dr.sc. Marina Milićević Bradač, red. prof. art.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
naslovni redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
ponedjeljak 10-10'45; utorak 11'15-12
Soba
Fond 7
Telefon
01-6060-781
E-mail
mmilicev@ffzg.hr

Marina Milićević Bradač rođena je u Zagrebu 1957.g. Tu je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju 1975.g. Iste se godine upisala na Filozofski fakultet u Zagrebu na arheologiju kao A i klasičnu filologiju kao B predmet. Diplomirala je 1980.g. 1983.g. primljena je kao postdiplomant pripravnik za asistentske poslove na Katedru za klasičnu arheologiju pri Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Magistrirala je 1983.g. s radom Rimski kalendar s posebnim obzirom na njegovu epigrafsku izvornu građu. Za znanstvenog asistenta na Katedri za klasičnu arheologiju izabrana je 1985.g. Doktorirala je 1993.g. s disertacijom Prethistorijski korijeni nekih aspekata grčke religije. Tada je upisana u registar istraživača kao znanstveni suradnik pod matičnim brojem 128774. 1996.g. izabrana je u zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, povijesne znanosti – arheologija. 1999.g. izabrana je u zvanje izvanrednog profesora, a 2004. u zvanje redovitog profesora na Katedri za klasičnu arheologiju na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a 2010.g. u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. M. Milićević Bradač sudjelovala je na brojnim terenskim istraživanjima (Vinkovci, Osijek, Privlaka kod Vinkovaca, Stari Jankovci, Đakovo, Vrgorac, Vučedol, Medulin), a trenutno surađuje na istraživanjima u Gardunu kod Trilja i na Vučedolu. Sudjelovala je s referatima na međunarodnim kongresima u Ravenni (Italija), Banskom (Bugarska), Esslingenu (Njemačka) i svi su ti radovi tiskani u inozemnim publikacijama na engleskom jeziku. Također je sudjelovala na međunarodnim kongresima koji se održavaju u Hrvatskoj (Medulin, Pula, Vukovar, Zagreb) s radovima koji su svi tiskani na engleskom jeziku. Objavila je tri knjige, Rimski kalendar (Latina et Graeca, Zagreb 1990.), Otmica Prozerpine – prijevod, komentar i uvod (Latina et Graeca, Zagreb 1997.), Stara Grčka – Grci na Crnome moru (Školska knjiga, Zagreb 2004). Uz to je objavila brojne znanstvene radove u domaćim i stranim časopisima, većinu na engleskom jeziku. Sudjelovala je u radu projekta Signa et Litterae – Znakovi i riječi i bila je glavna urednica zbornika projekta Znakovi i riječi – Signa et Litterae (Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2003.). Bila je voditeljica projekta Corpus inscriptionum Latinarum quae in Croatia repertae sunt. U nastavi redovito sudjeluje od akad. god. 1984/85. Drži predavanja i seminare iz Klasične arheologije za prvu i drugu godinu studija i održava ispite iz tog predmeta. Uz povećani broj sati uvela je i novi sistem seminara s obveznim praćenjem znanstvene i stručne literature. Razvila je odgovarajući sustav ispitivanja svoga predmeta s posebno razrađenim ispitnim pitanjima. Kao mentor vodi diplomske i doktorske radove. Član je Hrvatskog arheološkog društva, Hrvatskog društva klasičnih filologa i European Association of Archaeologists. U mnogim nastupima na radiju i televiziji propagira arheologiju i klasične znanosti.

Od 1984. do 1990.g (kad je rat naglo prekinuo radove) bila sam jedan od voditelja istraživanja eneolitičkog lokaliteta Vučedol kraj Vukovara. Moj je znanstveni rad bio tijesno povezan s iskopavanjima, naročito Vučedola, tako da sam tijekom godina objavila brojne znanstvene radove o materijalu i rezultatima istraživanja Vučedola. Osim toga moj je znanstveni rad usmjeren na proučavanja klasične arheologije, s užom specijalizacijom za povijest grčke religije. Poznavanje prethistorijske arheologije, naročito prethistorijskih religija, omogućilo mi je posve novi uvid i razumijevanje razvitka grčke religije, što sam primijenila, između ostalog i u svojoj doktorskoj disertaciji. Sudjelovala sam i na novopokrenutim iskopavanjima na Vučedolu kod Vukovara 2001. i 2002.g.
Od 1999.g. redovito sudjelujem na iskopavanjima rimskog logora u Gardunu kod Trilja.
Sudjelovala sam u zvanju istraživača u dva znanstveno-istraživačka projekta pri Arheološkom zavodu Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kojima su voditelji bili prof. dr. Nives Majnarić-Pandžić i prof. dr. Petar Selem. Od 1996.g. suradnik sam na projektu «Protohistorija i antika hrvatskog povijesnog prostora», čiji je voditelj prof. dr. Petar Selem. Isti je rad nastavljen na novom projektu «Signa et Litterae – Znakovi i riječi», voditelj projekta prof. dr. Petar Selem. Bila sam urednica zbornika projekta Signa et litterae.
Od 2007.g. voditeljica sam znanstveno-istraživačkog projekta Corpus inscriptionum Latinarum quae in Croatia repertae sunt (šifra projekta 130-0000000-0825 od siječnja 2007.g.) koji je dio velikog projekta drugog izdanja CIL III – Panonija, koji vodi Brandenburška akademija u Berlinu. Na tom projektu vodim i dva znanstvena novaka.
Rezultate znanstvenog rada objavljujem u časopisima, kao i na znanstvenim skupovima (međunarodnim i domaćim). Kao jedan od autora tekstova surađivala sam na golemom projektu Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža Opći religijski leksikon.
Sudjelovala sam i još sudjelujem kao gost i suradnik u brojnim televizijskim i radijskim emisijama nastojeći propagirati arheologiju i antiku u javnosti.
Bila sam aktivna u radu Filozofskog fakulteta i kao pročelnica Odsjeka za arheologiju, kao voditeljica Poslijediplomskog doktorskog studija arheologije na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu te kao prodekanica za nastavu Filozofskog fakulteta u Zagrebu.