dr.sc. Jasmina Nestić, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
petkom, 10:30-12:00
Soba
C-104
Telefon
01/4092-143
E-mail
jasmina.nestic@ffzg.com

Jasmina Nestić rođena je 1979. u Novom Sadu. Diplomirala je povijest umjetnosti i etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine, na kojemu je doktorirala 2014. godine radom Iluzionirani oltari XVIII. stoljeća na području sjeverozapadne Hrvatske. Od 2006. do 2007. bila je zaposlena kao profesor likovne umjetnosti u dvije gimnazije u Zagrebu. Na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na Katedri za metodiku nastave povijesti umjetnosti, zaposlena je od listopada 2006. kao vanjska suradnica, od ožujka 2008. kao znanstvena novakinja u zvanju asistentice, a od travnja 2014. u suradničkom zvanju poslijedoktoranda. U prosincu 2015. godine stekla je zvanje znanstvene suradnice. Na Odsjeku za povijest umjetnosti sudjeluje u izvođenju nastave iz obaveznih kolegija nastavničkoga smjera na diplomskome studiju, ujedno i za studente nastavničkoga smjera Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Izvodi i nastavu iz obaveznoga kolegija Povijest umjetnosti na preddiplomskome studiju Krajobrazna arhitektura na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Bila je recenzentica ispita državne mature (za šk. god. 2011./2012., 2012./2013., 2014./2015. i 2015./2016.), ocjenjivačica ispita državne mature (za šk. god. 2014./2015., 2015./2016.), članica komisije za izradu ispita državne mature (za šk. god. 2016./2017., 2017./2018.) i članica skupine za izradu ispitnoga kataloga državne mature za predmet Likovna umjetnost (za šk. god. 2014./2015.), sve u organizaciji Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Od 2015. godine članica je ispitnoga povjerenstva za polaganje stručnoga ispita za profesore likovne umjetnosti (Agencija za odgoj i obrazovanje, MZOŠ). Od 2016. godine članica je stručnoga povjerenstva za priznavanje prava na rad u reguliranoj profesiji na radnome mjestu nastavnika povijesti umjetnosti u srednjim školama (MZOŠ). Redovito izlaže na stručnim skupovima za nastavnike likovne umjetnosti u organizaciji područnih stručnih aktiva srednjoškolskih nastavnika likovne umjetnosti i Agencije za odgoj i obrazovanje. Godine 2011. studijski je tri mjeseca boravila u Ljubljani (Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani), kao stipendist bilateralne potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Članica je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske. U Upisniku znanstvenika RH upisana je pod brojem 306566.

Jasmina Nestić je od 2008. do 2013. surađivala na znanstvenom projektu Povijest zaštite kulturne baštine u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, voditelj prof. dr. sc. Zlatko Jurić, d.i.a.), 2014. na projektu Slikarstvo u Hrvatskoj od 18. do 20. stoljeća u srednjoeuropskom kontekstu (Sveučilište u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Dragan Damjanović), 2015. na projektu Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke (Sveučilište u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Dragan Damjanović), 2016. na projektu Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke 2 (Sveučilište u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Dragan Damjanović) i na projektu Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada (ESF-HKO, voditelj doc. dr. sc. Dragan Bagić; sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda) te 2017. na projektu Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke 3 (Sveučilište u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Dragan Damjanović).

