Pieniążek - Markowić, Goran Rem, Bogusław Zieliński, Wydawnictwo naukowe, Poznań, 2005, str. 83-98. ISBN: 83-232-1555-3.

4. "Hrvatski književni list (1968.-69.) – između subverzije i konformizma", u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova VIII. (Hrvatska književnost prema europskim/ emisija i recepcija/ 1940-1970) sa znanstvenog skupa održanog 22-23. rujna 2005. godine u Splitu, ur.: Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Split, 2006, str. 304-327. ISBN: 9531632774; 9789531632775; 9789531632645;
9531632642.

5. "Mitologemi i ideologemi u funkciji kreiranja nacionalnog identiteta u poeziji Augusta Šenoe", u: Polska i Chorwacja w Europie Środkowej, ur. Piotr Żurek, Bielsko-Biała, 2007, str. 431-463. ISBN: 978-83-925963-0-1 (Isti je tekst, klasificiran kao izvorni znanstveni rad, objavljen i u zborniku Riječki filološki dani. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, održanoga u Rijeci od 18. do 20. studenoga 2004, ur. Ines Srdoč-Konestra, Silvana Vranić, Filozofski fakultet, Rijeka, 2006, str. 415-444. ISBN: 953-6104-51-2).

6. "Od Velike Ilirie do 'Lijepe naše' H(o)rvatske domovine. Oblikovanje nacionalnoga identiteta u programskim tekstovima preporodnog razdoblja", Umjetnost riječi, 2007, br. 3-4, str. 265-295. UDK: 821.163.42.323.1(-163.42).

7. "Zrínyi Péter – a hősteremtés irodalmi modelljei és stratégiái", u: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában, ur.: Sándor Bene – Gábor Hausner, Zríny Kiadó, Budapest, 2007, str. 137-164. (Sa Zrinkom Blažević). ISBN: 9789633274354 (Hrvatski prijevod: "Zrinski i Frakopani – strategije i modeli heroizacije u književnom diskursu", Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 40 (2008), str. 91-117. ISSN: 0353-925X; UDK: 82-2.09:94-05).

8. "Konstrukcija i reprezentacija ženskoga identiteta u Zagorkinom Ženskom listu", u: Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke. Radovi sa znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe" održanog 30. 11. i 1.12.2007. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke, ur. Maša Grdešić, Slavica Jakobović Fribec, Centar za ženske studije, Zagreb, 2008, str. 257-297. ISBN: 978-953-6955-19-0.

9. "Mitom stvorena i mitotvorbena ideologija hrvatskoga narodnog preporoda, ilirizma i romantizma. (Čitanje odabranih tekstova preporodnoga razdoblja)", u: Josip Užarević (ur.): Romantizam i pitanja modernoga subjekta, Disput, Zagreb, 2008, str. 377-426. ISBN: 978-953-260-052-0.

10. "U potrazi za izgubljenim identitetima: o predodžbama kazališnih umjetnica u hrvatskoj kulturi 19. stoljeća", Umjetnost riječi, 2009, br. 1-2, str. 47-67. UDK: 792.071.2-055.2(497.5)"18".

11. "Prvi hrvatski književni časopis kao Liber Croaticus", u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi. Zbornik radova XII. sa znanstvenog skupa održanog od 1. do 2. listopada 2009. godine u Splitu, ur.: Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić, Andrea Meyer-Fraatz, recenzenti: Morana Čale, Krystyna Pienažek, Gordana Slabinac, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Split-Zagreb, 2010, str. 96-123. ISBN: 978-953-163-344-4; UDK: 821.163.42:050 94(497.5)"1790-1847".

12. "'Amazonski serdca odziv': o diskurzivnome oblikovanju ženskoga identiteta u hrvatskome narodnom preporodu", u: Kako je bilo… O Zagorki i ženskoj povijesti. Radovi sa znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe/ Feminizam, povijest, politika" održanog 27. i 28. 11. 2009. u Zagrebu u okviru trećih Dana Marije Jurić Zagorke, ur. Sandra Prlenda, Centar za ženske studije, Zagreb, 2011, str. 91-118. ISBN: 978-953-6955-32-9.

13. "Pisanje/ čitanje Hrvatskog proljeća – između mita i traume", u: Hrvatsko proljeće. 40 godina poslije, ur. Tvrtko Jakovina, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012, str. 291-308. ISBN: 978-953-56875-1-1.

14. "Status i funkcije književnosti u Primorcu, listu za politiku, narodno gospodarstvo i pomorstvo" (s Jelenom Đukić), u: Zbornik Kraljevice. 1/2012, gl. ur.: Radmila Toić, Udruga u kulturi "Stol" Kraljevica, Kraljevica, 2012, str. 150-169. ISSN: 1848-7076.

15. "Između drage i domovine: o pjesništvu hrvatskoga narodnog preporoda", u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIV. (Romantizam – ilirizam – preporod) sa znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2011. godine u Splitu, ur.: Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić, Andrea Meyer-Fraatz, recenzenti: Elisabeth von Erdmann, Daniela Kurocová, Jolán Mann, Marina Protrka Štimec, Jasmina Vojvodić, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split-Zagreb, 2012, str. 159-174. ISBN: 978-953-163-377-2; UDK: 821.163.42-14.09"18".

