dr.sc. Tatjana Pišković, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
utorak, 17.00–18.30
Soba
B105
Telefon
01/6120-099
E-mail
tpiskovi@ffzg.hr

Rođena u Zaboku gdje je završila opću gimnaziju. Na zagrebačkome Filozofskom fakultetu diplomirala kroatistiku i komparativnu književnost (2003) i doktorirala hrvatski jezik (2010). Akademske godine 2003/2004. radila kao vanjska suradnica na Croaticumu. Od 2004. zaposlena na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predaje Hrvatsku morfologiju i Hrvatsku leksikologiju. Godine 2006. tajnica Organizacijskoga odbora Četvrtoga hrvatskoga slavističkog kongresa (Varaždin – Čakovec, 5–8. rujna 2006). Od 2012. do 2016. članica stručne radne skupine za izradu ispita iz hrvatskoga jezika za državnu maturu. Od 2012. do 2016. zamjenica voditelja Zagrebačke slavističke škole, od 2017. voditeljica Zagrebačke slavističke škole. Članica uredništva časopisa Suvremena lingvistika i Croatica. Zahvaljujući stipendijama mrežâ CEEPUS i Erasmus, boravila na znanstvenome usavršavanju u Grazu (2007) i Amsterdamu (2015). Dobitnica Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za monografiju Gramatika roda (2011). Uredila sedam knjiga, objavila niz znanstvenih i stručnih radova i održala nekoliko pozvanih predavanja. Sudjelovala kao izlagačica na jedanaest međunarodnih i na pet domaćih znanstvenih skupova.

OBJAVLJENI RADOVI

Knjiga (a3).
1. Gramatika roda. 2011. Zagreb: Disput. 318 str. ISBN 978-953-260-138-1

Radovi objavljeni u domaćim znanstvenim časopisima i u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova (a1).
2. „Dramski diskurs između pragmalingvistike i feminističke lingvistike“. 2007. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33: 325–341. ISSN 1331-6745
3. „Sintaktička narav gramatičkoga roda“. 2011. Filologija 56: 137–158. ISSN 0449-363X
4. „Hrvatski gramatički rod kao kulturem“. 2012. Fluminensia 25: 61–70. ISSN 0353-4642
5. „Jezični purizam Joze Dujmušića“. 2008. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34: 323–340. ISSN 1331-6745
6. „Što se govorom čini U agoniji?“. 2007. U: Piotr Żurek (ur.). 2007. Polska i Chorwacja w Europie Środkowej: 285–302. Bielsko-Biała: Humanistyczno-Społeczny ATH. ISBN 978-83-925963-0-1
7. „Dvorodne imenice u hrvatskome standardnom jeziku“. 2009. U: Stjepan Lukač (ur.). 2009. Hrvatski Kupido: zbornik radova: 31–39. Budimpešta: Hrvatska samouprava II. okruga. ISBN 978-963-9734-36-4
8. „Utjecaj uvjeta sročnosti na izbor sročnosnih obrazaca“. 2015. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 27/2: 117–128. ISSN 0353-4642
9. „Perpetuiranje rodnih stereotipa u hrvatskim rječnicima“. 2016. Romanoslavica 52/2: 343–363. ISSN 0557-272X
10. „Emocije u Šulekovu Němačko-hrvatskome rěčniku“. 2016. U: Pavel Krejčí i Elena Krejčová (ur.). 2016. Bogoslav Šulek a jeho filologické dílo / i njegov filološki rad: 107–116. Brno: Česká asociace slavistů – Ústav slavistiky FF MU. ISBN: 978-80-263-1150-8

Radovi objavljeni u domaćim znanstvenim časopisima i u domaćim zbornicima (a2).
11. „Zanimljivi prinosi zaboravljenoga filologa“. 2012. Croatica et Slavica Iadertina VIII/I: 35–46 (u suautorstvu s Martinom Pavić). ISSN 1845-6839 (tisak), ISSN 1849-0131 (e-izdanje)
12. „Posebne vrste sročnosti u hrvatskome jeziku promatrane iz perspektive roda“. 2011. U: Krešimir Mićanović (ur.). 2011. Sintaksa hrvatskoga jezika – Književnost i kultura osamdesetih. Zbornik radova 39. seminara Zagrebačke slavističke škole: 11–22. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN 978-953-175-393-7
13. „Vremenski leksički koncepti u hrvatskome jeziku“. 2013. U: Tatjana Pišković – Tvrtko Vuković (ur.). 2013. Vrijeme u jeziku – Nulti stupanj pisma. Zbornik radova 41. seminara Zagrebačke slavističke škole: 99–123. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN 978-953-175-465-1
14. „Feministički otpor rodnoj asimetriji u jeziku i jezikoslovlju“. 2014. U: Tatjana Pišković – Tvrtko Vuković (ur.). 2014. Otpor. Subverzivne prakse u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 42. seminara Zagrebačke slavističke škole: 145–168. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN 978-953-175-501-6

