dr.sc. Ivana Eterović, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
rodiljni dopust
Soba
B-109
Telefon
01/6120-072
E-mail
isankovi@ffzg.hr

Ivana Eterović (r. Sanković) rođena je 1. kolovoza 1985. u Rijeci. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Opatiji. Godine 2003. upisala je jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Diplomirala je 2007. s temom "Akcenatski tipovi pridjeva u mjesnome govoru Trtna (sinkronijski i dijakronijski aspekt)", stekavši zvanje profesor hrvatskoga jezika i književnosti, odnosno magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti. Iste godine upisala je Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika" na Filozofskome fakultetu u Rijeci. Doktorirala je 2014. s temom "Sintaktička svojstva participa u jeziku hrvatskoglagoljskih misala". Od 1. listopada 2008. zaposlena je kao znanstvena novakinja/asistentica na projektu "Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva" (voditelj: akademik Stjepan Damjanović) pri Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo na Odsjeku za kroatistiku zagrebačkoga Filozofskoga fakulteta. U okviru projekta radila je s Mateom Žagarom, Tanjom Kuštović i Blankom Ceković na priređivanju kritičkoga izdanja Misala hruackog (1531) Šimuna Kožičića Benje. Od 1. lipnja 2014. u zvanju je poslijedoktoranda. Godine 2009. sudjelovala je na 42. Međunarodnome seminaru za makedonski jezik, književnost i kulturu u Ohridu. Od 2010. do 2013. bila je nositeljicom fakultativnoga proseminara "Staroslavenski i starohrvatski jezik" na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku. U akademskoj godini 2011./2012. usavršavala se na Sveučilištu Karl-Franzens u Grazu u okviru četveromjesečne Ceepusove stipendije. Svojim je izlaganjima sudjelovala na desetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Samostalno i u suautorstvu objavila je dosad petnaestak znanstvenih radova i nekoliko prikaza.

1. POPIS PUBLIKACIJA

1.1. Znanstveni i stručni radovi u časopisima

1.1.1. Izvorni znanstveni radovi
1. Doričić, Robert – Eterović, Ivana (2014) "Antroponimija u ispravama lovranskoga notarskog ureda iz druge polovice 18. stoljeća", Zbornik Lovranšćine, 3, str. 163–188.
2. Eterović, Ivana – Vela, Jozo (2013) "Iz sintakse Kožičićeva Misala hruackoga", Slověne: International Journal of Slavic Studies, II/2, str. 118–142.
3. Eterović, Ivana – Vela, Jozo (2013) "Sintaktičke funkcije participa u Misalu hruackome Šimuna Kožičića Benje", Slovo, 63, str. 1–22.
4. Ceković, Blanka – Eterović, Ivana (2012) "Dvojina u Misalu hruackome Šimuna Kožičića Benje", Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, XXIV/1, str. 143–156.
5. Eterović, Ivana – Eterović, Igor (2012) "Devet oporuka iz lovranske kancelarije na hrvatskome jeziku iz 18. stoljeća pohranjenih u Državnome arhivu u Rijeci", Zbornik Lovranšćine, 2, 2012., str. 35–84.
6. Ceković, Blanka – Sanković, Ivana – Žagar, Mateo (2010) "Jezik Misala hruackoga Šimuna Kožičića Benje: glagolski oblici", Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 60, str. 133–166.
7. Sanković, Ivana (2008) "Imenički oblici u Gundulićevim Suzama sina razmetnoga u odnosu na njihov opis u Della Bellinoj gramatici", Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 34, str. 341–355.
8. Zubčić, Sanja – Sanković, Ivana (2008) "Akcenatski tipovi pridjeva u mjesnome govoru Trtna", Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, XX/2, str. 51–62.

1.1.2. Prethodna priopćenja
1. Eterović, Igor – Eterović, Ivana (2013) "Devet lovranskih oporuka iz druge polovice 18. stoljeća: povijesna i jezična analiza", Histria: Godišnjak Istarskog povijesnog društva, 3, str. 61–97.

1.1.3. Pregledni znanstveni radovi
1. Eterović, Ivana (2012) "Metodološki prinos(i) Stjepana Damjanovića istraživanjima hrvatskoga glagoljaštva", Nova Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 6, str. 9–17.
2. Sanković, Ivana (2010) "Lovranska glagolitica i dosadašnja istraženost", Zbornik Lovranšćine, 1, str. 281–300.

