dr.sc. Helena Delaš, v. lekt.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
četvrtkom od 13:00 do 14:00
Soba
B-123
Telefon
E-mail
helena.delas@vk.t-com.hr

Rođena 1973. godine u Vinkovcima. Završila Gimnaziju M. A. Relkovića u Vinkovcima te Srednjoškolski centar za plesno i glazbeno obrazovanje “Franjo Kuhač” u Osijeku. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala jednopredmetnu kroatistiku (1999); magistrirala (2003), doktorirala (2010). Od 2002. do 2003. godine mlađi asistent na Katedri za hrvatski jezik i književnost u Odsjeku za izobrazbu učitelja Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. godine lektor na Katedri za hrvatski standardni jezik u Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se akcentologijom hrvatskoga jezika.

U skladu sa svojim znanstvenim i stručnim interesom diplomirala, magistrirala i doktorirala na temama iz akcentologije hrvatskoga jezika (tema diplomskoga rada: Jedan ogled naglaska posavskoga govora; tema magistarskoga rada: Silazni naglasci na nepočetnim slogovima riječi, tema doktorskoga rada: Hrvatska standardna prozodija s obzirom na usporedbu dvaju naglašivanja: Starčevićeva i Daničićeva).
Bibliografija:
Silazni naglasci na nepočetnim slogovima riječi, Zagreb, 2003. (magistarski rad).
Kako govore novinari i spikeri HT-a? Školske novine, br. 13, Zagreb, 2003.
Odstupanja od naglasne norme u informativnim emisijama Hrvatske televizije, Metodika, br. 7, Zagreb, 2003.
Naglasak na proklitici, Raspr. Inst. hrvat. jez. jezikosl., knj. 29, Zagreb, 2003.
Proučavanje hrvatske prozodije u 20. stoljeću, u: Hrvatski jezik u XX. stoljeću (zbornik), Matica hrvatska, Zagreb, 2006.
Naglasna obilježja Relkovićeve i Brlićeve gramatike u svjetlu standardnoga naglašivanja, u: Šokačka rič 4. Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt, Vinkovci, 2007.
Bilješke o naglasku Starčevićeve gramatike, Lahor, god. 5, sv. 1, br. 9, HFD, Zagreb, 2010.
Prozodija Šime Starčevića, Pergamena, Zagreb, 2012. (znanst. monografija).
Hrvatska preskriptivna akcentologija, Pergamena, Zagreb, 2013. (znanst. monografija).
Naglasak u Novoj ričoslovici iliričkoj Šime Starčeviča, u: Šime Starčević i hrvatska kultura u 19. stoljeću. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanog u Gospiću 7. i 8. prosinca 2012, Gospić: Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije, 2014.
Dvostruki naglasak u hrvatskome standardnom jeziku, u: Šesti hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014. Prvi svezak (ur. S. Botica i dr.), Zagreb, 2016.