dr.sc. Tatjana Paić-Vukić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
Konzultacije
ponedjeljak: 17,00-17,45; četvrtak: 17,45-18,30
Soba
B-022
Telefon
01/48 95 161
E-mail
tatjana_paic@yahoo.com

Dr. sc. Tatjana Paić-Vukić (Aleksinac, 1963.) diplomirala je orijentalnu filologiju (arapski jezik i književnost i turski jezik i književnost) na Odsjeku za orijentalistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Radila je kao prevodilac za arapski jezik u Tripoliju, Libija (1986/7.), a od 1988. do 1992. bila je asistent-pripravnik za arapsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. God. 1989. završila je poslijediplomski studij na istom fakultetu, smjer: znanost o književnosti. God. 1988/89. bila je na šestomjesečnom studijskom boravku u Kairu. Poslije preseljenja u Hrvatsku radila je u zagrebačkom dopisništvu lista al-Hayat kao prevodilac za arapski, a od 1993. zaposlena je u Orijentalnoj zbirci Arhiva HAZU, prvo kao istraživač-suradnik, zatim asistent, znanstveni suradnik i, od 2012. godine, viši znanstveni suradnik. Godine 1996. magistrirala je na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 2005. doktorirala je na Odsjeku za povijest istoga fakulteta. Doktorski rad objavljen je kao knjiga "Svijet Mustafe Muhibbija, sarajevskoga kadije" (Srednja Europa, Zagreb, 2007.). Objavljuje znanstvene i stručne radove iz orijentalne filologije i kulturne historije. Bila je voditeljica projekta "Kulturna povijest osmanske Bosne: interkulturalnost u podijeljenom društvu". Od 1994. g. predaje arapski jezik na Katedri za turkologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Do prelaska na bolonjski sustav držala je predavanja i vježbe iz arapskog jezika sudentima 1. i 2. godine turkologije, ukupno 4 sata tjedno (Osnove arapskog jezika I (dvosemestralno) i Osnove arapskog jezika II (dvosemestralno)). Od prelaska na bolonjski sustav predaje studentima 2. i 3. godine turkologije, ukupno 6 sati tjedno. Nazivi kolegija: Osnove arapskog jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija; Osnove arapskog jezika: morfologija; Osnove arapskog jezika: morfologija s elementima sintakse I; Osnove arapskog jezika: morfologija s elementima sintakse II. Nekoliko godina predavala je arapski jezik i na Školi stranih jezika u Varšavskoj.

I. Knjige:
a) autorske
1. Svijet Mustafe Muhibbija, sarajevskoga kadije, Srednja Europa, Zagreb, 2007., 267 str.
2. The World of Mustafa Muhibbi, a Kadi from Sarajevo, ISIS, Istanbul, 2011., prev. na engleski Margaret Casman Vuko, Tatjana Paić-Vukić i Miroslav Vuko), 237 str.
(prerađen, dopunjen i preveden tekst knjige pod br. 1)
b) stručne autorske
1. Riječ, pismo, slika: iz riznice Orijentalne zbirke Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, katalog izložbe, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Institut Yunus Emre, Zagreb - Ankara, 2014., 80 str.
2. Text, Calligraphy and Painting: Treasures of the Oriental Collection, The Archives of the Croatian Academy of Sciences and Arts, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Institut Yunus Emre, Zagreb - Ankara, 2014., 80 str.
b) uredničke
1. (s Ekremom Čauševićem i Aylom Hafız Küçükusta), Matija Mažuranić, Bosna’ya Bir Bakış Yahut Bir Hırvat Vatandaşın 1839-40 Yılları Arasında O Eyalete Kısa Bir Yolculuğu, BAL-TAM, Prizren, 2011, XXV+80 str.
(turski prijevod putopisa Matije Mažuranića Pogled u Bosnu i uvodna studija)

