dr.sc. Marina Grubišić, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
http://anglist.ffzg.unizg.hr/?page_id=4078
Soba
E-331
Telefon
4092-361
E-mail
mgrubisic@ffzg.hr