dr.sc. Davor Lauc, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
Poslije nastave i prema dogovoru
Soba
c211
Telefon
016120141
E-mail
dlauc@ffzg.hr

Rođen: 26.11.1971. u Osijeku 1978-1986 – Osnovna škola u Osijeku 1986-1990 – Matematičko-informatička gimnazija u Osijeku 1991-1994 – Dodiplomski studij Informacijskih znanosti i Filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu ● diplomski rad iz logike: Lambda-račun i teorije izračunljivosti 1995-1997 – Poslijediplomski studij filozofije na FF u Zagrebu ● Magisterij iz polja logike: Formalizacija pojma relevantnosti u okviru teorije situacije. 1995-1998 – Znanstveni novak na projekti «Modeli znanja i obrada prirodnoga jezika» 1998-1999 – Vojni rok 1999- 2000 – Znanstveni novak na projektu «Fregeova filozofija matematike» 2000-2004 Asistent na Katedri za logiku, Odsjek za filozofiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2004 Doktorat iz polja logike: Problem logičkog zaključivanja o promjenama i djelovanjima 2004-2005 Viši asistent na Katedri za logiku, Odsjek za filozofiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2006- Docent na Katedri za logiku, Odsjek za filozofiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Nakon posljednjeg izbora u zvanje, 2006. godine, objavio je tri članka u međunarodnim časopisima, odnosno s njima izjednačenim domaćim časopisima (Povijesni prilozi), te dvije knjige. Pretežita tematika radova je primjena logike u društvenim i humanističkim znanostima – povijesti, ekonomiji i sociologiji (analizi društvenih mreža), te računalnim znanostima.
[ukupno 3*A1, 2*A3 rada, 24,96 bodova ]
Radovi u međunarodnim, stranim ili s njima izjednačenim domaćim časopisima (a1)
• Vitek, Darko; Lauc, Davor. Logika i povijesne znanosti – problem rekonstrukcije obitelji na temelju matičnih knjiga. // Povijesni prilozi. 39 (2010) , 39; 93-104 (članak, međunarodna recenzija, znanstveni).
o U ovome radu autori razrađuju postupak moguće formalizacije zapisa iz povijesnih matičnih knjiga, sa svrhom izgradnje računalno primjenjivog logičkog modela. Analiziraju se problemi i posebnosti ovoga područja povijesnih znanosti te se razmatra odgovarajući logički okvir za zadovoljavajući formalni model. Kao logički sustav odabire se račun situacija (engl. Situation Calculus), inačica klasičnog računa predikata prvog reda izvorno razvijenoga za zaključivanje o promjenama i djelovanjima. Koristeći račun situacija modeliraju se pravilnosti i posebnosti povijesnih matičnih knjiga u svrhu automatizacije zaključivanja odnosno izvlačenja informacija iz njih. Vrednovanje izgrađenog logičkog modela u usporedbi sa klasičnim pristupom u historiografiji pokazuje veoma dobre rezultate uzevši u obzir potpunost i preciznost izvedenih zaključaka.
o [opseg 1,9 * mjesto objavljivanja 1,5 * vrsnoća 1 = 2,15]
• Lauc, Davor; Grgić, Siniša. Reasoning about Large-Scale Social Networks with Probabilistic Logic // Proceedings from Sunbelt XXXI. Trade Winds Beach Resort / H. Russell Bernard, Mark House, Christopher McCarty, John Skvoretz (ur.). St. Pete Beach, FL : International Network for Social Network Analysis, 2011. 137-138 (članak, međunarodna recenzija, znanstveni).
o Rad analizira mogućnosti primjene probabilističkih logika, posebice Markovljevih logičkih mreža i probabilističkog logičkog programiranja u zaključivanju o velikim društvenim mrežama. Stavljen je naglasak na dva klasična problema u području analize društvenih mreža – identifikaciji entiteta (engl. Identity Resolution) i pretkazivanju poveznica (engl. Link Prediction). Rad dokazuje izvrsnu primjenjivost ovog područja primijenjene logike u ova dva važna problema analize društvenih mreža, ali i na ograničenja primjene u izuzetno velikim mrežama zbog problema računalne složenosti probabilističkog zaključivanja.
