dr.sc. Andrea-Beata Jelić

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni suradnik
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
UT. 12.30-13.30
Soba
F-310
Telefon
01/6002-328
E-mail
andrea.jelic@poliglossa.hr

Dr. sc. Andrea-Beata Jelić rođena je 1974. u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Diplomirala je 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu francuski i španjolski jezik, a zatim magistrirala (2002.) i doktorirala (2007.) na istome fakultetu iz znanstvenog polja filologije, grane romanistike, s temama vezanim za vještinu čitanja na stranom jeziku i usvajanje leksika. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabrana je 2010. Područja užeg interesa uključuju istraživanje vještine čitanja na stranom jeziku, usvajanja vokabulara, strategija čitanja, strategija učenja, rano učenje stranih jezika te razvijanje učenikove samostalnosti pomoću Europskog jezičnog portfolija. Sudjelovala je u izvođenju nastave iz seminara u sklopu kolegija Metodika nastave francuskog jezika na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu (1999.-2002.), a trenutno izvodi nastavu iz kolegija Proces usvajanja drugog ili stranog jezika 1, Proces usvajanja drugog ili stranog jezika 2 i Vrednovanje i ocjenjivanje na diplomskom studija Španjolskog jezika i književnosti - nastavnički smjer na Katedri za španjolski jezik Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sumentorica je više od 10 obranjenih diplomskih radova. Objavila je dvadesetak znanstvenih i stručnih radova, dva prijevoda knjige, sudjelovala u izradi jednog konverzacijskog priručnika za francuski jezik te hrvatske inačice Europskog jezičnog portfolija za učenike nižih razreda osnovne škole. Koautorica je i četiri udžbenička kompleta za rano učenje francuskog jezika. Sudjelovala je u više znanstvenih i stručnih projekata s područja usvajanja stranih jezika i visokog obrazovanja, izlagala na desetak stručnih i znanstvenih skupova te se nekoliko puta usavršavala u zemlji i inozemstvu. Također je održala više predavanja u okviru seminara za stručno usavršavanje nastavnika o različitim temama vezanim za problematiku usvajanja i poučavanja stranih jezika. Bila je članica Nacionalnog odbora za izradu Europskog jezičnog portfolija pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH (2006.). Recenzirala je (kao anonimni recenzent) dvadesetak znanstvenih i stručnih radova za hrvatske časopise (Strani jezici, SRAZ, Metodički odgledi) kao i jednu znanstvenu monografiju. Članica je Hrvatskog filološkog društva, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i Hrvatskog čitateljskog društva.

Znanstveni radovi:

