Matea Filko, asist.

Akademski stupanj
Zvanje
asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
Srijeda, 12 - 13 h
Soba
B 302
Telefon
E-mail
matea.filko@ffzg.hr

Matea Filko (rođ. Srebačić) diplomirala je kroatistiku i lingvistiku na Filozofskome fakultetu u Zagrebu 2011. godine, a 2012. na istome je fakultetu upisala Poslijediplomski doktorski studij lingvistike, na kojemu trenutno priprema doktorski rad iz područja imeničke morfologije hrvatskoga standardnoga jezika pod mentorstvom doc. dr. sc. Krešimira Šojata i prof. dr. sc. Ide Raffaelli. Tijekom diplomskoga studija volontira na projektu Leksička semantika u izgradnji Hrvatskoga Wordneta, a od siječnja 2012. godine do siječnja 2015. zaposlena je na Sveučilištu u Zagrebu kao stručni suradnik na međunarodnome FP7 projektu Xlike – Cross Lingual Knowledge Extraction, čiji je voditelj prof. dr. sc. Marko Tadić. Osim toga, paralelno surađuje i na projektu CESAR – Central and South-East European Resources. Od ožujka do lipnja 2015. radi u Profil Knjizi d.o.o. kao asistentica uredništva, a od srpnja 2015. do rujna 2016. radi na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao stručni suradnik na projektu HR4EU – Mrežni portal za online učenje hrvatskoga jezika, koji financira Europska unija kroz Europski socijalni fond. Od svibnja 2017. zaposlena je u suradničkome zvanju asistenta na Katedri za algebarsku i računalnu lingvistiku Odsjeka za lingvistiku. Od 2012. godine tajnica je časopisa Suvremena lingvistika. Dobitnica je dviju Nagrada Filozofskoga fakulteta za izvrsnost u studiju lingvistike, Rektorove nagrade za rad Leksičkosemantički odnosi imenica u Hrvatskome WordNetu s osvrtom na Langackerov model gradbe značenja pod mentorstvom prof. dr. sc. Ide Raffaelli, kao i nagrade za najbolji studentski rad na Language and Technology Conference 2013., održanoj u Poznańu. Dobitnica je i European Science Foundation Short Visit Grant u sklopu NetWordS programa Europske znanstvene zaklade za kraći studijski boravak koji je provela u Barceloni na Open University of Catalonia od 9. do 18. prosinca 2014. S doc. dr. sc. Krešimirom Šojatom izradila je CroDeriV, morfološku bazu hrvatskih glagola (croderiv.ffzg.hr). Samostalno i u suautorstvu objavila je više od dvadeset znanstvenih radova kod domaćih i međunarodnih izdavača. Sudjelovala je na petnaestak domaćih i međunarodnih konferencija i bila je članicom organizacijskog odbora međunarodnih konferencija 9th Mediterranean Morphology Meeting i The Tenth International Conference on Natural Language Processing. Sudjelovala je na brojnim radionicama i ljetnim školama. Članica je Hrvatskoga društva za jezične tehnologije i udruge EUROCALL.

Cjelovita bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=361231
Google Znalac: https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&authuser=1&user=KnPQhUwAAAAJ

A) Objavljeni radovi i sudjelovanja na konferencijama

1.1. Poglavlja u knjizi

1. Filko, M., Raffaelli, I. (2017) Conceptualization and Lexicalization Paterns in Croatian and English: Morphosemantic Fields Related to the Concept of Sight. U: Konieczna, E.; Kiełtyka, R. (ur.) English versus Slavic. Lexicon in a Morphological and Semantic Perspective. Bern : Peter Lang, 2017. 89–99.
2. Šojat, K.; Filko, M. (2016) From Morphology to Lexical Hierarchies and Back. U: Vetulani, Z.; Uszkoreit, H.; Kubis, M. (ur.). Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics. Cham: Springer International Publishing, 2016. 98–111.
3. Srebačić, M., Šojat, K., Bekavac, B. (2015) Croatian derivational patterns in Nooj. U: Monti, J., Silberztein, M., Monteleone, M., Pia di Buono, M. (ur.) Formilising natural languages with Nooj 2014.: Selected papers from the NooJ 2014 International Conference. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 55–62.
4. Šojat, K., Srebačić, M., Pavelić, T. (2014) CroDeriV 2.0: Initial Experiments. U: Przepiórkowski, A., Ogrodniczuk, M. (ur.) Advances in Natural Language Processing. Heidelberg, NewYork, Dordrecht, London : Springer, 27–33.
5. Štefanec, V., Srebačić, M., Šojat, K. (2013) A Method for the Computational Representation of Croatian Morphology. U: Kłopotek, M. A. ; Koronacki, J. ; Marciniak, M. ; Mykowiecka, A. ; Wierzchoń, S.T. (ur.) Language Processing and Intelligent Information Systems. Berlin Heidelberg : Springer, 80–91.
6. Srebačić, M., Špiranec, K. (2012) Sažetak u znanstvenim časopisima kao tekstna vrsta. U: Petrović, B. (ur.) Tekstom o tekstu. Zagreb : FF Press, 251–260.

