dr.sc. Danijela Roksandić

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni suradnik
Organizacijska jedinica
Filozofski fakultet
Konzultacije
utorak 11,30-13,00 sati
Soba
Fond 10
Telefon
+3851 6060 776
E-mail
daroksan@ffzg.hr

Danijela Roksandić zaposlena je kao znanstveni novak na projektu „Vučedolska kultura na tlu Hrvatske“ glavnog istraživača prof. Aleksandra Durmana i asistent na Katedri za arheometriju i metodologiju. Kao član stručne ekipe sudjeluje u istraživanju lokaliteta Vučedol, te terenskoj nastavi i arheološkoj školi studenata Odsjeka za arheologiju. Osim znanja i vještina iz područja geofizičkih tehnologija potrebnih za moderno arheološko istraživanje služi se aplikacijama grafičkog dizajna uz vješto baratanje programima za tehničko crtanje i projektiranje. Njezino uže područje interesa je kasnoantička keramika, te znanstvena analiza keramike u smislu geoarheološkog pristupa, interpretacije njezina podrijetla i tehnologije izrade. Obrađuje i analizira kasnoantičku keramiku kontinentalne Hrvatske. U sklopu Erasmus programa – mobilnost, stručno usavršavanje nastavnog osoblja 2012./2013., boravila je u Mađarskoj na Sveučilištu u Pečuhu, Odsjek za arheologiju. Sudjeluje u provođenju studentskog projekta „Terenski pregled područja-Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje“ kao jedan od mentora i koordinator projekta. Godine 2012. je član organizacijskog odbora II. međunarodnog arheološkog kolokvija „Keramika-lokalno je univerzalno“ na Odsjeku za arheologiju.Doktorski rad pod nazivom "Keramičko posuđe kao pokazatelj života u kasnoantičkim Cibalama" obranila je 2015.g. Od 2009. g. održava redovitu nastavu na preddiplomskom studiju arheologije. Od 2006. do 2010. sudjeluje u brojnim istraživanjima na trasi autoceste Beli Manstir -Osijek-Svilaj kao dio stručne ekipe ili zamjenik voditelja istraživanja, te vrši terenske preglede uz rijeke Dravu, Karašicu, Vuku i Vučicu. Kao stručni suradnik i zamjenik voditelja sudjelovala je u istraživanju brojnih kasnoantičkih i srednjovjekovnih lokaliteta na području kontinentalne Hrvatske. Od 2015. g kao voditelj i suradnik sudjeluje u provođenju studentskih projekata rekognosciranja na području Vukovarsko-srijemske županije. 2016. g. napreduje u više znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, te u izvođenju nastave na diplomskom studiju.

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=320663