o [opseg 0,4 * mjesto objavljivanja 1,5 * vrsnoća 1 = 0,6]
• Lauc, Davor. Logical reconstruction of programming language paradigms. // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN COMPUTER SCIENCE. 4 (2013) , 10; 17-20 (članak, međunarodna recenzija, znanstveni)
o U ovom radu autor primjenjuje metodu logičkog pozitivizma u filozofiji znanosti, točnije postupak logičke rekonstrukcije pojma na primjeru jednog od ključnih pojmova računalstva – problemu paradigmi programskih jezika. Autor analizira značajke izvornih logičkih formalizacija pojma izračunljivosti te ih dovodi u vezu sa teorijom i razvojem programskih jezika. Kritički analizira postojeću praksu uporabe pred-formalnog pojma paradigmi programskih jezika. Pokazuje kako tri osnovne paradigme programskih jezika – imperativnu, logičku i funkcijsku možemo povezati s tri glavne skupine formalizacije izračunljivosti – logičkim strojevima (poput Turingovog), lambda-računom i sustavima za prepisivanje (poput Postovih). Predlaže trodimenzionalni model prostora programskih jezika, u kojemu se u obliku prizme u kojoj formalizacijae izračunljivosti predstavljaju vrhove te odgovaraju čistim oblicima paradigmi programskih jezika. Treću dimenziju predstavljaju svojstvo modularnosti programskih jezika odnosno strukturalno i objektno programiranje.
o [opseg 1,1 * mjesto objavljivanja 1,5 * vrsnoća 1 = 1,65]
Knjige (a3)
• Šikić, Zvonimir; Lauc, Davor. Logika. Zagreb : Školska knjiga, 2013 (monografija).
o U ovoj knjizi autori pružaju pregled logičke problematike, od uvodnih problema logike – neformalne i tradicionalne logike, osnovnih elemenata, tehnika i osnovnih rezultata klasične formalne logike, induktivne logike i vjerojatnosti, do metodologije. Knjiga je podijeljena u tri osnovna dijela: neformalna logika, u kojoj se obrađuje tradicionalna i neformalna logika i metode logičkih dijagrama, formalna logika, u kojoj se obrađuju tehnike klasične logike sudova i predikata te osnovni metalogički rezultati, te metodologija u kojoj se analiziraju mogućnosti primjene logike u filozofiji, posebice filozofiji znanosti i drugim područjima i znanostima, te elementi induktivne logike i teorije vjerojatnosti. Autori na originalni način pružaju novu perspektivu i izvorni pristup nekim klasičnim pitanjima i problemima suvremene i tradicionalne logike.
o [opseg 12,3 * mjesto objavljivanja 1 * vrsnoća 0,75 = 9,23]
• Lauc, Davor; Grgić-Hlača, Nina. Riješeni zadaci - LOGIKA I. Zagreb : Ibis grafika, 2013 (monografija).
o Posebnost ovoga rada je što su autori iskoristili metode automatskog dokazivanja teorema te strojnog učenja kako bi izradili zbirku riješenih zadataka iz elementarne logike. Pomoću Markovljevih logičkih mreža izgrađen je računalni model automatskog odabira relevantnih logičkih problema i zadataka, a njihova moguća rješenja izrađena su automatskim dokazivanjem teorema odnosno pretraživanjem prostora mogućih rješenja. Rezultat tog pristupa je knjiga riješenih zadataka primjerenih za učenje i vježbanje osnovnih logičkih metoda, ali i mogućnost daljnjeg razvoja sustava za individualno i adaptivno učenje, prilagođeno sposobnostima i predznanjima svakog posebnog studenta.
o [opseg 14,5 * mjesto objavljivanja 1 * vrsnoća 0,75 = 10,88]

Do posljednjeg izbora
Do posljednjeg izbora u zvanje objavio je dvanaest radova, iz šireg područja logike, filozofije i metodologije znanosti, te primjene logike na obradu prirodnog jezika.