II. Znanstveni radovi
1. "'Ljudi na suncu' Gassana Kanafanija", Prilozi za orijentalnu filologiju, 46 (1996), Sarajevo, 1997., str. 83-101.
2. "Modernistički eksperiment palestinske književnosti: 'Ono što vam je preostalo' Gassana Kanafanija", Književna smotra, XXIX, br. 104-105 (2-3), Zagreb, 1997., str. 79-86.
- Isto, u: Irena Lukšić (prir.), Egzil, emigracija: novi kontekst, Biblioteka Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2002., str. 275-292.
3. "Arapski, turski i perzijski rukopisi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu" u: Zdravka Matišić (ur.): Trava od srca: hrvatske Indije II, Bibliotheca orientalica, Sekcija za orijentalistiku Hrvatskog filološkog društva i Filozofski fakultet, Zagreb, 2000., str. 231-237.
4. "Razvitak tiskarstva i inkunabule u islamskome svijetu", Historijski zbornik, LV, Zagreb, 2002., str. 43-51.
5. "Biljno i čudotvorno liječenje prema rukopisima sarajevskog kadije Mustafe Muhibbija", Etnološka tribina, br. 26, vol. 33, Zagreb, 2003., str. 9-21.
- Isto, Behar, XIII, 68, Zagreb, 2004., str. 13-17.
6. "Pjesme sarajevskoga kadije Mustafe Muhibbija o jelu i piću", Etnološka tribina, br. 27-28, vol. 34/35, Zagreb, 2005., str. 53-60.
7. "A bibliophile and a qadi: two libraries of Oriental manuscripts in Zagreb", 29. godišnja međunarodna konferencija organizacije MELCOM International (The European Association of Middle East Librarians), Sarajevo, 4.-6. lipnja 2007.
http://www.melcominternational.org/wp-content/content/past_conf/2007/2007_papers/paicvukic.doc
8. (suautor Ekrem Čaušević), "'Pogled u Bosnu' Matije Mažuranića kao povijesni izvor", Prilozi za orijentalnu filologiju, 56 (2006), Sarajevo, 2007., str. 177-191.
9. „The transmission of knowledge among learned Bosnian Muslims as recorded in the manuscripts of Mustafa Muhibbi, a qadi from Sarajevo“ u: Theophanov, Tzvetan et al. (ur.), 30 Years of Arabic and Islamic Studies in Bulgaria "The Arab World and Islam – Identities and Intercultural Interactions": proceedings, University Press, St. Kliment Ohridski, Sofija, 2008., str. 361-371.
10. (suautor Ekrem Čaušević) "A Croat's view of Ottoman Bosnia: the travelogue of Matija Mažuranić from the years 1839-40", u: Living in the Ottoman Ecumenical Community: Essays in Honour of Suraiya Faroqhi (ur. Vera Costantini i Markus Koller), E. J. Brill, Leiden, 2008., str. 293-305.
11. "Sačuvane privatne zbirke arapskih, turskih i perzijskih rukopisa iz Bosne i Hercegovine: istraživačke mogućnosti" u: Zdravka Matišić (ur.), Hrvatske Indije III, Bibliotheca orientalica, Niz: Prinosi, knj. 8, Zagreb, 2010., str. 66-75.
12. (suautor Ekrem Čaušević), "Hırvat Seyyahı Matija Mažuranić'in Gözüyle Bosna" u: Ekrem Čaušević, T. Paić-Vukić i Ayla Hafız Kuçukusta (prir.), Matija Mažuranić, Bosna’ya Bir Bakış Yahut Bir Hırvat Vatandaşın 1839-40 Yılları Arasında O Eyalete Kısa Bir Yolculuğu, BAL-TAM, Prizren, 2011, str. V-XXV.
13. "Prekogranični susret: Imbro Tkalac u domu Mehmed-bega Biščevića", Prilozi za orijentalnu filologiju, 60 (2010), Sarajevo, 2011., str. 177-191.
14. „Mecmua incelemelerinin sınırları ve olanakları: Bosna mecmualarına bir yaklaşım“ u: Aynur, Hatice et al. (ur.), Mecmua: Osmanlı edebiyatının kırkambarı, Turkuaz, Istanbul, 2012., str. 53-71.
15. „Osobne bilježnice (medžmue) iz osmanske Bosne kao povijesni izvori: metodološka pitanja“ u: Polić, Maja i Elvis Orbanić (ur.), Zbornik u čast Petru Strčiću, Povijesno društvo Rijeka, Rijeka, 2012., str. 345-351.
16. „Extant Private Libraries of Oriental Manuscripts from Bosnia: Research Possibilities“, Gamer: Journal of the Center of Southeast Studies, 1, 2012., str. 143-154.
17. „Natpisi na 'zagrebačkom' jataganu“, Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Odsjeka za povijesne i društvene znanosti HAZU, 31, Zagreb, 2013., str. 217-230.
18. „'Zbirka lijepih i mudrih misli slađa je od kadaifa.' Što nam osmanske osobne bilježnice govore o čitanju?, Književna smotra, XLVI, br. 173(3), Zagreb, 2014, str. 61-66. (u tisku)

