dr.sc. Boris Kuzmić, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
četvrtkom od 12.30 do 13.30
Soba
B-122
Telefon
4092-085
E-mail
bkuzmic@ffzg.hr

Rođen 18. rujna 1973. u Zagrebu. Osnovnu školu završio u Velikoj Gorici, a gimnaziju u Zagrebu. Diplomirao hrvatski jezik i književnost 1997. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao 2000., a doktorirao 2006., s temama iz hrvatske jezične povijesti. Na Odsjeku za kroatistiku zaposlen od 1. prosinca 1997. Danas izvanredni profesor na Katedri za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika čiji sam predstojnik od listopada 2010. Surađujem na međunarodnom znanstvenom projektu "Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ELA)". Bio lektor hrvatskoga jezika u Zagrebu (1999-2002), Dubrovniku (1999. i 2003.) i Ljubljani (1999). Držao seminarsku nastavu iz staroslavenskoga jezika u Zagrebu (1998-2000) i Splitu (2002-2003). Bio drugim tajnikom Hrvatskoga filološkog društva (1998-2000), programskim tajnikom Zagrebačke slavističke škole (2003), ECTS koordinatorom Odsjeka za kroatistiku (2008-2010). Član sam Matice hrvatske, Hrvatskoga filološkog društva i uredništva časopisa "Croatica".


A) STUDENTSKA LITERATURA


1. Mali staroslavensko–hrvatski rječnik (u suautorstvu sa S. Damjanovićem, I. Jurčevićem, T. Kuštović, M. Lukić i M. Žagarom), Matica hrvatska, Zagreb, 2004., 20092.
2. Jazik horvatski. Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova (u suautorstvu s A. Frančić), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2009.
3. Povijesna morfologija hrvatskoga jezika (u suautorstvu s M. Kuzmić), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2015.
4. Radni priručnik iz povijesne fonologije i morfologije hrvatskoga jezika (na sustavu učenja na daljinu Omega FF-a u Zagrebu), Zagreb, 2017.


B) ČAKAVSKE TEME


1. Jezik Veprinačkog zakona (1507), Fluminensia, 1–2, 1–24, 2001.
2. Oblici pridjeva u Senjskom korizmenjaku (1508.), Senjski zbornik, 28, 79–104, 2001.
3. Pridjevni vid u hrvatskoj jezičnoj starini (raščlamba građe iz Senjskog korizmenjaka, 1508.), Suvremena lingvistika, 51–52, 113–122, 2001.
4. Stupnjevanje pridjeva u Senjskom korizmenjaku, Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova 1, Gl. ur. Dubravka Sesar, HFD, Zagreb, 237–241, 2001.
5. Jezična obilježja Senjskog korizmenjaka (1508), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 28, 87–101, 2002.
6. Jezik Karlobaškog statuta (1757.), Čakavska rič, 1–2, 71–82, 2003.
7. Sintaktička obilježja Senjskog korizmenjaka, Glagoljica i hrvatski glagolizam, Zbornik radova, Ur. Marija-Ana Dürrigl, Milan Mihaljević i Franjo Velčić, Staroslavenski institut – Krčka biskupija, Zagreb – Krk, 647–655, 2004.
8. Deklinacija brojeva dva, oba, tri i četiri u čakavskim pravnim tekstovima od 13. do 18. stoljeća, Croatica et Slavica Iadertina, 3, 9–29, 2007.
9. Slobodna (parna) dvojina u čakavskim pravnim tekstovima od 14. do 18. stoljeća, Čakavska rič, 1, 55–83, 2007.
10. Sveze riječi sa sastavnicom „ruka“ u pravnim čakavskim tekstovima od 14. do 18. stoljeća (u suautorstvu s M. Menac-Mihalić), U službi jezika, Zbornik u čast Ivi Lukežić, Ur. Silvana Vranić, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka, 207–230, 2007.
11. Veprinački zakon: 1507 – 2007., Župa sv. Marka ev. Veprinac – Mjesni odbor Veprinac – Matica hrvatska ogranak Opatija, Veprinac, 2007.
12. O dvojini u Senjskom korizmenjaku (1508.), Slovo, 56–57, 287–302, 2008.
13. Senjski govor nekad i danas na primjeru Korizmenjaka (1508.), Senjski zbornik, 35, 47–54, 2008.
14. Jezik hrvatskih srednjovjekovnih pravnih spomenika, Povijest hrvatskoga jezika. 1. knjiga: srednji vijek, Ur. Stjepan Damjanović, Croatica, Zagreb, 405–455, 2009.
15. Sintaktička obilježja Zoranićevih Planina (u suautorstvu s M. Kuzmić), Zadarski filološki dani II, Ur. Divna Mrdeža Antonina, Sveučilište u Zadru, Zadar, 205–214, 2009.
16. Jezik i stil istarskih pravnih tekstova 16. stoljeća, Knjige poštujući, knjigama poštovan, Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu, Ur. Davor Dukić i Mateo Žagar, Matica hrvatska, Zagreb, 83–96, 2010.
17. Sindetična dvojina u čakavskim pravnim tekstovima od 13. do 18. stoljeća, Čakavska rič, 1–2, 121–145, 2014.
18. Vezana dvojina u čakavskim pravnim tekstovima od 13. do 18. stoljeća (s M. Šimudvarcem), Croatica et Slavica Iadertina, 11/1, 37–55, 2015.
19. Kongruentna (sročna) dvojina u srednjovjekovnim čakavskim pravnim tekstovima (u suautorstvu s M. Šimudvarcem), Croatica et Slavica Iadertina, 12/1, 25–40, 2016.


