dr.sc. Dunja Modrić Blivajs, v. pred.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail