dr.sc. Kristina Milković Šarić, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail