dr.sc. Ajana Löw, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
pon 10-11 h
Soba
C-315
Telefon
01 6002 346
E-mail
ajana.low@ffzg.hr

Rođena je 1986. u Zagrebu, gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu je 2009. diplomirala, a 2014. doktorirala u području socijalne psihologije. Iste godine izabrana je u zvanje višeg asistenta, a u lipnju 2015. u zvanje znanstvenog suradnika. Od 2009. je zaposlena na Odsjeku za psihologiju, u okviru projekta Prilagodba pojedinca i zajednice u vrijeme društvene tranzicije, voditelja prof. Ajdukovića. Trenutno je suradnica na projektu Prevention of teen dating violence through education system (u suradnji sa Centrom MOVISIE, Utrecht, Nizozemska), koji je u završnoj fazi evaluacije učinkovitosti prevencijskog programa u školama. Također, suradnica je na projektu Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja pri Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) - Građanska kompetencija, predrasude i diskriminacija kod učenika srednjih škola. Bila je suradnica na FP7 projektu Operationalising Psychosocial Support in Crisis, koji se bavio psihološkim i društvenim posljedicama kriznih događaja, na projektu u suradnji sa University of Notre Dame (SAD), koji se bavio odnosom socio-političkog nasilja i socio-emocionalnog razvoja djece i adolescenata, te nekoliko drugih međunarodnih i domaćih projekata. Objavila je osam znanstvenih radova te joj je još jedan rad u tisku. Podnijela je 37 priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. U koautorstvu je objavila znanstvenu knjigu i stručni priručnik. Suurednica je znanstvene knjige. Sudjelovala je u organizaciji nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih konferencija. Dobitnica je Državne nagrade za znanost (2015.), Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za studentski istraživački rad (2009.). Mentorirala je pet uspješno obranjenih diplomskih radova te je trenutno mentorica još osam diplomskih radova. Educirala se iz naprednih statističkih analiza podataka - linearnog strukturalnog modeliranja, višerazinskog modeliranja, robusnih analiza podataka, meta-analize te obrade kvalitativnih podataka. Pohađala je ljetnu školu Europskog udruženja za socijalnu psihologiju. Članica je International Society of Political Psychology, European Society for Traumatic Stress Studies, Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog društva za kognitivno-bihevioralnu terapiju.

Od početka istraživačkog rada do danas bavila se istraživanjem raširenosti i oblika nasilja u romantičnim vezama adolescenata, te provođenjem i evaluacijom višegodišnjeg prevencijskog programa; istraživanjem socijalno-psiholoških aspekata odrastanja djece i mladih u poslijeratnim zajednicama, socijalno-psihološkim i mentalno-zdravstvenim posljedicama kriznih događaja u zajednicama te istraživanjem predrasuda prema manjinskim i/ili marginaliziranim grupama.

Dva su glavna područja istraživačkih interesa. Prvo područje su odrednice nasilnih ponašanja i sukoba u partnerskim odnosima, s posebnim naglaskom na adolescentsku populaciju. Drugo područje odnosi se na kognitivne, emocionalne i motivacijske mehanizme formiranja i promjene društvenih i političkih stavova. Posebno je zanima koncept doživljaja društvenih prijetnji te uloga socijalnih normi i medija u formiranju javnog mnijenja.
U smislu istraživačke metodologije, posebno je zanimaju evaluacije učinkovitosti prevencijskih i intervencijskih programa te analiza višerazinskih podataka.