1.2. Znanstveni radovi u drugim časopisima

1. Šojat, K., Srebačić, M., Štefanec, V. (2013) CroDeriv i morfološka raščlamba hrvatskoga glagola. Suvremena lingvistika 39 (75), 75-96
2. Šojat, K., Srebačić, M., Tadić, M. (2012) Derivational and Semantic Relations of Croatian Verbs. Journal of Language Modelling 0(1), 111-142

1.3. Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom

1. Filko, M., Šojat, K. (2017) Expansion of the derivational database for Croatian.U: Litta, E., Passarotti, M. (ur.) Proceedings of the Workshop on Resources and Tools for Derivational Morphology (DeriMo). Milano : EDUCatt, 2017. 27-37.
2. Filko, M., Farkaš, D., Hriberski, D. (2016) HR4EU – a web-portal for e-learning of Croatian U: Papadima-Sophocleous, S., Bradley, L., Thouësny, S. (ur.) CALL communities and culture – short papers from EUROCALL 2016. Limassol; Ulster : Research-publishing.net, 137–143.
3. Šojat, K., Filko, M., Farkaš, D. (2016) Verbal Multiword Expressions in Croatian. U: Proceedings of the Second International Conference Computational Linguistics in Bulgaria – CLIB 2016, Sofia, 78–85.
4. Farkaš, D., Filko, M., Tadić, M. (2016) HR4EU – Using Language Resources in Computer Aided Language Learning. U: Proceedings of the Second International Conference Computational Linguistics in Bulgaria – CLIB 2016, Sofia, 38–46.
5. Hriberski, D., Farkaš, D., Filko, M., Polančec, J. (2016) HR4EU – e-learning portal for Croatian. U: Gajšt, N., Plos, A., Vičič, P. (ur.) Proceedings of the Ninth International Language Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication Between Cultures, Maribor, 22.-23. september 2016. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 68–74.
6. Oliver, A.; Šojat, K.; Srebačić, M. (2016) Automatic expansion of Croatian Wordnet. U: Udier, S. L., Cergol Kovačević, K. (ur.) Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja. Zagreb : Srednja Europa, 171–185.
7. Oliver, A.; Šojat, K.; Srebačić, M. (2015) Enlarging the Croatian Wordnet with WN-Toolkit and CroDeriV. U: Angelova, G., Bontcheva, K., Mitkov, R. (ur.) Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural Language Processing. Hissar, Bugarska: BAS, 480–487
8. Rettinger, A., Zhang, L., Berović, D., Merkler, D., Srebačić, M., Tadić, M. (2014) RECSA: Resource for Evaluating Cross-lingual Semantic Annotation. U: Calzolari, N., Choukri, K., Declerck, T., Loftsson, H., Maegaard, B., Mariani, J., Moreno, A., Odijk, J., Piperidis, S. (ur.) Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykyavik : European Language Resources Association, ELRA, 4000–4003.
9. Šojat, K., Srebačić, M. (2014) Morphosemantic relations between verbs in Croatian WordNet. U: Orav, H., Fellbaum, C., Vossen, P. (ur.) Proceedings of the Seventh Global WordNet Conference, Tartu : GWA, 262–267.
10. Šojat, K., Srebačić, M., Pavelić, T., Tadić, M. (2014) CroDeriV: a New Resource for Processing Croatian Morphology. U: Calzolari, N., Choukri, K., Declerck, T., Loftsson, H., Maegaard, B., Mariani, J., Moreno, A., Odijk, J., Piperidis, S. (ur.) Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykyavik : European Language Resources Association, ELRA, 3366–3370.
11. Šojat, K., Srebačić, M., Pavelić, T., Tadić, M. (2013) From Morphology to Lexical Hierarchies. U: Vetulani, Z. (ur.) Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Poznanj : Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 474–478.
12. Katunar, D., Srebačić, M., Raffaelli, I., Šojat, K. (2012) Arguments for Phrasal Verbs in Croatian and Their Influence on Semantic Relations in Croatian WordNet. U: Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Istanbul : European Language Resources Association, ELRA, 2038–4726.

1.4. Znanstveni radovi u zbornicima skupova s recenzijom

1. Srebačić, M. (2011) Jezik pjesama Anke Žagar kao primjer privatnoga jezika. U: Karabalić, V., Aleksa Varga, M., Pon, L. (ur.) Diskurs i dijalog: teorije, metode i primjene. Zbornik radova s 24. međunarodnog skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. Osijek : HDPL : Filozofski fakultet Osijek, 269-278

1.5. Ostali radovi u drugim časopisima – prikazi

1. Filko, M. (2016) Ida Raffaelli, O značenju – uvod u semantiku. Prikaz. Suvremena lingvistika. 42 (81), 111–116
2. Srebačić, M. (2013) Antonio Fábregas i Sergio Scalise: Morphology. From Data to Theories. Prikaz. Suvremena lingvistika 39 (75), 103–106

