dr.sc. Antonio Toni Juričić, v. lekt.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail