dr.sc. Vlado Pandžić, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
četvrtkom od 15,00 do 16,30
Soba
B108
Telefon
+385 1 6120 071
E-mail
vpandzic@ffzg.hr

Red. prof. dr. sc. Vlado Pandžić rođen je 31. prosinca 1945. u Drinovcima (BiH). Nakon gimnazije završio je s odličnim uspjehom studij skupine predmeta Hrvatski jezik i Povijest na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu, a skupinu predmeta Jugoslavenski jezici i književnosti te Komparativna književnost kao odličan student diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U akademskoj godini 1975./1976. upisao je poslijediplomski studij. Magistarski rad je obranio 1978. Doktorirao je 1979. iz znanstvenoga područja filologije. Prije zaposlenja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predavao je desetak godina nastavne predmete Hrvatski jezik i Povijest u višim razredima osnovne škole, kratko vrijeme u osnovnoj školi za odrasle i srednjoškolskim ustanovama. Bio je u tom razdoblju mentor studentima pedagoških akademija (splitske, mostarske i mariborske) i Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U svojim dvadesetim godinama stekao je ugled izvrsna predavača i govornika, a tijekom četrdesetak godina je na poziv mnogih prosvjetnih ustanova, pedagoških i učiteljskih akademija te filozofskih, jezičnih i učiteljskih fakulteta iz Hrvatske i inozemstva održao više od tisuću predavanja koja su trebala poslužiti kao uzor ili poticaj studentima, učiteljima, nastavnicima, profesorima, znanstvenim novacima i asistentima. Posvećivao je i nakon predavačke te govorničke afirmacije veliku pozornost učenju te je studirao govorništvo u Bordeauxu (Francuska) i usavršavao se u Grazu (Austrija). Godine 1977. izabran je za asistenta, 1978. za znanstvenog asistenta, 1980. za docenta, 1986. ponovno za docenta, 1993. za višega znanstvenog suradnika, 1996. za izvanrednoga profesora, 2002. za redovitoga profesora, a 2008. za redovitoga profesora u trajnom zvanju. Tri akademske godine (1984. – 1987.), na temelju odobrenja Filozofskog fakulteta u Zagrebu, radio je kao predavač i lektor na Sveučilištu u Bordeauxu (Francuska). Imao je kao hrvatski narodni zastupnik dvogodišnji dopust (1991. – 1992.), ali izvršavao je svoje uobičajene obveze na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Surađivao je stalno ili povremeno sa znanstvenim i prosvjetnim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu: Ministarstvom prosvjete i športa, Zavodom za unapređivanje školstva, Hrvatskim leksikografskim zavodom Miroslava Krleže, Pravnim fakultetom u Zagrebu, Pedagoškim fakultetom u Mariboru, Pedagoškom akademijom u Pečuhu, Jezičnim fakultetom u Bordeauxu, Filozofskim fakultetom u Osijeku, Filozofskim fakultetom u Zadru, Ekonomskim fakultetom u Splitu, Filozofskim fakultetom u Splitu, Učiteljskim fakultetom u Čakovcu, Pedagoškim fakultetom u Sarajevu, Maticom hrvatskih iseljenika, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Hrvatskim leksikografskim institutom iz Mostara itd. Osam je godina kao vanjski suradnik predavao na Filozofskom fakultetu (sada Odjelu za kroatistiku i slavistiku) Sveučilišta u Zadru. Pet je godina kao vanjski suradnik izvodio nastavu na Filozofskom fakultetu u Splitu. Svoje znanstvene i stručne postavke stalno je provjeravao u nastavi, dodiplomskoj i poslijediplomskoj. Trideset pet godina držao je predavanja i vodio seminare iz nastavnog predmeta Teorija nastave književnosti (Metodika nastave književnosti, Književnost u nastavi); dvadeset godina iz nastavnih predmeta: Metodika nastave hrvatskog jezika (Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika) i Teorija i praksa nastave govornoga i pismenoga izražavanja (Usmeno i pismeno izražavanje); desetak godina iz nastavnih predmeta: Osnove govorništva, Svjetska književnost u nastavi, Dramski tekst u nastavi i Teorija nastave hrvatskoga jezika i književnosti. O uspješnosti njegovih predavanja i seminara najbolje svjedoči iznimno velik broj zainteresiranih slušača: studenata kroatistike, ali i studenata drugih studijskih skupina i fakulteta. Uključuje studente u samostalan nastavni rad i istraživanje stručne problematike. Predavao je na poslijediplomskim studijima Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Pedagoškog fakulteta (Filozofskog fakulteta) u Mariboru (Slovenija) i Pedagoškog fakulteta u Sarajevu (BiH). Član je povjerenstva za organizaciju poslijediplomskog studija kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Predavao je na poslijediplomskom studiju i vodio predavačku izobrazbu asistenata Ekonomskoga fakulteta u Splitu. Bio je (ili još jest!) mentor u izradi petnaestak magistarskih i doktorskih radova na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilištu u Zadru i Pedagoškom fakultetu u Sarajevu. Bio je predsjednik ili član mnogih povjerenstava za ocjenu i obranu diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Predstojnik je Katedre za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti (2000. – 2011.). Bio je pročelnik Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2000. – 2002.). Dvanaest je godina bio predavač i voditelj jezičnih vježbi na seminarima za nastavnike, učitelje i profesore hrvatske narodnosti iz Mađarske, Italije, Rumunjske, Austrije i Švedske, te na kroatističkim seminarima za strane studente. Gostovao je kao predavač u Mađarskoj, Njemačkoj, Bosni i Hercegovini, Austriji, Sloveniji, Poljskoj, Francuskoj i dr. Sudjelovao je na osamdesetak znanstvenih i petstotinjak stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Voditelj je znanstvenog projekta Dramski tekst kao lingvometodički predložak. Recenzirao je stotinjak znanstvenih radova u časopisima i zbornicima te dvadesetak znanstvenih projekata (programa). Bio je pročelnik Sekcije za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti Hrvatskoga filološkog društva (1982. – 1984.). Dvije godine bio je predsjedatelj Stručnog vijeća Zagrebačke slavističke škole - Hrvatskoga seminara za strane slaviste (2000. – 2002.). Predsjednik je Odjela za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti Hrvatskoga filološkog društva (2003. – 2011.). Bio je angažiran u mnogim stručnim povjerenstvima na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i drugim znanstvenim i stručnim te državnim ustanovama (Povjerenstvu za znanstveno-nastavni rad, Povjerenstvu za doškolovanje nastavnika, Povjerenstvu za školovanje hrvatske djece u inozemstvu te kao pregovarač u izaslanstvima za razgovore i pregovore o nekadašnjoj državi /Jugoslaviji/, zatim BiH, mirnoj reintegraciji Podunavlja itd.). Napisao je četrdesetak izvješća za različita promaknuća i izbore sveučilišnih nastavnika na hrvatskim i inozemnim sveučilištima. Suautor je službenih programa nastave hrvatskoga jezika i književnosti u osnovnim školama (1995. – 2006.) i srednjim školama (1995. – 2011.), nastavnih programa za hrvatske dopunske škole u inozemstvu (1995. – 2004.) i nastavnih programa za pripadnike nacionalnih manjina u Hrvatskoj (1995. – 2007.). Tijekom četiriju desetljeća je sudjelovao kao predavač na različitim skupovima i seminarima za stručno usavršavanje nastavnika diljem Europe. Dvadesetak je godina bio predsjednik ili član povjerenstva za polaganje stručnih ispita za profesore hrvatskoga jezika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Bio je glavni urednik listova: Naši pokušaji, Zvonimir i Glasnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja; član uredništava časopisa i zbornika: Kršni zavičaj, Nova Matica, Drinovački zov, Nastavni vjesnik i dr.; član Uredništva Filmoteke 16; urednik struke u Hrvatskome leksikografskom zavodu Miroslava Krleže i dr. Glavni je urednik znanstvenoga časopisa Hrvatski (2003. – 2014.); član Uredništva Zbornika radova i pjesama (urednik /2005. ‒ 2009./ pet zbornika radova međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova u Kijevu o životu i djelu hrvatskih književnika: Antuna Branka Šimića, Tina Ujevića, Vlade Gotovca, Jure Kaštelana i Ivana Raosa); urednik Zbornika radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću (2008.); član Uredništva osječkoga časopisa Život i škola (2006. – 2008.); član Uredništva mostarskoga časopisa Hum (2006. – 2007.); član Uredništva zbornika radova znanstveno-stručnih skupova s međunarodnom suradnjom Prema kvalitetnoj školi u Splitu (2005. – 2008.); član Uredništva Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine (2004. – 2010.) u Hrvatskome leksikografskom institutu u Mostaru.

Znanstveni projekt: Dramski tekst kao lingvometodički predložak (voditelj), MZOŠ, 2007. ‒ 2014.
Svrha projekta istraživanja očituje se u sustavnom iskušavanju, prosudbi, provjeri i ocjeni uspješnosti uključivanja dramskoga teksta kao lingvometodičkoga predloška i ostvarbi rezultata istraživanja koji će omogućiti bolju nastavu hrvatskoga jezika, posebice govornoga izražavanja i medijske kulture. Ciljevi predloženoga projekta sukladni su svrsi i zadaćama nastave hrvatskoga jezika određenoj u službenim nastavnim programima, a što znači postignuće istraživačkih rezultata koji će zajamčiti uspješnije stjecanje spoznaja o hrvatskome jeziku kao sredstvu svagdašnje komunikacije, jednostavnije usvješćivanje potrebe za cjeloživotnim učenjem hrvatskoga jezika, stalno jačanje ljubavi prema hrvatskom jeziku, ubrzaniji razvoj jezičnih (komunikacijskih) sposobnosti, podignuće na višu razinu kulture čitanja, kulture slušanja radija i gledanja scenskih predstava, filmova i televizije, kulture pregledavanja internetskih stranica itd.

U znanstvenome i stručnome radu poglavito se bavi kroatističkim metodičkim temama: nastavom književnosti, nastavom hrvatskoga jezika, nastavom govornog izražavanja, nastavom pismenog izražavanja i nastavom medijske kulture te recepcijom književnosti i govorništvom. Sudjeluje na mnogim znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Objavio je petnaestak knjiga, stotinjak znanstvenih i tristotinjak stručnih radova te tridesetak udžbenika i priručnika iz književnosti i hrvatskoga jezika.
Predsjednik je Odjela za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti Hrvatskoga filološkog društva. Bio je urednik desetak listova, časopisa i zbornika te tridesetak knjiga. Glavni je urednik časopisa Hrvatski.


POPIS RADOVA

I. Znanstveni radovi

I.a Knjige

1. Priručnici i udžbenici hrvatskoga jezika i književnosti (u tisku), Redak, Split, 2014., 160 str.
2. Prinosi bosanskohercegovačkih Hrvata hrvatskoj kulturi (u tisku), Synopsis, Sarajevo i Zagreb, 2013., 452 str.
3. Kijevske rasprave o hrvatskim književnicima, Redak, Split, 2011., 336 str.
4. Recepcija djela braće Šimića: Antuna Branka i Stanislava Stanka, Redak, Split, 2011., 122 str., ISBN 978-953-7595-57-9
5. Prinosi bosanskohercegovačkih Hrvata hrvatskoj kulturi (u tisku), Profil, Zagreb, 2008., 438 str.
6. Recepcija dječje književnosti, Redak, Split, 2008., 190 str., ISBN 978-953-7595-47-0
7. Sitni prilozi za povijest učenja i poučavanja govorništva, Redak, Split, 2007., 270 str., ISBN 978-953-99193-5-9
8. Pouke i muke po hrvatskome jeziku u Bosni i Hercegovini, Hrvatski leksikografski institut BiH, Mostar, 2006., 307 str., ISBN 9958-9249-3-5
9. Prilozi za hrvatsku povijest recepcije književnosti, Profil, Zagreb, 2004., 234 str., ISBN 953-12-0045-9
10. Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, Profil, Zagreb, 2001., 252 str., ISBN 953-200-486-6
11. Profesori i učenici, hrvatski pisci, Birotisak, Zagreb, 2001., 193 str., ISBN 953-6156-21-0
12. Hrvatski roman u školi, II. promijenjeno izdanje, Profil, Zagreb, 2000., 271 str., ISBN 953-200-326-6
13. Putovima školske recepcije književnosti, Profil, Zagreb, 2001., 176 str., ISBN 953-200-455-8
14. Hrvatski jezik, pismenost i književnost u bosanskohercegovačkom školstvu, Profil, Zagreb, 2001., 189 str., ISBN 953-200-328-2
15. Hrvatski roman u školi, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1989., 108 str., ISBN 86-329-0390-X