Objavljeni znanstveni radovi:
1. Sakralna baština župe sv. Ivana krstitelja u Novom Čiču u: Croatica Christiana periodica: časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu 31 (2007.), 59; str. 105-142.
2. Kamena skulptura Bezgrješnoga začeća na pročelju kuće Drach (Košmerl) u Varaždinu - problem atribucije i kontekst narudžbe u: Miroslav Šicel, Slobodan Kaštela (ur.), 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209. - 2009. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu. Zagreb, Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2009., str. 715-724.
3. Kipovi bočnih oltara kapele sv. Križa u međimurskom Svetom Križu u: Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, 52 (2009); 45-52.
4. Sveti Leopold, Austriae Marchionis, unutar habsburške »ikonografske panorame« Hrvatske u XVIII. stoljeću u: Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti. 54 (2011.), str. 187-194.
5. Likovno djelo u srednjoškolskom obrazovanju – novi doprinosi, u: Balić-Šimrak, Antonija (gl. ur.), Umjetničko djelo u likovnom odgoju i obrazovanju. Zbornik umjetničko-znanstvenih skupova 2009.-2011. Zagreb: ECNSI; Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011., str. 183-194. (koautorstvo s Josipom Alviž)
6. Naslikani retabli u župnoj crkvi sv. Marija Magdalene u Selima kraj Siska u: Darko Tepert, Spomenka Jurić (ur.), Antiquam fidem: radovi sa znanstvenog skupa Sisak, 3.-5. prosinca 2010. Zagreb: Glas Koncila, 2011, str. 369-381.
7. Zidni oslik svetišta župne crkve sv. Antuna Pustinjaka u Slavetiću: prilog poznavanju opusa slikara Antuna Archera, u: Portal: godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, 5, Zagreb, 2014., str. 123¬–136.
8. Izidor Kršnjavi i počeci podučavanja povijesti umjetnosti u Hrvatskoj u: Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj, ur. Ivana Mance, Zlatko Matijević, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, Institut za povijest umjetnosti, 2015., str. 153-168. (koautorstvo s Josipom Alviž)
9. The influence of Andrea Pozzo’s models from his Treatise Perspectiva pictorum et architectorum on Croatian 18th-Century Illusionist Altarpieces, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 39, Zagreb, 2015., str. 85-98.
10. Muzejsko-edukacijski projekti u nastavi likovne umjetnosti, u: Milica Đilas (ur.), Zbornik radova Partnerstvo: VII. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo, 2015., str. 175-183. (koautorstvo s Josipom Alviž)
11. Artur Schneider i nastava povijesti umjetnosti na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu, u: "Artur Schneider 1879. - 1946." Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Hrvatski povjesničari umjetnosti 1, (ur.) Ljerka Dulibić, Zagreb, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2016., str. 31-53. (koautorstvo s Josipom Alviž)
12. National Cultural Heritage in High School Visual Arts Programme in Croatia – Possibilities of Different Approaches and Methodologies, u: Global Education, Teaching and Learning Conference, Dubrovnik (September 27th – 30th, 2017), (ur.) Zoran Krupka, Jurica Pavišić, Goran Vlašić, Zagreb, Institut za inovacije, 2017., str. 46-55.

Međunarodni znanstveni skupovi:
1. 2. Međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti: Komunikacija i interakcija umjetnosti i pedagogije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Umjetnička akademija, Osijek, 2017.
2. Global Education, Teaching & Learning Conference 2017, Dubrovnik, organizator Institut za inovacije (Zagreb), 2017.
3. Between Rococo and Classicism: Ceiling Painting in the Second Half of the 18th Century, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2014.
4. VII. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem: Partnerstvo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za povijest umjetnosti; Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, 2012. (koautorstvo s Josipom Alviž)
5. Treći specijalizirani umjetničko-znanstveni skup ̶ Međunarodna konferencija za napredna i sustavna istraživanja ECNSI, Pedagoški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. (koautorstvo s Josipom Alviž)
6. 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209.–2009., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, Varaždin, 2009.

Domaći znanstveni skupovi:
1. Znanstveno-stručni skup Klasicizam u Hrvatskoj, Institut za povijest umjetnosti, Muzej za umjetnost i obrt, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 2014.
2. Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj, Hrvatski institut za povijest; Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2012. (koautorstvo s Josipom Alviž)
3. Anđela Horvat – znanstveni skup u povodu stogodišnjice rođenja, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 2011.
4. ANTIQUAM FIDEM – simpozij o Sisačkoj biskupiji, Sisačka biskupija; Katoličko bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sisak, 2010.
5. 4. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti – Institucije povijesti umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 24.-26. XI. 2016., izlaganje »Učenje i poučavanje likovne umjetnosti u srednjoškolskome odgoju i obrazovanju – kritički osvrt i mogućnosti reforme« (koautorstvo s Josipom Alviž)