dr.sc. Marija Lütze-Miculinić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
če 9:30-11 i prema dogovoru
Soba
E-306
Telefon
600 2357
E-mail
mlmiculi@ffzg.hr

Marija Lütze-Miculinić rođena je 10.12.1961. u Zagrebu. Studirala je francuski i njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na Westfälische Wilhelmsuniversität Münster (SR Njemačka). Od 1984. do 1993. predaje francuski i njemački u Centru za strane jezike Vodnikova 12. Od 1993. lektorica je za njemački jezik na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 1995. viša lektorica. Magistarski rad iz njemačke književnosti obranila je 1991. (naslov rada „Bilder von einer langsamen Reise – Handkes Romane in der Postmoderne“, mentor prof. dr. sc. Viktor Žmegač). Doktorirala 2011. („Razvoj teorija pasiva u hrvatskoj i njemačkoj gramatikologiji od Bartola Kašića i Johanna Christopha Adelunga do danas i njihova primjenjivost u hrvatsko-njemačkim prijevodima“, mentorica prof. dr. Zrinka Glovacki-Bernardi). Od 2013. docentica na katedri za didaktiku nastave njemačkog jezika.

Matični broj znanstvenika: 212020

IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI

I. MAGISTARSKI RAD
Bilder von einer langsamen Reise – Handkes Romane in der Postmoderne, mentor: prof. dr. Viktor Žmegač
Magistarski rad uvodno iznosi osnovna obilježja postmoderne kao razdoblja u povijesti umjetnosti, filozofiji jezika a napose u književnosti. Rad predstavlja prvu književnu analizu Handkeovih romana nastalih u razdoblju od 1966. do 1986. u svjetlu književne postmoderne. Zagreb, Filozofski fakultet, rad obranila 12. 04. 1991.

II. DOKTORSKA DISERTACIJA
Razvoj teorija pasiva u hrvatskoj i njemačkoj gramatikologiji od Bartola Kašića i Johanna Christopha Adelunga do danas i njihova primjenjivost u hrvatsko-njemačkim prijevodima, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mentorica: prof. dr. Zrinjka Glovacki-Bernardi
Disertacija predstavlja izvorni doprinos kontrastivnoj hrvatsko-njemačkoj analizi pasiva utoliko što su prvi put dijakronijski i kontrastivno prikazana morfosintaktička i funkcionalna obilježja pasiva u hrvatskom i njemačkom standardnom jeziku. Na 330 stranica zahvaćeno je razdoblje od 1604. do danas, tj. više od četiri stoljeća teorije pasiva. Inovativnost rada uočljiva je u očištu istraživanja jer ovaj rad problematiku pasiva osvjetljava iz hrvatsko-njemačke perspektive koja je svojstvena potencijalnim čitateljima ovoga rada s hrvatskim kao materinskim jezikom. Nadalje, istraživanje se temelji na dvojezičnom korpusu koji je autorica sama sastavila. Rezultati istraživanja zaključno su prikazani u vidu tipologije hrvatskih ekvivalenata njemačkoga gramatičkog pasiva u aktualnoj jezičnoj uporabi polazeći od prototipnih morfosintaktičkih rješenja prema perifernima što predstavlja originalni doprinos hrvatsko-njemačkoj kontrastivnoj lingvistici. Zagreb, Filozofski fakultet, rad obranila 08. 04. 2011.