I.b Radovi u časopisima i zbornicima

1. Pregled stručnih i znanstvenih radova u kijevskim zbornicima (2002-2011), u: XI. Kievo literary meetings, Kapitol, 2012., str. 16–40.
2. Antologijski govor fra Paškala Buconjića o svetoj braći Ćirilu i Metodu u Rimu (uoči 150. obljetnice: 5. srpnja 1863. – 5. srpnja 2013.), u: Susreti 6, Godišnjak Matice hrvatske – Ogranak Grude, 2012., str. 13–26.
3. Škola, učenje i učivo u Damjanovićevim znanstvenim prinosima, u: Nova Croatica, Zagreb, 2012., 6, str. 29–58.
4. Slamnigov srednjoškolski i sveučilišni priručnik Svjetska književnost zapadnoga kruga, u: Ivan Slamnig, ehnti tschatschine Rogge! (ur. Krešimir Bagić), Zbornik radova 10. kijevskih književnih susreta, Kijevo – Zagreb, 2011., str. 251–268.
5. Buconjićeve Ljiljanke i prosvjetiteljske zamisli, u: Šesti neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret: Nikola Buconjić, hrvatski književnik, etnograf, folklorist i historiograf (zbornik radova), Opuzen – Zagreb, 2011., str. 150–169.
6. Svečani govori Ante Kostantina Matasa u Sinju – klasična nadahnuća za hrvatsko domoljublje, u: Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem Zagora između stočarsko-ratarske tradicije te procesa litoralizacije i globalizacije, Sveučilište u Zadru, Kulturni sabor Zagore i Matica hrvatska Split, Zadar– Dugopolje, 2010., str. 537–568.
7. Stanislav Šimić – „duhovni hajduk u jeziku“, Susreti (Godišnjak Matice hrvatske Grude), Grude, 2010., 4, str. 247−274.
8. Pjesnik Boris Maruna u očima naših suvremenika, u: Zbornik radova (sa znanstvenoga skupa o Borisu Maruni; ur. Stipe Grgas), 9. kijevski književni susreti, Općina Kijevo i Pučko otvoreno učilište Invictus – Zagreb, Kijevo, 2010., str. 175−191.
9. Prešućivani pisac „vrijedne pjesničke socijalne satire“, zanimljivih eseja i kritika (predgovor), u: Stanislav Šimić – Vladimir Jurčić, Izabrana djela (prir. V. Pandžić), Matica hrvatska u Sarajevu i FMC Svjetlo riječi d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, 2009., str. 415−429.
10. „Duhovno hajduštvo u jeziku“ protiv „zloduha u kulturi“ (predgovor), u: Stanislav Šimić – Vladimir Jurčić, Izabrana djela (prir. V. Pandžić), Matica hrvatska u Sarajevu i FMC Svjetlo riječi d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, 2009., str. 7−41.
11. Produktivni avangardni kritik – usputni, neuspjeli pripovjedač (predgovor), u: Antun Branko Šimić, Proza II (prir. V. Pandžić), Matica hrvatska u Sarajevu i FMC Svjetlo riječi d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, 2009., str. 5−23.
12. A. B. Šimić – avangardni književni kritik (predgovor), u: Antun Branko Šimić, Proza I (prir. V. Pandžić), Matica hrvatska u Sarajevu i FMC Svjetlo riječi d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, 2009., str. 5−19.
13. Antun Branko Šimić: „Čuđenje u svijetu“ ili jedan od najvećih hrvatskih pjesnika svih vremena (predgovor), u: Antun Branko Šimić, Pjesme (prir. V. Pandžić), Matica hrvatska u Sarajevu i FMC Svjetlo riječi d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, 2009., str. 5−24.
14. Prosjačka govornička škola u Raosovu romanu Prosjaci & sinovi, u: Radovi Međunarodnoga stručnog i znanstvenog skupa o Ivanu Raosu (Zbornik radova i pjesama), Općina Kijevo i Pučko otvoreno učilište Invictus – Zagreb, Kijevo, 2009., str. 19−38.
15. Sveučilišni udžbenici Josipa Silića, Hrvatski, Zagreb, 2009., 1, str. 92–115.
16. Bosanskohercegovački prinosi hrvatskoj književnosti (11. st.−1945), Radovi Hrvatskoga društva za znanost i umjetnost u Sarajevu, Sarajevo, 2008., X, str. 101−126.
17. Jelenićevi prilozi za povijest govorništva bosanskih franjevaca, u: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Život i djelo dr. fra Julijana Jelenića, Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko-Zagreb, Zagreb, 2008., str. 257−278.
18. Dramski tekst kao lingvometodički predložak u antici, Hrvatski, Zagreb, 2008., 1, str. 9−28.
19. Borba za rukopise Antuna Branka Šimića, u: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću, Drinovci, 2008., str. 83–106.
20. Jure Kaštelan u očima naših suvremenika, u: Zbornik radova i pjesama (Međunarodnoga stručnog i znanstvenog skupa o Juri Kaštelanu), Kijevo, 2008., str. 41–58, ISBN 953-98263-6-5
21. Recepcija Gardaševa književnog djela u Bosni i Hercegovini, u: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa Zlatni danci 8: Život i djelo(vanje) Ante Gardaša (29. i 30. ožujka 2007.), Osijek, 2008., str. 35–50, ISBN 953-6456-62-1
22. Hrvatski u srednjim školama u Banskoj Hrvatskoj (1901‒1918), Hrvatski, Zagreb, 2007., 2, str. 65–90, ISSN 1845-8793
23. Suautorica: Jadranka Nemeth-Jajić, Uloga autora udžbenika hrvatskoga jezika,Hrvatski, Zagreb, 2007., 1, str. 77–97, ISSN 1845-8793
24. Suautor: Mazllom Kumnova, Hrvatski prinosi albanskom školstvu, Hrvatski, Zagreb, 2007., 1, str. 13–46, ISSN 1845-8793
25. Prilozi za govornički portret Vlade Gotovca, u: Zbornik radova i pjesama (Međunarodnoga stručnog i znanstvenog skupa o Vladi Gotovcu), Kijevo, 2007., str. 83–106, ISBN 953-98263-6-5
26. Predaja, legenda i mit u hrvatskim školama u inozemstvu, u: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa Zlatni danci 8: Predaja, mit i legenda, Osijek, 2007., str. 57–73, ISBN 953-6456-62-1
27. Hrvatski jezik u Hrvatskom saboru, Kršni zavičaj, Humac, 2006., str. 9–23, ISSN 1512-6005
28. Kronološki pregled života i književnog rada Tina Ujevića, u: Zbornik radova i pjesama (Međunarodnoga stručnog i znanstvenog skupa o Tinu Ujeviću), Kijevo, 2006., str. 11–28, ISBN 953-98263-5-7
29. Recepcija obiteljskih sveza i govora u suvremenim hrvatskim lektirnim romanima (u višim razredima osnovne škole), u: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa Zlatni danci 7: Obitelj u književnosti za djecu i mladež, Osijek, 2006., str. 167–189, ISBN 953-6456-62-1
30. Kronološki pregled života i književnog rada Antuna Branka Šimića, u: Zbornik radova i pjesama (Međunarodnoga stručnog i znanstvenog skupa o Antunu Branku Šimiću), Kijevo, 2005., str. 9–15, ISBN 953-98263-4-9
31. Književnost u naučnim osnovama Franjevačke gimnazije u Visokom (1900-1918), u:Spomen-spis: Zbornik znanstvenih radova u čast fra Ignacija Gavrana, Zagreb, 2004., str. 395–422, ISBN 953-97916-3-4
32. Školska recepcija Matoševih rodoljubnih pjesama, u: Zbornik radova i pjesama(Stručnoga i znanstvenog skupa o Antunu Gustavu Matošu), Kijevo, 2004., str. 43–56, ISBN 953-98263-3-0
33. Doprinos Ane Gabrijele Šabić teoriji recepcije književnosti te književnom odgoju i izobrazbi (izlaganje s Međunarodnoga znanstvenog skupa o Ani Gabrijeli Šabić u Subotici), Hrvatski, Zagreb, 2003., 1-2, str. 68–84, ISSN 1845-8793
34. Recepcija Begovićeva književnog djela u hrvatskoj školi, u: Zbornik radova i pjesama (Stručnoga i znanstvenog skupa o Milanu Begoviću), Kijevo, 2003., str. 27–40, ISBN 953-98263-2-2
35. Recepcija najnovijega hrvatskoga romana, u: Drugo slovensko-hrvaško slavistično srečanje/Drugi hrvatsko-slovenski slavistički skup (Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa „Slovensko-hrvatska sretanja“, Šmarješke Toplice, 2001),Ljubljana, 2003., str. 243–256, ISBN 961-237-041-9
