dr.sc. Barbara Kerovec, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
Konzultacije
utorak, 11:00-12:30
Soba
B-022
Telefon
00 385 1 4092 064
E-mail
barbara.kerovec@gmail.com, bkerovec@ffzg.hr

Barbara Kerovec rođena je 1977. godine u Zagrebu. Godine 2001. diplomirala je studij francuskog jezika i književnosti te studij turkologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2005. zaposlena je kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku, Katedri za turkologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od iste godine aktivno sudjeluje u izvođenju nastave suvremenoga turskog jezika na svim godinama preddiplomskog i diplomskog studija. Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala je 2006./2007, a godine 2012. doktorirala je s temom "Kognitivnolingvistička analiza prostornih odnosa u turskom i hrvatskom jeziku". U zvanje docenta izabrana je 2016. godine. U više navrata stručno se usavršavala u Turskoj na tečajevima turskog jezika kao stipendistica Vlade Republike Turske i MZOŠ RH, a osmomjesečni studijski boravak u Turskoj (2007-2008) provela je na Sveučilištu Boğaziçi u Istanbulu. Od 2016./2017. godine angažirana je kao vanjski suradnik na Odsjeku za turski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Tuzli.

Kao znanstvena novakinja, Barbara Kerovec sudjelovala je u znanstvenim projektima "Turski i hrvatski jezik u kontaktu i kontrastivnoj analizi" (0130501) te "Kontrastivna analiza gramatičkog ustroja turskog i hrvatskog jezika" (130-1300869-0881).
Područje znanstveno-istraživačkog interesa: suvremeni turski jezik, kontrastiranje značenjsko-gramatičkog i leksičkog ustrojstva turskog i hrvatskog jezika, semantika, kognitivna lingvistika.
Bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=277443