III. OBJAVLJENI RADOVI

1. Njemački toponimi i njihove izvedenice u hrvatskome književnom jeziku na primjeru imena njemačkih saveznih zemalja i njihovih glavnih gradova. Suvremena lingvistika 30, br. 57-58 (2004), str. 51-66.
2. Deutsch als Fremdsprache – Prüfung im Rahmen des Kroatischen Zentralabiturs. Zagreber germanistische Beiträge 19 (2010), str. 171-188 (u suautorstvu s prof. dr. Majom Häusler i asistenticom Vitom Žiborski).
3. Kroatische Äquivalente für deutsche grammatikalisierte Passivkonstruktionen Zagreber germanistische Beiträge 20 (2012), str. 183-203.
4. Vernetzung von präpositionalen Bedeutungen im mentalen Lexikon kroatischer Deutsch und Englisch lernender Jugendlicher. Zagreber germanistische Beiträge 20 (2012), str. 165-183 (u suautorstvu s doc. dr. Majom Anđel i diplomandicom Ivanom Dolović).
5. Neue Medien im DaF-Unterricht am Beispiel der Adjektivdeklination, Multikompetent –
multimedial – multikulturell?. Aktuelle Tendenzen in der DaF-Lehrerausbildung, ur. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz i Antje Stork, u Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik, Band 2, Hrsg. von Waldemar Pfeiffer, Peter Lang, Frankfurt am Main, (2012), str. 169-179 (u suautorstvu s doc. dr. Majom Anđel i prof. dr. Zrinjkom Glovacki-Bernardi).
6. Réflexions sur les qualités personnelles et les compétences professionnelles des enseignants qui travaillent avec le PEL. Introduire le portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères, ur. Yvonne Vrhovac, Zagreb: FFpress (2012), str. 215-222.
7. Interferenzerscheinungen im Bereich der Passivkonstruktionen bei kroatischsprachigen Deutschlernern. Estudios Filológicos Alemanes. Revista del Grupo de Investigatión Filología Alemana. Universidad de Sevilla. (2013) (u suautorstvu s Majom Anđel)
8. Deutsch ist klasse! 4, Udžbenik njemačkog jezika za gimnazije i strukovne škole, 9. i 12. godina učenja, Školska knjiga, Zagreb (2014) (u suautorstvu s Jasminkom Pernjek).
9. Deutsch ist klasse! 4, Radna bilježnica njemačkog jezika za gimnazije i strukovne škole, 9. i 12. godina učenja, Školska knjiga, Zagreb (2014) (u suautorstvu s Jasminkom Pernjek).


ISTRAŽIVAČKI RAD

Od 2007. do 2010. u okviru znanstvenog projekta MZOŠ „Razvijanje učenikove samostalnosti uz pomoć Europskog jezičnog portfolija (EJP)“, voditeljica: prof. dr. sc. Yvonne Vrhovac
Provedena su istraživanja o mogućnostima uvođenja i primjene EJP-a kao didaktičkog alata u nastavi stranih jezika (engleskog, njemačkog, francuskog i talijanskog jezika) u hrvatskim osnovnim i srednjim školama. Istraživanje je potvrdilo važnost EJP-a za razvijanje učenikove višejezičnosti i višekulturalnosti.


IZLAGANJA

2011. Plenarno izlaganje i stručna radionica na međunarodnom skupu KDV (Kroatischer Deutschlehrerverband) u Opatiji (28.-30. 10. 2011.) Tema izlaganja bila je „Gramatika u nastavi stranih jezika“.
2012. Prezentacija znanstvenog rada na VIII. Internationaler Germanisten-Kongress, Universidad de Sevilla (17.-19. 12. 2012.) pod naslovom „Interferenzerscheinungen im Bereich der Passivkonstruktionen bei kroatischsprachigen Deutschlernern“. U izlaganju su predstavljeni rezultati istraživanja provedenog 2011. godine među studentima prvog i petog semestra studija germanistike. Istraživanje je potvrdilo pretpostavljene pojave negativnog transfera iz materinskog hrvatskog jezika u njemački jezik. Rezultati istraživanja pokazali su u kojim su područjima interferencije najjače izražene. Istraživanje je izvorni doprinos preciznijem kalibriranju vježbi iz područja pasiva u nastavi njemačkoga kao stranog jezika.
2014. Izlaganje na Državnom stručnom skupu učitelja i nastavnika njemačkog jezika, Verudela (9.-11. 1. 2014.), pod naslovom „Theaterpädagogik im Unterricht“
2014. Izlaganje na Županijskom stručnom vijeću za nastavnike njemačkog jezika u srednjim školama Krapinsko-zagorske županije, Krapina, 18. (veljače 2014.) pod naslovom "Arbeit mit Lehrwerken in Deutsch als Fremdsprache"