Radovi u međunarodnim, stranim ili s njima izjednačenim domaćim časopisima (a1)
• Lauc, Davor; Žubrinić, Tomislava. Multiply Croatian Hyphenation // Proceedings of the 17th International Conference on Information Technology Interfaces / Kalpić, Damir (ur.). Pula : SRCE, 1995. 77-84 (međunarodna recenzija,objavljeni rad).
o U radu je ostvaren prikaz mogućnosti rastavljanja riječi u hrvatskome jeziku uporabom Liangovog algoritma, metodom primjenjivom za različite jezike i implementiranom u TEX-u. Rastavljanje je provedeno uz uporabu strojno čitljivog milijunskog popisa oblika riječi hrvatskoga jezika. Znanstveni doprinos ogleda se u ostvarenju prvog pokušaja primjene opisane metode na hrvatski jezik, a koja se primjenom strojno čitljivog popisa oblika riječi pokazala uspješnom.
o [opseg 1,18 * mjesto objavljivanja 1,5 * vrsnoća 1 = 1,77]
• Tuđman, Miroslav; Žubrinić, Tomislava; Boras, Damir; Lauc, Davor. Punctuation and Connecting Words in Croatian Text-Segmentation Model // Proceedings of the 18th International Conference on Information Technology Interfaces, ITI / Kalpić, Damir (ur.). 1996. 97-104 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
o U radu je istražena funkcija interpunkcija i veznika radi određivanja modela segmentacije hrvatskoga teksta, i to korištenjem strojno čitljivog korpusa tekstova udžbenika srednjih i osnovnih škola u RH. Definirane su četiri vrste tekstualnih indikatora u modelu segmentacije i utvrđene njihove funkcije, te detaljno analizirana segmentacija tekstualnih rečenica na proste rečenice i na temelju toga dan jedan od mogućih formalnih opisa modela segmentacije hrvatskih tekstova. Znanstveni doprinos je u ostvarenju modela za računalnu segmentaciju teksta na hrvatskom jeziku koji se temelji na analizi funkcije interpunkcija i veznika.
o [opseg 1,20 * mjesto objavljivanja 1,5 * vrsnoća 1 * broj autora 0.5 = 0,89]
• Žubrinić, Tomislava; Lauc, Davor; Manucci, Marina. Croatian Word Tagging System - SOLAH // Proceedings of the 18th International Conference on Information Technology Interfaces, ITI / Kalpić, Damir (ur.). Pula : SRCE, 1996. 97-104 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
o U radu je opisan sustav za automatsko označavanje i lematizaciju korpusa tekstova na hrvatskom jeziku koji se temelji na probabilističkom pristupu u određivanju supojavljivanja sintaktičkih oznaka riječi i razrješavanju višeznačnosti. Sustav koristi rječničku bazu hrvatskog jezika koja sadrži strojno čitljivi milijunski popis oblika riječi, te navedeni resurs koristi za morfološko i sintaktičko označavanje korpusa tekstova osnovnoškolskih udžbenika. Znanstveni doprinos je teorijski razrađen model statističkoga pristupa strojnome označivanju tekstova na hrvatskome jeziku, kao i njegova implementacija, do tada jedina poznata u području strojne obrade korpusa hrvatskoga jezika.
o [opseg 1,35 * mjesto objavljivanja 1,5 * vrsnoća 1 * broj autora 0.75 = 1,52]
• Dovedan, Zdravko; Lauc, Davor; Lazić, Nikolaj. Development of Programming Languages Paradigms over the last 25 years // BOBCATSSS proceedings, 6th International Symposium / Moring, Camilla ; Christiansen, Andres ; Kann-Rasmussen, Nanna (ur.). Budapest : Royal School of Lybrary and Information Science, 1998. 359-363 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
o U radu je opisan razvoj programskih jezika iz perspektive „mladog“ i „starog“ programera, odnosno razvoj paradigmi i tehnika programiranja u tom razdoblju. Kroz primjere se analiziraju brojne razlike i sličnosti koje su nastale u analiziranom razdoblju.
o [opseg 0,68 * mjesto objavljivanja 1,5 * vrsnoća 1 * broj autora 0.75 = 0,76]
• Lauc, Davor; Lauc, Tomislava; Boras, Damir; Ristov, Strahil. Developing text retrieval system using robust morphological parsing // Proceedings of 20th International Conference on Information Technology Interfaces, ITI '98 / Kalpić, Damir ; Hljuz-Dobrić, Vesna (ur.). Zagreb : SRCE, 1998. 61-65 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
o U radu je opisan način poboljšanja efikasnosti sustava za pretraživanje tekstova napisanih na flektivnom jeziku, na primjeru hrvatskoga jezika. Sustav se zasniva na robusnoj morfološkoj analizi koja omogućuje pronalaženje svih oblika određene riječi u tekstu bez upotrebe morfološkog rječnika ili rječničke baze. Upotrebom svih mogućih kombinacija različitih pravila koja definiraju morfološke smjene, te uz odabrana ograničenja kako bi se izbjegla kombinatorna eksplozija i potom filtriranjem rezultata na popisu riječi iz tekstova dobiva se zadovoljavajuća razina preciznosti. Znanstveni doprinos rada je u izradi i implementaciji originalnog modela za robusno pronalaženje oblika riječi u tekstovima na hrvatskom jeziku koji bez uporabe rječnika postiže visoku razinu preciznosti.