16. "Starija vs. novija hrvatska književnost: pitanja (dis)kontinuiteta i (dez)integriteta", u: Perivoj od Slave. Zbornik Dunje Fališevac, ur.: Tomislav Bogdan, Ivana Brković, Davor Dukić, Lahorka Plejić Poje, FF-press, Zagreb, 2012, str. 329-339. ISBN: 978-953-175-439-2.


Popis stručnih članaka i publikacija:


1. "Pomak naprijed (Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti i umjetnosti. Zbornik radova I. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, ur. Cvjetko Milanja, Altagama, Zagreb, 2002)", Vijenac, 2003, br. 239. (dostupno na: http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac239.nsf/AllWebDocs/pomak).

2. "Šenoini češki i njemački tekstovi (August Šenoa – nepoznati rani radovi, prir. Miroslava Tušek, Školska knjiga, Zagreb, 2003)", Republika, 2004, br. 6, str. 118-120.

3. "O (r)evoluciji jednoga književnog lika (Julijana Matanović: Laura nije samo anegdota, Mozaik knjiga, Zagreb, 2005)", Književna republika, 2005, br. 9-12, str. 254-258.

4. "Reverzibilno putovanje od nadrealizma do postmodernizma. O književnim počecima Irene Vrkljan i osobitostima njezina pjesništva", u: Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara, 7, 2005, str. 20-40.

5. "Spomen-maketa i smjerokaz (Neda Anzulović; Čedo Ćuković: Bibliografija Mogućnosti 1954-2003, Književni krug, Split, 2004)", Republika, 2005, br. 2, str. 123-127.

6. "Konstativnost i performativnost regionalističkog diskurza (Vinko Brešić: Slavonska književnost i novi regionalizam, Matica hrvatska, Osijek, 2004)", Republika, 2006, br. 3, str. 116-119.

7. "Nacija i nacionalizam – teme o kojima svi (ne) znamo sve (Hans Ulrich-Wehler: Nacionalizam. Povijest, oblici, posljedice, Jesenski i Turk, Zagreb, 2005)", Književna republika, 2006, br. 3-4, str. 261-264.

8. "Odgovor i (iza)zov (Zoran Kravar: Svjetonazorski separei, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2005)", Književna republika, 2006, br. 11-12, str. 225-228.

9. "S tradicijom o tradiciji u novome svjetlu (Cvijeta Pavlović: Priča u pjesmi. Pripovjedni postupci Šenoine epske poezije, Disput, Zagreb, 2005)", Republika, 2006, br. 9, str. 118-120.

10. "Na marginama i preko njih (Krešimir Nemec: Putovi pored znakova, Naklada Ljevak, Zagreb, 2006)", Književna republika, 2007, br. 3/4, str. 194-199.

11. "Od fenomena do modela: u povodu Lasićeve Zagorke", Nova Croatica, 2007, br. 1, str. 75-98.

12. "Teorija i praksa kulturalnih studija (Dean Duda (ur.): Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija, Disput, Zagreb, 2006)", Književna republika, 2008, br. 7, str. 311-315.

13. "Na ilirskom tragu (Zrinka Blažević: Ilirizam prije ilirizma, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2008)", Književna republika, 2008, br. 8-10, str. 289-293.

14. "Kako se proizvodila hrvatska književnost (Marina Protrka: Stvaranje književne nacije, FF Press, Zagreb, 2008)", Nova Croatica, 2009, br. 3, str. 103-106.

15. "O bliskome s distance: (dez)iluzije nacionalne povijesti i mitologije (Natka Badurina: Nezakonite kćeri Ilirije. Hrvatska književnost i ideologija u 19. i 20. stoljeću, Centar za ženske studije, Zagreb, 2009)", Književna republika, 2010, br. 7-9, str. 308-312.

16. "(Ne)sigurno mjesto u nacionalnome pamćenju: ni Držić ne može bez Gaja", Vijenac, 2010, br. 424, dostupno na: http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac424.nsf/AllWebDocs/(Ne)sigurno_mjesto_u_nacionalnome_pamcenju__ni_Drzic_ne_moze_bez_Gaja

17. "Marija Jurić Zagorka: ikona hrvatske popularne književnosti", Vijenac, 2010, br. 432, dostupno na: http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac432.nsf/AllWebDocs/Nosi_se_Zagorka

18. "Smisao potrage za originalom (Sabrana djela Ivane Brlić-Mažuranić. Kritičko izdanje. Sv. 3. Romani, prir. B. Majhut; ur. V. Brešić, Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, Slavonski Brod, 2010)", Nova Croatica, 2010, br. 4, str. 89-96.

19. "Stanko Vraz", u: Stanko Vraz u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu: povodom 200. godišnjice rođenja hrvatskog književnika, ur.: Ana Marija-Dodigović i Sonja Martinović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Zagreb, 2010, str. 5-15.

20. "Nadnacionalni učinci i internacionalni odjeci: Zagorkin Ženski list. (Marina Vujnović: Forging the Bibikopf Nation. Journalism, Gender and Modernity in Interwar Yugoslavia, Peter Lang Publishing, Inc., New York, 2009)", Književna smotra, 2011, br. 160, str. 141-143.

21. "Kritička (ne)moć popularne kulture: od Zagorke do postfeminizma (Mala revolucionarka. Zagorka, feminizam i popularna kultura. Radovi sa znanstvenog skupa 'Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe/ Feminizam i popularna kultura' održanog 28. i 29. studenog 2008, ur. Maša Grdešić, Centar za ženske studije, Zagreb, 2009)", Književna republika, 2012, br. 1-3, str. 258-261.