dr.sc. Stela Letica Krevelj

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
srijedom 9.30-11
Soba
B009
Telefon
01490052
E-mail
sletica2@ffzg.hr

Od 31. prosinca 2006. zaposlena je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao znanstvena novakinja u suradničkome zvanju asistenta najprije na znanstvenome projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 'Engleski jezik u Hrvatskoj' (130514), a zatim na znanstvenome projektu 'Usvajanje engleskoga jezika od rane dobi: analiza učenikova međujezika' (130-1301001-0988). U projektu MZOŠ-a 'Usvajanje engleskoga jezika od rane dobi: analiza učenikova međujezika' sudjelovala je u konstruiranju instrumenata kojima se prikupljao i mjerio jezični razvoj hrvatskih učenika engleskoga jezika. Sustavno je provodila istraživanje u dvije projektne škole, a organizirala i nadzirala tehničku stranu istraživanja u preostalih osam škola u različitim dijelovima Hrvatske. U kasnijoj fazi projekta analizirala je različite aspekte prikupljenoga hrvatskoga učeničkoga korpusa (HUK), a o rezultatima svojih analiza objavila nekoliko znanstvenih radova. Sudjelovala je također i u međunarodnome znanstvenome projektu Europske komisije Early Language Learning in Europe (ELLiE) (2007.-2010.) kao članica hrvatskoga istraživačkoga tima. U sklopu toga projekta, koji se provodio paralelno u sedam europskih zemalja, sudjelovala je u oblikovanju instrumenata, provođenju istraživanja i analizi prikupljenih podataka te interdisciplinarnim pristupom unapređivala rad na projektu.. 2012. godine postala je članica i znanstvene istraživačke grupe Central European Research Group for Second Language Acquisition and Multilingualism (CERGSLAM). 2016. godine postala je samostalna članica međunarodnog projekta pod nazivom ' Dominant Language Constellations' pod vodstvom prof. dr.sc. Larisse Aronin (Haifa, Izrael). Na Katedri za metodiku Odsjeka za anglistiku sudjeluje u nastavi sljedećih kolegija: Metodika nastave engleskoga jezika, Proces ovladavanja jezikom, Usvajanje drugoga jezika, Dvojezičnost, Višejezičnost i Praksa 1, 2, 3 i 4. Bila je mentor pri izradi više od 30 diplomskih radova. Prema rezultatima sveučilišne ankete studenti su njezin nastavni rad redovno ocijenili visokom prosječnom ocjenom (od 4,63 do 4,90). Za potrebe projekata u kojima je sudjelovala usavršavala se na međunarodnoj radionici Experimental Methods in Language Acquisition Research (Utrecht, 2007), CHILDES Workshop (Newcastle, 2009), NooJ - Linguistic Engineering Development Environment (Zagreb, 2009).

Dr.sc. Stela Letica Krevelj objavila je 13 izvornih znanstvenih radova. Četiri su rada objavljena u znanstvenom časopisu, a devet radova su poglavlja u znanstvenim knjigama. Deset radova objavljeno je u publikacijama na razini a1, a tri u publikacijama na razini a2. Suurednica je znanstvene knjige: 'UZRT 2014- Empirical Studies in Applied Linguistics' te UZRT2016: Empirical Studies in Applied Linguistics.
Njezin su primarni znanstveni interes međujezični utjecaji u jezičnoj proizvodnji i procesiranju te psiholingvistički aspekti višejezičnosti no njezina se istraživanja odnose i na druge aspekte ovladavanja inim jezikom kao i metodologiju i etiku u primijenjeno-lingvističkim istraživanjima.

