dr.sc. Petar Radosavljević, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
utorkom i četvrtkom 12:30 - 13:30
Soba
F-327
Telefon
01/4092-316
E-mail
pradosav@ffzg.hr

Petar Radosavljević rođen je 1978. u Varaždinu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1996. upisao je studij njemačkog jezika i književnosti i španjolskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija pohađao je fakultativnu nastavu rumunjskoga jezika na Filozofskom fakultetu, a u tom je razdoblju završio i ljetnu školu rumunjskoga jezika u Rumunjskoj (Sveučilište u Craiovi, 2000.). Diplomirao je 2002. godine, te je iste godine upisao poslijediplomski znanstveni studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2002. – 2004. radio je kao profesor njemačkog i španjolskog u Privatnoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, Drugoj Općoj privatnoj gimnaziji u Zagrebu, te kao honorarni suradnik u školama stranih jezika “Izvor-91” i “Prospero”. Godine 2004. primljen je kao znanstveni novak-asistent na projekt dr. sc. Dražena Varge (Francuska gramatika za govornike hrvatskog, od 2007. Romanske gramatike za govornike hrvatskog). Od 2004. godine aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na studiju rumunjskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2007. obranio je kvalifikacijski rad “Pogled u fonologiju jednog rumunjskog dijalekta – bajaškog”, a 2008. godine odobrena mu je izrada doktorskog rada pod naslovom “Jezik Roma Bajaša na teritoriju Republike Hrvatske”, koji je obranio 2010. godine i stekao titulu doktora znanosti – znanstveno područje humanističke znanosti, polje filologija, grana romanistika. Godine 2013. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija. Godine 2015. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Bio je na nekoliko stručnih usavršavanja u Rumunjskoj (Sveučilište u Bukureštu, 2005., Rumunjski kulturni institut, 2006., CEEPUS II – Sveučilište u Bukureštu, 2009.). Sudjelovao je na više međunarodnih znanstvenih skupova i objavio je nekoliko znanstvenih članaka i poglavlja u knjizi. Osim rumunjskim, njemačkim i španjolskim jezikom, aktivno vlada i engleskim, te pasivno slovenskim, talijanskim i francuskim jezikom.

Radovi:

1. Rumunjski jezik na rumunjskim internetskim stranicama // JEZIK I MEDIJI – Jedan jezik : više svjetova / Granić, Jagoda (ur.). Zagreb – Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL, 2006. 593-601 (s Olujić, I.)

2. Romi Bajaši u Hrvatskoj – govornici rumunjskog dijalekta // Jezik i identiteti / Granić, Jagoda (ur.). Zagreb – Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2007. 505-515

3. Utjecaj bajaškoga na usvajanje hrvatskoga // Drugi jezik hrvatski: poučavanje hrvat. kao nemater. jezika u predškoli i školi s pos. osvrtom na poučavanje govornika bajaškoga romskoga : priručnik s rad. list. / Cvikić, L. (ur.). Zagreb : Profil Intl., 2007. Str.132-139 (s Olujić, I., Novak Milić, J.)

4. Jezik Roma Bajaša // Drugi jezik hrvatski: poučavanje hrvatskoga kao nematerinskoga jezika u predškoli i školi s posebnim osvrtom na poučavanje govornika bajaškoga romskoga : priručnik s radnim listovima / Cvikić, Lidija (ur.). Zagreb : Profil International, 2007. Str. 102-110. (s Olujić, I.)

5. Mali rječnik bajaškoga // Drugi jezik hrvatski: poučavanje hrvatskoga kao nematerinskoga jezika u predškoli i školi s posebnim osvrtom na poučavanje govornika bajaškoga romskoga : priručnik s radnim listovima / Cvikić, Lidija (ur.). Zagreb : Profil, 2007. Str. 111-126. (s Olujić, I.)

6. Francusko-rumunjski jezični dodiri // Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality / Granić, Jagoda (ur.). Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL, 2009. Str. 559-568. (s Orešković Dvorski, L.)

7. Elementi utjecaja hrvatskog jezika na govor Bajaša u Belom Manastiru. // Romanoslavica. XLV (2009) ; 79-88

8. Govorni rumunjski jezik i žargon u javnoj komunikaciji // Lingvistika javne komunikacije: Sociokulturni, pragmatički i stilistički aspekti / Brdar, M.; Omazić, M et al. (ur.). Zagreb – Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku ; Filozofski fakultet Sveuč. J.J.Strossmayera, 2009., 219-228

9. Privire de ansamblu asupra graiurilor baiesesti din Croatia. // PIRAMIDA : revista de cultura, investigatie si atitudine. 1 (2011) ; 50-61

10. Particularităţi ale structurii fonologice şi morfologice în graiurile băieşilor din Croaţia. // Philologica Jassyensia. VIII (2012) , 2 (16); 247-258

11. Frazemi i politika u rumunjskom i hrvatskom tisku (Zbornik radova s 25. međunarodnog skupa HDPL-a održanog 12.-14. svibnja 2011. u Osijeku / Pon, L (et. al.) (ur.). – Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku , 2012., 465-477 (s Căpăţînă, C.)

12. Germanizmi u varaždinskom kajkavskom – prefiksalna tvorba glagola // Romanoslavica. XLVIII (2012.) , 3; 197-214

13. Pogled na bajaške dijalekte u Hrvatskoj // Promene identiteta, kulture i jezika Roma u uslovima planske socijalno-ekonomske integracije : zbornik radova sa naučnog skupa održanog 6–8. decembra 2010. / Varadi, Tibor ; Bašić, Goran (ur.). Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti, 2012. 435-447

14. Contactul lingvistic româno-croat la romii băieşi din nord-vestul Croaţiei // Tradiţie/ inovaţie ‒ identitate/ alteritate: paradigme în evoluţia limbii şi culturii române, Academia Română – Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România, 18.-19.09.2012, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, Iaşi, 2013.

15. Tri bajaškoromske priče iz Hrvatske – književni, kulturološki i jezikoslovni elementi // Jezik, kultura i književnost u suvremenom svijetu (zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Međimurski filološki dani II. održanoga u Čakovcu 26. travnja 2013. / Turza-Bogdan, Tamara ; Legac, Vladimir ; Kos-Lajtman, Andrijana ; Filipan-Žignić, Blaženka ; Blažeka, Đuro (ur.). Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 165-182 (s Olujić, I.)

16. Trăsături specifice ale flexiunii substantivului şi ale determinării în graiurile băieşilor din Croaţia // Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internaţional de Lingvistică / Sala, Marius, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov (ur.). Bukurešt : Univers Enciclopedic Gold, 2015. 153-169

17. Romi Bajaši u Hrvatskoj // Drugi. Alteritet, identitet, kontakt u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 44. seminara Zagrebačke slavističke škole / Pišković, Tatjana ; Vuković, Tvrtko (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebačka slavistička škola – Hrvatski seminar za strane slaviste, 2016. 185-195

18. Jezični dodiri hrvatskoga i bajaškoga rumunjskoga. // Romanoslavica. LII (2016) , 2; 117–126