36. Recepcija makedonske književnosti u hrvatskom školstvu. Dani Dimitrija i Konstantina Miladinova, u: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa „Braća Miladinovi“ u Zagrebu i Đakovu, 23. i 24. lipnja 2001, Zagreb, 2003., str. 99–128, ISBN 953-96314-4-0
37. Recepcija Šimunovićeva književnog djela u hrvatskoj školi, u: Zbornik radova i pjesama (Stručnoga i znanstvenog skupa o Dinku Šimunoviću), Kijevo, 2002., str. 39–52, ISBN 953-98263-1-4
38. Francuski prinosi metodici nastave književnosti u 20. stoljeću, Metodika, Zagreb, 2002., 3, str. 125–156, ISSN 1332-7879
39. Hrvatsko osnovno školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918, Život i škola, Osijek, 2000., 3, str. 5-14, ISBN 0044-4855
40. Hrvatsko srednje školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918, Život i škola, Osijek, 1999., 1-2, str. 9–22, ISBN 0044-4855
41. Herceg-Bosna u Truhelkinim romanima Vojača i Finis Hercegovinae, u: Zlatni danci – život i djelo Jagode Truhelke (Zbornik radova Znanstvenog skupa: Zlatni danci – život i djelo Jagode Truhelke), Osijek, 1998., str. 155–170, ISBN 953-154-366-6
42. Antun Branko Šimić (1898 – 1925), Školske novine, Zagreb, 1998., 38, str. 8–9, ISSN 0037-6531
43. Fra Grgo Martić – pisac hrvatskih školskih knjiga, u: Fra Grgo Martić i njegovo doba (Zbornik radova Znanstvenog skupa fra Grgo Martić i njegovo doba), Zagreb, 1996., str. 335–346, ISBN 953-97055-09
44. Šenoin roman Zlatarovo zlato u spletu modernih metodičkih koncepcija i teorije recepcije (doradba već objavljenog rada po želji urednika), u: Hrvatski u školi(zbornik reprezentativnih metodičkih radova), Zagreb, 1996., str. 87–105, ISBN 953-0-50302-4
45. Riječ za Hrvatsku. Prinosi hercegovačkih Hrvata temeljima hrvatske književnosti, u: Hercegovina – naš zavičaj, Zagreb, 1996., str. 33–35.
46. Metodološke (metodičke) značajke programa hrvatskoga jezika za gimnazije i strukovne škole, Nastavni vjesnik, Zagreb, 1996., 1, str. 12–26, UDK: 371.3:806.62(4)(073)
47. O jezikoslovnim pogledima i jeziku prof. Ante Kostantina Matasa, hrvatskoga narodnog preporoditelja u Dalmaciji, u: Ante Kostantin Matas, njegovo vrijeme i djelo (Zbornik radova Znanstvenog skupa o Anti Kostantinu Matasu u Splitu),Zagreb, 1995., str. 57–68, ISBN 953-6159-14-7
48. Pravopisno-jezično i pedagoško-didaktičko značenje Jukićeva Početka pismenstva, Bosna franciscana, Samobor, 1995., 4, str. 88–98, ISSN 1330-7487
49. Hrvatski jezikoslovac i prosvjetitelj Stjepan Marijanović, Bosna Franciscana, Samobor, 1995., 3, str. 115–130, ISSN 1330-7487
50. Andrija Kujundžić – hrvatski jezikoslovac i prosvjetitelj, Bosna franciscana (časopis Franjevačke teologije iz Sarajeva), Samobor, 1995., 2, str. 88–100, ISSN 1330-7487
51. Hrvatske početnice u Bosni i Hercegovini u 19. stoljeću, u: Uloga Katoličke crkve u razvoju hrvatskoga školstva (Zbornik radova Znanstvenoga skupa o ulozi Katoličke crkve u razvoju hrvatskoga školstva), Zagreb, 1994., str. 125–138, UDK 371:282> (497.5) (091), UDK 282:371> (497.5) (091)
52. Pismo i grafija u hrvatskim školskim knjigama u prvoj polovici 19. stoljeća u Bosni i Hercegovini, Radovi Zavoda za slavensku filologiju Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1993.-94., 28-29, str. 29–57, ISSN 0514-5090
53. Izbjegla djeca iz Bosne i Hercegovine i učenje hrvatskoga jezika, Suvremena metodika (Hrvatski jezik u školi), Zagreb, 1993., 2-3, str. 56–63, ISSN 1330-0105
54. Školske kazališne djelatnosti u Hrvatskoj, Umjetnost i dijete, Zagreb, 1990., 5-6, str. 321–327, ISBN 0503-1575
55. Književnost u starom rimskom odgoju, Radovi Zavoda za slavensku filologiju Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1990., 25, str. 29–40, YU ISSN 0514-5090
56. Književnost u odgoju i obrazovanju i slika, Suvremena metodika, Zagreb, 1990., 4, str. 194–197, ISSN 1330-0105
57. Današnja recepcija Šenoina Prijana Lovre, 15 dana, Zagreb, 1988., 3, str. 17–19.
58. Književnost u helenističkom odgoju, Samoupravno vaspitanje, Loznica, 1985./1986., 2, str. 81–87.
59. Književnost u starom grčkom odgoju: od Homera do Platona, Izokrata i Aristotela, Samoupravno vaspitanje, Loznica, 1985., 3, str. 273–277.
60. Dječja knjiga i očekivani recipijenti, Umjetnost i dijete, Zagreb, 1984., 4, str. 215–221.
61. Osnovni tokovi školske interpretacije romana u Jugoslaviji od 1945. do 1979, II. dio,Život i škola, Osijek, 1984., 5, str. 467–477.
62. Problemska nastava književnosti i teorija recepcije, u: Problemsko učenje u nastavi (Zbornik radova Naučnog skupa o problemskoj nastavi), Loznica, 1984., str. 100–103.
63. Osnovni tokovi školske interpretacije romana u Jugoslaviji od 1945. do 1979, I. dio, Život i škola, Osijek, 1984., 4, str. 357–367.
64. Francuska eksplikacija teksta, Školski vjesnik, Split, 1984., 1, str. 28–30.
65. Književnost i odgoj, Samoupravno vaspitanje, Loznica, 1983., 2, str. 89–94.
66. Recepcija kritike dječje književnosti u školskim relacijama, Kulturni život, Beograd, 1983., 1-2, str. 38–42.
67. Recepcija Marinkovićeva romana Kiklop u usmjerenom obrazovanju, Život i škola, Osijek, 1983., 2, str. 165–178.
68. Nastava romana u Hrvatskoj na koncu 19. i početku 20. stoljeća, Školski vjesnik, Split, 1982., 2, str. 161–169.
69. Odnos nastavnika prema romanu i školskoj interpretaciji romana, Život i škola, Osijek, 1981., 3-4, str. 116–126.
70. Šenoin roman Zlatarovo zlato u spletu modernih metodičkih koncepcija i teorije recepcije, II. dio, Suvremena metodika, Zagreb, 1980., 3, str. 268–278.
71. Šenoin roman Zlatarovo zlato u spletu modernih metodičkih koncepcija i teorije recepcije, I. dio, Suvremena metodika, Zagreb, 1980., 2, str. 123–129.
72. Roman u nastavi književnosti između dva rata, Školski vjesnik, Split, 1980., 3, str. 265–272.
73. Problemsko-recepcijski pristup Božićevu romanu Kurlani, Obrazovanje i rad, Zagreb, 1980., 7, str. 15–28.
74. Metodički pristup Krležinu romanu Povratak Filipa Latinovicza, II. dio, Pedagoški rad, Zagreb, 1980., 5-6, str. 241–247.
75. Problemsko-recepcijski pristup Kovačićevu romanu U registraturi, II. dio, Život i škola, Osijek, 1980., 5-6, str. 309–315.
76. Metodički pristup Krležinu romanu Povratak Filipa Latinovicza, I. dio, Pedagoški rad, Zagreb, 1980., 3-4, str. 145–151.
77. Problemsko-recepcijski pristup Kovačićevu romanu U registraturi, I. dio, Život i škola, Osijek, 1980., 3-4, str. 213–221.
78. Jedna mogućnost pristupa romanu Divota prašine u usmjerenom obrazovanju, Suvremena metodika, Zagreb, 1979., 4, str. 276–287.
79. Razmatranje o slobodnim aktivnostima u usmjerenom obrazovanju s osobitim obzirom na društvo prijatelja dramske umjetnosti, Suvremena metodika, Zagreb, 1979., 2, str. 96–101.
80. Odnos učenika prema romanu i školskoj interpretaciji romana, II. dio, Život i škola, Osijek, 1979., 1-2, str. 50–54.
81. Pregled suvremene metodike nastave romana u Francuskoj, Književnost i jezik, Beograd, 1978., 4, str. 322–328.
82. Jedna mogućnost pristupa romanu Zločin i kazna F. M. Dostojevskoga u srednjoj školi, Pedagoški rad, Zagreb, 1978., 7-8, str. 365–373.
83. Odnos učenika prema romanu i školskoj interpretaciji romana, I. dio, Život i škola, Osijek, 1978., 7-8, str. 395–400.
84. Metodički pristup Balzakovu romanu Otac Goriot u srednjoj školi, Književnost i jezik, Beograd, 1978., 2-3, str. 207–219.
85. Predškolsko dijete i knjiga, Roditelji i škola, Zagreb, 1977., 6, str. 7–9.