Uredničke i suuredničke knjige:
15. Godine i plodine. 2007. Ur. Sanja Slukan, Martina Horvat i Tatjana Pišković. Zagreb: Pergamena.
16. Jozo Dujmušić: Antibarbarus hrvatskoga jezika. 2008. Ur. Tatjana Pišković. Zagreb: Pergamena.
17. Vrijeme u jeziku / Nulti stupanj pisma. 2013. Ur. Tatjana Pišković i Tvrtko Vuković. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
18. Otpor. Subverzivne prakse u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi. 2014. Ur. Tatjana Pišković i Tvrtko Vuković. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
19. Jezične, kulturne i književne politike. 2015. Ur. Tatjana Pišković i Tvrtko Vuković. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
20. Drugi. Alteritet, identitet, kontakt u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. 2016. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
21. Tijelo u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. 2017. Ur. Ivana Brković i Tatjana Pišković. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Ostali radovi:
22. „Imeničke (novo)tvorenice sufiksom -uša u jeziku Matka Peića“. 2009. U: Anica Bilić (ur.). 2009. Šokačka rič 6: 213–230. Vinkovci: Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije.
23. „Bernardin Leaković kao izvor Tomi Maretiću“. 2008. U: Mato Batorović i Marko Samardžija (ur.). 2008. Dani Julija Benešića. Zbornik radova III: 129–135. Ilok: Muzej grada Iloka.
24. „Gramatika velikih i malih riječi“. 2013. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 25/2: 199–203. ISSN 0353-4642
25. „Jezik ne može živjeti pod pritiskom“. 2016. Vijenac: književni list za umjetnost, kulturu i znanost, 571, 21. siječnja 2016.

SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM ZNANSTVENIM SKUPOVIMA:

2017. Svečani kolokvij u čast 70. rođendana profesora Ive Pranjkovića. Zagreb, 29. 9. 2017. Izlaganje: „Semantički odnosi među glagolima“.
2016. Symposium „Between Past and Future – Slavonic Gender Linguistics at a Crossroads“. Beč, 21–23. 10. 2016. Izlaganje: „Pioneering Discussions on Gender and Language in Croatia“.
2016. VI. mezinárodní konference „Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě“. Brno, 13. 5. 2016. Izlaganje: „Emocije u Šulekovu Němačko-hrvatskome rěčniku“.
2015. Zaboravljeni počeci. Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici Znanstveni skup povodom 140 godina kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu. Zagreb, 26. i 27. 11. 2015. Izlaganje: „Zaobilaženje znanstvene rasprave o jezičnome oblikovanju rodnih identiteta“.
2015. Međunarodni znanstveni skup Hrvatski jezik i književnost u Rumunjskoj. Bukurešt, 1–3. 10. 2015. Izlaganje: „Perpetuiranje rodnih stereotipa u hrvatskim rječnicima“.
2012. Međunarodni znanstveni skup 4. hrvatski sintaktički dani. Osijek, 8–10. 11. 2012. Izlaganje: „Utjecaj reda riječi na izbor sročnosnih obrazaca“.
2012. Days of Ivo Škarić: International Conference on Rhetoric. Postira, 19–22. 4. 2012. Izlaganje: „Rodne asimetrije u odabranim hrvatskim političkim govorima“.
2010. Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene (XXIV. međunarodni znanstveni skup HDPL-a). Osijek, 20–22. 5. 2010. Izlaganje: „Hrvatske stopljenice: Novìna u slengu, jeziku reklame i novina“ (s Ivanom Markovićem).
2010. Međunarodni znanstveni skup Nomadi margine. Budimpešta, 24. 3. 2010. Izlaganje: „Rubna područja rodne kolebljivosti u hrvatskome jeziku“.
2009. Obilježavanje 60. obljetnice Katedre za hrvatski standardni jezik. Zagreb, 19. 12. 2009. Izlaganje: „Posebne vrste sročnosti u hrvatskome jeziku“.
2008. Međunarodni znanstveni skup Hrvatski Kupido. Budimpešta, 6. 3. 2008. Izlaganje: „Dvorodne imenice u hrvatskome standardnom jeziku“.
2008. Znanstveni skup Slavonski dijalekt. Vinkovci, 14–15. 11. 2008. Izlaganje: „Imeničke (novo)tvorenice sufiksom -uša u jeziku Matka Peića“.
2006. Četvrti hrvatski slavistički kongres. Varaždin – Čakovec, 5–8. 9. 2006. Izlaganje: „Jezikoslovni prinosi Joze Dujmušića“.
2005. V. dani Julija Benešića. Ilok, 21–22. 10. 2005. Izlaganje: „Bernardin Leaković kao izvor Tomi Maretiću“.
2005. Međunarodna konferencija Polska i Chorwacja w Europie Środkowej. Integracja europejska w tradycji i przyszłości. Bielsko-Biała – Szczyrk, Poljska, 11–13.Izlaganje: „Što se govorom čini U agoniji?“.
2004. VII. međunarodni kroatistički znanstveni skup. Pečuh, 9–11. 12. 2004. Izlaganje: „Morfološka norma u časopisu Hrvatski jezik“.