dr.sc. Nada Filipin, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
na rodiljnom dopustu
Soba
F-332
Telefon
2314
E-mail
nzupanov@ffzg.hr

Nada Filipin rođena je u Splitu 1981. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine diplomirala je engleski jezik i književnost i talijanski jezik i književnost. Poslijediplomski doktorski studij lingvistike završila je 2012. obranom doktorske disertacije „Sredstva kohezije teksta u talijanskom jeziku: deiksa i anafora“. Od studenog 2005. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Bavi se istraživanjima iz područja primijenjene lingvistike, tekstne lingvistike i sociolingvistike.

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=277794