II. Stručni radovi

II.a Knjige

1. Suautorica: Gea Cetinić, Priručnik za profesore uz Hrvatsku čitanku 3, Profil, Zagreb, 2004., 115 str., ISBN 953-12-0017-3
2. Suautorica: Gea Cetinić, Priručnik za profesore uz Hrvatsku čitanku 1, Profil, Zagreb, 2004., 123 str., ISBN 953-12-0016-5
3. Nagovori i zagovori, Split, 2004., 134 str., ISBN 953-6972-83-2
4. Suautor: Krešimir Šego, Bosnia-Hercegovina, Slike rata - War Pictures -Kriegsbilder - Images de guerre, II. izdanje (priređivači; suautori Predgovora i dr.), Zagreb, 1993., 127 str., ISBN 0-919817-28-9
5. Suautor: Krešimir Šego, Bosnia-Hercegovina, Slike rata - War Pictures - Kriegsbilder - Images de guerre, I. izdanje (priređivači; suautori Predgovora i dr.), Zagreb, 1992., 127 str., ISBN 0-919817-28-9

II.b Knjige, časopisi, listovi (stručni radovi; urednik, priređivač, pisac predgovora ili pogovora...)

1. Hrvatski (glavni urednik), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2010., 2.
2. Hrvatski (glavni urednik), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2010., 1.
3. Antun Branko Šimić, Preobraženja i druge izabrane pjesme (prir.), Redak, Split, 2010.
4. Hrvatski (glavni urednik), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2009., 2.
5. Stanislav Šimić − Vladimir Jurčić, Izabrana djela (prir.), Matica hrvatska u Sarajevu i FMC Svjetlo riječi d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, 2009.
6. Antun Branko Šimić, Proza II (prir.), Matica hrvatska u Sarajevu i FMC Svjetlo riječi d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, 2009.
7. Antun Branko Šimić, Proza I (prir.), Matica hrvatska u Sarajevu i FMC Svjetlo riječi d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, 2009.
8. Antun Branko Šimić, Pjesme (prir.), Matica hrvatska u Sarajevu i FMC Svjetlo riječi d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, 2009.
9. Hrvatski (glavni urednik), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2009., 1.
10. Radovi Međunarodnoga stručnog i znanstvenog skupa o Ivanu Raosu (ur.), u: Zbornik radova i pjesama, Općina Kijevo i Pučko otvoreno učilište Invictus – Zagreb, Kijevo, 2009.
11. Hrvatski (glavni urednik), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2008., 2.
12. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću (ur.), Drinovci, 2008., str. 1-515.
13. Zbornik radova i pjesama. Radovi Međunarodnoga stručnog i znanstvenog skupa o Juri Kaštelanu (ur.), Kijevo, 2008., str. 7–216, ISBN 953-98263-6-5
14. Hrvatski (glavni urednik), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2008., 1.
15. 30 godina Veteranskoga nogometnog kluba "Josip ban Jelačić" (glavni urednik), Zagreb, 2008., str. 1-128.
16. Alphonse Daudet, Pisma iz mog mlina (prir.), Alfa, Zagreb, 2008., 132 str., ISBN 953-168-119-8
17. Hrvatski (glavni urednik), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2007., 2.
18. Hrvatske usmene priče (III. /prom./ izdanje), Zagreb, 2007., 190 str., ISBN 953-0-60257-X
19. Hrvatski (glavni urednik), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2007., 1.
20. Slobodno gospodarenje svojim mislima, u: Mario Bilić, Što je kritik htio reći, Split, 2007., str. 5–10, ISBN 978-953-6541-31-7
21. Zbornik radova i pjesama. Radovi Međunarodnoga stručnog i znanstvenog skupa o Vladi Gotovcu (ur.), Kijevo, 2007., str. 7–235, ISBN 953-98263-6-5
22. Hrvatski (glavni urednik), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2006., 1-2.
23. Predgovor, u: Dalibor Brozović, Prvo lice jednine, Mostar, 2006., str. 5–8, ISBN 978-9958-9249-4-1
24. Antun Branko Šimić, Molitva (prir.), Zagreb, 2006., 80 str., ISBN 953-95328-1-7
25. Zbornik radova i pjesama. Radovi Međunarodnoga stručnog i znanstvenog skupa o Tinu Ujeviću (ur.), Kijevo, 2006., str. 9–146, ISBN 953-98263-5-7
26. Antun Branko Šimić, Sunce siromaha (prir.), Vinkovci, 2006., ISBN 953-6929-69-4
27. Hrvatski (glavni urednik), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2005., 1-2.
28. Antun Branko Šimić, Preobraženja i izabrane druge pjesme, Profil, Zagreb, 2005., 212 str., ISBN 953-12-0167-6
29. Zbornik radova i pjesama (Radovi Međunarodnoga stručnog i znanstvenog skupa o Antunu Branku Šimiću (ur.), Kijevo, 2005., str. 7-232, ISBN 953-98263-4-9
30. Antun Branko Šimić, Preobraženja (prir.), Zagreb, 2005., 76 str., ISBN 953-953-28-0-9
31. Hrvatski (glavni urednik), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2004., 1-2.
32. Hrvatske usmene priče (II. /prom./ izdanje), Zagreb, 2004., 190 str., ISBN 953-0-60257-X
33. Pjesme o dičnoj hrvatskoj povijesti, u: Ante Nadomir Tadić Šutra, Rađaj, Jelena,Zagreb, 2004., str. 73–76, ISBN 953-7049-16-7
34. Hrvatski (glavni urednik), Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2003., 1-2.
35. Stanislav Šimić, Krleža kao kritik (prir.), Split, 2003., 89 str., ISBN 953-6972-84-0
36. Pjesnik u Divkovićevim Jelaškama, u: Ilija Orkić, Djeca su anđeli, Vidovice - Orašje, 2002., str. 9–13, ISBN 953-97946-3-3
37. Suautor: Božidar Petrač, Hrvatska lađa, II, III. izdanje, Zagreb, 2001., 212 str., ISBN 953-168-051-7
38. Suautor: Božidar Petrač, Hrvatska lađa, I, III. izdanje, Zagreb, 2001., 188 str., ISBN 953-168-082-5
39. Na križnom putu (Nikola Vučković, Na križnom putu), u: Nikola Vučković (katalog), Široki Brijeg, 16. ožujka 1999.
40. Studije visokog stupnja sugestivnosti, u: Milorad Nikčević, Na civilizacijskim ishodištima, Osijek, 1999., str. 263–267, ISBN 953-6456-06-0
41. "Sunčevina" koje drugdje nema, u: Mila Vlašić, Usred jarka sunca, Maribor – Mostar, 1999., str. 98–101, ISBN 961-6329-21-9
42. Bilješka o piscu i Objavljene knjige Anđelka Vuletića, u: Anđelko Vuletić, Tajna večera(izbor i predgovor Vlatko Pavletić; ur. V. Pandžić), Profil, Zagreb, 1998., str. 232–235, ISBN 953-6462-74-5
43. Stručno umijeće i ljubav prema hrvatskom jeziku, u: Ilija Protuđer, Pravilno govorim hrvatski 2, Split, 1998., str. 12, ISBN 953-96792-1-4
44. Nadahnuća prvih vidika, u: Mila Vlašić, Moj Mostar, ljubavi moja, Maribor - Mostar, 1999., str. 98–101, ISBN 961-6329-22-7
45. Suautor: Božidar Petrač, Hrvatska lađa II (priređivači; suautori popratnih tekstova itd.), II. izdanje, Alfa, Zagreb, 1998., 208 str., ISBN 953-168-082-5
46. Suautor: Božidar Petrač, Hrvatska lađa I (priređivači; suautori popratnih tekstova itd.), II. izdanje, Alfa, Zagreb, 1998., 184. str., ISBN 953-168-051-7
47. Sreća u čežnji (pogovor), u: Mila Vlašić, Cijeli vijek tihe čežnje (Šeherezadeje 2),Maribor, 1997., str. 41–49, UDK 886.2-1
48. Draga priča ili dosanjana radost, u: Ivan Ićan Ramljak, San bez uzglavlja, Alfa, Zagreb, 1997., str. 112–118, ISBN 953-168-106-6
49. Suautori: Žarko Ilić i Krešimir Šego, Nikola Kordić, Izabrane pjesme (priređivači; V. Pandžić autor pogovora), Kršni zavičaj, Humac/Ljubuški i Zbornik "Kačić", Split, 1997., 173 str., ISBN 953-6640-00-7
50. Alphonse Daudet, Pisma iz mog mlina (prir.), Alfa, Zagreb, 1997., 132 str., ISBN 953-168-119-8
51. Fran Mažuranić, Lišće i Mladost-radost (priređivači; suautori popratnih tekstova itd.), Alfa, Zagreb, 1997., 120 str., ISBN 953-168-110-4
52. Suautor: Božidar Petrač, Hrvatska lađa II. (priređivači; suautori popratnih tekstova itd.), Alfa, Zagreb, 1996., 208 str., ISBN 953-168-082-5
53. Suautor: Božidar Petrač, Hrvatska lađa I. (priređivači; suautori popratnih tekstova itd.), Alfa, Zagreb, 1996., 184 str., ISBN 953-168-051-7
54. Suautor: Josip Kekez, Hrvatske usmene pjesme i brojilice (priređivači; suautori popratnih tekstova itd.), Alfa, Zagreb, 1996., 143 str., ISBN 953-168-075-2
55. Antun Gustav Matoš, Oko Lobora i drugi putopisi (prir.), Alfa, Zagreb, 1996., 159 str., ISBN 953-168-077-9
56. Hrvatske usmene priče (prir.), Školska knjiga, Zagreb, 1996., 136 str., ISBN 953-0-60257-X
57. Antun Branko Šimić, Preobraženja i izabrane druge pjesme (prir.), II. (poboljšano) izdanje, Školske novine, Zagreb, 1996., 201 str., ISBN 953-160-076-7
58. Sunčana Škrinjarić, Kakva je to ljubav bila (prir.), Školska knjiga, Zagreb, 1995., 48 str., ISBN 953-0-60452-1
59. Trnom po odurnom, u: Ivan Dujmović, Trn, Zagreb, 1995, str. 79-84, 953-62-47-20-8
60. Pogovor, u: Zvonimir Marić, Na ognjištu, HKD Napredak, Split, 1995., str. 85-88, ISBN 953-96346-3-6
61. Neprijeporna nazočnost zanimljiva umjetnika, u: Nikola Vučković, Izložba u Galeriji INA (katalog), Zagreb, 1995.
62. Antun Branko Šimić, Preobraženja i izabrane druge pjesme (priređivač; uspostava izvornih tekstova; metodički instrumentarij), Školske novine, Zagreb, 1995., 201 str., ISBN 953-160-076-7
63. Riječ progovorna, pozdravna četvrtom izdanju, u: Pejo Šimić, Zov Hrvata Bosanskog Posavlja, Zagreb, 1993., str. 5-6, ISBN 953-96102-0-6
64. Iz krila starih lirskih zanosa, u: Umberto Lončar, Tišine i nemiri, Split, 1992., str. 111-113.
65. Sprega milozvučja i čvrstih poruka, u: Kažimir Sušac, Blagdanska žeđ, Zagreb, 1990., str. 113-118.
66. Bogat unutarnji svijet u pjesničkom jeziku, u: Antun Golubić, Gost u srcu, Zagreb, 1990., str. 91-93.
67. Pogovor, u: Andrija Vučemil, Duvanjska rapsodija, Matica hrvatska, Zagreb, 1990., str. 79-82, ISBN 86-401-0154-X