Ostala znanstvena djelatnost
Dr. sc. Stela Letica Krevelj je aktivno (s izlaganjem) sudjelovala na 26 znanstvenih skupova: četrnaest u Hrvatskoj i dvanaest u inozemstvu (Austrija, Irska, Italija, Mađarska, Makedonija, Poljska, SAD, Španjolska, Švedska). U dva navrata bila je suorganizatorica međunarodnoga znanstvenoga skupa University of Zagreb Round Table: Empirical Research in Applied Linguistics u svibnju 2014. te u lipnju 2016. u Zagrebu. Recenzirala je radove za međunarodni časopis International Journal of Multilingualism, hrvatski časopis Suvremena Lingvisitka te za zbornike Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku.
Članica je Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku kao i članica programskog odbora Društva u 2014. i 2015. godini te organizatorica Okruglog stola u sklopu godišnje konferencije Društva u 2015. Tajnica je Hrvatskog društva za anglističke studije od 2015. godine. Od 2009. godine aktivna je članica je i znanstvene udruge International Association of Multilingualism. Bila je suorganizatorica i članica programskog odbora konferencije 'Migrations' Hrvatskog društva anglističkih studija u studenom 2016. Bila je i članica organizacijskog odbora Konferencije 'English studies as archive and as prospecting' organizirane povodom 80. godišnjice studija anglistike u Zagrebu.

Pozvana predavanja:
„Razvoj višejezičnosti: znanost i javnost” na Znanstveno-stručnome simpoziju Hrvatskoga logopedskoga društva (ožujak 2014.),
‘Višejezičnost- više mogućnosti’ za Odjel za rano učenje jezika Hrvatskoga filološkoga društva (svibanj 2014.)
'Doing research with young learners' na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
‘Interaction of languages within a DLC' (Limerick, lipanj 2017.) 'Dominant Language Constellations (DLC)' u kolokviju na koneferenciji International Symposium on Bilingualism 2017.

Plenarna predavanja:
'Ethical issues in language acquisition researach' (Zadar, lipanj 2017.) Konferencija: 4th Zadar Linguistic Forum on Research Methods in Applied Linguistics.


Odabrani popis objavljenih znanstvenih radova i uredničkih knjiga
1. Letica Krevelj, S. & Geld, R. (2017) (Ur.). UZRT 2016: Empirical Studies in Applied Linguistics. Zagreb: FF press.
2. Letica Krevelj, S. (2016). Multilinguals’ perceptions of crosslinguistic similarity and relative ease of learning genealogically unrelated languages. SRAZ, 61, 175-206.
3. Letica Krevelj, S. (2016) Psychotypology and the Activation of Interlingual and Deceptive Cognates from Typologically Unrelated Languages in L3 English Production. U: I. Zovko Dinković & J. Mihaljević Djigunović (ur.). English Studies from Archives to Prospects: Volume 2 - Linguistics and Applied Linguistics, 254-269. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
4. Letica Krevelj, S. & Mihaljević Djigunović, J. (2015) (Ur.). UZRT 2014: Empirical Studies in Applied Linguistics. Zagreb: FF press.
5. Letica Krevelj, S. i Medved Krajnović, M. (2015) Early EFL development from a dynamic systems perspective. U: J. Mihaljević Djigunović i M.Medved Krajnović (ur.) The new dynamics of primary English. Clevedon, UK: Multilingual Matters/Channel View Publications.
6. Letica Krevelj, S. (2012) Multilinguals' Exploitation of Affordances: Evidence from the Use of Compensatory Strategies. U: J. Mihaljević Djigunović i M. Medved Krajnović (ur.) UZRT 2012: Empirical studies in English applied linguistics, 113-130. Zagreb: FF press. ISBN 978-953-175-458-3
7. Mihaljević Djigunović, J. i Letica Krevelj, S. (2012) Developmental dynamics in acquiring existential there in L2 English. SRAZ, 57, 107-122. ISSN 0039-3339
8. Mihaljević Djigunović, J. i Letica Krevelj, S. (2011) Lexical diversity in early learning of English as L2. SRAZ, 56, 253-270. ISSN 0039-3339
9. Geld, R. i Letica Krevelj, S. (2011) Centrality of space in the strategic construal of up in English particle verbs. U: M. Brdar, M. Omazić, V. Pavičić Takač, T. Gradečak-Erdeljić, i G. Buljan (ur.) Space and Time in Language, 145-166. Frankfurt am Main: Peter Lang. ISBN: 9783631613122