C) KAJKAVSKE TEME

1. Jezična obilježja Statuta grada Zagreba (1629.), Drugi Hercigonjin zbornik, Ur. Stjepan Damjanović, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 211–218, 2005.
2. Deklinacija brojeva dva, oba, tri i četiri u kajkavskim pravnim tekstovima od 16. do 18. stoljeća (u suautorstvu s M. Kuzmić), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 33, 263–288, 2007.
3. Hrvatske kajkavske oporuke 18. st. kao književni tekstovi (u suautorstvu s M. Kuzmić), Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju. II. zbornik radova sa znanstvenih skupova Krapina 2007.. 2008. i 2009. godine, Gl. ur. Alojz Jembrih, Hrvatska udruga Muži zagorskoga srca, Zabok, str. 373–378, 2011.
4. Jezik hrvatskih pravnih tekstova, Povijest hrvatskoga jezika. 2. knjiga: 16. stoljeće, Ur. Radoslav Katičić i Josip Lisac, Croatica, Zagreb, 323–385, 2011.
5. Dvojina u glagola u kajkavskome književnom jeziku 17. i 18. stoljeća (u suautorstvu s L. Pupek), Kaj, 4–5, 81–88, 2012.
6. Fonološko-morfološke osobitosti turopoljsko-posavskih povijesnih dokumenata XVI. st., Filologija, 64, 71–83, 2015.
7. O fonološkim i morfološkim osobitostima Habdelićeva Zrcala Marijanskoga (1662), Slovo, Journal of Slavic Languages, Literature, and Cultures, 56, 24–36, 2015.
8. Kajkaviana Croatica u opusu Stjepana Damjanovića, Meandrima hrvatskoga glagoljaštva, Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu, Ur. Tanja Kuštović i Mateo Žagar, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 251–257, 2016.
9. Kongruentna (sročna) dvojina u kajkavskome hrvatskom književnom jeziku 16., 17. i 18. stoljeća (u suautorstvu s I. Klinčić), Kaj, 1–2, 29–36, 2016.
10. O jeziku najstarijeg hrvatskog bontona, Fluminensia, 1, 45–55, 2016.


D) OSTALO

1. Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče (u suautorstvu s T. Tomašić), 900 godina Bašćanske ploče, Krčki zbornik, 42, Baška, 249–256, 2000.
2. Položaj paleokroatistike između dvaju hrvatskih slavističkih kongresa (1995–1999), Dometi, 1–4, 27–33, 2001.
3. Starija hrvatska leksikografija danas – tematski rječnici hrvatskoga kao stranoga jezika, Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika, Zbornik radova sa savjetovanja održanoga 17. i 18. svibnja 2002. u Opatiji, Zagreb – Rijeka, 299–306, 2004.
4. Branko Fučić i Bašćanska ploča (u suautorstvu s T. Kuštović), Az grišni diak Branko
pridivkom Fučić, Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.), Prir. Tomislav Galović, HAZU – Institut za povijest umjetnosti – KBF Sveučilišta u Zagrebu – Staroslavenski institut – Sveučilišna knjižnica Rijeka – Općina Malinska–Dubašnica, Malinska – Rijeka – Zagreb, 615–620, 2011.
5. O jezikoslovnim istraživanjima slavonskih pravnih tekstova XVIII. stoljeća, Nova Croatica, 6, 95–105, 2012.
6. Pomaže li povijesna gramatika razumijevanju hrvatskoga standardnog jezika?, Croatica, XXXIX, 59, 137–147, 2015.
7. Šezdeset i pet godina Katedre za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika na Sveučilištu u Zagrebu, Hrvatski dijalektološki zbornik, 20, 111–128, 2016.