II.c Knjige (udžbenici i priručnici za učenike i studente)

1. Suautor: Goran Novaković, Hrvatska čitanka iz svjetske književnosti 3. Priručnik za srednjoškolce i studente, Zagreb, 2008. (u tisku)
2. Suautor: Goran Novaković, Hrvatska čitanka iz svjetske književnosti 2 (realizam, naturalizam, verizam, modernizam). Priručnik za srednjoškolce i studente, Zagreb, 2006., 306 str., ISBN 953-12-0324-5
3. Suautor: Josip Kekez, Književnost 2, udžbenik za II. razred ekonomskih škola, Školske novine, VII. izdanje, Zagreb, 2005., 232 str., ISBN 953-160-112-2
4. Suautorica: Gea Cetinić, Stvaralačka vježbenica 3: uz Hrvatsku čitanku 3 za treći razred gimnazije, Profil, Zagreb, 2004., 104 str., ISBN 953-240-001-X
5. Suautorica: Gea Cetinić, Stvaralačka vježbenica 1: uz Hrvatsku čitanku 1 za treći razred gimnazije, Profil, Zagreb, 2004., 104 str., ISBN 953-240-000-1
6. Suautorica: Gea Cetinić, Hrvatska čitanka 3: udžbenik za treći razred gimnazije, Zagreb, 2004., 333 str., ISBN 953-200-953-1
7. Suautorica: Gea Cetinić, Hrvatska čitanka 1: udžbenik za prvi razred gimnazije, Zagreb, 2004., 352 str., ISBN 953-200-952-3
8. Suautor: Goran Novaković, Hrvatska čitanka iz svjetske književnosti 1 (do romantizma). Priručnik za srednjoškolce i studente, Zagreb, 2004., 518 str., ISBN 953-240-003-6
9. Suautorica: Vlasta Sabljak, Hrvatska radosnica. Priručnik za učenike trećega i četvrtog razreda hrvatskih dopunskih škola u inozemstvu, Zagreb, 2004., 123 str., ISBN 953-200-994-9
10. Suautorica: Vlasta Sabljak, Hrvatska pozdravnica. Priručnik za učenike prvoga i drugog razreda hrvatskih dopunskih škola u inozemstvu, Profil, Zagreb, 2004., 124 str., ISBN 953-200-976-0
11. Suautorica: Vlasta Sabljak, Hrvatska darovnica. Priručnik za V, VI, VII. i VIII. razred hrvatskih dopunskih škola u inozemstvu, II. prom. izdanje, Zagreb, 2002., 304 str., ISBN 953-96296-7-5
12. Suautori: Mile Mamić i Josip Kekez, Hrvatski 4, jedinstveni udžbenik za četvrti razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, V. izdanje, Profil, Zagreb, 2002., 280 str., ISBN 953-200-067-4
13. Suautori: Mile Mamić i Josip Kekez, Hrvatski 3, jedinstveni udžbenik za treći razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, V. izdanje, Profil, Zagreb, 2002., 280 str., ISBN 953-200-066-6
14. Suautori: Mile Mamić i Josip Kekez, Hrvatski 2, jedinstveni udžbenik za drugi razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, V. izdanje, Profil, Zagreb, 2002., 311 str., ISBN 953-200-065-8
15. Suautori: Mile Mamić i Josip Kekez, Hrvatski 1, jedinstveni udžbenik za prvi razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, V. izdanje, Profil, Zagreb, 2002., 338 str., ISBN 953-200-064-X
16. Suautor: Josip Kekez, Književnost 4, udžbenik za IV. razred gimnazije, VII. izdanje, Profil, Zagreb, 2002., 318 str., ISBN 953-200-062-3
17. Suautor: Josip Kekez, Književnost 2, udžbenik za II. razred gimnazije, VII. izdanje, Profil, Zagreb, 2002., 318 str., ISBN 953-200-057-7
18. Suautor: Josip Kekez, Književnost III, udžbenik za III. razred trogodišnjih strukovnih škola, VII. izdanje, Profil, Zagreb, 2002., 126 str., ISBN 953-200-061-5
19. Suautor: Josip Kekez, Književnost II, udžbenik za II. razred trogodišnjih strukovnih škola, VI. dopunjeno izdanje, Profil, Zagreb, 2002., 120 str., ISBN 953-200-058-5
20. Suautori: Mile Mamić i Josip Kekez, Hrvatski 3, jedinstveni udžbenik za treći razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, IV. izdanje, Profil, Zagreb, 2001., 280 str., ISBN 953-200-066-6
21. Suautori: Mile Mamić i Josip Kekez, Hrvatski 2, jedinstveni udžbenik za drugi razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, IV. izdanje, Profil, Zagreb, 2001., 311 str., ISBN 953-200-065-8
22. Suautori: Mile Mamić i Josip Kekez, Hrvatski 4, jedinstveni udžbenik za četvrti razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, IV. izdanje, Profil, Zagreb, 2001., 328 str., ISBN 953-200-067-4
23. Suautor: Josip Kekez, Književnost 4, udžbenik za IV. razred gimnazije, VII. izdanje, Profil, Zagreb, 2001., 352 str., ISBN 953-200-062-3
24. Suautori: Mile Mamić i Josip Kekez, Hrvatski 1, jedinstveni udžbenik za prvi razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, IV. izdanje, Profil, Zagreb, 2001., 338 str., ISBN 953-200-064-X
25. Suautor: Josip Kekez, Književnost II, udžbenik za II. razred trogodišnjih strukovnih škola, VI. dopunjeno izdanje, Profil, Zagreb, 2001., 120 str., ISBN 953-200-058-5
26. Suautor: Josip Kekez, Književnost III, udžbenik za III. razred trogodišnjih strukovnih škola, VI. izdanje, Profil, Zagreb, 2001., 126 str., ISBN 953-200-061-5
27. Suautor: Josip Kekez, Književnost 2, udžbenik za II. razred gimnazije, VI. izdanje, Profil, Zagreb, 2001., 318 str., ISBN 953-200-057-7
28. Suautor: Josip Kekez, Književnost 3, udžbenik za III. razred ekonomskih škola, VI. (V. dopunjeno) izdanje, Školske novine, Zagreb, 2001., 190 str., ISBN 953-160-113-5
29. Suautor: Josip Kekez, Književnost 2, udžbenik za II. razred ekonomskih škola, Školske novine, VI. izdanje, Zagreb, 2001., 232 str., ISBN 953-160-112-2
30. Suautor: Josip Kekez, Književnost II, udžbenik za II. razred trogodišnjih strukovnih škola, V. dopunjeno izdanje, Profil, Zagreb, 2000., 120 str., ISBN 953-200-058-5
31. Suautor: Josip Kekez, Književnost III, udžbenik za III. razred trogodišnjih strukovnih škola, V. izdanje, Profil, Zagreb, 2000., 126 str., ISBN 953-200-061-5
32. Suautor: Josip Kekez, Književnost 2, udžbenik za II. razred gimnazije, V. izdanje, Profil, Zagreb, 2000., 318 str., ISBN 953-200-057-5
33. Suautor: Josip Kekez, Književnost 3, udžbenik za III. razred ekonomskih škola, V. (IV. dopunjeno) izdanje, Školske novine, Zagreb, 2000., 190 str., ISBN 953-160-113-5
34. Suautor: Josip Kekez, Književnost 2, udžbenik za II. razred ekonomskih škola, Školske novine, V. izdanje, Zagreb, 2000., 232 str., ISBN 953-160-112-2
35. Suautori: Mile Mamić i Josip Kekez, Hrvatski 4, jedinstveni udžbenik za četvrti razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, III. izdanje, Profil, Zagreb, 2000., 328 str., ISBN 953-200-067-4
36. Suautori: Mile Mamić i Josip Kekez, Hrvatski 3, jedinstveni udžbenik za treći razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, III. izdanje, Profil, Zagreb, 2000., 280 str., ISBN 953-200-066-6
37. Suautori: Mile Mamić i Josip Kekez, Hrvatski 2, jedinstveni udžbenik za drugi razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, III. izdanje, Profil, Zagreb, 2000., 311 str., ISBN 953-200-065-8
38. Suautor: Božidar Petrač, Hrvatska čitanka 5, udžbenik za 5. razred osnovne škole, I. izdanje, Alfa, Zagreb, 2000., 208 str., ISBN 953-168-243-7
39. Suautor: Božidar Petrač, Hrvatska čitanka 6, udžbenik za 6. razred osnovne škole, III. izdanje, Alfa, Zagreb, 2000., 208 str., ISBN 953-168-117-1
40. Suautor: Josip Kekez, Književnost 4, udžbenik za IV. razred gimnazije, VI. izdanje, Profil, Zagreb, 2000., 352 str., ISBN 953-200-062-3
41. Suautori: Mile Mamić i Josip Kekez, Hrvatski 1, jedinstveni udžbenik za prvi razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, III. izdanje, Profil, Zagreb, 2000., 338 str., ISBN 953-200-064-X
42. Suautori: Mile Mamić i Josip Kekez, Hrvatski 4, jedinstveni udžbenik za četvrti razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, II. izdanje, Profil, Zagreb, 1999., 328 str., ISBN 953-200-067-4
43. Suautori: Mile Mamić i Josip Kekez, Hrvatski 3, jedinstveni udžbenik za treći razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, II. izdanje, Profil, Zagreb, 1999., 328 str., ISBN 953-200-066-6
44. Suautori: Mile Mamić i Josip Kekez, Hrvatski 2, jedinstveni udžbenik za drugi razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, II. izdanje, Profil, Zagreb, 1999., 311 str., ISBN 953-200-065-8
45. Suautori: Mile Mamić i Josip Kekez, Hrvatski 1, jedinstveni udžbenik za prvi razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, II. izdanje, Profil, Zagreb, 1999., 338 str., ISBN 953-200-064-X
46. Suautor: Josip Kekez, Književnost 4, udžbenik za IV. razred gimnazije, V. izdanje, Profil, Zagreb, 1999., 352 str., ISBN 953-200-062-3
47. Suautor: Josip Kekez, Književnost II, udžbenik za II. razred trogodišnjih strukovnih škola, IV. dopunjeno izdanje, Profil, Zagreb, 1999., 120 str., ISBN 953-200-058-5
48. Suautor: Josip Kekez, Književnost III, udžbenik za III. razred trogodišnjih strukovnih škola, IV. izdanje, Profil, Zagreb, 1999., 126 str., ISBN 953-200-061-5
49. Suautor: Josip Kekez, Književnost 2, udžbenik za II. razred gimnazije, IV. izdanje, Profil, Zagreb, 1999., 318 str., ISBN 953-200-057-7
50. Suautor: Josip Kekez, Književnost 3, udžbenik za III. razred ekonomskih škola, IV. (III. dopunjeno) izdanje, Školske novine, Zagreb, 1999., 190 str., ISBN 953-160-113-5
51. Suautor: Josip Kekez, Književnost 2, udžbenik za II. razred ekonomskih škola, Školske novine, IV. izdanje, Zagreb, 1999., 232 str., ISBN 953-160-112-2
52. Suautorica: Vlasta Sabljak, Hrvatska darovnica, priručnik za V, VI, VII. i VIII. razred hrvatskih dopunskih škola u inozemstvu, Questor, Zagreb, 1999., 304 str., ISBN 953-96296-7-5
53. Suautor: Božidar Petrač, Hrvatska čitanka 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole, II. izdanje, Alfa, Zagreb, 1999., 254 str., ISBN 953-168-213-7
54. Suautor: Božidar Petrač, Hrvatska čitanka 8, udžbenik za 8. razred osnovne škole, Alfa, Zagreb, 1999., 311 str., ISBN 953-168-213-5
55. Suautor: Božidar Petrač, Hrvatska čitanka 6, udžbenik za 6. razred osnovne škole, II. izdanje, Alfa, Zagreb, 1998., 208 str., ISBN 953-168-117-1
56. Suautor: Josip Kekez, Književnost 2, udžbenik za II. razred gimnazije, III. izdanje, Profil, Zagreb, 1998., 318 str., ISBN 953-200-057-7
57. Suautor: Josip Kekez, Književnost 3, udžbenik za III. razred ekonomskih škola, III. (II. dopunjeno) izdanje, Školske novine, Zagreb, 1998., 190 str., ISBN 953-160-113-5
58. Suautor: Josip Kekez, Književnost 2, udžbenik za II. razred ekonomskih škola, Školske novine, III. izdanje, Zagreb, 1998., 232 str., ISBN 953-160-112-2
59. Suautor: Josip Kekez, Književnost II, udžbenik za II. razred trogodišnjih strukovnih škola, III. dopunjeno izdanje, Profil, Zagreb, 1998., 120 str., ISBN 953-200-058-5
60. Suautor: Josip Kekez, Književnost III, udžbenik za III. razred trogodišnjih strukovnih škola, III. izdanje, Profil, Zagreb, 1998., 126 str., ISBN 953-200-061-5
61. Suautori: Mile Mamić i Josip Kekez, Hrvatski 4, jedinstveni udžbenik za četvrti razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Profil, Zagreb, 1998., 328 str., ISBN 953-200-067-4
62. Suautori: Mile Mamić i Josip Kekez, Hrvatski 3, jedinstveni udžbenik za treći razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Profil, Zagreb, 1998., 280 str., ISBN 953-200-066-6
63. Suautori: Mile Mamić i Josip Kekez, Hrvatski 2, jedinstveni udžbenik za drugi razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Profil, Zagreb, 1998., 307 str., ISBN 953-200-065-8
64. Suautori: Mile Mamić i Josip Kekez, Hrvatski 1, jedinstveni udžbenik za prvi razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Profil, Zagreb, 1998., 338 str., ISBN 953-200-064-X
65. Suautor: Božidar Petrač, Hrvatska čitanka 7, udžbenik za 7. razred osnovne škole, Alfa, Zagreb, 1998., 254 str., ISBN 953-168-158-9
66. Suautor: Josip Kekez, Književnost 4, udžbenik za IV. razred gimnazije, III. izdanje, Profil, Zagreb, 1997., 352 str., ISBN 953-200-062-3
67. Suautor: Božidar Petrač, Hrvatska čitanka 6, udžbenik za 6. razred osnovne škole, Alfa, Zagreb, 1997., 208 str., ISBN 953-168-117-1
68. Suautor: Josip Kekez, Književnost II, udžbenik za II. razred trogodišnjih strukovnih škola, II. dopunjeno izdanje, Profil, Zagreb, 1997., 120 str., ISBN 953-200-058-5
69. Suautor: Josip Kekez, Književnost III, udžbenik za III. razred trogodišnjih strukovnih škola, II. izdanje, Profil, Zagreb, 1997., 126 str., ISBN 953-200-061-5
70. Suautor: Josip Kekez, Književnost 4, udžbenik za IV. razred gimnazije, II. izdanje, Profil, Zagreb, 1997., 352 str., ISBN 953-200-062-3
71. Suautor: Josip Kekez, Književnost 2, udžbenik za II. razred gimnazije, II. izdanje, Profil, Zagreb, 1997., 318 str., ISBN 953-200- 057-7
72. Suautor: Josip Kekez, Književnost 3, udžbenik za III. razred ekonomskih škola, II. (I. dopunjeno) izdanje, Školske novine, Zagreb, 1997., 180 str., ISBN 953-160-113-5
73. Suautor: Josip Kekez, Književnost 4, udžbenik za IV. razred ekonomskih škola, Profil, Zagreb, 1997., 224 str., ISBN 953-200-058-3
74. Suautor: Josip Kekez, Književnost 2, udžbenik za II. razred ekonomskih škola, Školske novine, II. izdanje, Zagreb, 1997., 232 str., ISBN 953-160-112-2
75. Suautor: Josip Kekez, Književnost III, udžbenik za III. razred trogodišnjih strukovnih škola, Profil, Zagreb, 1996., 126 str., ISBN 953-200-061-5
76. Suautor: Josip Kekez, Književnost 2, udžbenik za II. razred ekonomskih škola, Školske novine, Zagreb, 1996., 230 str., ISBN 953-160-112-2
77. Suautor: Josip Kekez, Književnost II, udžbenik za II. razred trogodišnjih strukovnih škola, Profil, Zagreb, 1996., 120 str., ISBN 953-200-113-5
78. Suautor: Josip Kekez, Književnost 3, udžbenik za III. razred ekonomskih škola,Školske novine, Zagreb, 1996., 180 str., ISBN 953-160-113-5
79. Suautor: Josip Kekez, Književnost 4, udžbenik za IV. razred gimnazije, Profil, Zagreb, 1996., 352 str., ISBN 953-200-062-3
80. Suautor: Josip Kekez, Književnost 2, udžbenik za II. razred gimnazije, Profil, Zagreb, 1996., 318 str., ISBN 953-200-057-7
81. Suautori: Josip Kekez i Petar Prpić, Književnost i scenska umjetnost, čitanka hrvatskoga jezika za I. razred srednje škole s talijanskim nastavnim jezikom, Edit, Rijeka, 1992., 142 str., ISBN 86-7127-070-X
82. Suautor: Petar Prpić, Jezik i izražavanje, udžbenik za I. i II. stupanj strukovne izobrazbe, Birotehnika, Zagreb, 1990., 78 str., UDK 808.62 (075.4)