o [opseg 0,68 * mjesto objavljivanja 1,5 * vrsnoća 1 * broj autora 0.5 = 0,5]
• Biruš, Ivan; Marcikić, Mladen; Lauc, Davor; Džijan, Snježana; Lauc, Gordan. How High Should Paternity Index Be for Reliable Identification of War Victims by DNA Typing?. // Croatian Medical Journal. 44 (2003) , 3; 322-326 (članak, znanstveni).
o U ovome radu analizira se logička i statistička problematika značajnosti genetskog podudaranja između nestalih osoba i njihovih rođaka u postupku identifikacije ratnih žrtava. Na uzorku od preko 3,000 genotipa rođaka nestalih osoba uočen je neočekivano veliki uzorak nepovezanih osoba. Postavljena je hipoteza o uzroku navedene nelogičnosti, te je zaključeno kako je uputno analizirati genetske uzorke više rodbinski povezanih osoba radi povećanja pouzdanosti metode.
o [opseg 0,65 * mjesto objavljivanja 1,5 * vrsnoća 1 * broj autora 0.2 = 0,2]
• Ristov, Strahil; Lauc, Davor. A System for Compacting Phonebook Database // Proceedings of the 25th International Conference on Information Technology Interfaces, ITI 2003 / Budin, Leo ; Lužar-Stiffler, Vesna ; Bekić, Zoran ; Hljuz Dobrić, Vesna (ur.). Zagreb : SRCE University Computing Centre, University of Zagreb, 2003. 155 - 159 (međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
o Razvijen je sustav utemeljen na usmjerenim acikličnim grafovima riječi (DAWG) koji sažima cjelokupni telefonski imenik RH, sa više od 1.8 mil. zapisa na manje od 50 Mb. Razvijene su strukture podataka i algoritmi koji osiguravaju mogućnost pretraživanja punoga teksta i u takvom sažetom obliku.
o [opseg 0,85 * mjesto objavljivanja 1,5 * vrsnoća 1 = 1,27]
• Beer, Zsuzsanna; Džijan, Snježana; Lauc, Davor; Csete, Karla; Lauc, Gordan. Current Methods for Statistical and Logical Estimation of Significance of Genetic Matches Might Not Always be Appropriate. // Periodicum biologorum. 106 (2004) ; 169-172 (članak, znanstveni).
o U radu se analizira logički i statistički problem postupka utvrđivanja očinstva, budući da postojeće metode ne mogu biti validirane u realnim situacijama. Računajući čestote svi mogućih haplotipova sa tri lokusa na dva uzorka, zaključeno je kako odstupanja od očekivanih vrijednosti može biti specifično s obzirom na populaciju. Vjerojatnost potpunih haplotipova s 9 lokusa mogu značajno odstupati, što ukazuje da postojeće statističke metode mogu biti neakuratne.
o [opseg 0,5 * mjesto objavljivanja 1,5 * vrsnoća 1 * broj autora 0.2 = 0,15]
Radovi u domaćim znanstvenim časopisima i poglavlja u knjigama (a2)
• Lauc, Davor; Boras, Damir. Hipertekst i pretraživanje informacija u društveno-humanističkim znanostima - primjer pravnih propisa // Jezik i Komunikacija / Andrijašević, Marin (ur.). Zagreb : HDPL, 1997. 70-78 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
o U radu je analizirana struktura pravnih propisa i njena primjenjivost na hipertekstualne strukture, te opisano nekoliko hipertekstualnih baza podataka za hrvatske pravne propise koje su na temelju izloženih načela izveli autori i koje se mogu danas komercijalno nabaviti u Hrvatskoj.