1. Jelić, A.-B. (2012) “Portfolio européen des langues: attitude et expérience des enseignants croates”, in Vrhovac, Y. (ed.) Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères. De l’usage de la langue à la conscience linguistique/Introducing the European Language Portfolio into Croatian and French Foreign Language Classrooms. From Language Use to Language Awareness, Zagreb: FF Press, 195-214 (međunarodna recenzija, poglavlje u knjizi)
2. Jelić, A.-B. (2012) “European Language Portfolio: The Croatian Parents’ Perspective”, in Vrhovac, Y. (ed.) Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères. De l’usage de la langue à la conscience linguistique/Introducing the European Language Portfolio into Croatian and French Foreign Language Classrooms. From Language Use to Language Awareness, Zagreb: FF Press, 181-194 (međunarodna recenzija, poglavlje u knjizi)
3. Rovan D., Jelić, A.-B. (2010) “Motivacijska uvjerenja pri učenju materinskog i stranih jezika”, Društvena istraživanja 19, 4-5, 873-834 (izvorni znanstveni rad)
4. Jelić, A.-B. (2009) “Čitanje, usvajanje vokabulara i strateško ponašanje učenika stranog jezika”, Društvena istraživanja 18, 4-5 (102-103), 895-911 (izvorni znanstveni rad)
5. Grahek, S., Jelić, A.-B. (2008) “Contribution à la typologie des erreurs d’inférence lexicale”, SRAZ LIII, 191-209 (izvorni znanstveni rad)
6. Jelić, A.-B. (2007) “Lexical inferencing strategy use by Croatian foreign language learners”, in J. Horvat, M. Nikolov (eds.) UPRT 2007: Empirical studies in English applied linguistics, Pecs: Lingua Franca Csoport, 245-254 (međunarodna recenzija, poglavlje u knjizi)
7. Jelić, A.-B. (2007) “Nenamjerno usvajanje vokabulara kroz čitanje: čimbenici, strategije i rezultat”, Strani jezici XXXVI, 2, 123-138 (pregledni znanstveni rad)
8. Jelić, A.-B., Vrhovac, Y. (2006) “Razvijanje komunikacijske kompetencije na satu stranog jezika pomoću videomaterijala”, u Granić, J. (ur.) Jezik i mediji – Jedan jezik: više svjetova, Zbornik radova sa savjetovanja HDPL-a, 325-333 (prethodno priopćenje)
9. Jelić, A.-B. (2004) “Vještina čitanja na stranom jeziku – teorijska ishodišta”, Strani jezici XXXIII, 1-2, 19-34 (izvorni znanstveni rad).
10. Jelić, A.-B. (2003) “Uloga metafora u usvajanju vokabulara stranog jezika”, u Stolac, D.; Ivanetić, N.; Pritchard, B.; Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici, Zbornik radova sa savjetovanja HDPL-a, 323-332 (pregledni rad)
11. Jelić, A.-B. (2001) “Lecture interactive du texte littéraire et communication en classe de langue” u Vrhovac, Y. (ur.) Children and foreign languages III/Les enfants et les langues étrangères III, Faculty of Philosophy, University of Zagreb, Zagreb, 169-185 (izvorni znanstveni rad)
12. Jelić, A.-B. (2001) “Strategije čitanja na stranom jeziku”, u Stolac, D.; Ivanetić, N.; Pritchard, B.; Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj – izazovi na početku XXI. stoljeća, Zbornik radova sa savjetovanja HDPL-a, 233-240 (pregledni rad)
13. Jelić, A.-B. (1999) “Strategije učenja i nastava stranih jezika”, Strani jezici XXVIII, 3-4, 177-190 (pregledni znanstveni rad)

Prijevodi:

1. Hrvatski jezični suvenir: Souvenir de la langue croate / Croate: dictionnaire de mots et expressions (2006) Naklada Ljevak, Zagreb (prijevod na francuski: Vrhovac, Y., Jelić, A-B.,) 246 str.)
2. Barth, B.-M.. (2004) Razumjeti što djeca razumiju: struktura znanja i njegovo oblikovanje – problemi prijenosa znanja, Profil international, Zagreb. (149 str.)
3. Dujovne Ortiz, A. (2004) Dora Maar – zatočenica pogleda, Profil international, Zagreb (335 str.)

Udžbenici:

1. Vrhovac, Y., Horvat-Vukelja, Ž., Jelić, A-B., Topličanec, M. (2005) Un, deux, trois, nous voilà 1, udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnika i CD za 1. razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb.

2. Vrhovac, Y., Jelić, A-B., Topličanec, M. (2006) Un, deux, trois, nous voilà 2, udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnika i CD za 2. razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb.

3. Vrhovac, Y., Horvat-Vukelja, Ž., Jelić, A-B., Topličanec, M. (2007) Un, deux, trois, nous voilà 3, udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnika i CD za 3. razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb.

4. Vrhovac, Y., Horvat-Vukelja, Ž., Jelić, A-B., Topličanec, M. (2008) Un, deux, trois, nous voilà 4, udžbenik, radna bilježnica, priručnik za nastavnika i CD za 4. razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb.

Ostalo:

- Europski jezični portfolio (za učenike i učenice od 7 do 10/11 godina u RH), Školska knjiga, Zagreb
- E-portal UpraVO (Učenje i poučavanje u visokom obrazovanju): Akademsko čitanje i pisanje

Sudjelovanje u znanstvenim projektima:

2007.– 2010. “Razvijanje učenikove samostalnosti uz pomoć Europskog jezičnog portfolija”, MZOŠ (istraživač)

1998.-2002. “Istraživanje procesa učenja i usvajanja stranih jezika”, MZOŠ (znanstvena novakinja)