Martin Machata, v. lekt.

Akademski stupanj
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
ČETVRTKOM 11-12,30
Soba
B220
Telefon
4092118
E-mail
mmachata@ffzg.hr

Rođen 27. lipnja 1976. u Bratislavi (Slovačka). Godine 2000. diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Komenskoga u Bratislavi prevoditeljski, dvopredmetni studij hrvatskog i njemačkog jezika obranivši rad "Tin Ujević - interpretácie vybraných básní a analýza ich prekladov do rôznych európskych jazykov". U rujnu 2006. godine nostrificirana mu je u Republici Hrvatskoj sveučilišna diploma te mu je priznata titula Magistar prevođenja. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu lektor je slovačkog jezika od akademske 2004./2005 godine (do 2007. vanjski suradnik). Održavao i/ili održava nastavu iz jezičnih vježbi, slovačke kulture i civilizacije i prijevodnih vježbi, hrvatsko-slovačkih kulturnih veza, funkcionalnih stilova i prevođenja i slovačkog jezika kao izbornog predmeta za neslovakiste. Od 2006. godine aktivno sudjeluje u organiziranju terenske nastave za studente slovakistike na FF u Zagrebu. Predsjednik je Društva hrvatsko-slovačkoga prijateljstva u Zagrebu. Aktivno surađuje i s Maticom slovačkom u Zagrebu za koju je izvodio niz znanstveno-popularnih predavanja o istaknutim osobnostima slovačke kulture i g. 2011. pridonio izdanju knjige studentskih prijevoda izabranih djela Martina Kukučína na hrvatski jezik pod naslovom Riđa junica i druge pripovijetka, izdali Matica slovačka u Zagrebu i FF press, 2011. (kao recenzent). Prevodi sa slovačkoga na hrvatski i obratno znanstvene i stručne tekstove te beletristiku. G. 2009. imenovan je ovlaštenim stalnim sudskim tumačem za slovački i njemački jezik. Prevodi usmeno sa slovačkoga na hrvatski i obratno simultano i konsekutivno za Hrvatski Sabor i druga državna tijela RH prilikom službenih posjeta slovačkih političara Hrvatskoj. U časopisima Quorum (20/2) i Književna revija (46/2) objavljeni su mu prijevodi pripovijedaka istaknutih slovačkih pisaca (Balla, Šikula, Mňačko, Puškáš, Závadová). Sudjeluje na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj, Slovačkoj i Francuskoj. Glavna područja njegova znanstvenog interesa su poredbena lingvistika, translatologija i jezična politika. Autor je sveučilišnog udžbenika slovačkog jezika i kulture za razinu B2-C1 Po Slovensku po slovensky (FF press, Zagreb 2017).

- Vplyv rozšírenia Európskej únie na lexiku slovenského a chorvátskeho jazyka, RIJEČ, časopis za filologiju, 11/2, (s.38-45).
- Boje u hrvatskim i slovačkim kolokacijama, RIJEČ, časopis za filologiju, 13/2, (s.99-107).
- Medzikultúrna kompetencia v príbuzných kultúrach a jazykoch. Zbornik iz skupa Inanua ad linguas hominesque reserata, Pariz, 2008., (s.118-128).
- Vplyv rozšírenia Európskej únie na lexiku slovenského a chorvátskeho jazyka (jazyková situácia po piatich rokoch), RIJEČ, časopis za filologiju, 16/3, (s.51-63).
- Euroslová v súčasnom slovenskom a chorvátskom jazyku, In: Inovacije u slavenskim jezicima, Zagreb, 2011., (s.85-98).
- Medzikultúrna komunikácia v "chorvátskych" dielach Martina Kukučína, In: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach, Bratislava: UK, 2011 (s.275-286)
- Jazykový a kultúrny obraz Slovenska v Chorvátsku, Zbornik iz skupa Inanua ad linguas hominesque reserata IV., Pariz 2012, ISBN 978-80-558-0079-0 (prijevod naslova na hrvatski: Jezična i kulturna slika Slovačke u Hrvatskoj), (s.79-88).
- Bohuslav Šulek a jeho úspešný jazykový experiment z hľadiska komparatívnej lingvistiky 21. storočia (prijevod naslova na hrvatski: Bogoslav Šulek i njegov uspješan jezični eksperiment s motrišta komparativne lingvistike), In: Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata, Zagreb, 2013. (s.105-116).
- O prijevodu i prevođenju Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića na slovački jezik, LIBRI et LIBERI, časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture, 2/2013, ISSN 1848-3488
Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti (HIDK), Zagreb 2013., (s.209-224)
- Moje prevoditeljsko iskustvo u Hrvatskoj, Prevoditelj, Glasilo Hrvatskog društva znanstvenih i tehničkih prevoditelja br. 95, 12/2016, (s. 19 - 21).
- Po Slovensku po slovensky, udžbenik slovačkoga jezika i kulture za razinu B2 - C1, FF press, Zagreb 7/2017, ISBN 978-953-175-628-0, (276 s.).