o [opseg 1,35 * mjesto objavljivanja 1 * vrsnoća 1 = 1,35]
• Boras, Damir; Lauc, Tomislava; Lauc, Davor. Integral Business Intelligence System for the Croatian Language: Proper Name Recognition Module. The Fifth International Conference: Information Technology and Journalism - Journalism - The Next Step, Dubrovnik, Inter University Center, 22 - 26 May 2000 (pozvano predavanje), 1999. (pozvano predavanje).
o Cilj rada je izgraditi bazu podataka svih osobnih imena Hrvatskoj sa u svim oblicima riječi. Zbog nedostupnosti potpunih baza podataka korištena je kombinacija svih dostupnih javnih izvora. Izgrađeni sustav prva je takva leksička i infleksijska baza podatka osobnih imena.
o [opseg 1,35 * mjesto objavljivanja 1 * vrsnoća 1 = 1,35]
• Boras, Damir; Mikelić, Nives; Lauc, Davor. Leksička flektivna baza podataka hrvatskih imena i prezimena // Modeli znanja i obrada prirodnoga jezika / Tuđman, Miroslav (ur.). Zagreb : Zavod za informacijske studije, Filozofski fakultet, 2003. Str. 219-237.
o U radu je opisan paradigmatski model, struktura i izrada flektivne baze podataka hrvatskih imena i prezimena (za pisani jezik) te njezina moguća upotreba u sustavima za pretraživanje podataka, sustavima za segmentaciju teksta, korektorima pogrešaka, te sustavima za gramatičku analizu teksta. Budući da infleksijska baza sadrži i čestotu pojavljivanja određenog imena na području RH, moguće su i različite statističke analize, te upotreba baze kao modula za prepoznavanje osobnih imena u sustavima za pretraživanje punog teksta koji se koriste i vjerojatnosnim modelom prepoznavanja. Sustav i u lingvističkom smislu predstavlja novost jer donosi niz razrješenja za imena i prezimena kojima pripadajuću nastavačku paradigmu nije bilo moguće odrediti samo na temelju gramatičkih pravila, nego je bilo potrebno ući i u semantiku i etimologiju pojedinih imena i prezimena.
o [opseg 3,05 * mjesto objavljivanja 1 * vrsnoća 1 * broj autora 0.75 = 2,28]
• Lauc, Davor. Logička analiza pojma relevantnosti // Modeli znanja i obrada prirodnog jezika / Tuđman, Miroslav (ur.). Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2003. Str. 272.
o Početno se razmatraju razlozi i ciljevi formalizacije općenito, a zatim slijede razmatranja različitih područja ili disciplina u kojima pojam relevantnosti ima važnu ulogu. Nakon toga se kao okvir za formalizaciju opisuje teorija situacije i iznose njezine bitne odrednice. Završno razmatranje uključuje analizu prikladnosti teorije situacije za formalnu analizu relevantnosti.
o [opseg 6,75 * mjesto objavljivanja 1 * vrsnoća 1 * broj autora 1 = 6,75]

Knjige (a3)
• Lauc, Davor. Elementi simboličke logike . Zagreb : Element, 2004.
o Obrađena su ključna uvodna područja suvremene simboličke logike, kako bi se postojeći udžbenik uskladio sa znanstvenim i metodičkim dostignućima, kao i promjenama nastavnog plana nastalima od posljednje izmjene udžbenika.
o [opseg 10,5 * mjesto objavljivanja 1 * vrsnoća 0,75 = 7,85]
Kvalifikacijski radovi
• Lauc, Davor. Formalizacija pojma relevantnosti u okviru teorije situacije / magistarski rad. Zagreb : Filozofski fakultet, 25.11 1997, 123 str. Voditelj: Švob, Goran.
• Lauc, Davor. Problem logičkog zaključivanja o promjenama i djelovanjima / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 19.02.2004 2004, 205 str. Voditelj: Švob, Goran.

Uredničke knjige i stručni radovi
• The World Jumper - Stevan Dedijer / Dedijer, Stevan; Tuđman, Miroslav; Lauc, Davor; Grgić, Siniša (ur.). Dubrovnik : Zavod za poslovna istraživanja, 2000 (monografija).
• Boras, Damir; Lauc, Davor. Računalna inačica Sudske Prakse, 2000. (računalni programski paket).
• Enciklopedija hrvatskih prezimena / Grgić, Siniša; Boras, Damir; Brozović Rončević, Dunja; Vitek, Darko; Lauc, Davor (ur.). Zagreb : Nacionalni rodoslovni centar, 2008 (enciklopedija).