dr.sc. Željko Holjevac, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
utorkom, 13-14.30, četvrtkom, 17-18.30 sati
Soba
C-117
Telefon
01/6120-157
E-mail
zholjeva@ffzg.hr

Željko Holjevac rođen je 15. prosinca 1973. u Brinju. Osnovnu je školu polazio u rodnom mjestu, a srednju (gimnaziju) u Otočcu i Senju. Studirao je povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao (1997.), magistrirao (2002.) i doktorirao (2006.). Radio je kao asistent u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, a od 2007. zaposlen je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, trenutačno u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora. Bio je prodekan za organizaciju i razvoj, neko vrijeme i v. d. prodekana za poslovanje, a akademske godine 2016./2017. obnašao je dužnost dekana Filozofskoga fakulteta. Predavao je na Hrvatskim studijima i Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a jedan semestar i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Istraživački je više puta boravio u inozemstvu, najviše u arhivima i knjižnicama u Beču i Budimpešti. Predsjednik je Društva za hrvatsku povjesnicu (u trećem mandatu, od 2006.) i pročelnik Odjela za povijest Matice hrvatske (2007.-2011. i ponovno od 2014.). Koordinira radom Područnog centra Instituta Ivo Pilar u Gospiću kao vanjski suradnik Instituta, a djelatan je i kao redoviti član Organizacijskog odbora Međunarodnog kulturno-povijesnog simpozija Mogersdorf. Bio je predsjednik Državnog povjerenstva za natjecanja učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske iz povijesti (2007/08.-2012/13.). Bavi se pretežito Vojnom krajinom i gradišćanskim Hrvatima, hrvatsko-mađarskih odnosima, zavičajnom Likom i Gorskom Hrvatskom te srodnim temama s težištem na modernom i suvremenom razdoblju. Sudjeluje u radu znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu te surađuje u znanstvenim časopisima i drugim publikacijama. Kao autor ili suautor, objavio je nekoliko knjiga, uredio nekoliko zbornika radova i monografskih izdanja, a okušao se i u pisanju udžbenika povijesti za osnovne škole i gimnazije. Posljednjih godina popularizira hrvatske povijesne obljetnice u mjesečniku Matica u izdanju Hrvatske matice iseljenika. Dobitnik je državne nagrade za znanost (2003.) u kategoriji znanstvenih novaka.

Knjige i zbornici:
1. Gospić u Vojnoj krajini (1689. - 1712. - 1881.) (Prilog slici gospićke prošlosti), Zagreb: Hrvatski zemljopis, 2002.
2. Brinjsko-lički ustanak 1746. godine, Samobor: Meridijani, 2004.
3. Ivan Dominik Vukasović, Zemljopisni i povijesni novi opis Karlovačkog generalata u Kraljevini Hrvatskoj (1777.), priredio Željko Holjevac, Gospić: Državni arhiv, 2005.
4. (s Tomislavom Jelićem), Gradišćanski Hrvati u Mađarskoj i Hrvati u Slovačkoj. Analiza hrvatskih naselja u zapadnoj Mađarskoj i Slovačkoj, Zagreb-Budapest-Bratislava: Croatica, 2006.
5. (s Nenadom Moačaninom), Hrvatsko-slavonska Vojna krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskoga Carstva u ranome novom vijeku, 2. svezak Hrvatske povijesti u ranome novom vijeku, Zagreb: Barbat & Leykam International, 2007.
6. (uredio) Identitet Like: korijeni i razvitak, Knj. I-II, Zagreb-Gospić: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, 2009.
7. Gackom kroz povijest, Otočac: Hrvatski radio Otočac, 2009.
8. Ogulinska pukovnija (1746.-1873.). Polazišta, Ogulin: Ogranak Matice hrvatske Ogulin, 2012.
9. (uredio) 1918. u hrvatskoj povijesti, zbornik, Zagreb: Matica hrvatska, 2012.
10. (s Ivicom Šuteom), Mogersdorf. 38.Internationales kulturhistorisches Symposion. 38th International Historico-Cultural Symposium Varaždin 2008. Alte und neue Eliten im pannonischen Raum seit 1945, Zagreb: FF press, 2012.
11. (s Hrvojem Gračaninom), Gacka u srednjem vijeku, zbornik radova, Zagreb – Otočac: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, 2012.
12. (uredio) Gospić. Grad, ljudi, identitet, Zagreb-Gospić: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, 2013., 700 str. (ISBN: 978-963-6666-97-3)
13. (s Hrvojem Petrićem & Željkom Karaulom), Povijest Bjelovara od početaka naseljavanja do kraja Domovinskoga rata, Zagreb-Bjelovar: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 2013.
14. (s Trpimirom Macanom), Povijest hrvatskoga naroda, Zagreb: Školska knjiga, 2013.
15. Dobrovoljno vatrogasno društvo Brinje (1896.-2016.), Brinje: Dobrovoljno vatrogasno društvo Brinje, 2016.