1.1.4. Prikazi knjiga
1. Eterović, Ivana (2013) "Iz amaneta prethodnikâ" [prikaz knjige: Ivšić, Stjepan – Hamm, Josip, Rasprave i članci, prir. Stjepan Damjanović i Tanja Kuštović, Biblioteka "Stoljeća hrvatske književnosti", Matica hrvatska, Zagreb, 2013.], Vijenac: književni list za umjetnost, kulturu i znanost, XXI/516–517, str. 36.
2. Eterović, Ivana (2012) "Nikola Kujundžić – Ante Škrobonja – Milan Glibota – Petra Gašparac, "Libar od likarij" don Petra Kaštelana, Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2011., 222 str. [Biblioteka AMHA, knj. 7]", Acta Medico-Historica Adriatica, X/2, str. 351–353.
3. Eterović, Ivana (2011) "Dražen Vlahov, Knjiga računa općine Roč (1566.–1628.): Glagoljski zapisi, Posebna izdanja Državnoga arhiva u Pazinu, sv. 18, Državni arhiv u Pazinu, Pazin, 2009., 300 str.", Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 61, str. 356–359.
4. Eterović, Ivana (2011) "Šimun Kožičić, Od bitija redovničkoga knjižice, Rijeka, 1531. Pretisak priredila Anica Nazor, Državni arhiv u Rijeci – Družba »Braća hrvatskoga zmaja«, Stol riječko bakarski, Rijeka, 2009. Pretisak 28 str., transkripcija 133 str.", Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 61, str. 338–341.

1.2. Znanstveni radovi u zbornicima skupova

1.2.1. Izvorni znanstveni radovi
1. Eterović, Ivana (2014) "Dativ apsolutni u Misalu hruackom Šimuna Kožičića Benje", u: Stolac, Diana (gl. ur.), Riječki filološki dani: Zbornik radova, knj. 9, Filozofski fakultet, Rijeka, [u tisku].

1.2.2. Pregledni znanstveni radovi
1. Eterović, Ivana (2012) "Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova", u: Turk, Marija – Srdoč-Konestra, Ines (ur.), Zbornik radova Petoga hrvatskog slavističkog kongresa, Filozofski fakultet, Rijeka, str. 33–39.

1.3. Ostalo

1. Eterović, Ivana (2013) "Promišljanja otpora" [prikaz 42. seminara Zagrebačke slavističke škole, Dubrovnik, 19–30. kolovoza 2013.], Vijenac: književni list za umjetnost, kulturu i znanost, XXI/508–509, str. 19.


2. POPIS IZLAGANJA NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

2.1. Izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima
1. Eterović, Ivana, "Sociolingvističke paralele slavenskoga srednjovjekovlja", Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti: Međunarodni znanstveni skup povodom 1150. obljetnice ćirilometodske misije (863.–2013.), Zagreb, 21.–27. listopada 2013.
2. Eterović, Ivana, "Dativ apsolutni u Misalu hruackom Šimuna Kožičića Benje", Riječki filološki dani, Rijeka, 22.–24. studenoga 2012.
3. Eterović, Ivana, "Glagoljaške teme Nikole Žica", Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5.–6. listopada 2012.
4. Žagar, Mateo – Eterović, Ivana – Ceković, Blanka, "Grafematika i grafetika Kožičićeva misala", Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5.–6. listopada 2012.
5. Ceković, Blanka – Sanković, Ivana, "Dvojina u Misalu hruackom Šimuna Kožičića Benje", Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.–1531.), Rijeka, 16. rujna 2011.
6. Sanković, Ivana, "Komparativna metoda i filološke analize novovjekovnih hrvatskoglagoljskih tekstova", Peti hrvatski slavistički kongres, Rijeka, 7.–10. rujna 2010.
7. Sanković, Ivana, "Deklinabilne riječi u Muci po Mateju u misalu Šimuna Kožičića", 14. Međunarodni skup slavista, Opatija, 22.–26. lipnja 2009.

2.2. Izlaganja na domaćim znanstvenim skupovima
1. Doričić, Robert – Eterović, Ivana, "Antroponimija u ispravama lovranskoga notarskog ureda iz druge polovice 18. stoljeća", Lovran u riječi, riječ u Lovranu, Lovran, 20. travnja 2013.
2. Eterović, Ivana, "Metafilološki pristup(i) Stjepana Damjanovića", Svečani kolokvij u čast 65. rođendana profesora Stjepana Damjanovića, Zagreb, 4. studenoga 2011.
3. Sanković, Ivana – Eterović, Igor, "Devet lovranskih oporuka iz druge polovice 18. stoljeća", Lovranski Stari grad: prošlost, sadašnjost, budućnost, Lovran, 16. travnja 2011.