II.d Stručni radovi u zbornicima, časopisima i listovima

1. Hrvatska enciklopedija Bosne i Hercegovine (A-Đ), 1. svezak (autor 70 natuknica; urednik za književnost), Mostar, 2009.
2. Bibliografija prof. dr. sc. Stjepka Težaka (izbor), Hrvatski, Zagreb, 2006., 1-2, str. 142–150, ISSN 1845-8793
3. Odabrana bibliografija (prof. dr. sc. Stjepka Težaka), u: Dobitnik Nagrade "Stjepan Ivšić" - Stjepko Težak, Četvrti hrvatski slavistički kongres, Varaždin - Čakovec, 2006., str. 21–28, ISBN 953-7067-02-5
4. Rasprave s visokim stupnjem sugestivnosti, u: Milica Lukić i Mile Bakić (ur.),Dnevnik čitanja jednog intelektualca: književnokritička misao o djelu Milorada Nikčevića, Savez crnogorskih udruga Hrvatske, Zagreb, 2006., str. 97–99, ISBN 953-98061-6-X
5. Suautori: Stjepan Babić i Josip Lisac, Stjepko Težak, dobitnik Nagrade Stjepana Ivšića, u: Dobitnik Nagrade "Stjepan Ivšić" - Stjepko Težak, Četvrti hrvatski slavistički kongres, Varaždin - Čakovec, 2006., str. 5–17, ISBN 953-7067-02-5
6. Rodbinski prilozi za životopis Antuna Branka Šimića, u: Zbornik radova i pjesama (Međunarodnoga stručnog i znanstvenog skupa o Antunu Branku Šimiću), Kijevo, 2005., str. 153–168, ISBN 953-98263-4-9
7. Hrvatski naš - najdraži (Pozornost - ljubav - učenje - usavršavanje), II, Društvene obavijesti (Glasilo Hrvatske kulturne zajednice), Zürich, 1996., 4, str. 21.
8. Hrvatski naš - najdraži (Pozornost - ljubav - učenje - usavršavanje), I, Društvene obavijesti (Glasilo Hrvatske kulturne zajednice), Zürich, 1996., 3, str. 21.
9. Bosančica – povijesno hrvatsko pismo, Školske novine, Zagreb, 1995., 10, str. 8, ISSN 0037-6531
10. Hrvati i Bošnjaci-Muslimani u BiH u godini 1990. (IV), Republika Hrvatska, Zagreb, 1995., 190, str. 43–50.
11. Hrvati i Bošnjaci-Muslimani u BiH u godini 1990. (III), Republika Hrvatska, Zagreb, 1995., 189, str. 50–56.
12. Hrvati i Bošnjaci-Muslimani u BiH u godini 1990. (II), Republika Hrvatska, Zagreb, 1995., 188, str. 43–49.
13. Hrvati i Bošnjaci-Muslimani u BiH u godini 1990., Republika Hrvatska, Zagreb, 1995., 187, str. 33–39.
14. Hrvatske škole u tisuću dana opsjednutom i mučenom Sarajevu. Uvijek u službi čovjeka, Školske novine, Zagreb, 1995., 7, str. 8, ISSN 0037-6531
15. Izbjegla djeca iz Bosne i Hercegovine i učenje hrvatskoga jezika, Školske novine, 1995., 4, str. 8–9, ISSN 0037-6531
16. Pregled odnosa bosanskohercegovačkih Hrvata i Bošnjaka-Muslimana, Republika Hrvatska, Zagreb, 1995., 185, str. 49–58.
17. (Pseud. A. Drin), Obiteljska molitva (Razmišljanje u Godini obitelji), Drinovački zov, Drinovci, 1994., 3, str. 7–11.
18. Hrvatske početnice u Bosni i Hercegovini u 19. stoljeću (u posljednjih sedam desetljeća turske uprave), Školske novine, 1994., 40, str. 8–9, ISSN 0037-6531
19. Bosna je već doživjela etnička čišćenja, Hrvatski i bošnjački tjednik, Zagreb, 1994., 5, str. 26–27.
20. Hrvatska pismenost i školstvo u Bosni i Hercegovini, Školske novine, Zagreb, 1994., 24, str. 8–9, ISSN 0037-6531
21. Izbjegla djeca iz Herceg-Bosne i učenje hrvatskog jezika, Hrvatski narodni kalendar Napredak 1994, Sarajevo, 1993., str. 41–53.
22. Molitvenik fra Anđela Nuića, Drinovački zov, Drinovci, 1994., 3, str. 18–21.
23. Fra Radoslav (Andrija) Glavaš, stariji (svećenik i kulturni djelatnik, profesor i učilišni ravnatelj, književnik i povjesnik), Drinovački zov, Drinovci, 1993., 2, str. 11–17.
24. Hrvatska ikavica u muslimanskoj usmenoj književnosti, u: Hrvatski neretvanski zbornik, Metković, 1993., 1, str. 195–202.
25. Biskup fra Paškal Buconjić – hrvatski preporoditelj, Drinovački zov, Drinovci, 1992., 1, str. 9–15.
26. Dragi naš jezik hrvatski: poticaji iz gorčine trpljenja, Riječ, Mostar, 1992., 6, str. 14–15.
27. Dragi naš jezik hrvatski, Drinovački zov, 1992., 1, str. 18.
28. Dragi naš jezik hrvatski, Riječ, Mostar, 1992., 5, str. 17.
29. Demokracija, nova škola, novi ravnatelji, Prosvjetni list, Sarajevo, 1991., 817, str. 5.
30. Suautor: Ante Vučić, Hrvatske škole u izvaneuropskim zemljama, u: Hrvatski iseljenički zbornik, Zagreb, 1991., str. 59–61.
31. Hrvatska kultura i školstvo u tragičnim nevoljama, Zvonimir, 1990., 1, str. 22.
32. Ime hrvatskog naroda i jezika u hrvatskoj književnosti 11.-18. stoljeća, Kršni zavičaj, Ljubuški, 1989., 22, str. 26–31.
33. Jezično i književno znanje kandidata za profesore, Školske novine, Zagreb, 1989., 4, str. 14–17.
34. Suautori: Ante Čokolić, Zvonimir Diklić, Franjo Lajoš, Petar Prpić, Dragutin Rosandić, Mirjana Rosandić-Kleončić, Dragica Skelin i Branko Šnidaršić, Kakvo jezično-umjetničko područje?, Školske novine, 1988., 42, str. 3–4.
35. Zorno spoznavanje odnosa jednine i množine kao jezikoslovnih pojmova u nižim razredima osnovne škole, u: Metodičke osnove za primjenu filma u nastavi (knjiga 6), Filmoteka 16, Zagreb, 1987., str. 30–38.
36. Progovor za jednu novu školsku recepciju Prosjaka Luke, Školske novine, Zagreb, 1981., 40, str. 10.
37. Književno djelo i učenik u središtu pažnje, Školske novine, Zagreb, 1980., 18-19, str. 18.
38. Kratak bibliografski pregled suvremene metodike nastave romana u Sovjetskom Savezu na ruskom jeziku, Književnost i jezik, Beograd, 1980., 1, str. 67–73.
39. Filmizirana komunikacija s Krležinim djelom, Suvremena metodika, Zagreb, 1979., 1, str. 75–77.
40. Izbor knjiga (s metodičkim komentarima) o Miroslavu Krleži, Suvremena metodika, Zagreb, 1979., 1, str. 80–84.
41. Bibliografija metodičkih radova o djelima Miroslava Krleže, Školske novine, Zagreb, 1978., 38-39, str. 11.
42. Kolektivno predavanje, Školske novine, Zagreb, 1978., 9, str. 14.
43. Metodičko djelo Mare Zuber, Suvremena metodika, Zagreb, 1978., 1, str. 41–47.
44. Element-film u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti, u: Metodičke osnove za primjenu filma u nastavi (knjiga II), Filmoteka 16, Zagreb, 1978., str. 28–55.
45. Ptica lira leti nebom... (Izbor iz suvremene francuske poezije za djecu), Modra lasta, Zagreb, 1977., 12, str. 18–19.
46. Prof. dr. Pero Šimleša kao metodičar nastave materinskog jezika, Suvremena metodika, Zagreb, 1977., 3, str. 211–217.
47. Metodičko djelo Antice Antoš, Suvremena metodika, Zagreb, 1977., 2, str. 133–137.
48. Metodičko djelo Novaka Novakovića, Suvremena metodika, Zagreb, 1977., 1, str. 59–63.
49. Sistematiziranje gradiva iz pravopisa u VIII. razredu osnovne škole (prema odluci urednika časopisa ponovno tiskan promijenjeni stručni rad), Naša škola, Sarajevo, 1972., 1-2, str. 45–50.
50. O radu s literarnim družinama (promjene već objavljenog teksta u izvedbi urednika časopisa), Škola danas, Mostar, 1971., 3-4, str. 131–134.
51. Sistematiziranje gradiva iz pravopisa u VIII. razredu osnovne škole, Škola danas, Mostar, 1970., 3, str. 151–156.
52. O radu literarne družine, Prosvjetni list, Sarajevo, 1970., 356, str. 6.

II.e Metodičke upute; nastavna sredstva

1. Suautor: Božidar Petrač, Hrvatske čitanke: godišnji raspored gradiva iz hrvatskoga jezika, književnosti, jezičnog izražavanja i medijske kulture u 5, 6, 7. i 8. razredu osnovne škole, Alfa, Zagreb, 2000., 32 str.
2. Metodičke upute za Element-film "Ivo Andrić" (I. i II. dio) (tekstovni prilog u kutiji s filmom), Filmoteka 16, Zagreb, 1987.
3. Kazete i priručni tekstovi za učenje hrvatskoga jezika (šapirograf.), Université de Bordeaux III, Bordeaux, 1986., 38 str.
4. Sinopsis za Element- film "Ivo Andrić" 2, Filmoteka 16, Zagreb, 1983.
5. Sinopsis za Element-film "Ivo Andrić" 1, Filmoteka 16, Zagreb, 1983.
6. Sinopsis za Element-film "Tin Ujević", Filmoteka 16, Zagreb, 1979.
7. Sinopsis za Element-film "Ranko Marinković", Filmoteka 16, Zagreb, 1979.
8. Metodičke upute za Element-film "Jednina i množina" (tekstovni prilog u kutiji s filmom), Filmoteka 16, Zagreb, 1979.
9. Metodički pristup pjesništvu Antuna Branka Šimića (umnožene /šapirografirane/ metodičke upute), Odbor Šimićevih susreta, Drinovci, 1971., 12 str.

II.f Nastavni programi

1. Suautorica: Vlasta Sabljak, Nastavni program za hrvatske gimnazije u inozemstvu, Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa, Zagreb, 1998., 3, str. 10–14.
2. Suautorica: Olga Jambrec, Nastavni program hrvatskoga jezika u osnovnim školama za pripadnike srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa, Zagreb, 1997., 5, str. 3–16.
3. Suautorica: Vlasta Sabljak, Program hrvatskoga jezika i kulture za hrvatske dopunske škole u inozemstvu, Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, Zagreb, 1995., 15, str. 12–21.
4. Suautori: Ante Vladimir Bikić i Olga Jambrec, Uvod u Program hrvatskoga jezika za niže razrede osnovne škole, Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, Zagreb, 1995., 1, str. 9–10.
5. Suautori: Vinko Brešić, Dunja Fališevac, Olga Jambrec, Josip Kekez, Jasminka Salamon i Marko Samardžija, Program hrvatskoga jezika za više razrede osnovne škole, Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, Zagreb, 1995., 1, str. 67–79.
6. Suautori: Vinko Brešić, Olga Jambrec i Marko Samardžija, Program hrvatskoga jezika za trogodišnje strukovne škole, Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, Zagreb, 1995., 2, str. 193–197.
7. Suautori: Ljubica Benović, Vinko Brešić, Olga Jambrec, Biserka Jelenić, Ivo Pranjković, Marko Samardžija i Stjepko Težak, Program hrvatskoga jezika za četverogodišnje strukovne škole sa satnicom: 3+3+3+3, Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, Zagreb, 1995., 2, str. 186–192.
8. Suautori: Ljubica Benović, Vinko Brešić, Olga Jambrec, Biserka Jelenić, Ivo Pranjković, Marko Samardžija i Stjepko Težak, Program hrvatskoga jezika za četverogodišnje strukovne škole sa satnicom: 4+4+3+3, Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, Zagreb, 1995., 2, str. 179–185.
9. Suautori: Vinko Brešić, Iva Bubalo, Dunja Fališevac, Olga Jambrec, Vesna Muhoberac, Ivo Pranjković, Marko Samardžija i Stjepko Težak, Program hrvatskoga jezika za gimnazije, Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, Zagreb, 1995., 2, str. 151–161.
10. Suautor: Ante Vučić, Program rada hrvatskih škola u izvaneuropskim zemljama, Hrvatska iseljenička matica, Zagreb, 1990., 15 str.