III. Stručni radovi
1. "Buntovni duh na udaru cenzure", Književna smotra, XXVII, br. 96-97 (2-3), Zagreb, 1995., str. 79-82.
- Isto u: Irena Lukšić (prir.), Šezdesete, Biblioteka Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2000., str. 175-182.
2. "Tko je bio Malkoč-beg, turski vojskovođa poražen pod Klanom 1559.?", Zbornik Društva za povjesnicu Klana, sv. 3, Klana, 1997., str. 115-118.
3. "Kadija Mustafa Muhibbi", Behar, XI, 58, Zagreb, 2002., str. 35.
4. "Vodič na putu u raj", Gordogan, 1, Zagreb, 2003., str. 50-51.
5. Katalog Zbirke orijentalnih rukopisa Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. www.nsk.hr/ruk/?yearid=3&language=
6. "Akademik Petar Strčić kao upravitelj Arhiva HAZU", Rijeka, XI, 2, Rijeka, 2006, str. 111-118.
7. Transkripcija imena iz arapskoga, u: Badurina, Lada, I. Marković, K. Mićanović (ur.), Hrvatski pravopis, Matica hrvatska, Zagreb, 2007., str. 224-226. i passim.
8. "Pogovor" u: Suraiya Faroqhi, Sultanovi podanici: kultura i svakodnevica u Osmanskom Carstvu (prev. Tatjana Paić-Vukić), Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2009, str. 405-410.
9. „Bučanov al-Ma'arri“ u: Daniel Bučan: „Čovjeka svakog dvije sudbe vežu...“ (ur. Zdravka Matišić et al.), Bibliotheca orientalica, Odjel za orijentalistiku Hrvatskoga filološkog društva, Zagreb, 2013, str. 39-41.

IV. Leksikonske odrednice
Natuknice iz arapske književnosti za Leksikon svjetske književnosti, ur. D. Detoni Dujmić, Školska knjiga, Zagreb:
- Prvi svezak (Pisci), 2001:

1. al-Maarri
2. Abu Nuvas
3. Adonis
4. al-Ahtal
5. Antara
6. al-Džahiz
7. Džebra Ibrahim Džebra
8. Halil Džubran
9. Gamal al-Gitani
10. Teufik al-Hakim
11. al-Halladž
12. al-Hariri
13. Taha Husein
14. Ibn Abi Rabia
15. Ibn al-Farid
16. Ibn Hazm
17. Ibn al-Mukaffa
18. Ibn Kuzman
19. Jusuf Idris
20. Imru al-Kajs
21. Gassan Kanafani
22. Nagib Mahfuz
23. al-Mutenebbi
24. Mahmud Tajmur.

- Drugi svezak (Djela), 2004:

25. Tisuću i jedna noć
26. Lopov i psi

27. "Palestinska književnost" u: Hrvatska enciklopedija Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, sv. 8, Zagreb, 2006., str. 230.

V. Osvrti, prikazi i bilješke
1. "Osmansko Carstvo" (Josef Matuz), Historijski zbornik, XLVI (1), Zagreb, 1993., str. 210-214. (prikaz)
2. "World Survey of Islamic Manuscripts", Historijski zbornik, XLVII (1), Zagreb, 1994., str. 182-183. (prikaz)
3. "Divanska poezija XVI. i XVII. stoljeća u Bosni i Hercegovini" (Fehim Nametak), Književna smotra, XXVII, br. 95(1), Zagreb, 1995., str. 129-130. (prikaz)
4. "Skup o klasificiranju i katalogiziranju islamskih rukopisa, Istanbul, 1994.", Historijski zbornik, XLVIII, Zagreb, 1995., str. 262-263.
5. "God Has Ninety-nine Names: reporting from a militant Middle East" (Judith Miller) Historijski zbornik, XLIX, 1996., str. 277-8. (bilješka)
6. "God Has Ninety-nine Names: reporting from a militant Middle East" (Judith Miller), Prilozi za orijentalnu filologiju, 46, Sarajevo, 1997., str. 252-255. (prikaz)
7. "Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke" (Fehim Nametak), Arhivski vjesnik, 43, Zagreb, 2000., str. 293-295. (prikaz)
8. "Promjena stila pod prisilom povijesti", Gordogan, 2-3, 2004., Zagreb, str. 231-233. (Prikaz romana "Zovem se Crvena" Orhana Pamuka)
9. "Čovjek tvrđi od kamena", Gordogan, 4-5, Zagreb, 2004., str. 225-226. (Prikaz knjige "Autobiografija Osman-age Temišvarskog")
10. "Što poslije kulturocida? Projekt prikupljanja bosanskih rukopisa", Gordogan, 6-7, Zagreb, 2005., str. 8-9.
11. "In Praise of Books: A Cultural History of Cairo’s Middle Class, Sixteenth to the Eighteen Century" (Nelly Hanna), Prilozi za orijentalnu filologiju, 55 (2005), Sarajevo, 2006., str. 279-283. (osvrt)
12. "Turska kuća - Casa Turca u Rijeci", Rijeka, god. XII, sv. 1, Rijeka, 2007, str. 126-128. (prikaz)
13. "O prepisivanju i pripisivanju: povodom prikaza knjige 'Svijet Mustafe Muhibbija, sarajevskoga kadije'", Prilozi za orijentalnu filologiju 57(2007), Sarajevo, 2008., str. 255-264. (osvrt)
14. "Sarajevski kadija, privatno i javno", Gordogan 15-18, 2009, str. 188-190.
15. "Dubrovačka Republika u spisima namjesnika Bosanskog ejaleta i Hercgovačkog sandžaka" (Vesna Miović), Prilozi za orijentalnu filologiju 58(2008), Sarajevo, 2009., str. 241-244. (prikaz)
16. „Ways to Heaven, Gates to Hell“ (Marlene Kurz), Prilozi za orijentalnu filologiju 62(2012), Sarajevo, 2013., 286-289. (prikaz)