1.6. Sažetci u zbornicima skupova

1. Filko, M., Šojat, K., Farkaš, D. (2016) Prefixed vs. base verbs in Croatian – how prefixes affect argument structure. 46th Poznań Linguistic Meeting, Poznań, 14. – 17. rujna 2016.
2. Farkaš, D., Filko, M., Šojat, K. (2016) Primjena jezičnih resursa u poučavanju jezika. XXX. međunarodni skup HDPL-a: Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet podučavanja; Rijeka, 12. – 14. svibnja 2016.
3. Raffaelli, I., Srebačić, M., Šojat, K. (2014) Denominal verbs of cognition in Croatian: derivational patterns and cognitive processes. U: Clancy, S. (ur.) The Thirteenth Annual Conference of the Slavic Cognitive Linguistics Association (SCLC-2014): Book of Abstracts, Harvard : SCLA.
4. Berović, D., Srebačić, M. (2013) The metaphorical and metonymical expansion of nomina loci in Czech, Croatian and Slovene: A case study on suffixes -iště, -ište/-lište and -išče. U: Raffaelli, I., Kerovec, B., Srebačić, M. (ur.) 9th Mediterranean Morphology Meeting. Book of Abstracts.
5. Srebačić, M., Šojat, K. (2013) Prefixal combinations in Croatian. U: Raffaelli, I., Kerovec, B., Srebačić, M. (ur.) 9th Mediterranean Morphology Meeting. Book of Abstracts
6. Šojat, K., Merkler, D., Štefanec, V., Srebačić, M., Tadić, M. (2013) Combining morphological resources for Croatian. U: Raffaelli, I., Kerovec, B., Srebačić, M. (ur.) 9th Mediterranean Morphology Meeting. Book of Abstracts.
7. Raffaelli, I.; Srebačić, M. (2011) Morfosemantičke strukture u Hrvatskom WordNetu – glagoli mišljenja i sufiksalna tvorba. U: Karabalić, V. (ur.) Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici. Osijek: Filozofski fakultet.

1.7. Neobjavljena sudjelovanja na skupovima

1. Filko, M., Farkaš, D., Hriberski, D., Polančec, J., Tadić, M. (2016) The Usage of Language Resources in the Web Portal for On-line Learning of Croatian (HR4EU). META FORUM 2016, Beyond Multilingual Europe, Lisabon, 4. – 5. srpnja 2016.
2. Šnajder, M., Filko, M. (2016) HR4EU – Mrežni portal za e-učenje hrvatskoga jezika. Moodlemoot 2016, Srce, Zagreb, 10. lipnja 2016.
3. Srebačić, M., Šojat, K. (2012), Aspectual Verb Pairs in Croatian Driven by the Cognitive Process of Metonymy. Slavic Cognitive Linguistics Conference 2012, Zagreb, Hrvatska, 27.‒29. rujna 2012.

B) Znanstveni projekti, organizacija konferencija, mobilnost

1.8. Sudjelovanje u znanstvenim projektima

1. Mrežni portal za online učenje hrvatskoga jezika HR4EU, ESF projekt Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, voditelj projekta: prof. dr. sc. Marko Tadić, srpanj 2015. – rujan 2016.
2. Xlike ‒ Cross-lingual knowledge extraction, FP7 projekt Sveučilišta u Zagrebu, voditelj projekta: prof. dr. sc. Marko Tadić, 2012.‒2015.
3. CroDeriV ‒ derivacijski leksikon hrvatskoga jezika, Odsjek za lingvistiku / Zavod za lingvistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu, voditelj projekta: doc. dr. sc. Krešimir Šojat, 2012.‒ .
4. Leksička semantika u izradi Hrvatskoga WordNeta (MZOŠ 130-1300646-1002), Odsjek za lingvistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu, voditelj projekta: prof. dr. sc. Ida Raffaelli, 2009.‒
5. CESAR ‒ Central and South-East European Resources, ICT-PSP projekt Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, voditelj projekta: prof. dr. sc. Marko Tadić, 2012.‒2013.
6. Evidencijalni markeri u slavenskim jezicima, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilište u Mainzu, voditelj projekta: prof. Björn Wiemer, 2011.

1.9. Organizacija znanstvenih konferencija, radionica i ljetnih škola

1. The Tenth International Conference on Natural Language Processing (HrTAL2016), Dubrovnik, 29. rujna – 1. listopada 2016.
2. The Seventeenth Annual Conference of the European Association for Machine Translation(EAMT2014), Dubrovnik, 16.‒18. lipnja 2014.
3. 9th Mediterranean Morphology Meeting, Dubrovnik, 18.‒21. rujna 2013.
4. 3rd NetWordS Workshop: Variation and Adaptation in Lexical Processing and Acquisition, Dubrovnik, 19.–20. rujna 2013.
5. 1st NetWordS Summer School: Interdisciplinary Approaches to Exploring the Mental Lexicon, Dubrovnik, 2.–6. srpnja 2012.

1.10. Mobilnost

1. European Science Foundation Short Visit Grant u sklopu programa „European Network on Word Structure: Cross-disciplinary Approaches to Understanding Word Structure in the Languages of Europe“ – Open University of Catalonia, Barcelona, 9.–18. prosinca 2014.