III. Recenzije, prikazi, osvrti, pregledni članci (izbor)

1. Epistemologija metodike (Ante Bežen, Metodika – znanost o poučavanju nastavnog predmeta /Epistemologija metodike u odnosu na pedagogiju i edukologiju – s primjerima iz metodike hrvatskoga jezika/, Učiteljski fakultet, Zagreb, 2007), Hrvatski, Zagreb, 2008., 2, str. 294–299.
2. Vrlo zanimljivo znanstveno istraživanje (Jadranka Nemeth-Jajić, Udžbenici hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi), Hrvatski, Zagreb, 2007., 2, str. 153–159, ISSN 1845-8793
3. Govor na komemorativnoj sjednici u počast pokojnomu prof. dr. sc. Stjepku Težaku, Hrvatski, Zagreb, 2007., 2, str. 145–152, ISSN 1845-8793
4. Govor na pogrebu štovanoga gospodina prof. dr. sc. Stjepka Težaka, Hrvatski, Zagreb, 2006., 1-2, str. 139–141, ISSN 1845-8793
5. Ponosan hrvatski intelektualac, Školske novine, Zagreb, 2006., 25-26, str. 7, ISSN 0037-6531
6. Visoka razina izvornosti i svježine metodičke inventivnosti (Mira Muhoberac i Vesna Muhoberac, Dnevnik čitanja i stvaranja /1. razred gimnazije/), Hrvatski, Zagreb, 2005., 1-2, str. 137–141, ISSN 1845-8793
7. Priručnik za razludžbu riječi (Mijo Lončarić - Ante Bičanić, Hrvatski školski rječnik), Hrvatski, Zagreb, 2004., 1-2, str. 125–127, ISSN 1845-8793
8. Lijepa naša domovina (Branko Pilaš, Domovina u srcu), Hrvatski, Zagreb, 2004., 1-2, str. 122–124, ISSN 1845-8793
9. Iz izbora najljepših svjetskih slikovnica (Martin Waddell - Barbara Firth, Ti i ja, Mali Medo), Hrvatski, 2004., 1-2, str. 118–121, ISSN 1845-8793
10. Govor na komemorativnoj sjednici u počast pokojnomu prof. dr. sc. Josipu Kekezu, Hrvatski, Zagreb, 2004., 1-2, str. 115–117, ISSN 1845-8793
11. Uzorno usustavljivanje interdisciplinarnih istraživanja (Manja Kovačević, Metodičko-književna motrišta), Hrvatski, Zagreb, 2003., 1-2. str. 150–153, ISSN 1845-8793
12. Hrvatski školski pravopis (Mijo Lončarić i Ante Bičanić, Priručnik za pravilno pisanje), Hrvatski, Zagreb, 2003., 1-2, str. 146–149, ISSN 1845-8793
13. Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika Anđelke Peko i Ane Pintarić, Život i škola, Osijek, 2000., 4, str. 107–109, ISSN 0044-4855
14. Nadahnjujući uzorci svrhovita govorenja (Ante Kostantin Matas, Propovijedi i govori), Marulić, Zagreb, 1999., str. 842–845, ISSN 0350-4220
15. Kruna polustoljetnoga istraživačkog rada (Stjepko Težak, Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika, I. i II. dio), Život i škola, Osijek, 1999., 1-2, str. 211–216, ISSN 0044-4855
16. Interdisciplinarna studiozna istraživanja (Ana Pintarić, U potrazi za skladom,Osijek, 1998), Život i škola, Osijek, 1999., 1-2, str. 205–210, ISSN 0044-4855
17. Dolazak Hrvata - u romanu (Milka Tica, Sunčeva djeca), Školske novine, 1995., 25-26, str. 17.
18. Pomoć izbjeglicama (Skupina autora: Odgoj i obrazovanje u izvanrednim uvjetima),Školske novine, 1995., 7, str. 13.
19. Mira Čudina-Obradović, Igrom do čitanja, Školske novine, Zagreb, 1995., 5, str. 13.
20. Znanstveni skup o životu fra Paškala Buconjića (prigodom 160. obljetnice rođenja),Drinovački zov, Drinovci, 1992., 1, str. 15–16.
21. Izvori i prinosi za hrvatsku kulturnu povijest, Radovi Zavoda za slavensku filologiju Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1990., 25, str. 83–86.
22. I mudrome dosta, Danas, Zagreb, 1989., 368, str. 3.
23. "Sređivanje" pjesnika, Danas, Zagreb, 21. veljače 1989., 365, str. 6–7.
24. Uz pretisak prve hrvatske početnice, Naša knjiga, Zagreb, 1983., 4, str. 25–26.
25. Pjev ćutilni, nesvježenosni (Miroslav S. Mađer: Ispod klupe), Gesta, Varaždin, 1981., 6-7, str. 179–181.
26. Integrirana nastava, Školske novine, Zagreb, 1979., 21, str. 19.
27. Primjeran metodički pristup Krležinu romanu Povratak Filipa Latinovicza, Prilozi, Banja Luka, 1979., 2, str. 49–53.
28. Bogat prinos dignitetu suvremene metodike (Zvonimir Diklić, Književni lik u nastavi), Pedagoški rad, Zagreb, 1978., 9-10, str. 527–530.
29. Poticaj za samostalno učenje (TV-emisija iz slovenskog jezika za učenike), Školske novine, Zagreb, 1977., 26, str. 13.
30. Afirmacija stvaralačke nastave književnosti (Fatima Nidžara Mujezinović, Sat lektire u srednjoj školi), Pedagoški rad, Zagreb, 1977., 3-4, str. 204–205.
31. Životopis riječi (Milan Šipka, Priče o riječima), Školske novine, Zagreb, 1977., 14, str. 18.
32. Prilog nastavi romana (Radojka Božović, Uvođenje učenika srednje škole u svijet romana), Suvremena metodika, Zagreb, 1977., 4, str. 308–309.
33. Vladimir Milarić, Interpretacija dječje pjesme, Život i škola, Osijek, 1977., 5-6, str. 93–96.
34. Radmilo Dimitrijević, Problemi nastave književnosti i maternjeg jezika, II, Školske novine, 1977., 23, str. 18.
35. Zavidan estetski senzibilitet (Muris Idrizović, Dječja književnost u Bosni i Hercegovini), Školske novine, Zagreb, 1977., 16, str. 14.
36. TV-emisija: Neda Bendelja, Posvojni pridjevi, Školske novine, Zagreb, 1977., 15, str. 9.
37. Motivacija za domaću lektiru (uz TV-emisiju: Smrt Heraklova, iz ciklusa Najljepši klasični mitovi), Školske novine, Zagreb, 1977., 15, str. 10.
38. Obogatite svoje znanje! (Jose Maria Miralles: Veliki umjetnici svijeta, preveo Nikola Milićević), Galeb, Rijeka, 1977., 8, str. 11.
39. Priručnik za svakog radnika u odgoju i obrazovanju (Marko Soldo: Planiranje, raspoređivanje i praćenje rada u osnovnoj školi), Školske novine, Zagreb, 1977., 14, str. 22.
40. Potražite i čitajte (Miroslav Kovačević: Bio jednom jedan, Mile Maslać: Odraslim ulaz zabranjen, Tibor Sekelj: Na tragu doživljaja), Galeb, Rijeka, 1977., 7, str. 11.
41. Dobar početak (TV-emisija: Makedonski jezik), Školske novine, Zagreb, 1977., 11, str. 9.
42. Šund-literatura, Galeb, Rijeka, 1977., 6, str. 10.
43. Poticajne TV-SKITNJE (TV-emisija: Skitnje po Skitnjama Matka Peića), Školske novine, Zagreb, 1976., 40, str. 9.
44. Stilske figure, Galeb, Rijeka, 1976., 3, str. 18.
45. Dobra knjiga - kao razbibriga (Dubravka Ugrešić, Filip i Srećica), Galeb, Rijeka, 1976., 3, str. 13.
46. Veliki govornici: Demosten, Galeb, Rijeka, 1976., 2, str. 11.
47. Riječ o "boemštini", Galeb, Rijeka, 1976., 1, str. 13.
48. Vladimir Nazor - uzoran prosvjetni radnik, Galeb, Rijeka, 1976., 10, str. 9.
49. Koristan i zanimljiv metodički priručnik, Suvremena metodika, Zagreb, 1976., 1, str. 55–58.
50. Pjesme životnosti kamena (Borislav Ostojić, Kad voda umre u kamenu), Dometi, Rijeka, 1976., 7, str. 100–101.
51. Zanimljivosti iz književne prošlosti (Gilgameš, Ši-King, Putopisac Alberto Fortis), Galeb, Rijeka, 1975., 4, str. 18.
52. Crtice iz književne prošlosti, Galeb, Rijeka, 1975., 7, str. 15.
53. (Pseud. Ado Lukin), Otkrili smo odličnog pjesnika (Janko Bubalo, Koraci od jučer i Na rubu ništavila), Kršni zavičaj, Drinovci, 1974., 7, str. 135–138.
54. Mile Pešorda: "Život vječni", Marulić, Zagreb, 1974., 1-2, str. 92–93.
55. Zanimljivosti iz naše književne prošlosti, Galeb, Rijeka, 1974., 1, str. 14.
56. Mladi pjesnici na "Šimićevim susretima", Marulić, Zagreb, 1972., 2, str. 64.
57. Turčin - fratar - književnik, Kršni zavičaj, Drinovci, 1971., 3, str. 6–7.
58. Loše knjige, glavni krivci, Prosvjetni list, Sarajevo, 1969., 348, str. 6.