VI. Priopćenja na znanstvenim i stručnim skupovima
1. "Tko je bio Malkoč-beg, turski vojskovođa poražen pod Klanom 1559.?", III. kulturno-znanstveni skup "Dani dr. Matka Laginje", Društvo za povjesnicu Klana i Katedra Čakavskog sabora, Klana, 16-17. 3. 1996.
2. "The transmission of knowledge among learned Bosnian Muslims in the first half of the 19th century as recorded in Arabic, Turkish and Persian manuscripts", Međunarodna konferencija "The Arab World and Islam – Identities and Intercultural Interactions", Sveučilište "Sv. Kliment Ohridski", Sofija, 10. - 14. 5. 2005.
3. "Extant private libraries of Arabic-script manuscripts in Bosnia", Međunarodna konferencija "Writing and Book Culture in the Ottoman Empire", Institut français d'etudes anatoliennes, Istanbul, 14. - 15. 10. 2005.
4. "A bibliophile and a qadi: two libraries of Oriental manuscripts in Zagreb", 29. godišnja međunarodna konferencija organizacije MELCOM International (The European Association of Middle East Librarians), Sarajevo, 4.- 6. 6. 2007.
5. "The world of Mustafa Muhibbi, a qadi from Sarajevo", Workshop "Coexistence and Conflict: The Legal Systems in South-Eastern Europe in the 19th and 20th Centuries”, Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main, 2.- 3. 11. 2007.
6. "Medžmue iz osmanske Bosne kao povijesni izvori: problem pristupa". IV. međunarodni simpozij turkologije jugoistočne Europe (org. BAL-TAM), Zagreb, 3. - 5. 12. 2007.
7. "Three Collections of Ottoman Manuscripts in Zagreb", 18th Symposium of CIEPO (International Commitee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies); Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 25. - 30. 8. 2008.
8. "Imbro Tkalac u Bihaću: osobna priča", Znanstveni skup Kulturno-historijski tokovi u Bosni 15. - 19. stoljeća, Sarajevo, 1. - 2. 11. 2010.
9. „Živi tekstovi: privatne bilježnice bosanskih muslimana iz osmanskoga doba kao repozitoriji citata“, 4. kongres hrvatskih povjesničara, Zagreb, 1. - 5. 10. 2012.
10. „Books Bought and Books Actually Read: Mecmuas as Sources for the History of Reading in the Ottoman Empire“, Collected Knowledge, A Symposium on Ottoman Mecmu'as, Sveučilište u Beču, Institut für Orientalistik, 28. - 29. 11. 2013.
11. „Collecting Oriental manuscripts in 1930s Bosnia: The Ottoman heritage cherished, neglected, sold... rescued?“, 21. simpozij Međunarodnog odbora za osmanske i predosmanske studije (CIEPO), Mađarska akademija znanosti, Sveučilište Eötvös Loránd i Sveučilište u Szegedu, Budimpešta, 6. - 11. 10. 2014.

VII. Prijevodi

a) Knjige
1. Sardar, Z., Islam za početnike, Jesenski i Turk, Zagreb, 2002., 176 str. (prijevod s engleskoga)
2. Faroqhi, Suraiya, Sultanovi podanici: kultura i svakodnevica u Osmanskom Carstvu, Golden marketing-tehnička knjiga, Zagreb, 2009., 410 str. (prijevod s engleskoga)

b) Kraći tekstovi
1. Kanafani, Gassan, "Zemlja tužnih naranči", Behar, X, br. 55-56, Zagreb, 1999., str. 48-50. (prijevod pripovijetke s arapskoga i bilješka o piscu)
2. "Iz terorističkog priručnika", Gordogan, 1, Zagreb, 2003., str. 47-49; (prijevod dokumenta s arapskoga)
3. „Adonis: petnaest pjesama“, Gordogan, 27, Zagreb, 2013., str. 84-87. (izbor i prijevod pjesama s arapskoga i bilješka o pjesniku)
4. „Adonis“, Forum, 1-3(2014), Zagreb, 2014, str. 94-103. (izbor i prijevod pjesama s arapskoga i bilješka o pjesniku)